ကား ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္

6451 ရလဒ္မ်ား

အမ်ိဳးအစား
 • 79,000 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Petrol

White Toyota Fielder 2008 for sale. The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features in...

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • 71,400 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Petrol

Brand : Toyota, Sub Brand : Ipsum , Model : 2001, Fuel : Petrol, Engine Power : 2400 cc Others : PS,PW, AC, AW, ABS,TV.

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • 120,000 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Diesel

Brand : Toyota, Sub Brand : Hilux Vigo, Model : 2007, Fuel : Diesel, Engine Power : 2500 cc Others : PS, AC, AW, ABS.

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • 140,000 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Petrol

Brand : Lexus, Sub Brand : LX470 V8 , Model : 2002, Fuel : Petrol, Engine Power : 4700 cc Others : PS, AC, AW, ABS, TV.

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • 63,085 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Petrol

Brand : Toyota, Sub Brand : Vanguard, Model : 2007, Fuel : Petrol, Engine Power : 2400 cc Others : PS, AC, AW, ABS, TV.

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • 45,110 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Diesel

Brand : Hyundai, Sub Brand : Starex GRX, Model : 2005, Fuel : Diesel, Engine Power : 2500 cc Others : PS, AC, AW, ABS.

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • 150,000 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Diesel

Brand : Mitsubishi, Sub Brand : Slater, Model : 2007, Fuel : Diesel, Engine Power :2500 cc Others : PS, AC, AW, ABS.

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • 70,000 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Petrol

Brand : Mazda, Sub Brand : RX-8, Model : 2007, Fuel : Petrol, Engine Power : 1300 cc Others : PS, AC, AW, ABS, Digi...

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • 80,000 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Petrol

Brand : Toyota, Sub Brand : Probox, Model : 2008, Fuel : Petrol, Engine Power : 1500 cc Others : PS, AC, AW, ABS, TV.

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • 47,000 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Petrol

Brand : Toyota, Sub Brand : Passo, Model : 2007, Fuel : Petrol, Engine Power : 1000 cc Others : PS, AC, AW, ABS,TV.

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • 0 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • အသစ္
 • Petrol

Brand : Toyota, Sub Brand : Land Cruiser, Model : 2013, Fuel : Petrol, Engine Power : 3000 cc Others : PS, AC, AW, ...

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • 67,863 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Petrol

Brand : Toyota, Sub Brand : RAV-4, Model : 2006, Fuel : Petrol, Engine Power : 2400 cc Others : PS, AC, AW, ABS, TV.

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • 60,000 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Petrol

Brand : Nissan, Sub Brand : Latio, Model : 2008, Fuel : Petrol, Engine Power : 1500 cc Others : PS, AC, AW, ABS, TV.

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • 0 ကီလိုမီတာ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Petrol

Brand : Lexus, Sub Brand : LS 460, Model : 2013, Fuel : Petrol, Engine Power : 4600 cc Others : PS, AC, AW, ABS, TV...

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
 • ေရာင္းခ်သူကုိ ေမးျမန္းပါ
 • Automatic
 • တစ္ပတ္ရစ္ကား
 • Petrol

Brand : Toyota , Sub Brand : Mark X , Model : 2004, Fuel : Petrol, Engine Power : 2500 cc Others : PS,PW, AC,TV,Bac...

ရွိေနတဲ႔ ကားမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
 • ေရာင္းသူ
 • ရန္ကုန္
 • ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူ
ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ကား

Cars for sale in Myanmar

ျမန္မာျပည္ ေခတ္မွီဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ကားဆုိတာ ဇိမ္ခံပစၥည္းရယ္လို႔ မဟုတ္ပဲ မရွိမျဖစ္ အသံုးလုိတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာ ပါတယ္။ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ယာဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ျပည္ပမွာ အေဟာင္းေကာ၊ အသစ္ပါ တင္သြင္းလာေနပါျပီ။

တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကားဆုိေတာ့ နယ္စပ္ကေနပဲ ဝင္တဲ့ ရွားပါးပစၥည္း ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဂ်ပန္ ေလလံ ကားေစ်းကြက္ကေန အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္လာရာမွ ယခုေတာ့ အသစ္အသစ္ေတြကို ဝယ္စီးလို႔ရေအာင္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၼဏီၾကီးေတြမွတုိက္ရုိက္ ၿမန္မာၿပည္ကုိ ေရာက္လာေနပါျပီ။ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာတင္ ႏိုင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ကုမၼဏီအခ်ဳိ႕ ထုတ္လုပ္ေရးပုိင္းဆုိင္းရာ စက္ရံု ၾကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ က႑ဟာ အေျပာင္းအလဲၾကီးေတြ အမ်ားၾကီး ရွိလာအံုးမွာၿဖစ္ပါတယ္။

ကားေစ်းကြက္ႏွင့္ ကား၀ယ္သူမ်ားသိသင့္စရာ

ဘယ္လိုပဲ ေျပာင္းလဲေနၾကပါေစ ကားဆုိတာ ေစာင့္ဆိုင္းျပီး ဝယ္လို႔ရတာ ရွိသလို၊ အခ်ိဳ ႔ က်ေတာ့လည္း ခ်က္ခ်င္း အသံုးလုိတယ္။ ဒီေတာ့ အေရာင္းအဝယ္ကေတာ့ အခ်ိန္တိုင္း ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ျပည္တြင္းက ကား အေရာင္းအဝယ္ ေအးဂ်င့္နဲ႔ အေရာင္းစင္တာေတြလည္း အေရာင္းပံုမွန္ ရွိပါတယ္။ အေဟာင္း ေစ်းကြက္လည္း ေအးလာသလို ရွိျပီး ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းမွာ အသစ္ေတြကို ဦးတည္တဲ့ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာ ပါတယ္။ ပါမစ္နဲ႔ ေမာ္ဒယ္လ္ၿမင့္ ကားသစ္မ်ား တင္သြင္းတဲ့ ယဥ္ေက်းမွုလည္း ထြန္းကား လာပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဝယ္ရမယ့္ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုကား အမ်ဳိးအစား ကကိုယ့္အတြက္ အေကာင္းဆုံး သင့္ေတာ္ ဆုိတာ စဥ္းစားရ အခက္ဆံုးပါပဲ။ ဇိမ္ခံပစၥည္းတစ္ခုအေနနဲ႔ သေဘာထားဖို႔လား၊ လုပ္ငန္းသံုးဖို႔လား၊ မိသားစု သံုးဖို႔လား အစရွိသျဖင့္ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေသခ်ာသိရင္ လိုခ်င္တဲ့ ကားအမ်ိဳးအစားကို အလြယ္တကူ ဝယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားရဲ ႔ ေစ်းႏွုန္းကလည္း သိန္း ၁၀၀ ကေနမွ အစားအစား ေစ်းမ်ိဳးစံု ကြဲျပား ပါတယ္

Cars for sales in Myanmar

ကား အသစ္၊ တစ္ပတ္ရစ္ကား အစရွိသျဖင့္လည္း ကြဲေနေသးသလို၊ အမ်ိဳးအစား အလိုက္လည္း ကြဲျပား ပါေသးတယ္။ ဥပမာ ၿမန္မာၿပည္ေရာက္ အေရာင္းတြက္ေနသည့္တုိယုိတာကား. ႏွင့္ ဟြန္ဒါ ၊ ေရပန္းစားလာသည့္ ဂ်ာမာန္ ဘီအမ္လ္ဒတ္ဘလူၿမန္မာကားအေရာင္းေစ်းကြက္. အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကုမၼဏီထုတ္ကား မ်ားၿဖစ္သည့္ Ford ႏွင့္ Chrysler မ်ားကုိလည္း စုံလင္ေအာင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားရဲ ႔ အေျခအေနေတြကိုလည္း အေကာင္း ဆံုးနားလည္ ႏုိင္ရန္ ဗဟုသုအေနၿဖင့္ ေလ့လာလုိသူမ်ား အတြက္ လည္း ၿပန္လည္ေရးသား ျပေပးထားတာကို ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Motors.com.mm မွ ေရြးခ်ယ္စရာ ကား အစံုအလင္ကို ေအးဂ်င့္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျပီး၊ အေရာင္း စင္တာေတြကိုေရာ၊ တစ္ဦးခ်င္း ေရာင္းခ်င္သူေတြကိုေရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ဤဝဘ္ဆိုဒ္မွာ တင္ျပ ထားတယ္။ မိမိတို႔ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ကားအမ်ိဳးအစားကို ေတြ႔တာနဲ႔ ေရာင္းသူထံ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေမးၿမန္း ႏိုင္ရန္ စီမံဖန္တီးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ Motors.com.mm မွ ဘာေငြေၾကးမွ ယူထားျခင္း မရွိပါဘူး။ အားလံုး ဝဘ္ဆုိဒ္ အသံုးျပဳလို႔ အဆင္ေျပရန္ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္တင္ၿပထားတာၿဖစ္ပါတယ္။