1. မူလ စာမ်က္နွာ
  2. အႀကံျပဳခ်က္

ေနာက္ဆံုးထြက္ အႀကံျပဳခ်က္ ေဆာင္းပါးမ်ား