: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 415 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 50,000 km

Silver Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္...

ပရီမီယံ

Lks 435 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 40,000 km

Black Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

Lks 520 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 90,000 km

Pearl white Toyota Wish 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

ပရီမီယံ

Lks 472 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 70,000 km

Pearl white Toyota Wish 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 85,000 km

Black Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 440 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Harrier 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 440 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Harrier 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 520 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Harrier 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 1,000 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 9,000 km

Black Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Black Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Brown Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္...

ပရီမီယံ
 • အသစ္

GAC GA6 2017SpecificationLength x Width x Height(mm)  -  4850x1830x1485Wheelbase(mm)  -  2720Trunk Capacity  -  500Fuel Tank Capacity(L)  -  70Curb Weight(Kg)  -  1480-1542Engine Technic  -  Turb...

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 70,000 km

Black Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

Lks 465 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 70,000 km

Pearl white Toyota Wish 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 58,000 km

Silver Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 63,000 km

Black Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 16,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 30,000 km

Pearl white Toyota Wish 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 80,000 km

Pearl white Toyota Wish 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

Lks 308 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Future Gate Bridge Co.,Ltd
 • 61,000 km

Black Toyota Wish (YGN) 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 21,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 18,000 km

Black Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 41,000 km

Black Audi A3 2015 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 18,000 km

Black Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 68,000 km

Pearl white Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 38,000 km

Brown Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

ပရီမီယံ

Lks 1,000 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 9,000 km

Dark Green Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 43,000 km

Pearl white Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

Lks 620 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 120,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ၿပည္တြင္း ေစ်းကြက္ရ ေအာင္ၿမင္ေနတဲ႔ အိမ္စီးကားမ်ား

 Toyota Crossrover for sale in Myanmar

ၿပည္တြင္းရဲ႕ ေစ်းကြက္ေတြထဲ၊ လမ္းေတြထက္မွာ အေတြ႕ရမ်ားၿပီး အစီးေရမ်ားကာ အသံုးၿပဳမ်ားေနၾကတဲ႔ ကားမ်ားကို သံုးစြဲသူအၾကိဳက္နဲ႔အညီ ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ ၿပည္တြင္း ရွိေနထိုင္သူတို႔ရဲ႕ အေရြးရမ်ား၊ အသံုးမ်ားၾကတဲ႔ကားေတြဟာ ဆီစားသက္သာ၊ အၾကမ္းခံၿပီး အသံုးၿပဳရတာ အဆင္ေၿပတဲ႔ ကားေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင္႔ အင္ဂ်င္ထဲမွာဆိုရင္ လူစီး၊ အိမ္စီး၊ ခရီးသည္တင္ကား ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ က်ေတာ္တို႔ ဆီစားသက္သာတဲ႔ ၁၃၀၀ စီစီနဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီကားေတြကို မွာယူသံုးစြဲၾကပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း ၿပန္လည္ ေစ်းသတ္မွတ္ၿပီး ေရာင္းခ်သလို ဂ်ပန္ ေလလံေတြကလည္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မွာယူၾကပါတယ္။

တစ္ခိ်ဳ႕ေတြဆို ရိူးရြန္ေလလံေတြကေနမွာယူၿပီး ဒီမွာ ရွိတဲ႔ ကားေစ်းကြက္ ၀ယ္ေရာင္းေတြမွာ ၿပန္ေရာင္းၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ သံုးစြဲသူ အၾကိဳက္အရ မွာယူၿပီးေတာ႔ေပါ့။ အသြင္းမ်ားၾကတာက ၁၃၀၀ စီစီအင္ဂ်င္ရွိတဲ႔ကားေတြပါပဲ။ အခြန္က ၁၃၅၀ စီစီေအာက္ ဘယ္ကား မဆို USD 5000 နဲ႔ ေဆာင္ရတာ ၿဖစ္လို႔ အခြန္က သက္သာပါတယ္။ ၁၃၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ေတြကို အမ်ားဆံုး မွာယူမူ အေနာက္မွာေတာ႔ ၁၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္လာၾကပါတယ္။ ၁၈၀၀ စီစီဆိုလွ်င္ေတာ႔ လိုက္ထရပ္ ထရပ္ေတြ ဖက္ကို ရနိင္တဲ႔ အင္ဂ်င္ ၿဖစ္သြားလို႔ပါ။

ကားေမာ္ဒယ္မ်ား

 Toyota Crossrover for sale in Myanmar

တိုယိုတာ ထဲကဆိုလွ်င္ ပရိုေဘာက္ ဟာရီယာ အပဆမ္၊ ကိုရိုလာ၊ဘယ္တာ၊ ပရိုေဘာက္ ဆတ္စီ၊ ခေရာင္း တို႔ၿဖစ္ၿပီး နစ္ဆန္းထဲကဆိုလွ်င္ နစ္ဆန္း ေအဒီ ဗန္ ၊ ဟြန္ဒါထဲကဆိုလွ်င္ ဟြန္ဒါ အဲေ၀႔လ္ ဖက္ရွ္၊ စီအာဗီ၊ တို႔ၿဖစ္ၿပီး ကိုးရီးယားကားထဲမွာ ဆိုလွ်င္ ဟြန္ဒိုင္း စန္တ ဖီ ရွိပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ေတြက တိုယိုတာ ပရိုေဘာက္နဲ႔ တ္စီ ပရိုေဘာက္ ေတာင္ မတူပါဘူး။ ေစ်းကြာပါတယ္။ ကားအေရွ႕ ဘန္ပါမွာ ပါးခ်ဳိင္႔ ပါမပါကို ၾကည္႔ခြဲတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ဆတ္စီက ပါးခ်ိဳင္႔နဲ႔ပါ။ ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ တို႔ကို ရနိင္ၿပီး ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ ၿဖစ္တဲ႔ ၁၄၀၀ စီစီမွာလည္း ရနိင္ပါတယ္။ ဟာရီယာနဲ႔ အပဆမ္က လူစီးကားအၾကီးအမ်ိဳးအစားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ အပဆမ္ ဆိုလွ်င္ လူ () ေယာက္စီး ဗန္ၿဖစ္ၿပီး စေပါ႔ဗန္ထဲမွာပါ ၀င္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၂၀၀၀ စီစီကေန စရွိၿပီး ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ကို အေတြ႔ရနည္းပါတယ္။

အၾကမ္းဖ်င္း ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား

တိုယိုတာ ကယ္ဒီနား (ၾကက္တူေရြး) က စက္ရုပ္ပံုေၿပာင္းကို က်ပ္သိန္း (၂၀၀) နီးပါးရွိမွာ ၿဖစ္ၿပီး

ဂရိတ္ အသန္႔ေလာက္ကို ရရွိနိင္မွာပါ။ တိုယိုတာ ဖီးလ္ဒါ ေတြလည္း စလစ္ကပ္ ေတြကို က်ပ္သိန္း ၆၀၊ ၇၀ ေလာက္ၿဖင္႔ စလစ္ေပး ၀ယ္ယူနိင္ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ပရိုေဘာက္ေတြလည္း သိန္း ၈၀ ၊ ၉၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါေတာ႔တယ္။ အင္ဂ်င္ ၁၈၀၀ စီစီ ဓာတ္ဆီေမာင္းၿဖစ္တဲ႔ တိုယိုတာ Wish ေမာ္ဒယ္ ၂၀၀၉ ဆိုလွ်င္ က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ပတ္၀န္းက်င္ ရွိပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ကားဂရိတ္ ၊ ေလလံ အဆင္႔သတ္မွတ္ခ်က္ အနာအဆာေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကြာဟမူ ရွိေနနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။