: ရက္စြဲျပင္ရန္ - အနီးဆံုးမွစ
ပရီမီယံ

Lks 425 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 345 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Toyota Wish 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Wish 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

YNTZ Auto Services
 • အသစ္

Pearl white Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံျ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

YNTZ Auto Services
 • အသစ္

Pearl white Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 217 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Blue Toyota Wish 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 307 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 63,000 km

Silver Toyota Wish 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Toyota Wish 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 275 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Wish 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 203 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Grey Toyota Wish 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 270 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Pearl white Toyota Wish XS 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 223 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Blue Toyota Wish 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 205 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Wish 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 340 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Wish 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပ...

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Black Toyota Wish 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည...

Lks 295 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Wish 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပ...

Lks 289 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Wish 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပ...

Lks 262 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 83,000 km

Pearl white Toyota Wish 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ...

Lks 275 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Toyota Wish 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ...

Lks 225 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 88,852 km

Black Toyota Wish 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ...

Lks 214 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Toyota Wish 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Wish 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 203 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Honda Airwave 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 203 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Wish 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 230 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Wish 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 187 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Orange Honda Airwave 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 197 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Honda Airwave 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 162 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Toyota Raum 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္...

Lks 517 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl white Toyota Wish 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ...

Lks 200 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Honda Airwave 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ၿပည္တြင္း ေစ်းကြက္ရ ေအာင္ၿမင္ေနတဲ႔ အိမ္စီးကားမ်ား

 Toyota Crossrover for sale in Myanmar

ၿပည္တြင္းရဲ႕ ေစ်းကြက္ေတြထဲ၊ လမ္းေတြထက္မွာ အေတြ႕ရမ်ားၿပီး အစီးေရမ်ားကာ အသံုးၿပဳမ်ားေနၾကတဲ႔ ကားမ်ားကို သံုးစြဲသူအၾကိဳက္နဲ႔အညီ ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ ၿပည္တြင္း ရွိေနထိုင္သူတို႔ရဲ႕ အေရြးရမ်ား၊ အသံုးမ်ားၾကတဲ႔ကားေတြဟာ ဆီစားသက္သာ၊ အၾကမ္းခံၿပီး အသံုးၿပဳရတာ အဆင္ေၿပတဲ႔ ကားေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင္႔ အင္ဂ်င္ထဲမွာဆိုရင္ လူစီး၊ အိမ္စီး၊ ခရီးသည္တင္ကား ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ က်ေတာ္တို႔ ဆီစားသက္သာတဲ႔ ၁၃၀၀ စီစီနဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီကားေတြကို မွာယူသံုးစြဲၾကပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း ၿပန္လည္ ေစ်းသတ္မွတ္ၿပီး ေရာင္းခ်သလို ဂ်ပန္ ေလလံေတြကလည္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မွာယူၾကပါတယ္။

တစ္ခိ်ဳ႕ေတြဆို ရိူးရြန္ေလလံေတြကေနမွာယူၿပီး ဒီမွာ ရွိတဲ႔ ကားေစ်းကြက္ ၀ယ္ေရာင္းေတြမွာ ၿပန္ေရာင္းၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ သံုးစြဲသူ အၾကိဳက္အရ မွာယူၿပီးေတာ႔ေပါ့။ အသြင္းမ်ားၾကတာက ၁၃၀၀ စီစီအင္ဂ်င္ရွိတဲ႔ကားေတြပါပဲ။ အခြန္က ၁၃၅၀ စီစီေအာက္ ဘယ္ကား မဆို USD 5000 နဲ႔ ေဆာင္ရတာ ၿဖစ္လို႔ အခြန္က သက္သာပါတယ္။ ၁၃၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ေတြကို အမ်ားဆံုး မွာယူမူ အေနာက္မွာေတာ႔ ၁၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္လာၾကပါတယ္။ ၁၈၀၀ စီစီဆိုလွ်င္ေတာ႔ လိုက္ထရပ္ ထရပ္ေတြ ဖက္ကို ရနိင္တဲ႔ အင္ဂ်င္ ၿဖစ္သြားလို႔ပါ။

ကားေမာ္ဒယ္မ်ား

 Toyota Crossrover for sale in Myanmar

တိုယိုတာ ထဲကဆိုလွ်င္ ပရိုေဘာက္ ဟာရီယာ အပဆမ္၊ ကိုရိုလာ၊ဘယ္တာ၊ ပရိုေဘာက္ ဆတ္စီ၊ ခေရာင္း တို႔ၿဖစ္ၿပီး နစ္ဆန္းထဲကဆိုလွ်င္ နစ္ဆန္း ေအဒီ ဗန္ ၊ ဟြန္ဒါထဲကဆိုလွ်င္ ဟြန္ဒါ အဲေ၀႔လ္ ဖက္ရွ္၊ စီအာဗီ၊ တို႔ၿဖစ္ၿပီး ကိုးရီးယားကားထဲမွာ ဆိုလွ်င္ ဟြန္ဒိုင္း စန္တ ဖီ ရွိပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ေတြက တိုယိုတာ ပရိုေဘာက္နဲ႔ တ္စီ ပရိုေဘာက္ ေတာင္ မတူပါဘူး။ ေစ်းကြာပါတယ္။ ကားအေရွ႕ ဘန္ပါမွာ ပါးခ်ဳိင္႔ ပါမပါကို ၾကည္႔ခြဲတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ဆတ္စီက ပါးခ်ိဳင္႔နဲ႔ပါ။ ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ တို႔ကို ရနိင္ၿပီး ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ ၿဖစ္တဲ႔ ၁၄၀၀ စီစီမွာလည္း ရနိင္ပါတယ္။ ဟာရီယာနဲ႔ အပဆမ္က လူစီးကားအၾကီးအမ်ိဳးအစားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ အပဆမ္ ဆိုလွ်င္ လူ () ေယာက္စီး ဗန္ၿဖစ္ၿပီး စေပါ႔ဗန္ထဲမွာပါ ၀င္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၂၀၀၀ စီစီကေန စရွိၿပီး ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ကို အေတြ႔ရနည္းပါတယ္။

အၾကမ္းဖ်င္း ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား

တိုယိုတာ ကယ္ဒီနား (ၾကက္တူေရြး) က စက္ရုပ္ပံုေၿပာင္းကို က်ပ္သိန္း (၂၀၀) နီးပါးရွိမွာ ၿဖစ္ၿပီး

ဂရိတ္ အသန္႔ေလာက္ကို ရရွိနိင္မွာပါ။ တိုယိုတာ ဖီးလ္ဒါ ေတြလည္း စလစ္ကပ္ ေတြကို က်ပ္သိန္း ၆၀၊ ၇၀ ေလာက္ၿဖင္႔ စလစ္ေပး ၀ယ္ယူနိင္ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ပရိုေဘာက္ေတြလည္း သိန္း ၈၀ ၊ ၉၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါေတာ႔တယ္။ အင္ဂ်င္ ၁၈၀၀ စီစီ ဓာတ္ဆီေမာင္းၿဖစ္တဲ႔ တိုယိုတာ Wish ေမာ္ဒယ္ ၂၀၀၉ ဆိုလွ်င္ က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ပတ္၀န္းက်င္ ရွိပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ကားဂရိတ္ ၊ ေလလံ အဆင္႔သတ္မွတ္ခ်က္ အနာအဆာေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကြာဟမူ ရွိေနနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။