: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 425 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

Lks 1,180 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 18,000 km

Grey Lexus NX200t 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ AGZ10-1003457) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္...

ပရီမီယံ

Lks 1,260 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 13,000 km

Black Lexus NX200t 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ AGZ10-1001551) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 75,000 km

Black Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

Lks 550 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 11,800 km

Pearl white Hyundai Sonata 2016 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Red Hyundai Accent   ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Black Hyundai Genesis  ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Black Hyundai Sonata ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

Lks 435 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 40,000 km

Black Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

Lks 520 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 90,000 km

Pearl white Toyota Wish 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

ပရီမီယံ

Lks 460 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 80,000 km

Black Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

Lks 540 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 100,000 km

Black Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 420 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Wish 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZGE20-0012454) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Lo...

ပရီမီယံ

Lks 1,020 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 21,000 km

Black Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZSU60-0029924) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks...

ပရီမီယံ

Lks 580 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 108,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ACU30-0061126) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 1,250 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 78,000 km

Black Lexus RX350 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GGL10-2416517) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Po...

ပရီမီယံ

Lks 550 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 66,000 km

Black Toyota Harrier Premium Package 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GSU30-0002916) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation Sys...

ပရီမီယံ

Lks 860 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Lexus RX270 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

ပရီမီယံ

Lks 1,000 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 43,000 km

Pearl white Lexus RX350 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GGL10-2404699) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Lo...

ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 72,000 km

Pearl white Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZGE20-0124925) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Lo...

ပရီမီယံ

Lks 1,250 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 11,000 km

Black Lexus Nx200t F Sport 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ AGZ10-1003665) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power ...

ပရီမီယံ

Lks 970 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 9,000 km

Grey Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZSU60-0026349) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,...

ပရီမီယံ

Lks 1,200 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 50,000 km

Pearl white Lexus Nx200t F Sport 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ AGZ10-1002155) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,...

ပရီမီယံ

Lks 1,300 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 22,000 km

Pearl white Lexus Nx200t F Sport 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ AGZ15-1001175) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,...

ပရီမီယံ

Lks 560 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 111,000 km

Black Toyota Harrier Premium L Package 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ACU30-0056580) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation S...

ပရီမီယံ

Lks 420 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 77,000 km

Black Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZGE20-0122416) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Po...

ပရီမီယံ

Lks 1,000 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 45,000 km

Grey Toyota Harrier Premium Advantage 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZSU60-0035476) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation Sy...

Lks 275 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Toyota Wish 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ...

Lks 225 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 88,852 km

Black Toyota Wish 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ...

Lks 214 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Toyota Wish 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ၿပည္တြင္း ေစ်းကြက္ရ ေအာင္ၿမင္ေနတဲ႔ အိမ္စီးကားမ်ား

 Toyota Crossrover for sale in Myanmar

ၿပည္တြင္းရဲ႕ ေစ်းကြက္ေတြထဲ၊ လမ္းေတြထက္မွာ အေတြ႕ရမ်ားၿပီး အစီးေရမ်ားကာ အသံုးၿပဳမ်ားေနၾကတဲ႔ ကားမ်ားကို သံုးစြဲသူအၾကိဳက္နဲ႔အညီ ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ ၿပည္တြင္း ရွိေနထိုင္သူတို႔ရဲ႕ အေရြးရမ်ား၊ အသံုးမ်ားၾကတဲ႔ကားေတြဟာ ဆီစားသက္သာ၊ အၾကမ္းခံၿပီး အသံုးၿပဳရတာ အဆင္ေၿပတဲ႔ ကားေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင္႔ အင္ဂ်င္ထဲမွာဆိုရင္ လူစီး၊ အိမ္စီး၊ ခရီးသည္တင္ကား ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ က်ေတာ္တို႔ ဆီစားသက္သာတဲ႔ ၁၃၀၀ စီစီနဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီကားေတြကို မွာယူသံုးစြဲၾကပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း ၿပန္လည္ ေစ်းသတ္မွတ္ၿပီး ေရာင္းခ်သလို ဂ်ပန္ ေလလံေတြကလည္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မွာယူၾကပါတယ္။

တစ္ခိ်ဳ႕ေတြဆို ရိူးရြန္ေလလံေတြကေနမွာယူၿပီး ဒီမွာ ရွိတဲ႔ ကားေစ်းကြက္ ၀ယ္ေရာင္းေတြမွာ ၿပန္ေရာင္းၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ သံုးစြဲသူ အၾကိဳက္အရ မွာယူၿပီးေတာ႔ေပါ့။ အသြင္းမ်ားၾကတာက ၁၃၀၀ စီစီအင္ဂ်င္ရွိတဲ႔ကားေတြပါပဲ။ အခြန္က ၁၃၅၀ စီစီေအာက္ ဘယ္ကား မဆို USD 5000 နဲ႔ ေဆာင္ရတာ ၿဖစ္လို႔ အခြန္က သက္သာပါတယ္။ ၁၃၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ေတြကို အမ်ားဆံုး မွာယူမူ အေနာက္မွာေတာ႔ ၁၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္လာၾကပါတယ္။ ၁၈၀၀ စီစီဆိုလွ်င္ေတာ႔ လိုက္ထရပ္ ထရပ္ေတြ ဖက္ကို ရနိင္တဲ႔ အင္ဂ်င္ ၿဖစ္သြားလို႔ပါ။

ကားေမာ္ဒယ္မ်ား

 Toyota Crossrover for sale in Myanmar

တိုယိုတာ ထဲကဆိုလွ်င္ ပရိုေဘာက္ ဟာရီယာ အပဆမ္၊ ကိုရိုလာ၊ဘယ္တာ၊ ပရိုေဘာက္ ဆတ္စီ၊ ခေရာင္း တို႔ၿဖစ္ၿပီး နစ္ဆန္းထဲကဆိုလွ်င္ နစ္ဆန္း ေအဒီ ဗန္ ၊ ဟြန္ဒါထဲကဆိုလွ်င္ ဟြန္ဒါ အဲေ၀႔လ္ ဖက္ရွ္၊ စီအာဗီ၊ တို႔ၿဖစ္ၿပီး ကိုးရီးယားကားထဲမွာ ဆိုလွ်င္ ဟြန္ဒိုင္း စန္တ ဖီ ရွိပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ေတြက တိုယိုတာ ပရိုေဘာက္နဲ႔ တ္စီ ပရိုေဘာက္ ေတာင္ မတူပါဘူး။ ေစ်းကြာပါတယ္။ ကားအေရွ႕ ဘန္ပါမွာ ပါးခ်ဳိင္႔ ပါမပါကို ၾကည္႔ခြဲတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ဆတ္စီက ပါးခ်ိဳင္႔နဲ႔ပါ။ ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ တို႔ကို ရနိင္ၿပီး ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ ၿဖစ္တဲ႔ ၁၄၀၀ စီစီမွာလည္း ရနိင္ပါတယ္။ ဟာရီယာနဲ႔ အပဆမ္က လူစီးကားအၾကီးအမ်ိဳးအစားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ အပဆမ္ ဆိုလွ်င္ လူ () ေယာက္စီး ဗန္ၿဖစ္ၿပီး စေပါ႔ဗန္ထဲမွာပါ ၀င္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၂၀၀၀ စီစီကေန စရွိၿပီး ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ကို အေတြ႔ရနည္းပါတယ္။

အၾကမ္းဖ်င္း ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား

တိုယိုတာ ကယ္ဒီနား (ၾကက္တူေရြး) က စက္ရုပ္ပံုေၿပာင္းကို က်ပ္သိန္း (၂၀၀) နီးပါးရွိမွာ ၿဖစ္ၿပီး

ဂရိတ္ အသန္႔ေလာက္ကို ရရွိနိင္မွာပါ။ တိုယိုတာ ဖီးလ္ဒါ ေတြလည္း စလစ္ကပ္ ေတြကို က်ပ္သိန္း ၆၀၊ ၇၀ ေလာက္ၿဖင္႔ စလစ္ေပး ၀ယ္ယူနိင္ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ပရိုေဘာက္ေတြလည္း သိန္း ၈၀ ၊ ၉၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါေတာ႔တယ္။ အင္ဂ်င္ ၁၈၀၀ စီစီ ဓာတ္ဆီေမာင္းၿဖစ္တဲ႔ တိုယိုတာ Wish ေမာ္ဒယ္ ၂၀၀၉ ဆိုလွ်င္ က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ပတ္၀န္းက်င္ ရွိပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ကားဂရိတ္ ၊ ေလလံ အဆင္႔သတ္မွတ္ခ်က္ အနာအဆာေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကြာဟမူ ရွိေနနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။