: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 116 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Daihatsu Boon 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 107 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2009 ??????? ???????????????? ????????????????????????????? ???????????????? ????????? A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ??????????...

Lks 117 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 118 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 95 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

zarniaung890 ္
 • အသစ္

Daihatsu ရဲ႕ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Cargo hijet 2008 daihatsu ဟာ အလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္နိုင္ေသာ ဂီယာနဲ႔ အသစ္စက္စက္ကားတစ္စီးျဖစ္ၿပီး ေခတ္မွီထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ကားပစၥည္းမ်ိဳးစံုပါဝင္ပါတယ္။ 9...

Lks 117 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Daihatsu Mira 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 113 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 105 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 103 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Daihatsu Mira 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 106 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 112 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Silver Daihatsu Mira 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 105 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Mazda Mira 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 101 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Pearl white Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windows,Tinted Glass.အသံစနစ္ပ...

Lks 101 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 101 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 109 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 20,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 97 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 103 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Pearl white Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 108 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Red Daihatsu Move 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 107 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 88 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Hijet 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 103 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Pearl white Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 87 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Damien Asher
 • 102,000 km

Daihatsu Hijet Cargo DELEVERY VAN for sale Brand Name: Daihatsu Hijet Cargo Model Year : 2009 Late Engine CC. : 660cc Color : WHITE Fuel - Gasoline/Petrol Drive - 2WD Transmission – Auto M...

Lks 86 ညွိႏိႈင္း

ေအာင္ေျမသာဇံ

Damien Asher
 • 102,000 km

Brand Name: DAIHATSU HIJET CARGO Model Year : 2007 Late Engine CC. : 660cc Color : silver Fuel - Gasoline/Petrol Transmission – Auto MILLAGE - 102000 License – 6N-8141 Description : AC ,PS, spea...

Lks 107 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Daihatsu Mira 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 108 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Daihatsu Mira 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
 Daihatsu for sale in Myanmar car Market

ၿပည္တြင္းက ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု ကားမ်ား

ၿပည္တြင္းရဲ႕ အေသးစား ကားေလးစီးနင္းမႈ ကလည္း မေသးခဲ႔ပါဘူး။ ၿမိဳ႕တြင္း အသံုး၀င္ကားေလးေတြ အၿဖစ္ ကားအေသးစားေလးေတြကို အဓိကထား အသံုးၿပဳၾကပါတယ္။ ကားအေသးစားေတြကို အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္တဲ႔ ဂ်ပန္ဘရန္ထဲကဆိုရင္ ဆူဇူကီး၊ ဒိုင္အီ ဟတ္ဆုနဲ႔ အၿခား အနည္းအက်ဥ္း အေသးစားယာဥ္ေလးေတြကို ထုတ္လုပ္တဲ႔ ဘရန္ေလးေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဆူဇူကီးနဲ႔ ဒိုင္အီဟတ္ဆု ဘရရန္ေတြကေတာ႔ ဌင္းရဲ႕ ဘရန္အတြင္း အေသးစား ယာဥ္ေလးေတြကို အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္တဲ႔ ဘရန္အမ်ိဳးအစားပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေသးစား ပစ္ကပ္ တစ္မ်ိဳးၿဖစ္တဲ႔ ဟိုက္ဂ်စ္ဆိုတဲဆူဇူကီး ကယ္ရီနဲ႔ ဆင္တဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးေၾကာင္႔ ၿပည္တြင္းမွာ လူသိမ်ားလာခဲ႔တဲ႔ ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု တံဆိပ္ဟာ တစ္ၿခား ဆလြန္နဲ႔ မီနီကားေလးေတြလည္း ထုတ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ကား ကုမၸဏီ တစ္ခု ၿဖစ္သည္႔နဲ႔ အညီ တိုယိုတာ ကား ေတြနဲ႔လည္း ပံုစံ ဒီဇိုင္းနဲ႔ နာမည္ကြဲကားေတြ ထြက္ေပၚ ထုတ္လုပ္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ဒိုင္အီ ဟတ္ဆုရဲ႕ ဘြန္ဆိုတဲ႔ နာမည္ေပးထားတဲ႔ စူပါ မီနီကား အမ်ိဳးအစား ကားေလးဟာဆိုလွ်င္ တုိယိုတာ ပယ္ဆိုလို႔လည္း အၿခား တစ္ဖက္မွာ ေရာင္းခ်ေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ပယ္ဆိုအတိုင္းပဲ ၁၀၀၀ စီစီ၊ ၁၃၀၀ စီစီ တို႔ရွိပါတယ္။ တစ္ၿခား အမ်ိဳးအစားအေနနဲ႔ ၿပည္တြင္းမွာ ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု ဟိုက္ ဂ်စ္ ကာဂို ၊ ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု ကိုး၊ ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု အီအစ္စ္အစ္စ္အီ၊ ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု မီရာ တို႔ ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စူပါ မီနီကားေလးေတြက မ်ားပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ နည္းပညာ

ၿမိဳ႕တြင္းသံုးကား အေသးစားေလးေတြကိုသာ အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္တဲ႔ကားဘရန္ ၿဖစ္တာမို႔ ဌင္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္က တစ္ၿခားကားေတြလို အမ်ားၾကီးေတာ႔ ေၿပာစရာ သိပ္မရွိပါဘူး။ ဒိုင္အီဟတ္ဆု ဟိုက္ဂ်စ္ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ပံုမွန္ ဟိုက္ဂ်တ္ကားေတြရဲ႕ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၆၆၀ စီစီမွာ ရွိပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ႔ ၅၀၀ စီစီေက်ာ္ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဟိုက္ဂ်တ္ ဟိုက္ဘရစ္ကို ဒိုင္အီဟတ္ဆုက ထုတ္လုပ္မႈ တစ္ခု အေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္ခဲ႔ၿခင္း မရွိပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ ဟိုက္ဂ်စ္ ဘရန္ေတြကို ဂ်ပန္မွာ ၆၆၀ စီစီအၿပင္ ၁၃၀၀ စီစီ နဲ႔ ၁၆၀၀ စီစီမွာလည္း ထုတ္ပါတယ္။  ဒိုင္အီဟတ္စုရဲ႕ မီနီကားတစ္မ်ိဳးၿဖစ္တဲ႔ ဒိုင္အီဟတ္ဆု မီရာေလးေတြ အေၾကာင္းကို ေၿပာရမယ္ဆိုရင္ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ မီရာေလးေတြကို တစ္ပတ္ရစ္ထဲမွာပဲ ၀ယ္ယူစီးနင္းေနၾကၿပီး ၂၀၀၈ နဲ႔ ၂၀၀၉ ကားေတြကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စထုတ္တာက ၂၀၀၆ မွ စထုတ္တာ ၿဖစ္ၿပီး ယေန႔ထိ ထုတ္လုပ္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အၿဖဴ၊ ေငြေရာင္ နဲ႔ စတဲ႔ အေရာင္မ်ားကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး မွန္ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ အမည္းေရာင္ေတြ ပါရွိတဲ႔ ကားေတြကိုပါ ေတြ႔ရွိရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။  အင္ဂ်င္ ၆၆၀ စီစီ ၿဖစ္တဲ႔ ကားေတြကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ဓာတ္ဆီ ၿဖစ္ေမာင္းႏွင္တဲ႔ ကားေတြကို အသံုးၿပဳေနၾကပါတယ္။

ၿပည္တြင္းမွာ အေတြ႔မ်ားတဲ႔ ၂၀၀၆ ကေန ေနာက္ပိုင္းထြက္တဲ႔ L 275 စီးရီးေတြကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းတို႔ကေတာ႔ မီရာ ကားေတြရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ (၇) ဆက္ေၿမာက္ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေလးဘီးေမာင္း စနစ္ေတြကို  ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ L 285 တြင္ ေတြ႔နိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ၆၆၀ ရွိတဲ႔ အင္ဂ်င္ၿဖစ္  ဆလင္ဒါ ၃ လံုးပါ အမ်ိဳးအစားကို သံုးတာ ၿဖစ္ပါတယ္။  ေအာ္တိုဂီယာထဲတြင္ သံုးခ်က္ထိုး ဂီယာနဲ႔ ၄ ခ်က္ထိုး ဂီယာေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂီယာ ေဘာက္စ္ကို ေရွ႕ထိုင္ခံု ႏွစ္လံုးၾကားကေန ကား ဒတ္ရွ္ ဘုတ္ဆီကို ေရြ႔လ်ားခဲ႔တာကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္တြင္း နာမည္ရွိ ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု ကားအမ်ိဳးအစားမ်ား

ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု ဟိုက္ဂ်စ္ ကာဂို ဆိုလွ်င္ ဟုိက္ဂ်စ္ ပစ္ကပ္ ကိုမွအေနာက္က ခရီးသည္ တင္လို႔ အဆင္ေၿပေအာင္ ထိုင္ခံုေတြနဲ႔ ဆလိုက္ တံခါးေတြကို ၿပန္လည္ တင္ေဆာင္ထားတဲ႔ ကား အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးၿဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္က ပစၥည္းတင္ေဆာင္ဖို႔ ေနရာ တစ္ခုပါ ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပံုစံက ေလးေထာင္႔က်ၿပီး အေနာက္က ကား ေနာက္ဖံုးေတြနဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၆၆၀ စီစီပဲ ရွိပါတယ္။  ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု ကိုး ကေတာ႔ တိုယိုတာ ဘီဘီတို႔နဲ႔ ဆင္ပါတယ္။ အတြင္းခန္းမွာ တီဗီေတြပါပါရွိလာကာ ပံုစံကလည္း ေသးေသးသြယ္သြယ္နဲ႔ မီနီကား အမ်ိဳးအစား ၀င္ထဲကပါပဲ။ လူ(၅) ေယာက္ စီးနင္းနိင္ပါတယ္။ ဓာတ္ဆီ၊ ေအာ္တိုၿဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္က ၁၃၀၀ စီစီ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု ဘြန္ ကေတာ႔ တိုယိုတာ ပယ္ဆိုကို ၿပန္လည္ အမည္ေၿပာင္း ေရာင္းခ်ထားတဲ႔ ကား အမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုနွစ္ကတည္းက ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု ကုမၸဏီ က စတင္ ထုတ္လုပ္ထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ၁၀၀၀ စီစီ နဲ႔ ၁၃၀၀ စီစီ ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၀ ထိ ထုတ္တဲ႔ ပထမ မ်ိဳးဆက္ကို အေတြ႕ရမ်ားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သူလည္း လူ (၅) ေယာက္ စီၿဖစ္ၿပီး မီနီကား အမ်ိဳးအစား ၀င္ပါပဲ ။

ၿပည္တြင္း အေရာင္းသြက္ကားနဲ႔ အင္ဂ်င္ အမိ်ဳးအစား

ပစ္ကပ္ထဲမွာ အေရာင္းသြက္တာက ဟိုက္ဂ်စ္ေလးေတြပါပဲ။ ၿမိဳ႕တြင္း အေသးစား ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေတြမွာ အသံုးၿပဳေလ႔ရွိၿပီး ေစ်းသက္သာၿပီး အသံုးသင္႔တဲ႔ အတြက္ ၿပည္တြင္း ေစ်းကြက္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခု ၿဖစ္လာပါတယ္။ မိုက္ခရိုဗန္ နဲ႔ ပစ္ကပ္ ထရပ္အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးၿဖစ္တဲ႔ ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု ဟိုက္ဂ်စ္ကို ၁၉၆၀ ေလာက္ကတည္းက စၿပီး ထုတ္ခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေဘာက္စ္ ထရပ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဂီယာကို ေအာ္တို၊ မန္န်ဴးယယ္ဆိုၿပီး ေရြးနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စီယာ တိုင္ ညာေမာင္း၊ ေရွ႕ဘီးေမာင္း စနစ္ ၿဖစ္ၿပီး အၿဖဴေရာင္ေတြသာ လာပါတယ္။ အေရွ႕က လူႏွစ္ေယာက္စီးလို႔ ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဟိုက္ဂ်စ္မ်ား အတြက္ကေတာ႔ ၿပည္တြင္းကို ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ ကေန ၂၀၁၂ ေမာ္ဒယ္ေလာက္အထိ လာပါတယ္။ ထိုအတြက္ ေစ်းေတြက ေမာ္ဒယ္ကို မူတည္ၿပီး အနည္းဆံုး ႏွစ္သိန္း သံုးသိန္းေလာက္ကြာမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကား ဂရိတ္ အတူတူ ေပၚတြင္ ၿဖစ္ပါတယ္။ သိန္း ၆၀ ေက်ာ္ကေန ၇၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ထိ ရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္. ။ ဆလြန္ေတြကေတာ႔ ၁၃၀ သိန္း ေလာက္ထိရွိၿပီး ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု မီရာ ဆိုဘွ်င္ ၇၀ သိန္း ပတ္၀န္းက်င္နားေလာက္ ရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒိုင္အီဟတ္ဆု ဘရန္ရဲ႕ စိတ္၀င္စားစရာ  အေၾကာင္းအရာ

ဒိုင္အီ ဟတ္ဆု ကာဂိုေလးေတြဟာ ဟိုက္ဂ်စ္ေလးေတြေပၚမွာ အေၿခခံ တည္ေဆာက္ထားတာ ၿဖစ္ၿပီး ပံုစံနဲ႔ ဒီဇိုင္း ဆန္းပါတယ္။ တံခါးက ဆလိုက္တံခါးနဲ႔  ၿဖစ္ၿပီး အတြင္းမွာ ဟိုက္ဂ်စ္ေလးေတြလိုပဲ ပစၥည္း ေတြကို ေကာင္းေကာင္း တင္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။  ဌင္းရဲ႕ အားသာခ်က္ကေတာ႔ ဟိုက္ဂ်စ္ေတြလို အမိုးဖြင္႔ မဟုတ္တဲ႔ အတြက္ မိုးရာသီေတြမွာ အဆင္ေၿပစြာ ကုန္ေတြကို တင္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ အေရွ႕ဖက္ ဒီဇိုင္းေတြကလည္း  ဟိုက္ဂ်စ္ေတြထက္ မ်ားစြာ ရုပ္ထြက္ လွလာၿပီး သစ္လြင္လာပါတယ္။  အင္ဂ်င္က ၆၆၀ စီစီ ပဲ ၿဖစ္ၿပီး ဓာတ္ဆီ၊ ေအာ္တိုကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။  ဒိုင္အီဟတ္ဆုဘရန္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ေတြတုန္းက ဂရင္းကားေတြကို ၿပသခဲ႔ပါတယ္။ ေလာင္စာဆီ သက္သာတဲ႔ ၆၆၀ စီစီကားေတြပဲ ၿဖစ္ၿပီး အလူမီနီယံကားကိုယ္ထည္ေတြနဲ႔ အနာဂတ္ထုတ္လုပ္မဲ႔ယာဥ္ပံုစံအေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္ၿပသခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကားအေသးစားေလးေတြမွာ ဆိုရင္ေတာ႔ ဒိုင္အီဟတ္စုဘရန္ဟာ ၿပည္တြင္း လူသံုးမ်ားတဲ႔ ဘရန္တစ္ခုလိုပဲ ဆိုခ်င္ပါေတာ႔တယ္။