: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 60,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 70,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 100,000 km

Black Toyota Caldina ZT 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

White Toyota Probox DX 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

ပရီမီယံ

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Nissan AD VAN 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 73,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 86,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 44,000 km

Red Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

Lks 338 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 79,000 km

Pearl white Toyota Fielder S 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...

ပရီမီယံ

Lks 315 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Future Gate Bridge Co.,Ltd
 • 76,000 km

Pearl white Toyota Wish (YGN) 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

Lks 265 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Future Gate Bridge Co.,Ltd
 • 72,000 km

Brown Toyota Fielder (MDY) 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 320 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 91,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 124,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 350 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 40,000 km

Pearl white Toyota Premio 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 420 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 40,000 km

Brown Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 260 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 66,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 320 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 109,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 170,000 km

Black Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 124,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 78,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 134,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 320 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 90,000 km

Pearl white Toyota Caldina 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 265 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Future Gate Bridge Co.,Ltd
 • 62,000 km

Brown Toyota Fielder 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • 74,000 km

Black Toyota Fielder X 202 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • 68,000 km

Pearl white Toyota Fielder S 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • 60,000 km

silver Toyota Fielder XG 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပ...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Golden Fortune Co.,Ltd
 • 60,000 km

Pearl white Toyota Probox GL 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Golden Fortune Co.,Ltd
 • 10,000 km

Silver Peugeot 208 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ
 • 70,000 km

Black Toyota Fielder ( + Slip ) 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Ai...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

လူစီး ၀န္တင္ ႏွစ္မ်ိဳးသံုး စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္မ်ား

 Toyota Wish for sale in Myanmar

ပံုမွန္လူစီးကားေတြထက္ ရွည္ၿပီး ထိုင္ခံုရဲ႕အေနာက္မွာ ပစၥည္းတင္ဖို႔ ေနရာ က်ယ္က်ယ္ရွိတဲ႔ စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ လူစီးနိင္ရံုသာမက အလိုရွိတဲ႔ ၀န္အနည္းအက်ဥ္းကိုလည္း အဆင္ေၿပေၿပ တင္နိင္ေစတဲ႔ အတြက္ စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္ေတြဟာ ကားေစ်းကြက္ေတြနဲ႔ လူစီး အဌားယာဥ္ေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္မွာ ထင္ရွားပါတယ္။ စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္ေတြထဲမွ ၁၃၀၀ စီစီ ၁၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ ေသးၿပီး ဆီစားသက္သာတဲ႔ ကားေတြကို ေရြးနိင္သလို႔ ၀န္တင္မွာ ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ ရုန္းအား ေကာင္းၿပီး ဆီစားနည္းဖို႔ အတြက္ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ ကားအမ်ိဳးအစားေတြကို လည္း ေရြးနိင္ပါတယ္။

ၿပည္တြင္း အသံုးမ်ား စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္မ်ား

တိုယိုတာ ထဲမွာဆို ကိုရိုလာ ဖီးဒါ ၊ ပရိုေဘာက္ ဆတ္စီ၊ ကယ္ဒီနား ၀က္ရွ္ တို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ အၿခား တိုယိုတာ ပရီရစ္တို႔လို စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ပရိုေဘာက္ထဲမွာမွ ဒီဇယ္ ၁၄၀၀ စီစီ ပရိုေဘာက္နဲ႔ ၁၃၀၀ စီစီ ၊ ၁၅၀၀ စီစီ ပရိုေဘာက္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီဇယ္နဲ႔ ဓာတ္ဆီ ကြာၿခားခ်က္က ေစ်းႏႈန္းမွာ (၁၀) သိန္း ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္က ပိုမ်ားၿပီး ဂီယာမွာ မန္န်ဴးယယ္ ၿဖစ္သြားပါမယ္။

နစ္ဆန္း ၀င္းရုတ္ နစ္ဆန္း ေအဒီ န္ တို႔လည္း ရွိပါေသးတယ္။ () ေယာက္စီး စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္ေတြပါပဲ။ သူတို႔က နာမည္သာ ကြဲတာပါ။ တကယ္ေတာ႔ ပလတ္ေဖာင္း လိုင္းက တူတူပါပဲ။ ၁၃၀၀ စီစီရွိတဲ႔ ေအဒီဗန္ကားေတြနဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီရွိတဲ႔ ေအဒီဗန္ကားေတြကို အ၀ယ္လိုက္ပါတယ္။ လူသံုးမ်ားပါတယ္။

ၿပည္တြင္း အဌားယာဥ္ အခ်ိဳ႕မွာ ေတြ႔ရတဲ႔ စေတရွင္ကား အမ်ိဳးအစားမ်ား

 Toyota Wish for sale in Myanmar

တကၠစီေတြမွာ အေတြ႕ရမ်ားတာက တိုယိုတာ ပရိုေဘာက္၊ တိုယိုတာ ေကာ္ရိုနား တိုယိုတာ တို႔ၿဖစ္ၿပီး တိုယိုတာ ကယ္ဒီနား ပံုေၿပာင္း စက္ရုပ္ ေတြကိုေတာ႔ သိပ္မေတြ႔ရပါဘူး။ ရိုးရိုး ကယ္ဒီးနားေလာက္သာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တိုယိုတာ ဖီဒါးကို လည္း ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ေပမဲ႔လို႔ ကားအထဲက ထိုင္ခံုေတြက ရွန္မၼိဳင္း ေတြနဲ႔ ၿဖစ္တာမို႔ အေပလြယ္လို႔ တကၠစီ သမား အနည္းအက်ဥ္းသာ အဌားယာဥ္ အၿဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ နစ္ဆန္း ေအဒီဗန္ကိုလည္း ေတြ႔နိင္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖ်င္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေနနဲ႔ က်ပ္သိန္း (၂၀၀) ေလာက္ဆိုလွ်င္ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဖီးဒါ ကားေမာ္ဒယ္၊ ဂရိတ္ အၿမင္႔နဲ႔ တိုယိုတာ ၀က္ရွ္တို႔ကို ရရွိနိင္ပါလိမ္႔မယ္။ ကယ္ဒီနား၊ ပရိုေဘာက္တို႔ဆိုလွ်င္ က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ေအာက္တြင္ ရနိင္သလို က်ပ္သိန္း (၁၂၅) ေလာက္ၿဖင္႔လည္း ရနိင္ပါတယ္။ နစ္ဆန္း အတြက္ကေတာ႔ က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ပတ္၀န္းက်င္ ၿဖစ္ပါတယ္။