: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 295 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Wun Yan Kha Services
 • 60,000 km

Black Honda Shuttle Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ...

ပရီမီယံ

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Wun Yan Kha Services
 • 60,000 km

Pearl white Honda Shuttle Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart...

ပရီမီယံ

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 10,000 km

Pearl white Honda Fit 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windows,Tinted Glass,Rear Window Wiper.အသံစနစ္...

ပရီမီယံ

Lks 320 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 30,000 km

Silver Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windows,Tinted Glass,Rear Window Wiper.အသံစနစ္ပါ၀...

ပရီမီယံ

Lks 295 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 77,000 km

Dark blue Honda Fit Shuttle Hybrid 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GP2-3031348) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 3,000 km

Grey Suzuki Ertiga 2017 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 56,000 km

Pearl white Suzuki Swift 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...

ပရီမီယံ

Lks 222 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 50,000 km

Pearl white Honda Fit 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 60,000 km

Silver Honda Insight Hybrid 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 248 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 70,000 km

White Honda Fit Shuttle Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္...

ပရီမီယံ

Lks 278 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 50,000 km

Pearl white Honda Fit Shuttle Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,S...

ပရီမီယံ

Lks 240 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 55,000 km

Black Honda Fit 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 60,000 km

Silver Toyota Ractis 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 30,000 km

Silver Toyota Vitz 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 40,000 km

Pearl white Honda Fit 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘး...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 76,000 km

Silver Toyota Ractis 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 50,000 km

Pearl white Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GK3-3012817) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,...

ပရီမီယံ

Lks 346

ရန်ကုန်

Kia Myanmar
 • အသစ္

Rio (သိန္း 346) $ 25500 x 1360 1.4 L Engine (Gasoline) • 4 Speed Auto • 5 Seaters • Sunroof • Push Start Button • 6 Air Bags • Full Automatic Air con(DFA) • Auto Cruise Control ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 64,000 km

Silver Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 88,000 km

Blue Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 64,000 km

Blue Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 17,000 km

Pearl white Nissan Juke 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 75,000 km

Silver Honda Insight Hybrid 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 57,000 km

Silver Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 50,000 km

Blue Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Blue Hyundai i10 Grand  ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

ပရီမီယံ

Lks 150 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 50,000 km

Silver Mazda Demio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

Lks 200 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 90,000 km

Silver Toyota Ractis 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
 Ford Hatchback for sale in

ျမန္မာျပည္တြင္း ေနာက္ဖံုးကား ေစ်းကြက္

ေနာက္ဖံုး ကား လို႔ ေခၚတဲ့ Hatchback ကား အမ်ိဳးအစား ဟာ ျမန္မာျပည္ မွာ အေရအတြက္ အေျမာက္ အမ်ား ရွိပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ မ်ားလည္း ရွိသလို၊ အသစ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အမ်ားစု ကေတာ့ တစ္ပတ္ရစ္ ကားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ ေနာက္ဖံုး ကားထဲမွာ လူသိအမ်ားဆံုး အမွတ္တံဆိပ္က တုိယိုတာ နဲ႔ ဟြန္ဒါပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္း က နာမည္ၾကီး ေအာင္ျမင္တဲ့ ေနာက္ဖံုးကား အခ်ိဳ႕ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပ လိုက္ရ ပါတယ္။

နာမည္ၾကီး ေနာက္ဖံုး ကားမ်ား

တုိယိုတာ မွာ ဆုိရင္ ေနာက္ဖံုးကား လည္း ျဖစ္ အေသးစား ကားလည္း ျဖစ္တဲ့ တုိယိုတာ ဗစ္ဇ္က နာမည္ၾကီး ကားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၁၀၀ စီစီ၊ ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ အစရွိသျဖင့္ အင္ဂ်င္ အရြယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိျပီး ေစ်းကြက္မွာ လူၾကိဳက္မ်ား ေရပန္းစားတဲ့ ကား တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္း အားျဖင့္လည္း သက္သာ ပါတယ္။ သိန္း ၁၀၀ ဝန္းက်င္ ဆုိရင္ အရည္အေသြး ေကာင္းေကာင္း တစ္ပတ္ရစ္ ဗစ္ ရႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တုိယိုတာ ထဲမွာ ကိုပဲ ယားရစ္စ္၊ ပရီးယက္စ္၊ ကိုရိုလာ ေနာက္ဖံုးဗန္ တို႔ လည္း ရွိပါ ေသးတယ္။

ဟြန္ဒါ မွာ ဆုိရင္ ေရြးစရာ ပိုမ်ား ပါတယ္။ သူက ဟုိင္းဘရစ္ မွာလည္း ေအာင္ျမင္ သလို၊ ေနာက္ဖံုးကားလည္း ျဖစ္တဲ့ ဟြန္ဒါ အင္ဆိုက္ ကားကို အေတာ္မ်ားမ်ား သိၾက ပါတယ္။ သူက တုိယိုတာ ပရီးယက္စ္ ရဲ႔ ျပိဳင္ဘက္ ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အင္မတန္ ေရပန္းစား ျပီး ယေန႔မွာလည္း မွာသူ ပံုမွန္ ရွိေန ေသးတဲ့ ကား တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဟြန္ဒါ ထဲကေန ေနာက္ဖံုးကားလည္း ျဖစ္ အရြယ္ေသး မိသားစု စီး ကားလည္း ျဖစ္တဲ့ Honda Civic Hatchback for sale in ဟြန္ဒါ ဖစ္ ဆုိတဲ့ ကားလည္း ရွိပါ ေသးတယ္။ သူက တုိယိုတာ ဗစ္ ရဲ႕ ျပိဳင္ဘက္ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းနဲ႔ အင္ဂ်င္ အရည္အခ်င္း အရည္အေသြး တို႔ကလည္း သိပ္ မထူးျခား ေအာင္ ရွိေနၾက ပါတယ္။ ဆူဇူကီး မွာဆုိရင္ ဆြစ္ဖ္ နဲ႔ အျခားေသာ ေနာက္ဖံုးကားငယ္ တစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဆြစ္ဇ္ က်ေတာ့ ပိုမို အရည္ အေသြး ေကာင္းျပီး ေစ်းလည္း ပိုၾကီး ပါတယ္။

 

အျခားေသာ အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ဘရန္း မ်ားလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ရွိေန ပါေသးတယ္။ အျခားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားစြာ နဲ႔ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ေနာက္ဖံုး ကားေတြလည္း အမ်ားၾကီး ရွိပါေသးတယ္။ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္၊ ဥေရာပ ေစ်းကြက္ ကေန ဝင္ေရာက္လာတာ မ်ား ရွိပါတယ္။

ေနာက္ဖံုးကား ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ေစ်းကြက္

 

ေနာက္ဖံုးကား ကို ၾကိဳက္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း က မိသားစုသံုး၊ ျမိဳ႕တြင္းသံုး သံုးလို႔ ရသလို ေနာက္မွာ ပစၥည္း သိမ္းခန္း က်ယ္က်ယ္ ဝန္းဝန္း ပါဝင္ တာေၾကာင့္လည္း ခရီးသြားဖို႔ အတြက္ ဝယ္ၾက ပါတယ္။ အသစ္ ထက္ တစ္ပတ္ရစ္ ေစ်းကြက္က ပိုပို သာသာ မ်ားျပား ျပီး ဂ်ပန္ ေလလံ ေစ်းကြက္ ကေန အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ေတြလည္း ဝင္ေရာက္ ေနပါျပီ။ Motors.com.mm ကေန တစ္ပတ္ရစ္၊ အသစ္ ေသာ ေနာက္ဖံုးကား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာ စံုစမ္း ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။