: ရက္စြဲျပင္ရန္ - အနီးဆံုးမွစ
ပရီမီယံ

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Aung Auto
 • အသစ္

Silver Honda Fit 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀...

ပရီမီယံ

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Ractis 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

ပရီမီယံ

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Red Nissan Juke 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 295 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Wun Yan Kha Services
 • 60,000 km

Black Honda Shuttle Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ...

ပရီမီယံ

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Wun Yan Kha Services
 • 60,000 km

Pearl white Honda Shuttle Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Blue Nissan March 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ K13-326130) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ A...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Blue Morris Garages MG3 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJZ14C37DS100400) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Pearl White Morris Garages MG3 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJZ14C3XDS099050) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Silver Morris Garages MG6 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJW24G92CS064516) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Orange Morris Garages MG3 X ross 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJ14E93DS097464) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Red Morris Garages MG5 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJA14E93EG050758) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Silver Morris Garages MG3 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJZ14C31DS099048) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Purple Morris Garages MG5 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJA14E92EG050797) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 179 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Black Honda Fit 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င...

Lks 153 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Honda Fit 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င...

Lks 117 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

White Honda Fit 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္းေပ...

Lks 143 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Black Honda Fit 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င...

Lks 180 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Fit 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀...

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Mazda Demio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ...

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Passo 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 170 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Blue Suzuki Solio 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Vitz 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 173 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Ractis 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 138 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Pearl White Mitsubishi Colt 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 183 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Honda Insight Hybrid 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan Tiida Latio 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Suzuki Swift 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 179 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Honda Fit 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
 Ford Hatchback for sale in

ျမန္မာျပည္တြင္း ေနာက္ဖံုးကား ေစ်းကြက္

ေနာက္ဖံုး ကား လို႔ ေခၚတဲ့ Hatchback ကား အမ်ိဳးအစား ဟာ ျမန္မာျပည္ မွာ အေရအတြက္ အေျမာက္ အမ်ား ရွိပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ မ်ားလည္း ရွိသလို၊ အသစ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အမ်ားစု ကေတာ့ တစ္ပတ္ရစ္ ကားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ ေနာက္ဖံုး ကားထဲမွာ လူသိအမ်ားဆံုး အမွတ္တံဆိပ္က တုိယိုတာ နဲ႔ ဟြန္ဒါပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္း က နာမည္ၾကီး ေအာင္ျမင္တဲ့ ေနာက္ဖံုးကား အခ်ိဳ႕ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပ လိုက္ရ ပါတယ္။

နာမည္ၾကီး ေနာက္ဖံုး ကားမ်ား

တုိယိုတာ မွာ ဆုိရင္ ေနာက္ဖံုးကား လည္း ျဖစ္ အေသးစား ကားလည္း ျဖစ္တဲ့ တုိယိုတာ ဗစ္ဇ္က နာမည္ၾကီး ကားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၁၀၀ စီစီ၊ ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ အစရွိသျဖင့္ အင္ဂ်င္ အရြယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိျပီး ေစ်းကြက္မွာ လူၾကိဳက္မ်ား ေရပန္းစားတဲ့ ကား တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္း အားျဖင့္လည္း သက္သာ ပါတယ္။ သိန္း ၁၀၀ ဝန္းက်င္ ဆုိရင္ အရည္အေသြး ေကာင္းေကာင္း တစ္ပတ္ရစ္ ဗစ္ ရႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တုိယိုတာ ထဲမွာ ကိုပဲ ယားရစ္စ္၊ ပရီးယက္စ္၊ ကိုရိုလာ ေနာက္ဖံုးဗန္ တို႔ လည္း ရွိပါ ေသးတယ္။

ဟြန္ဒါ မွာ ဆုိရင္ ေရြးစရာ ပိုမ်ား ပါတယ္။ သူက ဟုိင္းဘရစ္ မွာလည္း ေအာင္ျမင္ သလို၊ ေနာက္ဖံုးကားလည္း ျဖစ္တဲ့ ဟြန္ဒါ အင္ဆိုက္ ကားကို အေတာ္မ်ားမ်ား သိၾက ပါတယ္။ သူက တုိယိုတာ ပရီးယက္စ္ ရဲ႔ ျပိဳင္ဘက္ ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အင္မတန္ ေရပန္းစား ျပီး ယေန႔မွာလည္း မွာသူ ပံုမွန္ ရွိေန ေသးတဲ့ ကား တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဟြန္ဒါ ထဲကေန ေနာက္ဖံုးကားလည္း ျဖစ္ အရြယ္ေသး မိသားစု စီး ကားလည္း ျဖစ္တဲ့ Honda Civic Hatchback for sale in ဟြန္ဒါ ဖစ္ ဆုိတဲ့ ကားလည္း ရွိပါ ေသးတယ္။ သူက တုိယိုတာ ဗစ္ ရဲ႕ ျပိဳင္ဘက္ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းနဲ႔ အင္ဂ်င္ အရည္အခ်င္း အရည္အေသြး တို႔ကလည္း သိပ္ မထူးျခား ေအာင္ ရွိေနၾက ပါတယ္။ ဆူဇူကီး မွာဆုိရင္ ဆြစ္ဖ္ နဲ႔ အျခားေသာ ေနာက္ဖံုးကားငယ္ တစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဆြစ္ဇ္ က်ေတာ့ ပိုမို အရည္ အေသြး ေကာင္းျပီး ေစ်းလည္း ပိုၾကီး ပါတယ္။

 

အျခားေသာ အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ဘရန္း မ်ားလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ရွိေန ပါေသးတယ္။ အျခားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားစြာ နဲ႔ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ေနာက္ဖံုး ကားေတြလည္း အမ်ားၾကီး ရွိပါေသးတယ္။ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္၊ ဥေရာပ ေစ်းကြက္ ကေန ဝင္ေရာက္လာတာ မ်ား ရွိပါတယ္။

ေနာက္ဖံုးကား ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ေစ်းကြက္

 

ေနာက္ဖံုးကား ကို ၾကိဳက္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း က မိသားစုသံုး၊ ျမိဳ႕တြင္းသံုး သံုးလို႔ ရသလို ေနာက္မွာ ပစၥည္း သိမ္းခန္း က်ယ္က်ယ္ ဝန္းဝန္း ပါဝင္ တာေၾကာင့္လည္း ခရီးသြားဖို႔ အတြက္ ဝယ္ၾက ပါတယ္။ အသစ္ ထက္ တစ္ပတ္ရစ္ ေစ်းကြက္က ပိုပို သာသာ မ်ားျပား ျပီး ဂ်ပန္ ေလလံ ေစ်းကြက္ ကေန အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ေတြလည္း ဝင္ေရာက္ ေနပါျပီ။ Motors.com.mm ကေန တစ္ပတ္ရစ္၊ အသစ္ ေသာ ေနာက္ဖံုးကား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာ စံုစမ္း ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။