: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 157 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Civic 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 160 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Civic 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 238 Drive Away

ရန်ကုန်

Naing Aung
 • 70,000 km

Civic Hybrid 1.3 YGN 2N / 1xxx 2008 Late MX Pearl White Alloy Wheel - ရွားပါး ရန္ကုန္ လိုင္စင္ 2N နံပါတ္ ျဖစ္သည္။ - ပုလဲေပါက္ အျဖဴ ေရာင္ ျဖစ္ျပီ း TV + Back Camera ပါ၀င္သည္။ - MXST Gr...

Lks 168 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl white Honda Civic Hybrid 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ေဘးကင္...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Honda Civic Hybrid 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Honda Civic Hybrid 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္...

Lks 174 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Civic 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 167 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Honda Civic 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 219 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Honda Civic Hybrid 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl white Honda Civic Hybrid 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ေဘးကင္...

Lks 180 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Honda Civic 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 167 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Honda Civic 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 219 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Honda Civic Hybrid 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 187 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Aung Kyaw
 • 61,000 km

Honda Civic 2010 ( late 2009 ) December 24 ထုုတ္ ခ်က္စီ : 140XXXX IMA ေၾကာက္စရာမလိုုတဲ့ CA3 Battery ေလးနဲ့ Key Remote , Fog Light HID မီးျဖဴ VSA ( Vehicle Stability Assist ) Auto Door Lock/Un...

Lks 190 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Civic 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Honda Civic 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Blue Honda Civic 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 188 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Honda Civic 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 153 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Honda Civic Hybrid 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ...

Lks 173 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Civic Hybrid 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Civic 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 197 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Civic Hybrid 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 56,000 km

Pearl White Honda Civic 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 168 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Blue Honda Civic 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 156 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Civic 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 178 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Civic Hybrid 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 186 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Honda Civic 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Honda Civic 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 190 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Civic 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 174 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Civic 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ၿမန္မာနိင္ငံက ဟြန္ဒါ စီဗစ္ ဟိုင္းဘရစ္ကားမ်ား

Honda Civic for sale

ၿပည္တြင္းမွာ ဟြန္ဒါတံဆိပ္ထဲက စီဗစ္ ဟိုင္းဘရစ္ကားဟာ လူသံုးမ်ားတဲ႔ ကားတစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ဆီစာ သက္သာၿခင္း ၊ ဒီဇိုင္းလွပ မူေတြေၾကာင္႔ ဟြန္ဒါ စီဗစ္ကို လူအမ်ားအၿပားဟာ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ ၀ယ္ယူ သံုးစြဲေနလ်က္ ရွိပါတယ္။ ေစ်းလည္း သင္႔ေလွ်ာ္ၿပီး ဒီဇိုင္း ဆန္းသစ္မူေၾကာင္႔ လူလတ္ပိုင္းနဲ႔ လူငယ္ ပိုင္း အသက္အရြယ္ ပိုင္းမ်ား အမ်ားဆံုး အသံုးေနၾကပါတယ္။ စလစ္ လြတ္သြင္းနိင္ၿခင္းေၾကာင္႔ ေမာ္ဒယ္ ၿမင္႔မ်ား စီးနင္ၿခင္းေၾကာင္႔ စတဲ႔ အခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ကေန ေမာ္ဒယ္ တစ္နွစ္ေအာက္ကာ စသြင္းၾကၿပီး ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ စတဲ႔ ခုနွစ္မ်ားကို အသြင္းမ်ားၾကပါတယ္။ အတြင္း ဂရိတ္ေတြကလည္း ေခတ္မီၿပီး တီဗီ စတဲ႔ နည္းပညာၿမင္႔ ဂရိတ္ ေမာ္ဒယ္ေတြ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ စီးနင္းမူ မ်ားရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ဟြန္ဒါ စီဗစ္ ဟိုင္းဘရစ္မွာ မ်ိဳးဆက္ (၃) ဆက္ရွိၿပီး လက္ရွိ ၿပည္တြင္း ေပၚလစီအရ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၆ ကေန ၂၀၁၁ ေလာက္ထိ ေမာ္ဒယ္ကို အမ်ားဆံုး ေတြ႔နိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဟြန္ဒါက စီဗစ္ ဟိုင္းဘရစ္ကို ဂ်ပန္မွာ ၂၀၀၁ ေလာက္က စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဟြန္ဒါ စီဗစ္မွာေပါင္းထည္႔ထားတဲ႔ ေမာ္တာ ေထာက္ကူမူဟာ ဟြန္ဒါ အင္ဆိုဒ္နဲ႔ တူညီပါတယ္။ ၂၀၀၁ ကေန ၂၀၀၅ ထိ ေမာ္ဒယ္ကို မန္န်ဴးယယ္ ဂီယာ (၅)ခ်က္ ဂီယာကို စတင္ သံုးခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္ေမာ္ဒယ္ေတြမွာေတာ႔ ေအာ္တို မတ္တစ္ ဂီယာေတြ ၿဖစ္သြားပါတယ္။ ၂၀၁၃ မတိုင္ခင္မွာ ဆီဒန္ကား အမ်ိဳးအစား ထဲမွာ ေစ်းကြက္ ရွိခဲ႔ပါတယ္။ အေမရိက မွာ ဒုတိယ အေရာင္းရဆံုးကား ၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

၂၀၀၈ ခုနွစ္ကေန ၂၀၁၁ ခုနွစ္ေလာက္ထိကို ၀ယ္ယူ စီးနင္း ေနၾကပါတယ္။ ၁.၃ လီတာ၊ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ ၿဖစ္ၿပီး ဂီယာကေတာ႔ ေအာ္တို ဂီယာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဟိုင္းဘရစ္ကားေတြက ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ေတြနဲ႔ လည္ပတ္ၾကတာၿဖစ္ၿပီး သူတို႔မွာ ဆီစားမူ စြမ္းရည္ အသံုးၿပဳမူကို ေလ်ာ႔ခ်ေပးနိင္တဲ႔ လွ်ပ္စစ္ ေမာ္တာ ပါ၀င္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္မွာ ေမာ္တာေတြ တြဲလ်က္ အလုပ္လုပ္ေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ေမာင္းႏွင္ေနရာက ဘီးေတြကို အရွိန္ေလ်ာ႔ခ်လိုက္တဲ႔ အခါ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာဟာ အရွိန္ေလ်ာ႔တဲ႔ ဘရိတ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ႔ အတြက္ အလဟသ Honda Civic for saleၿဖစ္သြားတဲ႔ ပါ၀ါေတြကို အလကား မၿဖစ္ေစဘဲ လိုအပ္တဲ႔ အခ်ိန္ကို မေရာက္ခင္အထိ ဘတၱရီ ထဲမွာ သိမ္းေပးပါတယ္။ ဒီအတြက္ မလိုအပ္ဘဲ ေလာင္စာမ်ား အလဟသ ၿဖစ္ေစမူကို ေလ်ာ႔ေပးနိင္တာဟာ ဟိုင္းဘရစ္ေတြရဲ႕ အားသာခ်က္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂရိတ္ေတြကေတာ႔ MXB, MX, MX, MXST စတဲ႔ အမ်ိဳးအစားေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ကေန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ေလာက္ထိကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ဌင္းေမာ္ဒယ္ေတြရဲ႕ ပံုစံကေတာ႔ ဆီဒန္ ဇိမ္ခံ ဆလြန္းပံုစံေပါက္ၿပီး ေရွ႕မီးလံုးေတြက မ်က္ႏွာေပါက္ က်ဥ္းက်ဥ္းမွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္း ဆန္းပါတယ္။ လူၾကီး  လူငယ္မေရြးသံုးလို႔ရတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ႏွင္းခြဲမီးေတြပါ ပါလာၿပီး အတြင္းဖက္ကလည္း သူရဲ႕ ကိုယ္ထည္ ဒီဇိုင္းနဲ႔ လိုက္ဖက္ပါတယ္။ အတြင္းဖက္ ဒတ္ရွ္ဘုတ္ေတြကို ပါးလြားၿပီး ေပါ႔ပါးတဲ႔ ၿပဳလုပ္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။  ေမာ္ဒယ္ၿမင္႔ေတြမွာ စီယာတိုင္ ခလုတ္ေတြပါ ပါရွိလာပါတယ္။ တီဗီေတြကိုလည္း စံႏႈန္း တစ္ခုအေနနဲ႔ ပါ၀င္လာတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ ဟြန္ဒါ စီဗစ္ေတြဟာ သူ အလိြဳင္း၀ွီးနဲ႔ အမ်ားဆံုးလာတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ အလြန္ကားေတြကေတာ႔ ဒီဇိုင္းပိုၿပီးဆန္းသစ္ ထပ္ကြန္႔ထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ

Honda Civic for sale

ဟိုက္ဘရစ္ စနစ္ေတြပါရွိတဲ႔ အတြက္ ကားရဲ႕ ေလာင္စာ သံုးစြဲမႈနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ အတြက္ စီအိုတူး ထုတ္လုပ္မႈ ကို အမ်ားၾကီး သက္သာေစတဲ႔ ကား အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ပါ၀ါလည္း သင္႔ေလ်ာ္ၿပီး ၂၀၀၈အေက်ာ္ကို ေကာင္းေကာင္း အခြန္ပိုေဆာင္စရာ မလိုဘဲ ေလလံကေန တိုက္ရိုက္ သြင္းႏိုင္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ခန္းမွာ ပစၥည္းေတြကို အေနအထားတစ္ခုထိ တင္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး လူ(၅) ေယာက္စီး ေစ်းႏႈန္း သင္႔တင္႔တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္းရတာ  စီယာတိုင္ ေပါ႔ပါး သြက္လက္လာတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ဟြန္ဒါ စီဗစ္ဟာ ဂရိတ္ေပၚ မူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း အစားစား ရွိပါတယ္။ ၿပည္တြင္းက ေစ်းႏႈန္းမ်ားကေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၁၂၀, ၁၃၀ ကေန ၁၈၀ , က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေလာက္ထိ ရွိပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ ႏွစ္ တစ္ခု ၿခင္း စီအလိုက္ ေစ်းကကြာဟသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ေစ်းကြက္ထဲမွာ အမည္းေရာင္ စီဗစ္က ေစ်းပိုေကာင္းပါတယ္.။ လူ (၅) ေယာက္ စီးနင္းနိင္မည္ အၿပင္ သိပ္သည္းတဲ႔ ကား အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္တာေၾကာင္႔ ေနာက္ဖက္မွာ ဆလြန္ကားေတြကဲ႔သို႔ ပစၥည္းတင္ဖို႔ ေနာက္ခန္းလည္း ပါရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေ၇ာင္အားၿဖင္႔ အမည္းေရာင္၊ ေငြေရာင္၊ မိုးၿပာေရာင္ စတဲ႔ အေရာင္မ်ားကို ၿပည္တြင္းမွာ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ သံုးစြဲေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အမည္းေရာင္ကေတာ႔ အနည္းငယ္ ပိုေစ်းၾကီးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။