: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 635 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 45,000 km

Pearl white Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘ...

ပရီမီယံ

Lks 635 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 50,000 km

Pearl white Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘ...

ပရီမီယံ

Lks 218 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Honda CR-V 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ပရီမီယံ

Lks 645 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Diamond Auto
 • အသစ္

Black Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • အသစ္

Black Honda CR-V 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

Lks 635 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • အသစ္

Black Honda CR-V 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

Lks 193 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Honda CR-V 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Honda CR-V 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 650 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 49,000 km

Black Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

Lks 190 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda CR-V 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 50,000 km

Black Honda CR-V 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 255 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 85,000 km

Pearl white Honda CR-V 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 415 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Pearl white Honda CR-V 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 219 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Honda CR-V 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 172 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda CR-V 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 158 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 98,000 km

Black Honda CR-V 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Honda CR-V 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 255 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 85,000 km

Pearl white Honda CR-V 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 640 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 478 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 255 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Honda CR-V 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 170 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Honda CR-V 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 170 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Honda CR-V 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Honda CR-V 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 480 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Black Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

JPM Services Co.,Ltd
 • 60,000 km

Pearl white Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

JPM Services Co.,Ltd
 • 60,000 km

Black Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

Lks 226 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Honda CR-V 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 680 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 40,000 km

Black Honda CR-V 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 227 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda CR-V 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ဟြန္ဒါ စီအာဗီမ်ား

Honda Cr-V for sale

SUV  အေသးစားထဲက နာမည္ရေနတဲ႔ စီအာဗီမ်ား

ဟြန္ဒါ စီအာဗီမ်ား ဟာ တိုယိုတာ ရတ္ဖိုး ကားနဲ႔ ပံုစံ ဆင္မူေၾကာင္႔ ၿပည္တြင္းမွာ လူၾကိဳက္မ်ားၾကတဲ႔ ကား အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ကားကိုယ္ထည္ က်စ္က်စ္ လစ္လစ္ ရွိမူကို ဦးေဆာင္ထားတဲ႔ SUV ကား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ၿပီး ဒီဇိုင္းမွာ ဟြန္ဒါ ဘရန္ေတြရဲ႔ ဆန္းသစ္မူကို လိုက္ပါ တပ္ဆင္ ၿပဳလုပ္ထားပါတယ္။

လူ (၅) ေယာက္ စီးနင္းနိင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး ေအာ္တို မန္န်ဴယယ္ ေရြးနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ ကား အေနာက္ဖက္ ထူးၿခားခ်က္က မစ္ဆူဘီရွီ ပါက်ဲရိုး အခ်ိဳ႕ေသာ တိုယိုတာ လန္ခရုဇာ ကဲ႔သုိ႔ ကားေတြလို ဘီးဖံုး ကာဗာနဲ႔ တပ္ဆင္လ်က္ ပါရွိလာတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ၿပည္တြင္းမွေတာ႔ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၁ ကေန ၂၀၀၆ ေလာက္ကို ထုတ္တဲ႔ ဟြန္ဒါ စီအာဗီကို အ၀ယ္မ်ား အမွာမ်ားပါတယ္.။ သူထက္ ေမာ္ဒယ္ အၿမင္႔ဆို ေစ်းက ႏွစ္ဆေလာက္ ကြာသြားမွာ ၿဖစ္လို႔ စလစ္ကပ္ စီအာဗီေတြကိုသာ ၀ယ္ၾကပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ သင္႔ေလ်ာ္ၿပီး SUV တို႔ရဲ႕ ထံုးစံ အတိုင္း ၂.၀ လီတာ၊ ၂.၂ လီတာ၊ ၂.၄ ေလာက္ ကို ေပးထားပါတယ္။  ဟြန္ဒါ စီအာဗီထဲမွာမွ 20G , ZX, ZL, စတဲ႔ ဂရိတ္ေတြကို ေရြးနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး စီအာ ဇစ္ လည္းွရွိပါတယ္။ စီအာဇစ္ကေတာ႔ ဟိုင္းဘရစ္ လွ်ပ္စစ္ စေပါ႔ပ္ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ေသးပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မွာ ၁.၅ လီတာ လာပါတယ္။ မန္န်ဴးယယ္ ၊ ေအာ္တို လာမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ထုတ္ ၂၄၀၀စီစီ ၄ ဆလင္ဒါရွိ ကားေတြဆို ၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕ၿပင္ တစ္ဂါလံ ၂၀/၂၇ မိုင္ႏႈန္း ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Honda Cr-V for sale

ဒီဇိုင္း

ဟြန္ဒါ စီဗစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး မ်ိဳးဆက္မွာ အေၿခခံကာ တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ အေသးစား SUV ကား အေကာင္းဆံုး ဆုေတြလည္း ရွိခဲ႔ဖူးပါတယ္။ ရရွိခဲ႔တာက ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၃ ခုနွစ္ စီအာဗီေတြမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို ႏွစ္ထုတ္ေတြမွာ အင္ဂ်င္ ၂.၀ လီတာကေန စၿပီး ၾကားထဲမွာ ၂.၂ လီတာ၊ ၂.၄ လီတာတို႔ပါ ထြက္ပါတယ္။ ေအာ္တို မန္န်ဴးယယ္ ရွိပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ၂.၂ လီတာမွာ ဒီဇယ္ လာပါတယ္။ ၂၀၀၅ ေမာ္ဒယ္ ဟြန္ဒါ စီအာဗီက အခ်င္း (၁၆) လက္မ ဘီးနဲ႔လာပါတယ္။ ဒီမတိုင္ခင္ ေမာ္ဒယ္ေတြကေတာ႔ ၁၅ လက္မ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕မီးေတြနဲ႔ အေနာက္ မီးေတြကိုလည္း ပိုၿပီး ၾကည္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ ၂၀၁၀ မွာ တစ္ခါ ထပ္ၿပီး ပံုစံ ခ်ိန္းပါတယ္ ။ တပ္ဆင္ထားတဲ႔ ပစၥည္းေတြ ခ်ိန္းတဲ႔ အၿပင္ ပါ၀ါ ေမာင္းႏွင္မူေတြလည္း ခ်ိန္းပါတယ္။ ထိုင္ခံုေတြလည္း ဖိုင္ဘရစ္ေတြကို ခ်ိန္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ၂၀၁၀ မွာေတာ႔ အရင္ ေမာ္ဒယ္ေတြနဲ႔ မတူတဲ႔ ေၿပာင္းလဲမူေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး အတြက္ စီအာဗီ ေမာ္ဒယ္ေတြ အားလံုးမွာ အေနာက္ ကင္မရာေတြနဲ႔ လာပါတယ္။

ထင္ရွားတဲ႔အပုိုင္းမ်ား

ဟြန္ဒါ စီအာဗီေတြဟာ အ၇ြယ္အစား ေသးငယ္ၿပီး ေမာင္းႏွင္လို႔ ေကာင္းတဲ႔  ကားအမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ၿပီး လူ(၅) ေယာက္စီး ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ေပၚမူတည္ၿပီး ကားရဲ႕ အေနာက္ဖံုးက အစေၿပာင္းလဲမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္ေလာက္ဆို တိုယိုတာ ဟာရီယာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္တူတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီဇယ္ရရွိၿပီး ဆီစားကေတာ႔ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ၿပင္ တစ္ဂါလံ မိုင္ ၂၀ ေက်ာ္ရပါတယ္။

Honda Cr-V for sale

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

စလစ္ကပ္ကား မ်ားမွာဆိုရင္ အၿပီးအစီးကို က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ က်သင္႔မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စလစ္ေစ်း ၈၀ သိန္းကို ေပါင္းၿပီးသားၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ စီအာဗီ အနက္ေတြဆို ေမာ္ဒယ္ အၿမင္႔ကား တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေစ်းနီးပါး ေပါက္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ဆိုရင္ ေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၄၅၀ ေလာက္ က်မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ မွာ ကားဒီဇိုင္းက ေတာ္ေတာ္ကို ေၿပာင္းသြာတာမို႔ ထင္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွေတာ႔ ၂၀၀၁ ခုနွစ္ ၂၀၀၃ ခုနွစ္ေလာက္ကုိ က်ပ္ သိန္း (၂၀၀) ေလာက္ ၀န္းက်င္ေပးၿပီး စီးေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ စီအာဗီေတြကို က်ပ္သိန္း ၁၈၀ နီးပါးေလာက္မွာ ၂၀၀၂ ေမာ္ဒယ္ ၀န္းက်င္ကို ရနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ဟြန္ဒါဟာ စီအာဗီ ကားေတြကို သူရဲ႕ စတိုင္က်မႈနဲ႔ ေမာ္ဒယ္ ေခတ္ဆန္မႈကို ေပးစြမ္းထားပါတယ္။ အထူးသၿဖင္႔ အတြင္းဖက္ အခန္းေတြမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကား စီယာတိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကို တိုးတက္လာေစၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ႔ ဘရိတ္ေတြကိုပါ ထားရွိ ၿပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ၂၄၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ဆိုရင္ ၿမင္းေကာင္ေရအား ၁၈၄ ရွိပါတယ္။ စီဗီတီ ဂီယာေဘာက္စ္ေတြပါ ပါရွိလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကားေမာ္ဒယ္ေတြ အားလံုးမွာလည္း ေလးဘီးေမာင္းစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္စရာ စနစ္တစ္ခု အေနနဲ႔ ရရွိႏိုင္တဲ႔ အတြက္ အဆင္ေၿပတဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစား တစ္ခုပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။