: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 96,000 km

Black Honda CR-V 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 620 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 94,000 km

Pearl white Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘ...

ပရီမီယံ

Lks 620 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 65,000 km

Black Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Diamond Auto
 • 43,413 km

Black Honda CR-V 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Diamond Auto
 • 72,139 km

Black Honda CR-V 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Global Myanmar
 • 71,000 km

Pearl white Honda CR-V 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Global Myanmar
 • 58,000 km

Black Honda CR-V 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Global Myanmar
 • 25,000 km

Black Honda CR-V 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Future Auto
 • အသစ္

Black Honda CR-V 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သတိျပဳရန္- ေဖာ္ျပထားေသာေစ်းနွုန္းတြင္ စလစ္ေစ်းနွုန္းပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Re...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Green Toyota CR-V 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 350 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Honda CR-V 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 218 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Honda CR-V 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 167 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Honda CR-V 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 615 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Aung Khant
 • 35,000 km

2012 Year Honda CR-V, G Grade, Push Start,Original TV, Back Camera, Steering Control, Pearl-White Color,Rear Spoiler, Auction Grade 4.5 (ပစၥည္းစံုကားသန့္, ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ အျမန္ေရာင္းမည္,YGN လိ...

 • အသစ္

Pearl white Honda CR-V 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ေဘး...

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 50,000 km

Black Honda CR-V 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 245 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Gold Honda CR-V 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Honda CR-V 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 455 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Shin Saw Pu Broker Market
 • 47,000 km

Black Honda CR-V 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ေဘးကင္းလု...

Lks 455 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Shin Saw Pu Broker Market
 • 40,000 km

Pearl white Honda CR-V 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Green Honda CR-V 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 50,000 km

Black Honda CR-V 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 650 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 26,000 km

Pearl white Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 100,000 km

Pearl white Honda CR-V 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Honda CR-V 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

JPM Services Co.,Ltd
 • 100,000 km

Pearl white Honda CR-V 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

JPM Services Co.,Ltd
 • 30,000 km

Pearl white Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

JPM Services Co.,Ltd
 • 60,000 km

Pearl white Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘ...

Lks 630 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 50,000 km

Pearl White Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 382 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

U Thamadi
 • အသစ္

Black Honda CR-V 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သတိျပဳရန္- ေဖာ္ျပထားေသာေစ်းနွုန္းတြင္ စလစ္ေစ်းနွုန္းပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Re...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ ၿပန္လွည္႔ပါ

ဟြန္ဒါ စီအာဗီမ်ား

Honda Cr-V for sale

SUV  အေသးစားထဲက နာမည္ရေနတဲ႔ စီအာဗီမ်ား

ဟြန္ဒါ စီအာဗီမ်ား ဟာ တိုယိုတာ ရတ္ဖိုး ကားနဲ႔ ပံုစံ ဆင္မူေၾကာင္႔ ၿပည္တြင္းမွာ လူၾကိဳက္မ်ားၾကတဲ႔ ကား အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ကားကိုယ္ထည္ က်စ္က်စ္ လစ္လစ္ ရွိမူကို ဦးေဆာင္ထားတဲ႔ SUV ကား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ၿပီး ဒီဇိုင္းမွာ ဟြန္ဒါ ဘရန္ေတြရဲ႔ ဆန္းသစ္မူကို လိုက္ပါ တပ္ဆင္ ၿပဳလုပ္ထားပါတယ္။

လူ (၅) ေယာက္ စီးနင္းနိင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး ေအာ္တို မန္န်ဴယယ္ ေရြးနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ ကား အေနာက္ဖက္ ထူးၿခားခ်က္က မစ္ဆူဘီရွီ ပါက်ဲရိုး အခ်ိဳ႕ေသာ တိုယိုတာ လန္ခရုဇာ ကဲ႔သုိ႔ ကားေတြလို ဘီးဖံုး ကာဗာနဲ႔ တပ္ဆင္လ်က္ ပါရွိလာတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ၿပည္တြင္းမွေတာ႔ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၁ ကေန ၂၀၀၆ ေလာက္ကို ထုတ္တဲ႔ ဟြန္ဒါ စီအာဗီကို အ၀ယ္မ်ား အမွာမ်ားပါတယ္.။ သူထက္ ေမာ္ဒယ္ အၿမင္႔ဆို ေစ်းက ႏွစ္ဆေလာက္ ကြာသြားမွာ ၿဖစ္လို႔ စလစ္ကပ္ စီအာဗီေတြကိုသာ ၀ယ္ၾကပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ သင္႔ေလ်ာ္ၿပီး SUV တို႔ရဲ႕ ထံုးစံ အတိုင္း ၂.၀ လီတာ၊ ၂.၂ လီတာ၊ ၂.၄ ေလာက္ ကို ေပးထားပါတယ္။  ဟြန္ဒါ စီအာဗီထဲမွာမွ 20G , ZX, ZL, စတဲ႔ ဂရိတ္ေတြကို ေရြးနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး စီအာ ဇစ္ လည္းွရွိပါတယ္။ စီအာဇစ္ကေတာ႔ ဟိုင္းဘရစ္ လွ်ပ္စစ္ စေပါ႔ပ္ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ေသးပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မွာ ၁.၅ လီတာ လာပါတယ္။ မန္န်ဴးယယ္ ၊ ေအာ္တို လာမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ထုတ္ ၂၄၀၀စီစီ ၄ ဆလင္ဒါရွိ ကားေတြဆို ၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕ၿပင္ တစ္ဂါလံ ၂၀/၂၇ မိုင္ႏႈန္း ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Honda Cr-V for sale

ဒီဇိုင္း

ဟြန္ဒါ စီဗစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး မ်ိဳးဆက္မွာ အေၿခခံကာ တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ အေသးစား SUV ကား အေကာင္းဆံုး ဆုေတြလည္း ရွိခဲ႔ဖူးပါတယ္။ ရရွိခဲ႔တာက ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၃ ခုနွစ္ စီအာဗီေတြမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို ႏွစ္ထုတ္ေတြမွာ အင္ဂ်င္ ၂.၀ လီတာကေန စၿပီး ၾကားထဲမွာ ၂.၂ လီတာ၊ ၂.၄ လီတာတို႔ပါ ထြက္ပါတယ္။ ေအာ္တို မန္န်ဴးယယ္ ရွိပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ၂.၂ လီတာမွာ ဒီဇယ္ လာပါတယ္။ ၂၀၀၅ ေမာ္ဒယ္ ဟြန္ဒါ စီအာဗီက အခ်င္း (၁၆) လက္မ ဘီးနဲ႔လာပါတယ္။ ဒီမတိုင္ခင္ ေမာ္ဒယ္ေတြကေတာ႔ ၁၅ လက္မ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕မီးေတြနဲ႔ အေနာက္ မီးေတြကိုလည္း ပိုၿပီး ၾကည္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ ၂၀၁၀ မွာ တစ္ခါ ထပ္ၿပီး ပံုစံ ခ်ိန္းပါတယ္ ။ တပ္ဆင္ထားတဲ႔ ပစၥည္းေတြ ခ်ိန္းတဲ႔ အၿပင္ ပါ၀ါ ေမာင္းႏွင္မူေတြလည္း ခ်ိန္းပါတယ္။ ထိုင္ခံုေတြလည္း ဖိုင္ဘရစ္ေတြကို ခ်ိန္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ၂၀၁၀ မွာေတာ႔ အရင္ ေမာ္ဒယ္ေတြနဲ႔ မတူတဲ႔ ေၿပာင္းလဲမူေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး အတြက္ စီအာဗီ ေမာ္ဒယ္ေတြ အားလံုးမွာ အေနာက္ ကင္မရာေတြနဲ႔ လာပါတယ္။

ထင္ရွားတဲ႔အပုိုင္းမ်ား

ဟြန္ဒါ စီအာဗီေတြဟာ အ၇ြယ္အစား ေသးငယ္ၿပီး ေမာင္းႏွင္လို႔ ေကာင္းတဲ႔  ကားအမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ၿပီး လူ(၅) ေယာက္စီး ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ေပၚမူတည္ၿပီး ကားရဲ႕ အေနာက္ဖံုးက အစေၿပာင္းလဲမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္ေလာက္ဆို တိုယိုတာ ဟာရီယာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္တူတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီဇယ္ရရွိၿပီး ဆီစားကေတာ႔ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ၿပင္ တစ္ဂါလံ မိုင္ ၂၀ ေက်ာ္ရပါတယ္။

Honda Cr-V for sale

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

စလစ္ကပ္ကား မ်ားမွာဆိုရင္ အၿပီးအစီးကို က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ က်သင္႔မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စလစ္ေစ်း ၈၀ သိန္းကို ေပါင္းၿပီးသားၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ စီအာဗီ အနက္ေတြဆို ေမာ္ဒယ္ အၿမင္႔ကား တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေစ်းနီးပါး ေပါက္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ဆိုရင္ ေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၄၅၀ ေလာက္ က်မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ မွာ ကားဒီဇိုင္းက ေတာ္ေတာ္ကို ေၿပာင္းသြာတာမို႔ ထင္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွေတာ႔ ၂၀၀၁ ခုနွစ္ ၂၀၀၃ ခုနွစ္ေလာက္ကုိ က်ပ္ သိန္း (၂၀၀) ေလာက္ ၀န္းက်င္ေပးၿပီး စီးေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ စီအာဗီေတြကို က်ပ္သိန္း ၁၈၀ နီးပါးေလာက္မွာ ၂၀၀၂ ေမာ္ဒယ္ ၀န္းက်င္ကို ရနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ဟြန္ဒါဟာ စီအာဗီ ကားေတြကို သူရဲ႕ စတိုင္က်မႈနဲ႔ ေမာ္ဒယ္ ေခတ္ဆန္မႈကို ေပးစြမ္းထားပါတယ္။ အထူးသၿဖင္႔ အတြင္းဖက္ အခန္းေတြမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကား စီယာတိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကို တိုးတက္လာေစၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ႔ ဘရိတ္ေတြကိုပါ ထားရွိ ၿပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ၂၄၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ဆိုရင္ ၿမင္းေကာင္ေရအား ၁၈၄ ရွိပါတယ္။ စီဗီတီ ဂီယာေဘာက္စ္ေတြပါ ပါရွိလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကားေမာ္ဒယ္ေတြ အားလံုးမွာလည္း ေလးဘီးေမာင္းစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္စရာ စနစ္တစ္ခု အေနနဲ႔ ရရွိႏိုင္တဲ႔ အတြက္ အဆင္ေၿပတဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစား တစ္ခုပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။