: ရက္စြဲျပင္ရန္ - အနီးဆံုးမွစ
ပရီမီယံ

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Aung Auto
 • အသစ္

Silver Honda Fit 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀...

Lks 220

ရန်ကုန်

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 112,000 km

Honda Fit Price - 220 L GE6-3100220 , 2012Model, 1300CC, White Color , 112000Km , Grade 4CB/G Car No. - Sati/…. (MDY) ကားအသစ္န...

Lks 260

ရန်ကုန်

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 13,000 km

Honda Fit Price - 260 L GK3-1003056 , 2013Model, 1300CC, Black Color , 13000Km , Grade 3.5 Car No. - Sati/…. (MDY) ကားအသစ္နီးပ...

Lks 260

ရန္ကုန္

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 13,000 km

Honda Fit Price - 260 L GK3-1003056 , 2013Model, 1300CC, Black Color , 13000Km , Grade 3.5 Car No. - Sati/…. (MDY) ကားအသစ္နီးပ...

Lks 220

ရန္ကုန္

High Grade Image Trading Co.,Ltd ( HGI )
 • 112,000 km

Honda Fit Price - 220 L GE6-3100220 , 2012Model, 1300CC, White Color , 112000Km , Grade 4CB/G Car No. - Sati/…. (MDY) ကားအသစ္န...

Lks 133 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Thetzawminn Thetzawminn
 • 150,000 km

Honda Fit GD1 #2007 Late #Gray Blue Colour #kilo - 14****+ #L Grade #Original HID Lamp #Digital AC #5 rear glasses original black #Original Audio, TV and GPS #Original Key remote #Back Camera #Al...

Lks 179 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Black Honda Fit 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င...

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Honda Fit 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င...

Lks 117 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

White Honda Fit 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္းေပ...

Lks 143 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Black Honda Fit 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င...

Lks 180 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Fit 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀...

Lks 179 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Honda Fit 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 248 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 50,000 km

Silver Honda Fit Shutlle 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 275 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Honda Fit Shuttle 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္း...

Lks 224 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Black Toyota Fit Shuttle 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Honda Fit 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 188 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Honda Fit 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 270 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Honda Fit Shuttle 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 150 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Red Honda Fit 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Fit 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Pearl White Honda Fit Shuttle 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္း...

Lks 157 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Honda Fit 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 167 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Honda Fit 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 161 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Honda Fit 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 215 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Blue Honda Fit 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္...

Lks 162 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Honda Fit 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 167 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Honda Fit 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 167 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

White Honda Fit 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င...

Lks 131 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Grey Honda Fit 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္...

Lks 163 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Honda Fit 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ၿမန္မာၿပည္ထဲက ဟြန္ဒါ ဖစ္ မ်ား

Honda Fit for sale

အေရာင္းသြက္ ဟြန္ဒါ ဖက္စ္ ဟတ္ဘတ္ကားမ်ား

ဟြန္ဒါ ဖက္စ္ ကားေတြဟာ ဟတ္ဘတ္ကား အေသးစားေလးေတြထဲမွာ အစီးမ်ားဆံုး နဲ႔ အေတြ႔ရအမ်ားဆံုးပါပဲ။ ကား အရြယ္အစားက ေသးငယ္ၿပီး က်စ္လစ္တဲ႔ အတြက္ ရပ္နားမူ ေနရာ ယူမူမွာ လည္း အဆင္ေၿပလွပါတယ္။ ဒီဇိုင္းလွပၿပီး အင္ဂ်င္ကလည္း ဆီစား သက္သာတဲ႔ ၁၃၅၀ စီစီ ေအာက္ အင္ဂ်င္ေတြ လာတာမို႔ ၿပည္ပ ကေန သြင္းယူရမွာ အဆင္ေၿပလွပါတယ္။ အခြန္မွာ လည္း USD ၅၀၀၀ မွာ ေဆာင္ရတာ ၿဖစ္လို႔ ကား ေစ်း အကုန္အက်မွာလည္း နည္းပါး သက္သာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အခုေန လမ္းေတြကလည္း ပိတ္တာမို႔ သြားလာေရးေတြမွာ ကားၾကီး ေတြနဲ႔စာလွ်င္ စီးရတာ အဆင္ေၿပလွတဲ႔ ကားေလးေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တံခါး အပါအ၀င္ တံခါး (၅)ေပါက္ လူငါးေယာက္စီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ဘီးယက္ ၊ ေလးဘီးယက္ စသည္႔ၿဖင္႔ လာၿပီး ေအာ္တိုဂီယာ ေတြပဲ အသံုးမ်ားပါတယ္။ ပထမမ်ိဳးဆက္ ၊ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္၊ တတိယမ်ိဳးဆက္ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။ စလစ္လြတ္ သြင္းလို႔ရေနတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္တာမို႔ ၂၀၀၈ နဲ႔ ၂၀၀၈ အထက္ကို သြင္းၾကပါတယ္.။ ၂၀၀၈ ဆိုလွ်င္ တစ္နွစ္ေအာက္ ေမာ္ဒယ္ နဲ႔ သြင္းရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ မွာ ဟြန္ဒါ ဟိုင္းဘရစ္ ထုတ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ မွာဆိုလွ်င္ေတာ႔ ဖက္စ္ ရွပ္တာနဲ႔ ဖက္စ္ ရွပ္တာ ဟိုင္းဘရစ္ကို ေတြကိုေတြ႔နိင္ပါတယ္။ ရွပ္တာ က်ေတာ႔ အနည္းငယ္ ဖက္စ္ ထက္စာလွ်င္ ကားကိုယ္ထည္ ပိုရွည္သြားတာကို ေတြ႔႔ရပါမယ္။ ဟြန္ဒါဖက္စ္ ပံုစံကေတာ႔ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္မွာ ပံုေၿပာင္းပါတယ္။မီးလံုးေတြ ခၽြန္ထြက္ သြားကာ ဒီဇိုင္းေတြပို ဆန္းသစ္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ ဟြန္ဒါ ဖက္စ္ကို ေပ႔ါေပါ႔ပါးပါးနဲ႔ ဆီစား သက္သာမူကို ဦးစားေပးေသာ သူမ်ားအေနၿဖင္႔ ၀ယ္ယူနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တို ဂီယာ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရမူမွာ လည္း လြယ္ကူၿပီး ကား ကိုယ္ထည္ ေသးသြယ္မူေၾကာင္႔ ကား စေမာင္းသူမ်ား အတြက္ ပါကင္ထိုးမူေတြမွာ လြယ္ကူေစပါတယ္။ ဒီဇိုင္းကလည္း စတိုင္က်ၿပီး ေကာင္းမြန္တာမို႔ ဟြန္ဒါ ဖက္စ္ဟာ လူၾကိဳက္မ်ား လ်က္ရွိပါတယ္။ ဟြန္ဒါ ဖက္စ္ကို ဟြန္ဒါ ဂ်တ္ဇ္လိုလည္း ၿပည္ပမွာ သိၾကပါတယ္။ အာရွရဲ႕ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြ၊ ဥေရာပ၊ အာဖရိကနဲ႔ ၾသစၾတီးရီးယား စတဲ႔ နိင္ငံေတြမွာ ဂ်တ္ဇ္လို႔ လူသိမ်ားၿပီး ဂ်ပန္၊ တရုတ္နဲ႔ အေမရိက မွာ ဖက္စ္လို႔ သံုးၿပီး ေခၚၾကပါတယ္။

Honda Fit for sale

စြမ္းေဆာင္ရည္

 အင္ဂ်င္မွာ ၁.၂ လီတာ၊ ၁.၃ လီတာ၊ ၁.၅ တို႔ကို ထုတ္ပါတယ္ ။ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ အခြန္နဲ႔ ဆီစားသက္သာလိုမူေၾကာင္႔ ၁.၃ လီတာကို ေရြးခဲ႔ၾကတာလို႔ ထင္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္အားၿဖင္႔ စလစ္မလိုၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၃စသည္႔ၿဖင္႔ ၀ယ္ယူလ်က္ ရွိၾကပါတယ္။ ဟြန္ဒါ ဖက္ရဲ႕ ၁၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ဟာ  ၿမင္းေကာင္ေရအား ၁၀၉ နဲ႔အတူ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ရီဗ်ဴးေတြအရေတာ႔ ၿမိဳ႕တြင္းကိုတစ္ဂါလံ ၂၇ မိုင္သြားၿပီး ၿမိဳ႕ၿပင္မွာဆို ၃၄ မိုင္သြားပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

ဟြန္ဒါဖက္စ္ မွာ  အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္႔နည္းတူစြာ ဟြန္ဒါ ဖက္စ္ ရွယ္တာကိုလည္း ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး  ဟြန္ဒါဖက္စ္ ရွယ္တာေတြဟာ ပံုမွန္ ဖက္စ္ကားေတြထက္ ပိုၿပီး ကိုယ္ထည္ ရွည္လ်ားၾကပါတယ္။ ဟြန္ဒါ ဖက္စ္ေတြမွာ ပံုသစ္နဲ႔ ပံုေဟာင္းဆိုၿပီး ႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ ပံုေဟာင္းက အနည္းငယ္ ခၽြန္ထြက္တဲ႔ ပံုစံ မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တံုးတိတိ ပံုစံမ်ိဳးရွိပါတယ္။ GD-1 လို႔ေခၚပါတယ္။ ေနာက္ ပံုသစ္ကေတာ႔  GE-6 လို႔ေခၚၿပီး ထို ေမာ္ဒယ္ေတြကေတာ႔ ၂၀၀၈ ေနာက္ပိုင္းထြက္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းခန္းလည္း အနည္းငယ္ၿပာင္းလဲသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထင္ရွားတဲ႔ အခ်က္

Honda Fit for sale

ဟြန္ဒါ ဖက္စ္ေတြဟာ ၁၃၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ ဆီစား သက္သာတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး အရြယ္အစားကလည္း သင္႔ေတာ္သလို ပံုသ႑ာန္ ဒီဇိုင္းကလည္း ဆန္းပါတယ္။ အတြင္းဖက္မွာလည္း လူ (၅) ေယာက္ထုိင္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားၿပီး တီဗီနဲ႔ ေလေအးေပးစက္ေတြနဲ႔ အၿခား နည္းပညာၿမင္႔ မ်ားကို သံုးထားပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကလည္း သင္႔ေတာ္တဲ႔ အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။  အေရာင္ မ်ိဳးစံုကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ၿခား ေမာ္ဒယ္ေတြဆို စေပါ႔ကားေတြေတာင္ လုပ္လို႔ရတဲ႔ ဘန္ဘားရွယ္ေတြက စေပါ႔ရွယ္ေတြနဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ မန္န်ဴးယယ္ ဂီယာ (၅) ခ်က္ ရရွိပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ဟြန္ဒါဖက္စ္ဟိုင္းဘရစ္က ၂၀၁၃ ကို က်ပ္သိန္း ၁၈၀ ကေန ၂၀၀ ၾကား ရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂရိတ္ေပၚ မူတည္ၿပီး တီဗီ ပါတာ၊ အေနာက္ ကင္မရာ ပါတာေတြ႔ရွိသလို မပါတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ မပါရင္ ဒီမွာ ၿပန္တပ္လို႔ရၿပီး ေလလံေစ်းက သက္သာမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ ပါရွိတာကိုပဲ လူေတြက ပိုၾကိဳက္ၾကပါတယ္။ ေစ်းကေတာ႔ က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ကေန ၁၂၀ ၊ ၁၃၀ သိန္း ေလာက္ထိကို ေမာ္ဒယ္ ေကာင္းေကာင္း ရရွိနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ဟြန္ဒါဖက္စ္ေတြဟာ ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕ၿပင္  အိမ္စီး ကားေတြ အၿဖစ္ သင္႔ေလ်ာ္ၿပီး ေလာင္စာဆီစား သက္သာတဲ႔ကားေတြလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၃၀၀ စီစီမွာ စထားတဲ႔ အတြက္ ၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္ကအစ သက္သာေစမဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကား အပိုပစၥည္းေတြလည္း လြယ္ကူစြာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။