: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 75,000 km

Silver Honda Insight Hybrid 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ၿမန္မာၿပည္ ကဟြန္ဒါ အင္ဆိုဒ္မ်ား

Honda Insight for sale

ဟြန္ဒါ အင္ဆိုဒ္ကားေတြဟာ ၿမန္မာၿပည္မွာ ဒီဇိုင္း လွပ ဆန္းသစ္မူေၾကာင္႔ နာမည္ၾကီးပါတယ္။ ဟြန္ဒါ စီဗစ္ ရဲ႕ အေနာက္ လူစီး အမ်ားဆံုး ကားအမ်ိဳးအစား တစ္ခု အၿဖစ္ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ဟိုင္းဘရစ္ကားေတြက ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ေတြနဲ႔ လည္ပတ္ၾကတာၿဖစ္ၿပီး သူတို႔မွာ ဆီစားေပးမူ စြမ္းရည္ အသံုးၿပဳမူကို ေလ်ာ႔ခ်ေပးနိင္တဲ႔ လွ်ပ္စစ္ ေမာ္တာ ပါ၀င္ပါတယ္။

ပထမ မ်ိဳးဆက္နဲ႔ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ ဆိုၿပီး မ်ိဳးဆက္ ႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ ပထမမ်ိဳးဆက္မွာေတာ႔ တံခါး (၃) ေပါက္ ၊ ခရီးသည္ ႏွစ္ေယာက္စီး ဟတ္ဘတ္ ကိုသာ ထုတ္ပါတယ္။ ဒုတိယမွေတာ႔ တံခါး (၅) ေပါက္၊ ခရီးသည္ (၅) ေယာက္စီး ဟတ္ဘတ္ကို ထုတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္မွာ၂၀၀၉ ကေန ၂၀၁၄ ထိ ထုတ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ႏွစ္အစမွာ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ အင္ဆိုဒ္ကို ဂ်ပန္နဲ႔ အေမရိကမွာ မိတ္ဆက္ခဲ႔ရာမွ အသစ္ေစ်းႏႈန္း ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ နီးပါး ရွိခဲ႔ၿပီး အေမရိကမွာ ေနာက္ဆံုးထြက္ ေစ်း အနည္းဆံုး ဟိုင္းဘရစ္ကား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ ပထမဆံုး ဟိုင္းဘရစ္ ေမာ္ဒယ္ တစ္ခုအၿဖစ္ ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္။

တပတ္ရစ္ ဟြန္ဒါ အင္ဆိုဒ္ေတြကို ဂ်ပန္ ေလလံဆိုဒ္ေတြက စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးနိင္မဲ႔အၿပင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ရိူးရြန္ေတြဆီက ေရာက္ၿပီးသား ဟြန္ဒါ အင္ဆိုဒ္ေတြကို မ်က္ၿမင္ ေရြးနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လူ (၅) ေယာက္စီး ၿဖစ္တဲ႔ ဟြန္ဒါအင္ဆိုဒ္ေတြကို G ဂရိတ္၊ LS ဂရိတ္၊ L ဂ၇ိတ္ စသည္႔တို႔မွာ ရနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွေတာ႔ အနက္ေရာင္ နဲ႔ အၿခား ဆြဲေဆာင္မူရွိတဲ႔ အေရာင္ရွိတဲ႔ ဟြန္ဒါ အင္ဆိုဒ္ေတြဟာ ေစ်းပိုေကာင္းပါတယ္။ အနည္းဆံုး ၂ သိန္း၊ ၅ သိန္း နဲ႔ ေစ်း အသီးသီး ေခၚဆို ေရာင္းခ်ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

ပံုစံ ဒီဇ္ိုင္းမွာ ဟြန္ဒါ စီဗစ္ နဲ႔ ပံုစံ တူညီစြာ ဆင္ၿပီး ဟြန္ဒါ အင္ဆိုဒ္မွာ ပိုၿပီး ကားေရွ႕ေခါင္းမွာ စက္ရုပ္ ကား ပံုစံနဲ႔ ေခတ္ ပိုဆန္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ Honda Insight for saleအေနာက္ပိုင္းေတြမွာ ပံုစံက ဟြန္ဒါ စီဗစ္နဲ႔ အနည္းငယ္ ကြာသြာၿပီး ဟတ္ဘတ္ပံုစံ အနည္းငယ္ ပိုေပါက္သြားပါတယ္။ အတြင္းခန္းမွာလည္း ဒီဇိုင္း ေခတ္ဆန္မူ ကို <အသားေပးထားပါတယ္။ ကား စီယာတိုင္ေတြ၊ ဒိုင္ခြက္ေတြ၊ ကား ဒရွ္ဘုတ္ေတြမွာ စီဗစ္နဲ႔ ပံုစံဆင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သူလည္း စီဗစ္ကားလို႔ပဲ ဟိုင္း ဘရစ္ကား အမ်ိဳးအစားပါပဲ။ဒီဇိုင္းနဲ႔ ပံုစံ ဆန္းသစ္မူေၾကာင္႔ လူငယ္၊ လူလတ္ပိုင္းေတြရဲ႕ စီးနင္းမူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေနရာယူထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

က်ေတာ္တို႔ ယေန႔ေတြ႔ေနရတဲ႔ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္မွာ ၁၃၀၀ စီစီ က အလာမ်ားပါတယ္။ ၁၄၀၀ စီစီေတြလည္း ေတြ႕နိင္ၿပီး အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အီကို ေထာက္ကူမူ ေမာ္ေတာ္ အင္ဂ်င္ အကူ ေမာင္းႏွင္မူ စနစ္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဂီယာကေတာ႔ ေအာ္တို ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္မွာ ေမာ္တာေတြ တြဲလ်က္ အလုပ္လုပ္ေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ေမာင္းႏွင္ေနရာက ဘီးေတြကို အရွိန္ေလ်ာ႔ခ်လိုက္တဲ႔ အခါ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာဟာ အရွိန္ေလ်ာ႔တဲ႔ ဘရိတ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ႔ အတြက္ အလဟသ ၿဖစ္သြားတဲ႔ ပါ၀ါေတြကို အလကား မၿဖစ္ေစဘဲ လိုအပ္တဲ႔ အခ်ိန္ကို မေရာက္ခင္အထိ ဘတၱရီ ထဲမွာ သိမ္းေပးပါတယ္။ ဒီအတြက္ မလိုအပ္ဘဲ ေလာင္စာမ်ား အလဟသ ၿဖစ္ေစမူကို ေလ်ာ႔ေပးနိင္တာဟာ ဟိုင္းဘရစ္ေတြရဲ႕ အားသာခ်က္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဟြန္ဒါ အင္ဆိုဒ္ကလည္း အင္ဂ်င္ ၁၃၀၀ စီစီ နီးပါးေလာက္သာ ထုတ္တဲ႔ အတြက္ ဆီစားက နဂိုကားေတြ ထက္ ေတာ္ေတာ္ သက္သာမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ ကားအစိတ္အပိုင္း

Honda Insight for sale

ဟြန္ဒါ အင္ဆိုဒ္ကားေတြဟာ  ဟိုက္ဘရစ္ကားေတြ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ကို အေထာက္အကူၿပဳေနတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဟြန္ဒါ အင္ဆိုဒ္ကားေတြဟာ

၂၀၁၃ ဟြန္ဒါ အင္ဆိုဒ္ကားေတြဟာ အေမရိကန္ ေကာင္စီက  စြမ္းအင္သက္သာေစမႈ အတြက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ရဲ႕ အစိမ္းေရာင္ ကားမ်ား ဆိုတဲ႔ဆုကို ရရွိထားပါတယ္။ ဒီဇိုင္းလွပၿပီး လံုၿခံဳမႈကို ဦးစားေပးထားတဲ႔ ကားေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ေစ်းႏႈန္းကေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ကေန ၁၃၀ ၾကားထဲကို ပ်ဥ္းမွ်အားၿဖင္႔ ရွိမွာ ၿဖစ္ၿပီး ေမာ္ဒယ္ ႏွစ္မ်ား အားၿဖင္႔ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ေလာက္ကို ရရွိနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းက ကားမွာယူေရး ကုမၸဏီ နဲ႔ ေလလံ ကုမၸဏီမ်ားကေန ရရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

အင္ဂ်င္မွာ သင္႔ေလ်ာ္ၿပီး ဆီစားသက္သာတဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းမႈကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို ေလ်ာ႔ခ်မႈတစ္ခု အေနနဲ႔ သာ ၿဖစ္ေစတဲ႔အတြက္ ႏွစ္သက္ပါလွ်င္ ဂုဏ္ယူစြာ စီးနင္းႏိုင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာနဲ႔လည္း အသံုးၿပဳႏိုင္မွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။  အိမ္စီးကားနဲ႔ ဇိမ္ခံကားေတြ အၿဖစ္အသံုးၿပဳႏိုင္ပါတယ္။