: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 550 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 11,800 km

Pearl white Hyundai Sonata 2016 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Blue Hyundai Tucson 2017 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Red Hyundai Accent   ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Blue Hyundai i10 Grand  ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Black Hyundai Genesis  ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Black Hyundai Sonata ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Pearl white Hyundai Creta  ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Grey Hyundai Santafe  ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကိုလက္င္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိ...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိ...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိ...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိ...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိ...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိ...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိ...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိ...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိ...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိ...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိ...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိ...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးေနပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးေနပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးေနပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးေနပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးေနပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးေနပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို...

ပရီမီယံ

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ လက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးေနပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံုးျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို...

ပရီမီယံ

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ႕ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ GRX Starex 2004 အင္ဂ်င္ႏွင့္ဂီယာကို၆လအာမခံေပးပါသည္T။အရစ္ကၽနစ္ျဖင့္လဲေ၇ာင္းခ်ေပးပါသည္။ ဟာ Manual ဂီယာနဲ႔ 50000ကီလိုမီတာထိေမာင္းႏွင္ထားၿပီး ေခတ္မွီေသာ ကားပစၥည္းမ်ိဳးစ...

ပရီမီယံ

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

ဒီေငြေရာင္/မီးခိုးေရာင္Hyundai Starex good 2006 goodဟာ 50000 ကီလိုမီတာထိေမာင္းႏွင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Lks 135 ပဲက်တဲ့အတြက္ ဘယ္မွာမွဒီလိုေဈး‌နဲ႔ ကားေကာင္း‌တစ္စီးရနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Moto...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
Hyundai for sale

ဟရြန္ေဒး ကားမ်ား

ဟရြန္ေဒး ကားေတြဟာ ယခုအခ်ိန္မွာဆိုလွ်င္ နာမည္ေတာ္ေတာ္ေလး ရေနတဲ႔ ကားဘရန္ ၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင္႔ လုပ္ငန္းသံုး ထရပ္၊ အိမ္စီ ဆလြန္း အက္ယူဗီစတဲ႔ အမ်ိဳးအစားေတြမွာ နာမည္ရၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ ဟရြန္ေဒး (Hyundai) ဆုိတာ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ နာမည္အၾကီးဆံုး အေအာင္ျမင္ဆံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၼဏီ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေစ်းကြက္မွာ အေတာ္ေလး နာမည္ရွိျပီး ဆလြန္းကား မ်ားနဲ႔ လူသိမ်ားတဲ့ ကုမၼဏီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ အျပင္၊ ဥေရာပ၊ အေမရိက နဲ႔ အျခား အာရွ ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ရရွိ ႏိုင္တဲ့ကား ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ နည္းပညာ

ဟြန္ဒိုင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းသံုးကားအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳး ၿဖစ္တဲ႔ ဟြန္ဒိုင္း ေပၚတာ တူးေတြအေၾကာင္းကို ေဖာ္ၿပလိုက္ပါတယ္။ ေက်ာင္းပို႔၊ လုပ္ငန္းသံုးမ်ားအတြက္  လုပ္ငန္းသံုးေပၚတာ ကားမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ေတာင္းေအ႔ ထရပ္ေတြနဲ႔အၿပိဳင္  ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုးရီးယား ဒီဇိုင္းလွပတဲ႔ လုပ္ငန္းသံုး ဟြန္းဒိုင္းကား မ်ား ဟာ ေရာင္းအား ေကာင္းလာခဲ႔ၿပီးအင္ဂ်င္ ၂၅၀၀၊၂၆၀၀ ေလာက္ၿဖင္႔  ဆီစားသက္သာကာ ဒီဇယ္ကား ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကိုးရီးယားေတြၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ဘယ္ေမာင္း ၿဖစ္မွာ ၿဖစ္ၿပီး  ေပါ႔ပါးသြက္လက္ လွတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။  ကားအရႊယ္အစားက အသင္႔အတင္႔ရွိၿပီး ၀န္မ်ား ပိုမိုတင္ေဆာင္ေနမူတို႔ေၾကာင္႔  လူၾကီဳက္မ်ားလ်က္ရွိပါတယ္။ဂီယာ က မန္န်ဴးယယ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမင္႔မားတဲ႔ စြမ္းေဆာင္မႈေတြကို ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ႔ ၂၅၀၀ စီစီ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ေလာင္စာဆီ စားသက္သာတဲ႔ စနစ္ေတြကိုလည္းး အသံုးၿပဳထားပါတယ္။ ပါ၀င္တဲ႔ ကရိယာေတြဟာ နားလည္လြယ္ၿပီး ဖတ္ဖို႔ လြယ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္ၿမင္႔မားတဲ႔ အရည္အေသြးရွိတဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထရပ္ကားေပမဲ႔ အဆင္႔အတန္းၿမင္႔ၿမင္႔မားမား အသံုးၿပဳႏုိင္မဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္းမွာလည္း ေကာင္းမြန္ လွပလို႔ သံုးစြဲသူတို႔ စိတ္ခ်သာစြာ  ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။  ဟရြန္ဒိုင္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္ ခရီးသြားယာဥ္တစ္မ်ိဳးၿဖစ္တဲ႔ ဟ၇ြန္းဒိုင္ စတာရပ္ေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ဌင္းတို႔ကိုေတာ႕ ၂.၄ လီတာ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္၊၂.၅ လီတာ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္၊ ၃.၀လီတာ အင္ဂ်င္ေတြကို သံုးထားပါတယ္၊။ ပထမမ်ိဳးဆက္ၿဖစ္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ အနိမ္႔ႏွစ္ေတြမွာ မန္န်ဳးယယ္သာ အလာမ်ားပါတယ္။ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၃၈၀၀ rpm မွာ အသားတင္ (bhp ) ၿမင္းေကာင္ေရအား  ၁၆၈ ရွိပါတယ္။ ၀န္အၿပည္႔တင္လည္း အင္ဂ်င္က ေကာင္းေကာင္းဆြဲႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿပည္တြင္းမွာ ေတြ႔ႏိုင္တဲ႔ ထင္ရွားတဲ႔ ဟရြန္ေဒး ေမာ္ဒယ္မ်ား

ျမန္မာျပည္မွာ အေတြ႔ႏိုင္ဆံုး ဟရြန္ေဒး ကေတာ့ Elantra ဆလြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေက်ာ္ ခုႏွစ္မ်ား ကတည္းက ထုတ္လုပ္တဲ့ ဟရြန္ေဒး ရဲ႕ အလန္ထရာကို ျမန္္မာျပည္မွာ ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းမွပဲ ျမင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အထက္ ေမာ္ဒယ္ ကားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၂၀၀၀ စီစီ ေအာက္မွာ ရွိျပီး အယ္လ္ ပံုသ႑ာန္ အင္ဂ်င္ တည္ေဆာက္မွုနဲ ႔ထူးထူး ျခားျခား ရွိေနတဲ့ ကား ျဖစ္ပါတယ္။ တံခါး ေလးေပါက္ ဆလြန္းပါပဲ။ ဇိမ္ခံ ဆလြန္းကား ထဲမွာ ေစ်းသက္သာတဲ့ ကားလို႔ ဆုိႏိုင္ျပီး ဂ်ပန္ ေလလံ ေစ်းကြက္ ကေနပဲ အလြယ္တကူ မွာယူ ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဟရြန္ေဒး ဂ်နတ္ဆစ္ ျပိဳင္ကား ကေတာ့ တုိယိုတာ၊ ဟြန္ဒါ တို႔ကို ေစ်းကြက္ မယွဥ္ ႏိုင္ေသးတဲ့ ျပိဳင္ကား တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ရန္ကုန္မွာ ေမာင္းႏွင္ေနတာေတာ့ ေတြ႔ရ ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ေသး ျပိဳင္ကား ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ သူ႔ျပိဳင္ဘက္ဟာ တုိယိုတာ ဂ်ီတီ နဲ႔ နစ္ဆန္း ဖဲေလဒီ တို႔ ျဖစ္မယ္ လို႔ ေတာင္ ခန္႔မွန္း ထားပါတယ္။ ဟရြန္ေဒး အသစ္ ကားမ်ား အတြက္ ဟရြန္ေဒးက ျမန္မာျပည္မွာ တရားဝင္ အေရာင္း စင္တာ ဖြင့္လွစ္ ထားရွိျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ေရာင္းခ် မွုက ဆလြန္းကားဘက္ကိုပဲ ဦးတည္ျပီး ရန္ကုန္က အေရာင္းစင္တာ မွာလည္း ဆလြန္း ကား မ်ားကိုပဲ အဓိကထား ေတြ႔ရွိ ရပါတယ္။ ဟရြန္ေဒးရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ေစ်းကြက္ အေပၚ လြမ္းမိုးမွုက အိမ္စီးကားမ်ား၊ ျပိဳင္ကား ၊ ဆလြန္း ကားမ်ား နဲ႔ မဟုတ္ ပါဘူး။ အဓိကက လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားနဲ ေစ်းကြက္ကို အဓိကထား ထုိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မက္ဂါ ထရက္၊ နယူးပါဝါ ထရက္ အျပင္ အျခားေသာ ထရက္ကား မ်ားစြာ ျမန္မာျပည္ ဝင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ခရီးသြား ဘတ္စ္ကားမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ ပါတယ္။  ဘတ္စ္စကား ၾကီးေတြကိုလည္း ဟရြန္ဒိုင္း ဘရန္ထဲမွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ဘတ္စ္ အေသးေလးေတြထဲကဆိုလွ်င္  ဟရြန္းဒိုင္း ကန္ထရီး ကားေလးေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၿပည္တြင္းမွာလည္း က်ယ္ၿပန္႔စြာ အသံုးၿပဳေနၾကတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။  ကိုးရီးယား ထုတ္ကုန္တစ္ခု ၿဖစ္တဲ႔ ဟြန္ဒိုင္းကားမ်ားဟာ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ နာမည္ၾကီး ကား ကုန္စည္ တစ္ခုပါပဲ။ ယခု လက္ရွိမွာ အမ်ားဆံုး အသံုးၿပဳေနၾကပါတယ္။ အရမ္းၾကီးလည္း ကိုယ္ထည္ မၾကီးမားတဲ႔ အတြက္ ၿမိဳ႕တြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေတြမွာ အဆင္ေၿပလွပါတယ္.။ ရန္ကုန္မွာ  အၿမင္ေတြ႔နိင္ဆံုး အရင္ စစ္က်န္ ဘီအမ္မ်ားလို နည္းနည္းလံုးတဲ႔ ပံုသ႑ာန္ရွိၿပီး သူက ေလးေထာင္႔ ပံုစံ က်ၿပီး ဒီိဇိုင္း လွပပါတယ္။ အဆင္းအတက္မွာလည္း သင္႔တက္တဲ႔ အေနအထားတစ္ခု ရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၂၉ ေယာက္စီး ကားမ်ားၿဖစ္ၿပီး အတြင္းခန္းက တစ္ဖက္မွာ ႏွစ္ေယာက္ထိုင္တစ္ခု  က်န္တဲ႔ တစ္ဖက္မွာ တစ္ေယာက္ ထိုင္ၿဖစ္တဲ႔ ထိုင္ခံုမ်ား ၿဖစ္ၿပီး အေနာက္ဆံုးမွာ ေလးခံုတန္းပါရွိပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြေပမဲ႔လို႔ တစ္ခ်ိဳ႕ကားေတြမွာ အဲ.ယကြန္းေတြပါ ပါရွိတာၿဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ၿပည္တြင္း ရံုး အၾကိဳ႕အပို႔နဲ႔ ၿမိဳ႕တြင္း  ဘတ္စ္ကား သယ္ယူပို႔ေဆာင္မူ လိုင္းယာဥ္မ်ားအၿဖစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးၿပဳေနၾကပါတယ္။ အင္ဂ်င္က ေလးေထာင္စီစီ ေလာက္ရွိေပမဲ႔ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ အသံုးေတာ္တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ ကိုးရီးယား ကား ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ဘယ္ေမာင္းၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္တြင္းမွာ ရရွိႏိုင္မႈ

ဟရြန္ေဒးက ျမန္မာျပည္ ေစ်းကြက္သို႔ မ်ားစြာ ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ကေတာ့ တစ္ပတ္ရစ္ ဟရြန္ေဒး မ်ားၿဖစ္တဲ့ အီေကြ႔စ္ အီေကြ႔စ္ နဲ႔ ဆုိနာတာ ဆုိနာတာ ေတြသာ အမ်ားစု ေရာက္ရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ေလလံ ေစ်းကြက္၊ ထိုင္းနယ္စပ္တို႔ကေန ဝင္ေရာက္ျပီး အသစ္ကိုလည္း ေအးဂ်င့္ မ်ားနဲ႔ သြင္း ပါတယ္။ ယခု ဆုိရင္ ဟရြန္ေဒး ရဲ႕ တရားဝင္ အေရာင္း စင္တာက ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ရွိေန ပါျပီ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အရြယ္ေသး ကားနဲ႔ ဆလြန္းကားမ်ားသာ ရႏိုင္ ေသး ေပမယ့္ ေနာက္ဆုိရင္ ပိုမို စံုလင္တဲ့ အမ်ိဳးအစား မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဟာင္း ေစ်းကြက္ အေပၚ မွီခိုမႈက ေတာ့ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ရွိေနအံုးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟရြန္ဒိုင္း ဘရန္ရဲ႕ စိတ္၀င္စားစရာ အေၾကာင္း

ဟရြန္ဒိုင္းရဲ႕ အမိုက္စားကားေတြထဲမွာ ဆိုလွ်င္  ဟရြန္ဒိုင္း ဂ်ီနစ္စစ္ေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဇိမ္ခံ အၿပည္႔ကား ၿဖစ္ၿပီ  ဒီဇိုင္းနဲ႔ ရုပ္သြင္က မ်ားစြာ ဆန္းသစ္ၿပီး စူပါ စေပါ႔ကားအေနနဲ႔ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ မွာ အနာဂတ္ကားတစ္စီးအေနနဲ႔ စစဦးဆံုး နယူးေယာက္ ေမာ္ေတာ္ရိူးမွာ မိတ္ဆက္ခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ီနစ္စစ္ကားစာ ဆိုရင္ော႔ ပရီမီယံအဆင္႔ရွိတဲ႔ စေပါ႔ဆီဒန္ကားတစ္စီးၿဖစ္ၿပီး တံခါး ေလးေပါက္ ေရွ႕အင္ဂ်င္နဲ႔ ေနာက္ဘီးယက္ကားေတြၿဖစ္ၿပီး ေလးဘီးေမာင္းစနစ္ ေတြကိုလည္း ရရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ၿဖစ္တဲ႔ ဟရြန္ဒိုင္ ဂ်ီနစ္စစ္ေတြကို အင္ဂ်င္ ၃၃၀၀စီစီ၊ ကေန ၅၀၀၀ စီစီထိ ရရွိႏိုင္တာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။