: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 1,030 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 56,000 km

Pearl white Lexus RX 350 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...

ပရီမီယံ

Lks 1,300 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 78,000 km

Black Lexus RX 350 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 28,000 km

Pearl white Lexus LX 570 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 28,000 km

Pearl white Lexus LX 570 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 40,000 km

Pearl white Porsche Panamera Tutbo s 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,S...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 15,000 km

Black Porsche Panamera s 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ေဘ...

ပရီမီယံ

Lks 255 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Silver Toyota Mark II 35th Anniversary 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering...

ပရီမီယံ

Lks 1,020 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 43,000 km

Black Lexus RX 350 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္...

ပရီမီယံ

Lks 1,020 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 43,000 km

Pearl white Lexus RX 350 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Pyae Pyae Phyo
 • 44,000 km

Black Hummer H3 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Pearl white Lexus RX 350 2016 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start,R...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Black Lexus LX 570 2016 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start,Remote ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Pearl white Lexus RX 350 2016 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start,R...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • 26,000 km

Black Lexus NX 200t 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start,Remote...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • 20,000 km

Pearl white Porsche Panamera 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Ke...

ပရီမီယံ

Lks 700 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • အသစ္

Black Lexus LS 460 L 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Black Lexus LX 570 2016 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passen...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Pearl white Lexus LX 570 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Pearl white Lexus LX 570 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start,R...

ပရီမီယံ

Lks 2,450 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Global Myanmar
 • အသစ္

Pearl White Lexus LS 460 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ JTHBL1ES7D5123451) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation S...

ပရီမီယံ

Lks 3,900 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Global Myanmar
 • အသစ္

Pearl White Porsche Panamera Turbo S 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ WP0CA2A76E1073222) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,N...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Global Myanmar
 • အသစ္

White Mercedes-Benz S-Class AMG 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steeri...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ever Shine
 • အသစ္

Black Mercedes-banch Maybach S500 2015 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Push Start,Power Locks,Power Steering. ေ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ever Shine
 • အသစ္

White Porsche Panamera S 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,Power Locks,Power Steering,Push Start,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 242 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Mark II 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 85,000 km

Black Toyota Crown 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 265 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Toyota Mark 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 342 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Toyota Crown 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 257 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Mark II 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ ၿပန္လွည္႔ပါ

ဇိမ္ခံကားမ်ား

Luxury cars in MM

ျမန္မာျပည္မွာ ဇိမ္ခံကား အေရအတြက္ဟာလည္း သူ႔ဟာနဲ႔သူ ရွိေနပါတယ္။ ဇိမ္ခံကားမ်ားကို ရန္ကုန္မွာ အမ်ားဆံုး ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ျပီး အျခားေသာ နယ္ျမိဳ ႔ေတြမွာလည္း ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဇိမ္ခံကားမွာ ဆုိရင္လည္း တစ္ပတ္ရစ္ ေစ်းကြက္က ဝင္တဲ့ တစ္ပတ္ရစ္ ဇိမ္ခံကားနဲ႔ အျခား ျပင္ပက ဇိမ္ခံကားသစ္မ်ား ဆုိျပီး ၂ မ်ိဳးကြဲပါေသးတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ ေရာက္တဲ့ ဇိမ္ခံကား အမ်ားစုက ဂ်ပန္ေလလံ ေစ်းကြက္က ဝင္ေရာက္တဲ့ တစ္ပတ္ရစ္ ဇိမ္ခံကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပတ္ရစ္ဆုိေပမယ့္ ကားမေကာင္းဘူးလို႔ မျမင္ေစလိုပါဘူး။ ကားရဲ ႔အရည္အေသြးကို ေအ၊ဘီ အစရွိသျဖင့္ တို႔မွ ဂရိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခြဲထားျပီး ကိုယ့္ ေငြေၾကးအေျခအေန အေလ်ာက္ အရည္အေသြး ေကာင္းတဲ့ တစ္ပတ္ရစ္ ကားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးဝယ္ႏိုင္တဲ့ ကားေတြထဲမွာ ဇိမ္ခံကား ရဲ ႔ အမ်ိဳးအစားက ဆလြန္း၊ အက္စ္ယူဗီ ဆုိျပီးေတာ့ ထပ္ကြဲ ပါေသးတယ္။ အက္စ္ယူဗီမွာဆုိရင္ တုိယိုတာ ဆုိက္ကနက္ လန္ခရူဆာတို႔က ဇိမ္ခံ အက္စ္ယူဗီမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဆလြန္းမွာဆုိရင္ တုိယိုတာ ခေရာင္း ေနာက္ထြက္ ေမာ္ဒယ္ မ်ား က ဇိမ္ခံ ဆလြန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တုိယိုတာမွာကိုပဲ ဇိမ္ခံကား သီးသန္႔ထုတ္တဲ့ လက္ဆက္ အမွတ္တစ္ဆိပ္မွာဆုိရင္ ဆလြန္းေကာ၊ အက္စ္ယူဗီေကာ ဇိမ္ခံ ကားမ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ေလလံထဲမွာ အဂၤလန္ျဖစ္ ဇိမ္ခံ အက္စ္ယူဗီ ျဖစ္တဲ့ လန္းရိုဗာ မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လန္းရိုဗာ ေတာင္တက္ အက္စ္ယူဗီနဲ႔ ရိန္းရိုဗာ ဆုိျပီးေတာ့ ၂ မ်ိဳး ကြဲေနပါေသးတယ္။ ဥေရာပ ျဖစ္ ကားထဲမွာ ဆုိရင္ မာစီဒီး က အမ္ ကလက္စ္ အက္ယူဗီ ကားအျပင္ အက္စ္ကလက္စ္၊ အီးကလက္စ္ ဇိမ္ခံ ဆလြန္း မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴလည္း ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ မွာဆုိရင္ ဂ်နရယ္ ေမာ္တာ ဆလြန္းကားမ်ား ရွိေန ပါတယ္။

ကားသစ္ ဇိမ္ခံကားမ်ား ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္မွာ အေရာက္မ်ားတာက ေတာင္ကိုရီးယား ဘရန္းမွာဆုိရင္ ကီရာ ျဖစ္ျပီး ကီရာ အက္စ္ယူဗီနဲ႔ ဆလြန္းမ်ားကို သိန္း ၁ေထာင္ေအာက္မွာ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။ ဥေရာပ ဘရန္းမွာဆုိရင္ မာစီဒီးဘီအမ္ဒဗလ်ဴ တို႔ကေန Luxur cars for sale in Myanmarဇိမ္ခံ ဆလြန္းနဲ႔ ဇိမ္ခံ အက္စ္ယူဗီမ်ား ဝယ္ယူ ရရွိႏိုင္ျပီး အျခားေသာ ဘရန္းမ်ားလည္း ေရာက္ရွိပါတယ္။ အျခားေသာ ဘရန္းဆုိတာက ကုမၼဏီမ်ား မရွိေပမယ့္ ၾကားခံ ကားဝယ္ေပးတ့ ေအးဂ်င့္မ်ားက တစ္ဆင့္ ဝယ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အေမရိကန္ကား မ်ားေတာင္ ရရွိ ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဇိမ္ခံကားထဲမွာ ဇိမ္ခံျပိဳင္ကားမ်ားကလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ဇိမ္ခံျပိဳင္ကားအျဖစ္ လမ္ေဘာ္ဂီနီ၊ ဖာရာရီ၊ ေအာ္ဒီ ေပၚေရွး တို႔လို ကားမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ လက္အက္ ဆလြန္းနဲ႔ အက္စ္ယူဗီ ဇိမ္ခံကားသစ္မ်ားကိုလည္း မွာယူေပးသူမ်ားလည္း ရွိေနတာမို႔ လက္ဆက္ ကားမ်ားလည္း အေရအတြက္ မနည္း ပါဘူး။ ဆလြန္းကို ၾကိဳက္ၾက စီးၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ တစ္ကိုယ္ရည္ အသံုးျပဳဖို႔ အတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေရအတြက္ နည္းတဲ့ မိသားစုမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူတို႔က ဇိမ္ခံဆလြန္းကို ဝယ္ပါတယ္။ မိသားစုဝင္မ်ားသူမ်ားကေတာ့ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ခရီးေဝး သြားဖို႔ ရည္ရြယ္သူမ်ားကေတာ့ ဇိမ္ခံ အက္စ္ယူဗီမ်ားကို ဝယ္ယူၾက ပါတယ္။ Motors.com.mm ဝဘ္ဆိုဒ္မွာ အသစ္၊ အေဟာင္း ဇိမ္ခံကားမ်ားကုိ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေဖာ္ျပ ထားတာမို႔ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။