: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 67,000 km

White Hyundai GRX Starex 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 59,000 km

White Hyundai GRX Starex 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 78,000 km

Black Hyundai GRX Starex 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 92,000 km

White Hyundai GRX Starex 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 77,000 km

Black Hyundai GRX Starex 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 84,000 km

White Hyundai GRX Starex 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 56,000 km

White Hyundai GRX Starex 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 34,000 km

Silver Hyundai GRX Starex 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag:...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 65,000 km

Silver Hyundai GRX Starex 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag:...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 45,000 km

White Hyundai Grand Starex 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag...

Lks 255 ညွိႏိႈင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Global Automotive
 • 95,000 km

Silver Mitsubishi Pajero 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 34,000 km

Silver Hyundai GRX Starex 2006 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Gla...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 59,000 km

White Hyundai GRX Starex 2005 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glas...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 65,000 km

Silver Hyundai GRX Starex 2006 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Gla...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 77,000 km

Black Hyundai GRX Starex 2006 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glas...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 78,000 km

Black Hyundai GRX Starex 2006 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glas...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 45,000 km

White Hyundai Grand Starex 2008 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Gl...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 56,000 km

White Hyundai GRX Starex 2005 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glas...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 67,000 km

White Hyundai GRX Starex 2006 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glas...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 92,000 km

White Hyundai GRX Starex 2008 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glas...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 84,000 km

White Hyundai GRX Starex 2006 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glas...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 74,000 km

White Hyundai Porter II 2009 for sale. The comfort features include A/C: Front. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glass.The sound...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 55,000 km

White Hyundai Porter II 2011 for sale. The comfort features include A/C: Front. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glass.The sound...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 25,000 km

White Hyundai Porter II 2007 for sale. The comfort features include A/C: Front. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glass.The sound...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 98,000 km

White Kia Bongo III 2006 for sale. The comfort features include A/C: Front. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glass.The sound sys...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 82,000 km

White Hyundai Porter II 2008 for sale. The comfort features include A/C: Front. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glass.The sound...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 43,000 km

White Hyundai Porter II 2008 for sale. The comfort features include A/C: Front. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glass.The sound...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 10,000 km

White Kia Bongo III 2005 for sale. The comfort features include A/C: Front. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glass.The sound sys...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 43,000 km

White Hyundai Porter II 2010 for sale. The comfort features include A/C: Front. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glass.The sound...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

N Car Motor Mandalay
 • 62,000 km

White Kia Bongo III 2007 for sale. The comfort features include A/C: Front. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The windows are Power Windows,Tinted Glass.The sound sys...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

မန္းေလးရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ မ်ား စီးဆင္းမွဳ

Cars in Mandalay Region

မႏၱေလးၿမိဳ႕ဟာ အထက္ ၿမန္မာနိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ က်တဲ႔ ၿမိဳ႕ၾကီး တစ္ၿမိဳ႕ ၿဖစ္သည္နဲ႔ အညီ စက္ဘီး၊ ဆုိင္ကယ္၊ စက္တပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို အမ်ားဆံုး ေတြ႔နိင္ပါတယ္။ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီး ၿမိဳ႕ေတာ္လို႔ နာမည္ၾကီးတဲ႔ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ၿဖစ္ၿပီး မႏၱေလး၊ မူဆယ္၊ လာရိူး စတဲ႔ ေဒသမ်ားနဲ႔ တစ္ေလွ်ာက္ ဆက္စပ္ေနတဲ႔ အတြက္ အၿမင္႔ကား မ်ားၿဖစ္သည္႔ ကိုလည္း ေတြ႕နိင္ပါတယ္။ ယမန္ေန႔ေတြမွာ မစ္ဆူဘီရွိ ပါက်ဲရိုး၊ ဆလြန္းကား၊ မိသားစု ကားမ်ား ၿဖစ္သည္႔ Toyota Hiace Super Custom မ်ားကို ေတြ႔နိင္ၿပီး အၿခား ယေန႔ ေခတ္ ၿပည္တြင္း အ၀ယ္မ်ားေနတဲ႔ ကားမ်ား႔ကိုလည္း ေတြ႔ရွိနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္.။ အစီးမ်ားေနေသာ မန္းေလး ကားမ်ားကို အစဥ္လိုက္ စီရေသာ

တိုယိုတာ လန္ခရုဇာ

မန္းေလး အြန္လိုင္းေစ်းကြက္ကေနတစ္ဆင္႔ သိရွိမူအရ ေမာ္ဒယ္ အနိမ္႔စား တစ္ပတ္ရစ္ ကားမ်ားမွ ၿဖစ္သည္႔ တိုယိုတာ လန္ခရုဇာ မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ကို ၿပန္လည္ ထုတ္လာၾကၿပီး ေအာ္တို ဒီဇယ္ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ ကားအစိတ္ အပိုင္းေတြ ကိုမွ က်ပ္သိန္း (၆၈၀) ေလာက္ ရွိတယ္လို႔ ကိုယ္ ေရြးခ်ယ္တဲ႔ ကား ဂရိတ္ကို မူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းေတြက ေၿပာင္းလဲသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

တိုယိုတာ ဟိုင္းလတ္ (surf)

ၿမိဳ႕ေန လူထု အမ်ားစုမွာ ေတာင္ၾကီး၊ လာရိူး တို႔ဖက္ကို ကူးလူး သြားလာေနၾကသည္႔ ၿဖစ္ရာ တိုယိုတာ ဟိုင္းလတ မ်ားသည္ လည္း (surf) ဌင္းတို႔ရဲ႕ ေရပန္းစားတဲ႔ ကား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ အနိမ္႔မ်ား ၿဖစ္သည္႔ 1996~ 98 မ်ား (ဂ်ပန္ေလလံမွ စလစ္ကပ္ သြင္းရသည္႔) ကို အစီးမ်ားၿပီး ေအာ္တို ဒီဇယ္ကိုမွ ၿမန္မာ က်ပ္ သိန္း (၂၅၀) ခန္႔မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဟြန္းဒိုင္း H-100 (ေပၚတာ) လိုက္ ထရပ္စ္ကား

Cars in Mandalay Region

မန္းေလး ၿမိဳ႕တြင္းနဲ႔ မနီးတဲ႔ ကုန္စည္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးေတြမွာ အသံုးၿပဳေနၾကၿပီး ေမာ္ဒယ္ အၿမင္႔ သစ္လြင္တဲ႔ ကားေတြကိုမွ ေစ်းႏႈန္း က်ပ္သိန္း ၁၀၀နဲ႔ ၁၀၀ ေအာက္ ၿဖင္႔ ေစ်းခ်ိဳစြာ ရရွိနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သိန္း (၁၀၀)ေအာက္ ၆၅သိန္းေလာက္ဆိုလွ်င္ ကားအသစ္ ကို ရရွိမွာ ၿဖစ္ၿပီး မန္ႏ်ဴးရယ္၊ ဒီဇယ္ကို ရရွိဦးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မန္းေလး Show room မ်ားတြင္ ၾကည္႔ရူ စံုစမ္း ၀ယ္ယူနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

  Toyota Tundra

ပစ္ကပ္ တစ္ပိုင္း လူစီးတစ္ပိုင္း ၿဖစ္တဲ႔ တိုယိုတာ တန္ဒရာ သည္လည္း လမ္းေတြေပၚမွာ ေတြ႔နိင္တဲ႔ အမ်ိဳးအစား တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကေန ယေန႔ေတြအထိ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး အေရွ႔ကို ပံုမွန္ လူစီး (၄)ေယာက္ ေလာက္စီးနိင္ၿပီး အေနာက္ဘက္မွာ ပစၥည္းေတြကို တင္နိင္ၿခင္းစတဲ႔ (၂) မ်ိဳးသံုးနိင္မူေတြေၾကာင္႔ လူၾကိဳက္မ်ား လ်က္ရွိပါတယ္။ 3.4 လီတာ ရွိတဲ႔ V 6 အင္ဂ်င္ဟာ ၾကီးမားတဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ေပးစြမ္းၿပီး ၄.၇ လီတာ V8 အင္ဂ်င္လည္း လာပါတယ္။ ေရွ႕အင္ဂ်င္ကားမ်ား ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ဘီးယက္နဲ႔ ေလးဘီယက္ ဆိုၿပီး ေတြ႔နိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အၿခား အမိ်ဳးအစားမ်ား ၿဖစ္သည္႔ Toyota Kluger, Toyota Crown, Honda CR-V , Nissan AD Van မ်ားကိုပါ ေတြ႕နိင္ၿပီး Toyota RAV- 4, Toyota Ipsum တို႔ကိုလည္း ေတြ႕နိင္ပါေသးတယ္။