: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Future Auto
 • 50,000 km

Light blue Mazda Demio 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Farmer Auto Car Showroom
 • အသစ္

Pearl white Mazda Demio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ
 • 50,000 km

Light blue Mazda Demio 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ပရီမီယံ
 • 50,000 km

Pearl white Mazda Demio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: P...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Future Auto
 • 45,000 km

Silver Mazda Demio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 133 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Mazda Demio 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 245 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 20,000 km

Pearl white Mazda Demio 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

Lks 120 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Mazda Demio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 107 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Mazda Demio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 120 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Mazda Demio 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 120 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 84,000 km

Silver Mazda Demio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mazda Demio 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 104 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Blue Mazda Demio 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 111 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Blue Mazda Demio 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 107 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Mazda Demio 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 113 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Mazda Demio 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 127 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mazda Demio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 128 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Mazda Demio 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

Hlaing Broker Market
 • 70,000 km

Brown Mazda Demio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 245 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 20,000 km

Pearl white Mazda Demio 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

Lks 116 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Mazda Demio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 116 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Mazda Demio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 143 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Grey Mazda Demio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 131 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Grey Mazda Demio 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 113 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mazda Demio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Mazda Demio 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

SGH Car Trading
 • အသစ္

Grey Mazda Demio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

SGH Car Trading
 • အသစ္

Grey Mazda Demio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 245 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 20,000 km

Pearl white Mazda Demio 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

Lks 112 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Grey Mazda Demio 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ၿပည္တြင္းက မာဇဒါ ဒယ္မီအိုမ်ား

Mazda Demio for sale in Myanmar Car Market

မာဇဒါ ဒယ္မီအိုမ်ားဟာ ၿပည္တြင္းကို ဂ်ပန္ကားမ်ား စၿပီး ၀င္၀င္ခ်င္း တုိုယုိတာ နဲ႔ ဟြန္ဒါ တုိ႔လုိ အခ်ိန္တုန္းက ေခတ္စားခဲ႔တဲ႔ ကားေလးေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ စ၀င္၀င္ခ်င္း နာမည္ၾကီးခဲ႔ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မ်ားမွာေတာ႔ ၀ယ္ယူမူ အနည္းငယ္က်ဲသြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔လည္း ေစ်းကြက္ တစ္ခု အေနနဲ႔ ရွိေနၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား ၀ယ္ယူ စီးနိင္ေနၾကဆဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ စူပါ မီနီကားေလးေတြ ၿဖစ္သည္႔ နည္းတူစြာ ၿပည္တြင္း လမ္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး အဆင္ေၿပလွတဲ႔ ကားေလးေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

အင္ဂ်င္ကလည္း ၁၃၀၀ စီစီသာ ရွိတာမို႔ အခြန္နဲ႔ အဆင္ေၿပေစမဲ႔ ကားေလးေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ စစ၀င္ခ်င္းတုန္း က ေစ်းအနည္းငယ္ တင္ေနခဲ႔ေပမဲ႔ အရင္နဲ႔ စာလွ်င္ေစ်းေတြက သင္႔တင္႔တဲ႔ အေနနဲ႔ အနည္းငယ္ က်ဆင္းသြားတာကို ၿမင္ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စူပါ မီနီကားေလးေတြ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ၄၊ ၅ ေယာက္ သာ ဆန္႔၀င္မွာ ၿဖစ္ၿပီး တစ္ကိုယ္ရည္ တစ္ကာယ သမားမ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္ လွပတဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပံုစံကြဲ မ်ားရွိၿပီး ၂၀၀၇ ဆိုရင္ေတာ႔ အနည္းငယ္ ေလးေထာင္႔က်တဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အရင္ တုန္းကေတာ႔ ၿပည္တြင္းမွာ လူစီးမ်ားပါတယ္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ ၂၀၀၈ နဲ႔ အထက္ ၿဖစ္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြကို စီးနင္လာၾကပါတယ္။၂၀၀၈ အထက္ေမာ္ဒယ္ေတြကေတာ႔ ကိုယ္ထည္ကို လံုးလံုး ၀န္း၀န္း ပံုစံဖက္ကို ဦးစားေပးထားတဲ႔ ကိုယ္ထည္ရွိပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ကေန ၂၀၁၂ ေလာက္ထိကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ရပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာ အေတြ႔ရနည္းတဲ႔ ဒီဇယ္ ၁၄၀၀ စီစီနဲ႔ ဒီဇယ္ ၁၆၀၀ စီစီေတြလည္း ထုတ္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

Mazda Demio for saleဒီဇိုင္း

ပံုစံေၿပာင္းတာကေတာ႔ ၂၀၀၈ ကေန စေၿပာင္းပါတယ္။ ၂၀၁၂ ဆိုရင္ ပံုမွန္ ပံုေၿပာင္းေတြထက္ ပိုၿပီး သစ္လြင္ကာ ဒီဇိုင္းၿမင္႔မားလွတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကားရဲ႕ ဒီဇိုင္းေတြလည္း မသိမသာ အနည္းငယ္ေၿပာင္းသြားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ထုတ္ေတြမွာေတာ႔ ၁၅၀၀ စီစီေတြ ထုတ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ပံုမွန္ သြင္းၾကတာကေတာ႔ ၁၃၀၀ စီစီ ဒယ္မီအိုေတြပါပဲ။ ေအာ္တို၊ ဓာတ္ဆီ ၿဖစ္ပါတယ္။ တီဗီေတြပါ ကားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပါ၀င္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ မွန္အမည္း ကားေတြကိုပါ ရရွိနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္ ၃ဆက္ေက်ာ္ေလာက္ထိ ရွိကာ တတိယအမ်ိဳးအစားကို လက္ရွိ ၿပည္တြင္းအေနနဲ႔ အေတြ႕ရမ်ားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တံခါး (၅) ေပါက္ ဟတ္ဘတ္ အမ်ိဳးအစား ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ဘီးယက္ေတြပါပဲ။

ထင္ရွားမႈ

မာစတာ ဒယ္မီအိုေတြဟာ ဟတ္ဘတ္ကား အေသးစားမ်ိဳးေတြ ၿဖစ္ၿပီး ဆီစား သက္သာလွတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ေမာ္ဒယ္ေတြကို ပိုၿပီး စတိုင္က်မႈကို ေပါင္းထည္႔ထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕ၿပင္ ၂၈၊၃၄ မိုင္ရရွိပါတယ္။ ေအာ္တို ဂီယာေတြကိုပဲေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး စေပါ႔ဗားရွင္းေတြမွာ လွ်ပ္စစ္ပါ၀ါ စတီယာရင္၊ အန္တီ ေလာ႔ခ္ ဘရိတ္၊ တည္ၿငိမ္မႈ ကြန္ထရိုး၊ဆြဲအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ပါ၀ါ တံခါး ေလာ္ခ္ နဲ႔ ရီမုတ္ ကီး ေတြပါပါရွိလာပါတယ္။  အဲယားကြန္း၊ ပါ၀ါ ၀င္ဒိုး၊ မွန္မ်ားနဲ႔ ေလအိတ္ ေၿခာက္လုံး၊ ကာဗာ အၿပည္႔ေတြနဲ႔အတူ ၁၅ လက္မ ဘီးေတြကိုပါ ရရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Mazda Demio for saleေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

တစ္ပတ္ရစ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေနနဲ႔ သိန္း ၈၀ ေလာက္က စၿပီး ရွိပါတယ္။ ၁၀၅ သိန္း အထိ ရွိတတ္ၿပီး ပံုမွန္ အရင္ကေစ်းေတြထက္ေတြ သက္သာတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ နဲ႔ ကား ဂရိတ္ေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းေတြ ကြာၿခား သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

မာစတာ ဒယ္မီအိုမ်ားဟာ ေပါ႔ပါးေသးငယ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း သင္႔ေလ်ာ္လွတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ဌင္းမွာ ပါရွိတဲ႔ ၁၃၀၀စီစီ အင္ဂ်င္ေတြဟာ အဆင္ေၿပကာ ဆီစား သက္သာလွပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕ၿပင္ အသံုးၿပဳမႈအတြက္ အဆင္ေၿပတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္းလည္း လွပတာမို႔ အဆင္ေၿပမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။