: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 138 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Pearl White Mitsubishi Colt 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Dark blue Mitsubishi Colt 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

White Mitsubishi Colt 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ာ...

Lks 128 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

White Mitsubishi Colt 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ာ...

Lks 138 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Mitsubishi Colt 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်...

Lks 127 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mitsubishi Colt 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 123 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Grey Mitsubishi Colt 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား...

Lks 127 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Mitsubishi Colt 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 129 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Grey Mitsubishi Colt 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 122 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

White Mitsubishi Colt 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ာ...

Lks 128 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Mitsubishi Colt 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 126 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Mitsubishi Colt 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်...

Lks 128 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mitsubishi Colt 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mitsubishi Colt 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Red Mitsubishi Colt 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

Lks 143 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 12,000 km

Silver Mitsubishi Colt Plus 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Mitsubishi Colt 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်...

Lks 129 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Mitsubishi Colt 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 116 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Mitsubishi Colt 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 124 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Blue Mitsubishi Colt 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 136 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mitsubishi Colt 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 146 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mitsubishi Colt Plus 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Mitsubishi Colt 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 123 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mitsubishi Colt 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 127 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Colt 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mitsubishi Colt 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 140 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Mitsubishi Colt 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 140 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Pearl White Mitsubishi Colt 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 123 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mitsubishi Colt 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 140 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Mitsubishi Colt 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

မစ္ဆူ ဘီရွီ ေကာ႔ မ်ား

Mitsubishi Colt for sale in Myanmar Car Market

စူပါ မီနီကားမ်ား ၿဖစ္သည္႔ မစ္ဆူဘီရွီ ေကာ္ကားမ်ားကို ၿပည္တြင္းက လမ္းမ်ားထက္တြင္ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ အမ်ားစုမွာ ေစ်းသက္သာၿခင္း ၊ ၿပည္တြင္း လမ္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီၿခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ၿပည္တြင္းမွာ အသံုးမ်ားၾကပါတယ္။ ကားပံုစံမွာ မစ္ဆူဘီရွီတို႔ရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း စီးရီးေတြလိုပဲ ဒီဇိုင္းက ထြက္ရွိလာပါတယ္။ ကားေရွ႕ေခါင္းက မစ္ဆူဘီရွီ အာဗီအာ တို႔နဲ႔ ဆင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္. ဒါေပမဲ႔ သူက ကား အေသးစား ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ အရြယ္အစား ပစၥည္းေတြကို သင္႔ေတာ္ေအာင္ အေသးစားပံုစံ ၿပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္မွာေတာ႔ ၿပည္တြင္းနဲ႔ သင္႔ေလွ်ာ္တဲ႔ ၁၃၀၀ စီစီ ကားေလးေတြကို အသံုးမ်ားၾကပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

ေရွ႕ အင္ဂ်င္၊ ေရွ႕ ဘီးေမာင္းေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေလးဘီးေမာင္းလည္း ၁၁၀၀ စီစီကေန ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၁၆၀၀စီစီ တို႔မွာ စသည္႔ ၿဖင္႔လာပါတယ္။ ၁၅၀၀ စီစီမွာ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ကိုလည္း ေတြ႔နိင္မွာပါ။ ဂီယာ ၅ ခ်က္ မန္န်ဴးယယ္၊ ဆီမီ ေအာ္တို ဂီယာေတြ ပါရွိပါတယ္။ၿပည္တြင္းမွာ ေရာက္ထားၿပီးသားကားေတြထဲကဆိုလွ်င္ ရိုးရိုး ေကာ႔ ကားေတြကို ေတြ႕နိင္သလို ေကာ႔ ပလပ္စ္ကားေတြကို လည္းေတြ႔နိင္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ေလာက္က စေတြ႔မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၁၅၀၀ စီစီ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တို ၂ ဘီးေမာင္း ရနိင္သလို၊ ၄ ဘီးေမာင္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကားေတြဆိုလွ်င္ ဟန္းဂီယာ ေတြနဲ႔ပါ ေတြ႕ရွိနိင္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

Mitsubishi Colt for sale

အရႊယ္အစားက နစ္ဆန္း မတ္ခ်္ တို႔ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ကား အေသးစားေလးပါ။ စူပါ မီနီကားေတြထဲမွာ ပါပါတဲ႔ ထို အရႊယ္အစား ရွိတဲ႔ ကားေတြထဲက ဆိုလွ်င္ ဥေရာပ ကား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္တဲ႔ မီနီ ေကာ္ပါး ကားေလးေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင္႔ မစ္ဆူဘီရွီ စီးရီးေတြကို ၾကိဳက္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ႔ ကား အေသးစားေလးေတြကို ၀ယ္ယူလိုသူမ်ား အတြက္ မစ္ဆူဘီရွီ ေကာ႔ ရွိပါတယ္။ လူက ငါးေယာက္စီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ကားက တံခါး ၅ ေပါက္ ( ေနာက္ဖံုး အပါအ၀င္ ) ၿဖစ္ပါတယ္။

ထူးၿခားမႈ

ေမာ္ဒယ္ အၿမင္႔ ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ ေလာက္မွာ ပံုစံ ပိုၿပီး ေခတ္ဆန္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေကာ႔မွာ ေနာက္ထပ္ ေမာ္ဒယ္ ႏွစ္မ်ိဳးေလာက္ ထပ္ရွိပါေသးတယ္။ တစ္မ်ိဳးကေတာ႔ ၂၀၀၆ ကမွ စထုတ္တဲ႔ Colt MIEV လို႔ေခၚတဲ႔ ဘီးတစ္ဘီးခ်င္းမွာ လွ်ပ္စစ္ ေမာ္တာေတြ သံုးထားတဲ႔ အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔ ေကာ႔ ပလပ္စ္လို႔ေခၚတဲ႔ အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးပါ။ ၂၀၀၄ မွာ ဂ်ပန္ကို စေရာက္ၿပီး နိင္ငံတကာ မားကတ္ကိုေတာ႔ အဲဒီေနာက္မွ ေရာက္ပါတယ္။ ပံုမွန္ ေကာ႔ေတြထက္ ၁၂ လက္မေလာက္ ပိုရွည္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ပိုၿပီး ေနရာ ဆန္႔မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သူမွာ ဆင္ဆာေတြပါ ပါရွိပါတယ္။ ရီမုတ္ကေန ေနာက္ဖံုးေတြကို ဖြင္႔လို႔ရတာေတြပါ ၀င္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

Mitsubishi Colt for sale

တစ္ပတ္ရစ္ မစ္ဆူဘီ ရွီ ေကာ္ေတြဟာ ေစ်းခ်ိဳပါတယ္။ ၂၀၁၀ အမည္းေရာင္ ေအာ္တို၊ ဓာတ္ဆီကိုမွ က်ပ္သိန္း ၁၁၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ အင္ဂ်င္က ၁၃၀၀ စီစီ ကို ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ မစ္ဆူဘီရွီ ေကာ႔ တစ္စီးကို က်ပ္သိန္း ၇၀ ေလာက္မွာ ေတာင္ ရရွိနိင္ပါတယ္။ အမ်ားဆံုးကက်ပ္ သိန္း ၁၅၀~ ၁၆၀ ေလာက္ သာ ရွိပါတယ္။ Motors.com.mm ကလည္း မစ္ဆူဘီရွီ ေကာ႔ေတြကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာ စြာ ၿဖင္႔ ၀ယ္ယူရရွိနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

 မစ္ဆူဘီရွီ ေကာ္မ်ားဟာ စူပါ မီနီကားမ်ား ၿဖစ္သည္႔နည္းတူစြာ အရႊယ္အစားေသးငယ္လွပၿပီး ဆီစား သက္သာတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂီယာအေနၿဖင္႔ ဟန္ဂီယာကို အသံုးၿပဳၿပီး အတြင္းခန္းမွာ ကားကိုယ္ထည္နဲ႔ အညီ က်ဥ္းေၿမာင္းတယ္ဆိုေပမဲ႔ လူ (၅) ေယာက္စီးကားေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ၁၀၀၀ စီစီကေန စလာၿပီး ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာစြာ ၿဖင္႔ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ ၿမင္႔ေတြ ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၉ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္ေတြကို ၇ရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။