: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 60,000 km

Black Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 475 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 66,000 km

Silver Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘး...

ပရီမီယံ

Lks 500 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 66,000 km

Pearl white Mitsubishi RVR 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 460 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 116,000 km

Pearl white Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GA3-0018053) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power L...

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Pearl white Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

Lks 500 အစိုးရအခြန္အခမ်ားပါ၀င္ျပီး

ရန္ကုန္

Ko Kyaw Min
 • 18,000 km

(YGN ေရာက္ရွိနံပါတ္ ရမည္ ) , G grade, Auction grade 4.5, Push Start ,Smart Key , Original TV ,Steering Volume , Back Camera ,18000km ,

Lks 305 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Black Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Pearl white Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 37,000 km

Pearl White Mitsubishi RVR 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 325 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Grey Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 360 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 390 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Pearl white Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

Lks 335 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 315 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Blue Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Pearl white Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

Lks 365 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Hyper Auto
 • အသစ္

Black Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Pearl white Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

Lks 340 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Grey Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 320 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 300 လက္ရွိေစ်းႏႈန္း

ရန်ကုန်

Robin Robin
 • 100,000 km

4WD, Original TV, Panorama View, Original Woofer, Cruise Control

Lks 340 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Pearl white Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

Lks 340 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Pearl white Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

Lks 240 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 38,000 km

Silver Mitsubishi RVR 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger....

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 30,000 km

pearl white Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passe...

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 30,000 km

Silver Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Push Start,Smart Key,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည...

Lks 290 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 20,000 km

Silver Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger....

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

မစ္ဆူဘီရွီ အာဗာအာမ်ား

Mitsubishi RVR for sale in Myanmar Car Market

ယေန႔ေတြမွာ ၿမန္မာၿပည္ရဲ႕ လမ္းေတြထက္မွာ မစ္ဆူဘီရီွ အာဗီအာ ကားေတြကို ေခတ္မီတိုးတက္စြာ ေတြ႕လာနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပံုစံ ဒီဇိုင္းက ေခတ္ဆန္လွပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ႔ အာဗီအာေတြကို ၂၀၁၀ ကေန စထုတ္လို႔ပါပဲ။ ေမာ္ဒယ္ အၿမင္႔ေတြ ၿဖစ္ေပမဲ႔လည္း တိုယိုတာ၊ ကလူဂါနဲ႔ အၿခား ေစ်းသင္႔တင္႔တဲ႔ ကားေတြကဲ႔သို႔ ေစ်းႏႈန္း ရွိတာမို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္းလည္း ပိုၾကည္႔ေကာင္းၿပီး လူလည္း မ်ားမ်ားဆန္႔တဲ႔အတြက္ လူၾကိဳက္မ်ား၊ လူ ၀ယ္စီးမ်ားတဲ႔ ကား အမ်ိဳးအစား တစ္ခု ၿဖစ္လာပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကလည္း ၁.၈၊ ၂.၀ လီတာ ေလာက္သာ ရွိတဲ႔ အတြက္ လူၾကိဳက္မ်ားပါတယ္။

မစ္ဆူဘီရွီ ေမာ္တာ ကုမၸဏီကေတာ႔ ဂ်ပန္ မာတီးေနရွင္း ေအာ္တို မိုထစ္ ကုမၸဏီ တစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး မစ္ဆူဘီရွီ လုပ္ငန္း အုပ္စုထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ဂ်ပန္မွာ ၆ ခုေၿမာက္ အၾကီးမားဆံုးး ကုမၸဏီ တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ အိမ္စီးကားေတြ အၿပင္ တစ္ၿခား လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ကားနဲ႔ ဘတ္စ္ကားေတြလည္း ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ၁၈၇၀ ကတည္းက တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး အၿခား လုပ္ငန္းေတြ ၿဖစ္တဲ႔ တယ္လီကြန္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းေတြကိုလည္း ဌင္း မစ္ဆူဘီရွီ လုပ္ငန္း အုပ္စုကေန ထုတ္လုပ္ပါတယ္။

အာဗီအာကို ေၿမာက္အေမရိကမွာ ၁၉၉၁ ေမာ္ဒယ္တြင္ စၿပီး ၿဖန္႔ခဲ႔ပါတယ္။ ယေန႔ထုတ္ေမာ္ဒယ္ေတြကေတာ႔ ၂၀၁၀ ကေန စထြက္ထားတဲ႔ တတိယမ်ိဳးဆက္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ အရင္ ကားအမ်ိဳးအစားကေတာ႔ MPV လို႔ေခၚတဲ႔  ပံုမွန္ကားမွာကိုမွ ဗန္ဒီဇိုင္းနဲ႔ ၿဖစ္တဲ႔  မီနီဗန္လို႔ေခၚတဲ႔ ကား အမ်ိဳးအစား တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။  ဆီဒန္ေတြ၊ စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္ေတြထက္ပိုၿပီး ရွည္ပါတယ္။ ဌင္းကို MPV ( ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခုရွိတဲ႔ ကား) လို႔ ေခၚပါတယ္။ ပထမ မ်ိဳး ဆက္နဲ႔ ဒုတိယမွာ ယေန႔ေတြ႕ေနရတဲ႔ အာဗီအာပံုစံ မေပါက္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္း ေတြ႕ေနရတဲ႔ အာဗီအာေတြမွာေတာ႔   SUV ပံုစံကေန ၿမင္႔မားစြာ အမ်ိဳးအစားကြဲ ခြဲထြက္လာတဲ႔  ခေ၇ာစ္အိုဗာ ကား အမ်ိဳးအစားမွာ ပါ၀င္သြားပါတယ္။ ၂၀၁၀ ႏွစ္စေလာက္မွာ ဂ်ပန္မွာ စၿပီး  မိတ္ဆက္ခဲ႔ၿပီး ဥေရာပ နဲ႔ ေၿမထဲပင္လယ္ ၊ လက္တင္အေမရိက တို႔ေတြမွာေတာ႔ တစ္ၿခား နာမည္ တစ္ခု ၿဖစ္တဲ႔ မစ္ဆူဘီရွီ ေအအစ္အိတ္ခ်္ ဆိုၿပီး  ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါတယ္။ အေမရိကမွာေတာ႔ မစ္ဆူဘီရွီ ေအာက္တလန္ဒါလို႔ ေခၚလ်က္ ရွိပါတယ္။ အာရွမွာ ရွိေနတဲ႔ အာဗီအာကားေတြက ၁၈၀၀ စီစီကို ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ စင္ကာပူနဲ႔ တရုတ္၊  အင္ဒိုတို႔လိုနိင္ငံေတြကေတာ႔ ၂၀၀၀ စီစီ နဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပမွာေတာ႔ ၁၆၀၀ စီစီ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ကို သံုးပါတယ္။ ၁၈၀၀ စီစီ နဲ႔ ၂၀၀၀ စီစီ ထဲမွာ ဒီဇယ္လည္း လာပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ဓာတ္ဆီ ေအာ္တိုကားေတြကို အသံုးၿပဳၾကရာမွာ တြင္က်ယ္လ်က္ရွိ ပါတယ္။

Mitsubishi RVR for sale

စြမ္းေဆာင္ရည္

ေလးဘီးေမာင္း စနစ္ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၀စီစီ အင္ဂ်င္ေတြမွာ ၿမင္းေကာင္ေရ ၁၄၈စြမ္းရည္ကို တိုးၿမင္႔ထားၿပီး အၿခား ကီရာ ဆိုးလ္၊ ခ်ာဗိုလတ္ trax တို႔နဲ႔ယွဥ္လို႔ရွိရင္ ေကာင္းေကာင္းယွဥ္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အာဗီအာရဲ႕ စီဗီတီ ေအာ္တို ဂီယာေဘာက္စ္ကိုလည္း ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အာဗီအာရဲ႕ ေလာင္စာဆီသံုးစြဲမႈာ အၿခားကားေတြနဲ႔စာလွ်င္ အၿခားကားေတြနဲ႔စာလွ်င္ မဆိုးတာကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

အတြင္းခန္းကလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ အဆင္႔အတန္းၿမင္႔ကာ ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ လူ (၅) ေယာက္စီ ၿဖစ္ပါတယ္။  တစ္ခ်ိဳ႕ အာဗီအာေတြဆို အေပၚက အမိုးအပြင္႔ေတြနဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဆန္းရုု႕ ေတြပါပါတယ္။ ၂၀၁၄ ကားေတြဆို ကားစီယာတိုင္တြင္ ဘလူးတုမ္႔ ေတြပါရွိၿပီး  ဖုန္းအ၀င္ေခၚဆိုမူေတြကို ကားေမာင္းေနရင္း ေၿပာဆိုနိင္ၿပီး ေအာ္ဒီယိုနဲ႔ ယူအစ္စ္ဘီ အေပါက္ေတြပါ ပါရွိလာတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ေစ်းေတြကေတာ႔ တစ္ပတ္ရစ္ ေလလံကေန မွာတာ ၿဖစ္လို႔ ေလလံ ေအာင္ေစ်းနဲ႔ ကား ဂရိတ္ေတြမွာ မူတည္ၿပီး ကြာနိင္ပါတယ္။ က်ပ္သိန္း ၂၆၀ ေလာက္ကေန က်ပ္သိန္း ၃၄၀ ေလာက္ထိ သြားပါတယ္။  သိန္း ၂၅၅ ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၁ အာဗီအာ တစ္စီးကို ၀ယ္ယူနိင္ပါတယ္။ အေရာင္ေတြမူတည္ၿပီးေတာ႔ ေစ်းက ကြာနိင္ပါတယ္။ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ဆို  ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အမည္းေရာင္ အာဗီအာ တစ္စီးကို ရနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ

Mitsubishi RVR for sale

ကား တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ အန္တီ ေလာ႔ခ္ ဘရိတ္မ်ား၊ ေလအိတ္ေတြလည္း ပါရွိပါတယ္။

ကြန္ပတ္ အက္စ္ယူဗီေတြအၿဖစ္ ပံုသ႑ာန္ထူးၿခားစြာ တည္ရွိတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ေလးဘီးေမာင္းစနစ္ေတြပါ ရရွိပါတယ္။  အပူေပးခ်ိန္ညွိႏိုင္တဲ႔ ထိုင္ခံုမ်ား၊ ဘလူးတုမ္႔၊ အလိြဳင္း၀ွီး၊ႏွင္းခြဲမီး၊ အေနာက္ထိုင္ခံု လွန္ခ်ႏိုင္ၿခင္း၊ လယ္သာပတ္ စတီယာရင္၊တံခါး ေလးေပါက္ကား၊ လွ်ပ္စစ္ မွန္၊ စတဲ႔ အခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

တစ္ပတ္ရစ္ေတြကို ေတြ႔နိုင္သကဲ႔သို႔ ၊ အသစ္ေတြကုိလည္း ၀ယ္ယူၾကတာေတြ ႔ရွိပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ၿမင္႔ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းကိုသာ၀ယ္ယူၾကတာ ၿဖစ္ၿပီး  ဘရန္နယူးေတြဆိုရင္ လက္ရွိ ေ၇ာက္ေနတဲ႔ ခုႏွစ္ေတြနဲ႔ သိပ္မကြာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။  တစ္ပတ္ရစ္ေတြ ဆိုေပမဲ႔ ေတာ္ေတာ္ကို ဒီဇိုင္းပိုင္းမွာ လွပေသသပ္လွၿပီး ခုနွစ္နဲ႔ တြက္ရင္း  ဂ်ပန္ကေန လာတာ မၾကာေသးတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္တာမို႔ မိုင္ လစ္ကလည္း မဆိုးလွပါဘူး။ အမ်ားအားၿဖင္႔ ၿပည္တြင္း ေရာက္ၿပီးသားေတြထဲမွာ အေရာင္မ်ိဳးစံု ရွိတဲ႔ အာဗီအာေတြကို ၀ယ္ယူနိင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး အသံုးမ်ားတဲ႔ အင္ဂ်င္ေတြကေတာ႔ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ၿဖစ္တဲ႔ ၁၈၀၀ စီစီ၊ ၂၀၀၀ စီစီ ေလာက္ကို ၿဖစ္ပါတယ္။ အၿခား အစိတ္အပိုင္းေတြ ၿဖစ္တဲ႔  ပါ၀ါ ေလာခ္႔၊ လံုၿခံဳမူအတြက္ ေလအိတ္ မ်ား၊ စတဲ႔ အစိတ္ပိုင္းေတြကိုလည္း ကားဂရိတ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ရနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။