: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Pearl White Nissan AD VAN 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ VAY12-036689) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပ...

Lks 122 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 153 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 107 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

White Nissan AD VAN 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

Lks 128 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Nissan AD Van 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္...

Lks 143 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား...

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 119 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

White Nissan AD VAN 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

Lks 114 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

White Nissan AD VAN 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

White Nissan AD VAN 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

White Nissan AD VAN 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင...

Lks 114 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

White Nissan AD VAN 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

Lks 123 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 142 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

White Nissan AD VAN 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

Lks 120 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 124 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

White Nissan AD VAN 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 139 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 126 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Nissan AD Van 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 144 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan AD Van 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

နစ္ဆန္း ေအဒီဗန္ကားမ်ား

Nissan AD van for sale

ၿပည္တြင္း ကားေစ်းကြက္ကို ဦးေဆာင္ေနတဲ႔ ဂ်ပန္ကားေတြထဲမွာ နစ္ဆန္းကား အမ်ိဳးအစား Brand ဟာလည္း တစ္ခု အပါအ၀င္ၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဇိမ္ခံ ဆလြန္း၊ ဗန္ကား၊ မီနီ ဘတ္စ္ကားေတြထဲမွာ တိုယိုတာ တံဆိပ္နဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ေၿပးေနတဲ႔  အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး Nissan AD Van ( ၿမန္မာ အေခၚ ႏြားၾကီး) ဗန္ကား အမ်ိဳးအစားမွာ ၿမန္မာ တကၠစီ သမားေတြထဲမွာ အၾကမ္းခံတဲ႔ နာမည္ၾကီးမူေတြနဲ႔ အၾကိဳက္မ်ားလာခဲ႔တဲ႔ ကားတစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ စေတရွင္း ၀ဘ္ဂြန္ထဲမွာလည္း ပါတဲ႔ အမ်ိဳးအစားၿဖစ္ၿပီး သူက တိုယိုတာ (ၾကက္တူေ၇ြး)Caldina ၊ corolla ဗန္တို႔ကဲ႔သို႔ ပံုစံမ်ားသို႔ပဲ ပံုသ႑ာန္ ဆင္ၿပီး ဌင္းတို႔ထက္ ပိုတာက မီးလံုး ေရွ႕ ဘန္ဘားတို႔မွာ ၾကီးမား ထုထည္ၾကီးမား သကဲ႔သို႔ ထင္ရၿပီး ၾကံခိုင္တဲ႔ ပံုစံတို႔ၿဖင္႔ လူထုရဲ႕ အာရံုကို ဖမ္းစားနိင္ခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး AD Van ေတြကို ၀ယ္မယ္ဆိုလွ်င္  တိုယိုတာ (ၾကက္တူေ၇ြး)Caldinaကိုရိုလာ ဗန္တို႔လို႔ ေမာ္ဒယ္ အနိမ္႔ေတြ စီးရမွာ မဟုတ္ဘဲ ေမာ္ဒယ္ ၂၀၀၈ နဲ႔ အထက္ အၿမင္႔စား ေတြကို စီးနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းကေတာ႔ တိုယိုတာ (ၾကက္တူေ၇ြး)Caldina ၊ corolla ဗန္တို႔မွာ ေမာ္ဒယ္ အနိမ္႔ေတြသာ ရရွိမွာၿဖစ္လို႔ပါပဲ။ ဌင္းတို႔ထဲက ေမာ္ဒယ္ အၿမင္႔ေတြဆိုလွ်င္ ပံုေၿပာင္းသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္မူအရ အထဲမွာလည္း က်ယ္က်ယ္ ၀န္း၀န္းနဲ႔ သက္ေတာင္႔သက္သာ ရွိလွပါတယ္။ ထို႔အၿပင္ ဌင္းတို႔မွာ ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာစြာ ရရွိနိင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး အၿခား နစ္ဆန္းထဲက နာမည္ၾကီး တံဆိပ္ေတြကေတာ႔ Nissan latio, Nissan Tiida Latio, Nissan Wingroad တို႔ၿဖစ္ၿပီး Nissan Navara တို႔ကိုလည္း ေတြ႔နိင္ပါတယ္။

ေအဒီ ဗန္ ေမာ္ဒယ္နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္

Nissan AD van for sale

စလစ္ လြတ္သြင္းနိင္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္မ်ား ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၉၊ ၂၀၀၈ စတဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြကို အသြင္းမ်ားပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၁၂၀၀စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၁၆၀၀ စီစီနဲ႔ ၁၈၀၀ စီစီ တို႔လာၿပီး ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ၁၃၅၀ စီစီေအာက္ၿဖစ္တဲ႔ အင္ဂ်င္ေတြကို သြင္းေလ႔ရွိပါတယ္။ ေအာ္တို ဓာတ္ဆီ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ နစ္ဆန္း တီတာနဲ႔ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိတဲ႔ နစ္ဆန္း ေအဒီဗန္မ်ား ပင္ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

ေအဒီဗန္ကားေတြဟာ ဗန္ကားရဲ႕ ၾကံခိုင္မႈကို အၿပည္႔အ၀ေပးစြမ္းတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ေနရာထိုင္ခင္းမွာ က်ယ္ၿပန္႔ၿပီး လံုေလာက္မႈ ရွိပါတယ္။ အေနာက္ဖက္ ပစၥည္းတင္တဲ႔ေနရာေတြကိုလည္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ရ၇ွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေအဒီဗန္ကိုေတာ႔အၿဖဴေရာင္ ကိုယ္ထည္ၿဖစ္သာ ရရွိပါတယ္။ ကားဒတ္ရွ္ဘုတ္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ ေလးေထာင္႔ဆန္ဆန္ၿပဳလုပ္ထားၿပီး တံခါးကိုယ္ထည္ေတြက အစ ၾကီးမားၾကံခိုင္ပါတယ္။ အေနာက္ဖက္မွာ ကားမီးလံုးေတြ အၿပင္ အေနာက္ဖက္ကားေနာက္တံခါးရဲ႕ ထိပ္တည္႔တည္႔မွာ ဘ၇ိတ္မီးတန္း ရွည္တစ္ခုကိုပါထည္႔သြင္းထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ

ေအဒီဗန္မွာ ပံုသစ္နဲ႔ ပံုေဟာင္းဆိုၿပီး ေမာ္ဒယ္ ႏွစ္မ်ိဳးေတြ႔နိင္ပါတယ္။ ပံုေဟာင္းကေတာ႔ မာစတာ ဖန္မလီယာ တို႔နဲ႔ ဆင္ကာ ပံုစံ အနည္းငယ္ပါးပါတယ္။ ပံုသစ္ကိုေတာ႔ ၂၀၀၇ ထဲမွာ စေတြ႔နိင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈နဲ႔ အၿခား ေနာက္ေမာ္ဒယ္ နွစ္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႔နိင္ပါတယ္။ ပံုသစ္ၿဖစ္တဲ႔ ေအဒီဗန္ေတြကို စလစ္လြတ္ လူပိုသြင္းလာၾကကာ အင္ဂ်င္ ပါ၀ါ ဆီစား သင္႔ၿပီး ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာတဲ႔ စတဲ႔ အခ်က္ေတြေၾကာင္႔လည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ နစ္ဆန္း ေအဒီဗန္ကို တစ္ဖက္မွာ ၀င္းရိုတ္လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။

ေစ်းကြက္ နဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ  

ေအဒီ ဗန္ကေတာ႔ တစ္ၿခားကား အမ်ိဳးအစားေတြလို ေမာ္ဒယ္ ကြဲေတြ သိပ္မရွိတဲ႔ အတြက္ ကားေစ်းေခၚယူမူမွာလည္း ရွင္းပါတယ္။ အနာအဆာနဲ႔ ေလလံ ဂရိတ္၊ ေမာ္ဒယ္ ႏွစ္မ်ား ေလာက္ကိုသူ ၾကည္႔ၿပီး ေစ်းႏႈန္း အနည္းငယ္ ကြာသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကေတာ႔ က်ပ္ သိန္း ၈၀ ေလာက္ကေန စၿပီး ရနိင္ကာ က်ပ္သိန္း ၁၂၀ ေလာက္ထိ ေပါက္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ားဟာ ကားရဲ႕ ေကာင္းမြန္မူကို မူတည္ေနသလို ေလလံမွ မွာယူရရွိခဲ႔တဲ႔ ေစ်းအေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ၿပည္တြင္းလမ္းေတြနဲ႔ေတာ႔ အၾကမ္းပတမ္းခံ ေမာင္းနင္နိင္တဲ႔ ေအဒီဗန္ကားမ်ား ၿဖစ္ၿပီး ပစၥည္း သယ္ယူမူမွာလည္း ေနရာ ေနာက္ခန္းက က်ယ္၀န္းစြာ ပါရွိတဲ႔ အတြက္ အဆင္ေၿပလွတာကို ေတြ႔႔ရပါတယ္။  ကားအတြင္းခန္းကလည္း ရွင္းလင္းၿပီး က်ယ္ၿပန္႔လွတဲ႔ အတြက္ အၾကိဳက္ေတြ႔ေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။