: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 17,000 km

Pearl white Nissan Juke 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

ပရီမီယံ

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 90,000 km

Grey Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

ပရီမီယံ

Lks 368 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 58,000 km

Red Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 30,000 km

Silver Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္...

Lks 265 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Nissan Juke 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 399 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Grey Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 335 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 50,000 km

Black Nissan Juke 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

Lks 385 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 30,000 km

Red Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Black Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

Lks 339 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 275 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Nissan Juke 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 339 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Red Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

JPM Services Co.,Ltd
 • 80,000 km

Black Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

JPM Services Co.,Ltd
 • 70,000 km

Red Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

Lks 278 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 77,000 km

Red Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 357 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 385 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 30,000 km

Red Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Black Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Moe & Toe Co.,Ltd
 • အသစ္

Red Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

Lks 295 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 47,000 km

Pearl White Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 338 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Nissan Juke 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 385 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 30,000 km

Red Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

Lks 290 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 385 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 30,000 km

Red Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Black Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

Lks 290 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 275 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Red Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Black Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 27,000 km

Red Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
Nissan Juke for sale

နစ္ဆန္း ဂ်တ္ကားမ်ား

နစ္ဆန္း ဂ်တ္ကားေတြဟာ မီနီကားအမ်ိဳးအစား၀င္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ မီနီကား အမ်ိဳးအစားလည္းၿဖစ္တဲ႔ အၿပင္ စေပါ႔ယူတယ္လတီဗီကယ္ လို႔ေခၚတဲ႔ အက္စ္ယူဗီကား အမ်ိဳးအစားၿဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္နစ္ဆန္းရဲ႕ ကားတစ္စီးပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေလာက္ကမွ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ႔ၿပီး ကားရဲ႕ ရုပ္သြင္ ကိုယ္ထည္ကို စိတ္၀င္စားစရာ ပံုစံတစ္ခု အေနနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၀ကမွ ဂ်နီဗာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ၿပပြဲမွာ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ႔ၿပီး ရရွိလာခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းေနာက္ၿပီးေတာ႔ ေၿမာက္အေမရိကရဲ႕ ၂၀၁၀ ေမာ္ေတာ္ရိူးမွာလည္း ပါ၀င္ မိတ္ဆက္ခဲ႔ပါေသးတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာ လူစီး သိပ္မေတြ႔ရတဲ႔ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး ဌင္းကားေတြဟာ ပံုသ႑ာန္ကေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေခတ္ဆန္ ဒီဇိုင္းဆန္ၿပီး ယာဥ္ပ်ံတစ္စီးနဲ႔ေတာင္ တူပါေသးတယ္။ ၂၀၁၀ ကမွာ စထုတ္ခဲ႔တာ ၿဖစ္လို႔ ေရၾကည္႔ရင္ သိပ္ၿပီး မၾကားေသးပါဘူး။ ထိုအတြက္ေၾကာင္႔လည္း ပံုဆန္းေနတာ ၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ဂၽြန္လေလာက္မွာေတာ႔ ဌင္းရဲ႕ မိခင္ ကုမၸဏီ ၿဖစ္တဲ႔ ဂ်ပန္မွာ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ႔ၿပီး စစခ်င္း ပထမလမွာတင္ အစီးေရ ၁ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ ေရာင္းခ်ခဲ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာဆိုရင္ေတာ႔ နစ္ဆန္းရဲ႕ လစဥ္ ရည္မွန္းထားတဲ႔ ကားေရာင္းခ်မႈ စံခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာ္တာမွ ေတာ္ေတာ္ေက်ာ္ခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ လအနည္းငယ္ၾကာၿပီးတဲ႔ ေနာက္မွာေတာ႔ နစ္ဆန္း ဂ်တ္ရဲ႕ ေရာင္းအားဟာ ပိုလိုေတာင္ တိုးတက္လာခဲ႔ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ကေနစထုတ္ထားတဲ႔ အတြက္ ၿပည္တြင္းမွာလည္း ၂၀၁၀ ေမာ္ဒယ္၊ ၂၀၁၁ ေမာ္္ဒယ္၊ ၂၀၁၂ ေမာ္ဒယ္၊ ၂၀၁၃ ေမာ္ဒယ္၊ ၂၀၁၄ ေမာ္ဒယ္ စတဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ နစ္ဆန္း ဂ်တ္ေတြဟာ ကားအေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ ရရွိနိုင္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္      

နစ္ဆန္း ဂ်တ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္အေနနဲ႔ နစ္ဆန္း ဂ်တ္မွာ အင္ဂ်င္ အမ်ိဳးအစား ငါးမ်ိဳးေလာက္ရွိပါတယ္။ ေနရာေတြကို တင္ပို႔မႈေပၚမႈတည္ၿပီး ကြဲသြားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ ၁၆၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ေတြၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ မွာ ၁၆၀၀ စီစီ အင္လိုင္း ၄ ၿဖစ္ၿပီး  အင္လိုင္း ၄ကိုမွ တာဗို႔ အင္ဂ်င္ေတြ ပါတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အေနနဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီကိုမွ အင္လိုင္း ၄ တာဗို႔ဒီဇယ္၊ ေကာ္မြန္ေရးနဲ႔ လာပါတယ္။  စြမ္းေဆာင္ရည္ ပါ၀ါေတြဟာလည္း အင္ဂ်င္ အမ်ိဳးအစားကို လိုက္ၿပီး အနည္းငယ္ကြဲေနပါတယ္။ ဒီဇယ္ တာဗို႔အင္လိုင္း ပါတာကေတာ႔ ၈၁ ကီလို၀ပ္ ၿဖစ္ၿပီး  ရိုးရိုး အင္လိုင္း ၄ ပါရွိတဲ႔ ၁၆၀၀ စီစီအင္ဂ်င္ေတြကေတာ႔ ၆၉ ကီလို၀ပ္၊ ၈၆ ကီလို၀ပ္ အစားစား ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၃ မွာလာတာေတြကေတာ႔ အင္လိုင္း ၄ ပါ၀င္တဲ႔ ၁၆၀၀ စီစီေတြ ၿဖစ္ၿပီး တာဗို႔ အင္ဂ်င္ ပါတဲ႔ ၁၆၀၀ စီစီေတြလည္း လာပါတယ္။ အကုန္လံုးေသာ အင္ဂ်င္ေတြကေတာ႔ ေရွ႕ဘီးေမာင္းေတြသာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ လာတဲ႔ ၁၆၀၀ စီစီ တာဗို႔ ခ်ာဂ်ာပါ၀င္တဲ႔ အင္လိုင္း ၄ ေတြမွာ ေလးဘီးေမာင္း စနစ္ရပါတယ္။ ဂီယာ အေနနဲ႔ မန္ႏ်ဴးယယ္ ၅ခ်က္ထိုး၊ ၆ခ်က္ထိုးေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ေအာ္တို ဂီယာေတြလည္း ရႏိုင္ပါတယ္။ အၿမန္ႏႈန္းမွာ တာဗို႔ခ်ာဂ်ာပါ၀င္တဲ႔ အင္ဂ်င္ေတြက အလွ်င္ၿမန္ၿမန္ေၿပးႏိုင္တာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္တယ္။ ရိုးရိုး အင္လိုင္းကေတာ႔ နည္းနည္းေႏွးပါတယ္။ သိပ္ေတာ႔ မကြာပါဘူး။ ၃၊ ၄ စကၠန္႔ေလာက္ေတာ႔ အၿမန္ႏႈန္းမွာ ကြာမွာၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

နစ္ဆန္း ဂ်တ္ေတြဟာ နစ္ဆန္းရဲ႕ လိုင္းမွာ ပံုသ႑ာန္တစ္ခုနဲ႔ တည္ရွိေနတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။အၿပင္ဖက္ ဒီဇိုင္း အေနနဲ႔ နစ္ဆန္း ဂ်တ္မွာ မီးလံုးေတြကို ကားေတြတိုင္းထက္ ထူးၿခားစြာ ပံုသြင္း ဒီဇိုင္းဆန္းထားပါတယ္။ ကားရဲ႔ ဘန္ဘားမွာမွ တစ္ခါတည္း ၿမဴခြဲမီးေတြကိုတစ္ခါတည္း တပ္ဆင္ထားတာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင္႔ ရိုးရိုး က်ဥ္းေၿမာင္းတဲ႔ မီးလံုးကတစ္မ်ိဳး၊ မီးလံုး အ၀ိုင္းၾကီးကတစ္မ်ိဳးနဲ႔ မီးလံုးႏွစ္စံုလို႔ ရုတ္တရက္ ထင္ႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ဌင္း မီးႏွစ္စံုရဲ႕ ေအာက္ဖက္္မွာလည္း သတ္သတ္မီးေၾကာင္းေတြ ပါရွိပါေသးတယ္။ လူငါးေယာက္စီးကားေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ဖက္ က ဟတ္ဘတ္ေနာက္ပိုင္းနဲ႔တူၿပီး မီနီ အက္စ္ယူဗီဆိုေပမဲ႔ ဟတ္ဘတ္ပံုစံ ဆင္ေနတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အေနာက္ဖက္ အၿပင္ပိုင္မွလည္း တစ္ၿခား ေမာ္ဒယ္ေတြနဲ႔မတူတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ကေန နစ္ဆန္းဂ်တ္ကို ၾကည္႔ရင္ ကားေခါင္းမိုး ေပ်ာက္ေနသလိုထင္ရေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္။ မီးလံုးေတြကလည္း ကိုယ္ထည္နဲ႔လိုက္ေအာင္ ဆင္ေပးထားပါတယ္။

အတြင္းပိုင္းေနနဲ႔ အတြင္းမွာ လူ ငါးေယာက္ထုိင္လို႔ ရပါတယ္။ ကားရဲ႕ ဒတ္ရွ္လုတ္ကို ၀ိုင္း၀ိုင္းအေနနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းပိုင္းက ေမာ္ဒယ္ၿမင္႔ပါတယ္။ တံခါး လက္ကိုင္ေတြမွာ အလူမီနီယံ ကြင္းစြပ္ေတြကိုပါ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တီဗီေတြ ပါၿပီး ကၽြန္းခြက္ေတြနဲ႔ အလွဆင္ကြပ္ထားပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ

အင္ဂ်င္ ၁၃၀၀ စီစီ မဟုတ္ဘဲ ၁၅၀၀ စီစီ ဒီဇယ္ တာဗို႔ အင္ဂ်င္ၿဖစ္တဲ႔ အၿပင္ ၁၆၀၀ စီစီ တာဗို႔ အင္လိုင္းေတြ ၿဖစ္တာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကား ဒီဇိုင္း ဆန္းသစ္ၿပီး နည္းပညာၿမင္႔ကားတစ္စီး ၿဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းပိုင္းမွာလည္း နည္းပညာၿမင္႔အစိတ္အပိုင္းေတြ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ တီဗီ၊ နာဗီေဂ႔ရွင္း၊ ပါ၀ါေလာခ္႔၊ ပါ၀ါ စတီယာရင္၊ ေလအိတ္၊ အေနာက္ကင္မရာ၊ ပါ၀ါ၀င္းဒိုး၊ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ စနစ္ေတြပါ ၿပည္႔ၿပည္႔စံုစံု ပါ၀င္တာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

နစ္ဆန္း ဂ်တ္ေတြဟာ ၂၀၁၀ ကေနစၿပီး ထုတ္တာ ၿဖစ္လို႔  ၿပည္တြင္းမွာ ၂၀၁၀ ကေန ၂၀၁၃ ေလာက္ထိကို သိသာစြာ ၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ၿဖစ္တဲ႔ နစ္ဆန္း ဂ်တ္ေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကေတာ႔ ၂၅၀ က်ပ္သိန္း ေလာက္ကေန ၄၅၀ ေလာက္ထိကို အနည္းဆံုး ပ်ဥ္းမွ်ရွိတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး အသစ္ၿဖစ္တဲ႔ ဘ၇န္းနယူးကားေတြကေတာ႔ ထုိထက္ပိုၿပီး ေစ်းပိုၿမင္႔မားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ၿခား ရိုးရိုးနစ္ဆန္းကားေမာ္ဒယ္ေတြထက္ ေစ်းပိုၿမင္႔တယ္လို႔ ေၿပာႏိုင္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

နစ္ဆန္း ဂ်တ္ေတြဟာ အိမ္စီး ကားအေသးစားကားေတြထဲမွာ ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္ၿမင္႔မားေနတာကလြဲလွ်င္ သံုးဖို႔သင္႔တဲ႔ကားတစ္မ်ိဳးၿဖစ္ပါတယ္။  ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ရရွိႏိုင္ၿပီး မန္န်ဴးယယ္၊ ေအာ္တို ဂီယာႏွစ္မ်ိဳးလံုး ရႏိုင္ပါတယ္။ ပံုစံဆန္းၿပီး ရသတစ္ခုကို ေပးမဲ႔ နစ္ဆန္း ဂ်တ္ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္မ်ိဳးစံုကိုလည္း ရႏုိင္မွာ ၿဖစ္တဲ႔အတြင္း ဒီဇိုင္း ဆန္းဆန္းနဲ႔ တစ္မူထူးလိုသူေတြ အဖို႔ နစ္ဆန္း ဂ်တ္က အဆင္ေၿပမွာ ၿဖစ္ပါတယ္..