: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Black Nissan March 12 SR 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: P...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Blue Nissan March 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ K13-326130) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ A...

Lks 108 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Nissan March 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Grey Nissan March 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Nissan March 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Nissan March 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Nissan March 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 107 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan March 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Nissan March 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 120 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Nissan March 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

မန္တလေး

Kyaw Win
 • 90,000 km

This White Nissan March 2010 is sure to sell quickly with a pricetag of 115 Lks. With a Automatic transmission system and a mileage of 98116km on the clock, you are sure to have many safe and h...

Lks 140 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Nissan March 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 104 Drive Away

Myanmar [Burma]

Swe Swe
 • 80,000 km

Nissan supplies only the best quality vehicles and this car is yet another example from their impressive fleet. This Nissan March 2009 comes with a Automatic transmission system as well as othe...

Lks 105 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan March 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 108 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota March 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 113 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan March 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 113 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan March 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 113 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan March 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 70 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan March 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 98 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan March 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 109 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Nissan March 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 101 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Nissan March 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 103 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Nissan March 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 103 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Nissan March 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 111 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Nissan March 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 116 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Nissan March 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 93 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Nissan March 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 98 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Nissan March 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 98 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Nissan March 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 117 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Nissan March 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ ၿပန္လွည္႔ပါ

နစ္ဆန္း မတ္ခ်္မ်ား

Nissan March for sale in Myanmar car market

စူပါ မီနီ ကားတစ္မ်ိဳး ၿဖစ္တဲ႔ နစ္ဆန္း မတ္ခ်္ကို ၿပည္တြင္းမွာ အသံုးၿပဳလ်က္ရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ႔ ေလလံ ေစ်းသက္သာတဲ႔ မတ္ခ်္ေလးေတြကို ေစ်းသက္သက္သာသာ နဲ႔ မွာယူၾကၿပီး ၿမိဳ႕တြင္း ေမာင္းနင္မူေတြမွာ သံုးစြဲလ်က္ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ အၾကိဳက္မ်ားၾကပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကား ၿဖစ္တဲ႔ နစ္ဆန္း မတ္ခ်္ေတြကို အင္ဂ်င္ ဆီစား သက္သာတဲ႔ ၁၃၀၀ စီစီေအာက္ ၁၂၀၀ စီစီ မွာ မွာယူၾကပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ က်ယ္က်ယ္ ၿပန္႔ၿပန္႔ၾကီး ရွိၿပီး နာမည္ၾကီးလွတယ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုယိုတာ ပတ္ဆိုတို႔လို ကားေတြထက္ေတာ႔ အသံုးၿပဳမူ နည္းပါတယ္။

တစ္ပတ္ရစ္ နစ္ဆန္း မတ္ခ်္ကားမ်ားကို ကားေလလံ ကုမၸဏီေတြကေန တစ္ဆင္႔ လည္းေကာင္း၊ လွမ္းမွာယူနိင္သကဲ႔သို႔ ေရာက္ရွိၿပီးသားကားမွ လည္းေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လက္တင္ အေမရိကမွေတာ႔ နစ္ဆန္း မတ္ခ်္ကို နစ္ဆန္း မစ္ခရာ လို႔ သိၾကပါတယ္။ အာရွမွေတာ႔ မတ္ခ်္လို႔ပါပဲ သိၾကပါတယ္ ။ ထုတ္ခဲ႔တာကေတာ႔ ၁၉၈၂ ေလာက္ကတည္းကပါ။ အရင္ နစ္ဆန္း ခ်ယ္၇ီလို႔ေခၚတဲ႔ ကားအေသးစား စီးရီးေနရာမွာ ၿပန္ၿပီး ၿပဳလုပ္ထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္ (၄) ခုရွိတဲ႔ အထဲက ၿပည္တြင္းမွာ အေတြ႔ရမ်ားတဲ႔ စီးရီးမွာ မ်ိဳးဆက္ ၃ ဆက္ေၿမာက္ထဲက ၂၀၀၂ ကေန ၂၀၀၇ ထိ ထုတ္တဲ႔ K 12 ေမာ္ဒယ္ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတိအက်ကေတာ႔ K12 C ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ အသံုးမ်ားတဲ႔ ေမာ္ဒယ္နွစ္မ်ား

ထုတ္တာက ေအာ္တို၊ မန္န်ဴးယယ္၊ ရွိပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ ေအာ္တိုကိုသာ အသံုးမ်ားၿပီး အင္ဂ်င္အေနနဲ႔ ၁၅၀၀ လီတာ မွာ ဒီဇယ္ ရွိပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွေတာ႔ ၁.၂ လီတာ၊ ၁.၀ လီတာတို႔ကို သံုးပါတယ္။ ေနာက္ဖံုး တံခါး အပါအ၀င္ တံခါး (၅) ေပါက္ ကား ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုနွစ္ကိုေတာ႔ လက္ရွိမွာ မွာယူမူမရွိေပမဲ႔ တစ္ဆင္႔ ၿပန္လည္ေရာင္းခ်မူေတြမွာ ရွိေနဆဲပါ။ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ အစရွိသၿဖင္႔ ခုနွစ္မ်ားမွာ ၀ယ္ယူ ေရာင္းခ် မွာယူမူေတြ ရွိေနပါတယ္။ စလစ္ လြတ္ၿဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕အင္ဂ်င္ ေရွ႕ဘီးယက္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀မွာ မ်ိဴးဆက္ ေလးဆက္ေၿမာက္ ၿဖစ္သြားတဲ႔အတြက္ ပံုစံေတြေၿပာင္းသြားမွာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

Nissan March for sale

စူပါ မီနီကားေလးေတြ ၿဖစ္ၿပီး အတြင္းဖက္ အင္ဂ်င္ ေလးေအာက္ ဖြဲ႔စည္းစမႈ အေနနဲ႔ ေရွ႕အင္ဂ်င္၊ ေရွ႕ဘီးေမာင္း စနစ္ေတြကို နစ္ဆန္းမတ္ေလးေတြမွာ ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္စရာ ေကာင္းၿပီး လွပေသသပ္တဲ႔ လက္ရာတစ္ခုကို နစ္ဆန္းမတ္ခ်္ေလးေတြမွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး မ်ိဳးဆက္ (၄) ဆက္ေလာက္ ရွိ္တဲ႔ အထဲမွာ တတိယမ်ိဴးဆက္ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၂ ကေန ၂၀၁၀ ထိထုတ္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြကို ၿပည္တြင္း တစ္ပတ္ရစ္ေစ်းကြက္နဲ႔ ဂ်ပန္ ေလလံေတြမွာ ေရပန္းစားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ၊ ၂၀၀၉ ေမာ္ဒယ္ေတြဟာ ပိုၿပီး အ၀ယ္မ်ားတဲ႔ အထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ထိုမ်ိဳးဆက္ အတြက္က ေမာဒယ္ေတြကိုေတာ႔ နစ္ဆန္းက K 12 ေမာ္ဒယ္ေတြလို နာမည္ေပးထားပါတယ္။ အရင္ ေမာ္ဒယ္ေတြကေန ေၿပာင္းလဲမႈေတြ အေနနဲ႔  အေနာက္ခံု ဆလိုက္ဆြဲႏိုင္ၿခင္း၊ ေမာ္ဒယ္ၿမင္႔ေတြေပၚမွာ  ေသာ႔မလို နည္းပညာ စနစ္ေပါင္းဖက္မႈ၊ ၁၂၀၀ စီစီ၊ ၁၄၀၀ စီစီ၊  နဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီ ( ဒီဇယ္ ) စတဲ႔ အင္ဂ်င္ေရြးစရာမ်ား ပါ၀င္လာၿခင္းတို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ

နစ္ဆန္း မတ္ခ်္ကားေတြဟာ အေသးစားကားေလးေတြ ၿဖစ္တာမို႔ ပံုမွန္ကားေတြေလာက္ အေနာက္ခန္းမွာ ပစၥည္းတင္လို႔မရတာ ၾကိမ္းေသပါပဲ ။ လူ (၅) ေယာက္စီးႏိုင္ေပမဲ႔လို႔ ေနရာ အရြယ္အစား အနည္းငယ္က်ဥ္းတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၂၀၀ စီစီ ရွိၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ရွိတဲ႔ ရူပ္ေထြးမႈေတြ အတြက္ ကားပါကင္ထိုးမႈမွာ လြယ္ကူၿပီးအဆင္ေၿပပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းလည္း ခ်ဳိသာတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုုင္မႈ

Nissan March for sale

ႏွစ္အလိုက္ေပၚ မူတည္ၿပီး ေစ်းက ကြာသြားပါတယ္။ ၂၀၀၇ ေလာက္ထိ ေစ်းကြက္ထဲမွာ က်န္ေနေသးတဲ႔အတြက္ က်ပ္သိန္း ၆၀ ၊ ၇၀ ေလာက္ကေန စၿပီး ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ပံုေၿပာင္း ၁၁၅၊ ၁၂၀ သိန္း ေလာက္ထိ ေစ်းရွိပါတယ္။ နစ္ဆန္း ေအဒီ ဗန္ကားေတြနဲ႔ ေစ်းသြား ဆင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကားရဲ႕ ဂရိတ္နဲ႔ အေရာင္ေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်း ကြာဟ သြားနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

အေရာင္ကို အၿပာေရာင္ ၊ေငြေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္၊ အနက္ေရာင္၊ အၿဖဴေရာင္ စသည္႔ၿဖင႔္ ေရြးနိင္ပါတယ္။ မတ္ခ်္ကားေလးတြဟာ ဟတ္ဘတ္ကားလို႔ လည္း ဆိုနိင္သကဲ႔သို႔ သူရဲ႕ ကိုယ္ထည္ပံုစံက စူပါ မီနီကား အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ပါရွိပါတယ္။ နစ္ဆန္း မတ္ခ်္ကို Nissan AD Van ကဲ႔သုိ႔  ၿမိဳ႔တြင္း သြားသြားလာလာ ကားအမ်ိဳးအစားေတြကို ၀ယ္ယူလိုသူမ်ား အတြက္ အဆင္ေၿပေစတဲ႔ ကား အမ်ိဳးအစား တစ္ခုအေနနဲ႔ အသံုးၿပဳနိင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး ၿမန္မာၿပည္လမ္းေတြနဲ႔ အဆင္ေၿပေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။