: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 98,000 km

Grey Nissan Wingroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 150 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Grey Nissan Wingroad 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 149 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Nissan Wingroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 122 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan Wingroad 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 150 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Grey Nissan Wingroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 123 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Nissan Wingroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 148 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Nissan Wingroad 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 173 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Nissan Wingroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 173 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Nissan Wingroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 158 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Nissan Wingroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 150 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Grey Nissan Wingroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 162 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Nissan Wingroad Rider 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 138 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Blue Nissan Wingroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 157 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Nissan Wingroad 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 137 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan Wingroad 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 147 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Nissan Wingroad 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 160 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Nissan Wingroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 185 လက္ရွိေစ်းႏႈန္း

ရန္ကုန္

Daniel Guo
 • 120,000 km

ဒီအညိုေရာင္Nissan Wingroad 2008 ဟာ 120000 ကီလိုမီတာထိေမာင္းႏွင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Lks 185 ပဲက်တဲ့အတြက္ ဘယ္မွာမွဒီလိုေဈး‌နဲ႔ ကားေကာင္း‌တစ္စီးရနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Motors.com.mm မွာ‌ဒီ‌ေ...

Lks 140 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Nissan Wingroad 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan Wingroad 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 133 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan Wingroad 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Nissan Wingroad 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Nissan Wingroad 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Nissan Wingroad 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 152 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Blue Nissan Wingroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 160 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Nissan Wingroad 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

မှော်ဘီ

Zayar Oo
 • 90,000 km

Admin တင္ခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ာ.. - 2008 - DBA-JY12 - 1798 CC - 90000+ Kilo (အမွန္) - YGN 2J/4***(ေပါင္းျခင္း 9) - Original Autech Alloy - Original HDD TV & Navi / Back Camera - Push Turn Smart Key - ...

Lks 163 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Nissan Wingroad 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Nissan Wingroad 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Nissan Wingroad 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ ၿပန္လွည္႔ပါ

နစ္ဆန္း ၀င္းရုတ္ပ္မ်ား

Nissan Wingroad for sale in Myanmar car market

ေအဒီဗန္ရဲ႕ မ်ိဳးကြဲၿဖစ္တဲ႔ ဗန္ကား ၀င္းရုတ္ပ္မ်ား

နစ္ဆန္း ၀င္းရုတ္ပ္မ်ား ဟာ နစ္ဆန္း ေအဒီဗန္ ကေန ပံုစံ ကြဲထြက္လာတဲ႔ ကားအမိ်ဳးအစား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ၿပီး ၿပည္တြင္းမွာ ေအဒီ ဗန္ရဲ႕ အေနာက္ လူစီးနင္းလ်က္ ရွိၾကတဲ႔ ကား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ နစ္ဆန္း ေအဒီ ဗန္က ဆင္း သက္လာေပမဲ႔ ေအဒီ ဗန္လို ကားအၾကမ္းထည္ မဟုတ္ဘဲ အေရာင္ေတြနဲ႔ စံုလင္စြာ ေတြ႕နိင္ပါတယ္။ ဟိုမရာက္ ဒီမေရာက္ ၿဖစ္ေနတဲ႔ အတြက္ လူၾကိဳက္ႏွစ္သက္မူ ရွိေပမဲ႔လို႔ လူစီး သိပ္မရွိပါဘူး။ ေအဒီဗန္ကို ပံုၾကမ္းလို႔ အေရာင္ တစ္မ်ိဳးေလာက္သာ ရလို႔ မၾကိဳက္ၾကသူမ်ားကေတာ႔ နစ္ဆန္း ၀င္းရုတ္ကို ေရြးၾကပါတယ္။ ၀င္းရုတ္မွာ အေရာင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရြးႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထုတ္တာကေတာ႔ ေအဒီ ဗန္ကေန ကြဲထြက္လာတာ ၿဖစ္ၿပီး ဒီဇိုင္းမွာ မသိမသာကြာပါတယ္။ အေရွ႕က မီးလံုးၾကားမွာ ကားေဘာနပ္အဖံုးေရွ႕မွာ ကြဲၿပီး အေနာက္က မီးလံုးေတြမွာလည္း ကြဲပါတယ္ ။ ၾကည္႔လိုက္တာနဲ႔ ပံုစံဆင္တယ္လို႔ ထင္ရေပမဲ႔ တကယ္တမ္းက ေသခ်ာၾကည္႔ရင္ ကြဲၿပား သိနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေအဒီဗန္ကေတာ႔ ဗန္ကား ပစၥည္းတင္ရန္ အၾကမ္းသံုးရန္ ဒီဇိုင္းကို သိပ္မမိုးမံခဲ႔ပါဘူး။ ၀င္းရုတ္မွာေတာ႔ အိမ္စီးကား အမ်ိဳးအစား တစ္ခုအေနနဲ႔ သံုးလို႔ အဆင္ေၿပေအာင္ ဒီဇိုင္းကို လွပေအာင္ ပိုလုပ္ထားၿပီး အေရာင္ေတြကို လည္း ေရြးခ်ယ္နိင္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ေပးထားပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ေတြကို ၿပည္တြင္းမွာ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြရဲ႕ အားသာခ်က္ကေနေတာ႔ ေစ်းသက္သာၿပီး ၀ယ္ယူသူကို အဆင္ေၿပေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

Nissan Wingroad for sale

အင္ဂ်င္ က ၁၅၀၀ စီစီ အလာမ်ားပါတယ္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၁ တို႔ကို အသြင္းမ်ား၊ မွာယူမူမ်ား၊ အစီးမ်ားၾကပါတယ္။ ဂီယာက ေအာ္တို၊ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ထဲကပဲ ဂ်ပန္ ေလလံ ဆိုဒ္ေတြက အမွာမ်ားၾကတာကို ေတြ႔နိင္ပါတယ္။ ႏွစ္ဘီး ယက္လာသလို ေလးဘီးယက္လည္း ရွိပါတယ္။ ထိုင္ခံု ၅ ေယာက္စီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ကား ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ညာေမာင္း ၿဖစ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ေတြက အၿပာေရာင္၊ အနက္ေရာင္၊ မိုးၿပာေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္ စတဲ႔ အေရာင္စံုေတြကို ေရြးနိင္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

အတြင္းခန္းေတြကလည္း သိပ္မကြဲပါဘူး ။ သူလည္း ေအဒီဗန္လို ပံုစံ အနည္းငယ္ထူးပါတယ္။ အေနာက္ခန္းေတြလည္း က်ယ္ၿပီး မွန္အမည္းေတြကားေတြ လည္းလာပါတယ္။ အိမ္စီးကား ပံုစံ ပိုေပါက္သြားတာကို ေတြ႔နိင္ပါတယ္။ သူရဲ႕ ပံုစံတူ ၊ ပံုစံဆင္ၿပီး အၿခားကားေတြအေနနဲ႔ ဟြန္ဒါ ပါတနာကို ေတြ႔နိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေအဒီဗန္ကို ၂၀၀၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ထုတ္လုပ္ခဲ႔ေပမဲ႔ ၀င္းရုတ္ကိုေတာ႔ ၂၀၀၅ႏွစ္ကုန္ေလာက္ကတည္းကထုတ္ခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ နစ္ဆန္း တီတာနဲ႔လည္း တူပါတယ္။ ၀င္းရုတ္က ေလးဘီးယက္ စနစ္ရေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ ေအဒီဗန္က ႏွစ္ဘီးေမာင္းသာ လာပါေသးတယ္။ စမတ္ကီးေတြကို ၂၀၀၆ ေလာက္မွာ စတင္ တပ္ဆင္ခဲ႔ပါတယ္။ ၀င္းရုတ္မွာ ဂ်ီပီအစ္စ္ လမ္းညႊန္႔ Nissan Wingroad for saleစနစ္ေတြကိုလည္း ရနိင္ပါတယ္။ ေအဒီဗန္ကိုေတာ႔ ခရီးသည္ေနရာမွာ အဲဘတ္ ( ေလအိတ္) မပါဘဲ ေရာင္းခ်ခဲ႔ၿပီး ၂၀၀၉ ေမမွာ စၿပီး စံႏႈန္း တစ္ခု ၿဖစ္လာပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ

ေအဒီဗန္ေတြထက္ အေရာင္အေသြး စံုလင္တဲ႔ နစ္ဆန္း ၀င္းရုတ္ေတြ ၿဖစ္ၿပီး ၁၇ လက္မရွိတဲ႔ ဘီးေတြ၊ ေနာက္မွန္ အမည္းေတြနဲ႔ ေ၇ာက္ရွိလာတာ ၿဖစ္ပါတယ္။  ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္း ေတြ စံုစံုလင္လင္ ပါရွိလာတဲ႔ နစ္ဆန္း ၀င္းရုတ္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ၿမင္႔ေတြမွာ ပိုၿပီး စတိုင္က်လာတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္နဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

တစ္ပတ္ရစ္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား အတြက္ ႏွစ္အလိုက္ကုိ ေစ်းက ကြာသြားပါတယ္။ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၁ စတဲ႔ ခုနွစ္ ေမာ္ဒယ္လ္မ်ားကို အေတြ႕ရမ်ားၿပီး ေအဒီဗန္ထက္ ေစ်းၿမင္႔ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ႔ ၁၂၀ သိန္းေလာက္ကေနစၿပီး ၁၄၅ ေလာက္ထိ ေပါက္ပါတယ္ ။ ေစ်းေတြကိုေတာ႔ ကားရဲ႕ အေရာင္၊ ေလလံ ဂရိတ္တို႔ေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

အေရာင္အေသြး လွပမႈ အၿပင္ ေအဒီဗန္ကဲ႔သုိ႔ အၾကမ္းခံမႈကို ထပ္မံေပါင္းထည္႔ထားခဲ႔တဲ႔  နစ္ဆန္း ၀င္းရုတ္ေတြကို ၁၅၀၀ စီစီမွာ အမ်ားဆံုးေတြရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းခန္းေတြက ေအဒီဗန္ကိုမွ ပိုမိုလွပေအာင္ ဒီဇိုင္းဆန္းထားတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အိ္မ္စီးနဲ႔ အၿခား စီးႏွင္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အၿဖစ္ သံုးႏိုင္တဲ႔ နစ္ဆန္း ၀င္းရုတ္မ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။