: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 390 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 375 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Mitsubishi RVR G Grade 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...

ပရီမီယံ

Lks 480 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Land Cruiser 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

Lks 520 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Vanguard 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...

ပရီမီယံ

Lks 230 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Silver Toyota Surf SSR-G 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

Lks 435 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Vanguard 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘး...

ပရီမီယံ

Lks 525 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Kluger L 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 660 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 27,000 km

Black Honda CR-V 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ RN1-1003526) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ A...

ပရီမီယံ

Lks 485 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 60,000 km

Silver Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘး...

ပရီမီယံ

Lks 330 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 100,000 km

Pearl white Honda CR-V 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 50,000 km

Pearl white Toyota Vanguard 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...

ပရီမီယံ

Lks 285 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 110,000 km

Black Toyota Rush 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 630 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 100,000 km

Black Toyota Vanguard 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘး...

ပရီမီယံ

Lks 425 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • အသစ္

Pearl white Toyota RAV4 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 53,000 km

Pearl white Toyota Vanguard 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...

ပရီမီယံ

Lks 550 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 120,000 km

Pearl white Toyota Land Cruiser Prado 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering....

ပရီမီယံ

Lks 875 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 54,000 km

Black Toyota FJ Cruiser 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 60,000 km

Black Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 110,000 km

Pearl white Toyota Vanguard 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...

ပရီမီယံ

Lks 2,200 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 70,000 km

Pearl white Toyota Land Cruiser 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push ...

ပရီမီယံ

Lks 707

ရန်ကုန်

Kia Myanmar
 • အသစ္

Sportage (သိန္း 707) $ 52000 x 1360 2.0 L Engine (Diesel) • 6 Speed Auto • All Wheel Drive (AWD) • 5 Seaters • Panoramic Sunroof • Push Start Button • 6 Air Bags • Auto Cruise Co...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Blue Hyundai Tucson 2017 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Pearl white Hyundai Creta  ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hyundai Motor Myanmar Showroom
 • အသစ္

Grey Hyundai Santafe  ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 410 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 70,000 km

Pearl white Toyota RAV4 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

ပရီမီယံ

Lks 540 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 70,000 km

Pearl white Nissan Elgrand 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

အက္စ္ယူဗီကားမ်ား

Off Road Cars for sale in Myanmar

ျမန္မာျပည္ကို အက္စ္ယူဗီ ကားမ်ိဳးစံု ေရာက္ရွိ ပါတယ္။ အမ်ားစု ေရာက္ရွိတဲ့ ကားမ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ထုတ္ထဲမွာေတာင္ တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက ဝင္ခဲတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ယခု ကာလ ဝင္တဲ့ အမွတ္တံဆိတ္ေတာင္ အေရအတြက္ခ်င္း မတူေတာ့ ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ ဂ်ပန္ တင္မကေတာ့ပဲ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္က အက္စ္ယူဗီမ်ားကို ပိုမို စိတ္ဝင္စား တင္သြင္းလာတာကို ျမင္ေတြ႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သကၠရာဇ္ ၂၀၀၄ မတိုင္ခင္အထိ လူၾကိဳက္မ်ားျပီး အမ်ားဆံုး ဝင္တဲ့ အက္စ္ယူဗီ ကားမ်ား ကေတာ့ Toyota နဲ႔ မစ္ဆူဘီရွီပါဂ်ဲရိုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိေတာင္လဲဆုိရင္ သိန္း ၅ေထာင္အထိ ေပးဝယ္ရေတာင္ ဝန္မေလးတဲ့အထိ လူၾကိဳက္မ်ားခဲ့ ပါတယ္။ အေၾကာင္းက တစ္ခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာျပည္ကို ကားအဝင္နည္းခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အက္စ္ယူဗီထဲမွာဆုိရင္ ေရြးစရာဆုိလို႔ မစ္ဆူဘီရွီ ပါဂ်ဲရိုးပဲ ရွိတဲ့အထိ က်ဥ္းေျမာင္း ခဲ့ ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္ ဆုိရင္ကို အေတာ္ေလးကို ေမာ္ဒယ္ျမင့္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္က ၁၉၉၅ ေနာင္းပိုင္း ကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ကားတကယ္သန္႔ရင္ သိန္း ၅ေထာင္လည္း ေပါက္ေစ်းရွိႏိုင္ျပီး အေတာ္ေလး ဆုပ္ေနရင္ေတာ့ ျမန္မာေခၚ သားနပ္ခါး ျပန္လူးျပီး ေရာင္းရင္ သိန္း ၁ ေထာင္ေက်ာ္ကေတာ ့အသာေလးရ ခဲ့တဲ့ ေခတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ေလာက္ ကားပါမစ္ေတြကို အစိုးရ က တရားဝင္ဖြင္ေပးလိုက္တာနဲ႔ မစ္ဆူဘီရွီ ပါဂ်ဲရိုး ကားမ်ား ေစ်း တစ္ဟုန္ထုိးက်ဆင္းခဲ့ ပါတယ္။ သူက်ဆင္းတာနဲ႔အတူ တိုယိုတာ ဆာ့ဖ္ ပါဆုိ၊ လန္ခရူဆာ ကားမ်ားလည္း ေစ်းသိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ ပါတယ္။

ယေန႔ေတာ့ အက္စ္ယူဗီ ကားတစ္စီးပိုင္ဖု႔ိအတြက္ သိန္း ၂၀၀ ရွိရင္လည္း ေမ်ာ္မွန္းလို႔ရပါတယ္။ သိန္း ၃၀၀၊ ၄၀၀ ေလာက္ဆုိ အေတာ္ေလး သန္႔တဲ့ အက္စ္ယူဗီ ရေနပါျပီ။ သိန္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ႏွစ္ေထာင္ဆုိရင္ ကမၻာ့ လူၾကိဳက္မ်ား အက္စ္ယူဗီ ကားသစ္မ်ားကို ဝယ္ယူ ႏိုင္တဲ့အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လက္ရွိအေျခ အေနမွာ ျမန္မာျပည္က ကားဝယ္သူမ်ားဟာ ဂ်ပန္ကားထက္ ဥေရာပကားမ်ားအေပၚ မ်က္စိက်တာလည္း မမွား ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ ဒါကိုလည္း ပံုေသေျပာလို႔မရႏိုင္ပါ။ ဂ်ပန္ထဲမွာ လက္ဆက္ အက္စ္ယူဗီ ကားမ်ားကိုလည္း အင္မတန္လူၾကိဳက္မ်ားၾက ပါတယ္။ အက္စ္ယူဗီဆုိတာ ဆီအေတာ္ေလးစားတဲ့ ကားမ်ားပါ။ အေၾကာင္းက အင္ဂ်င္ၾကီးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ရိုးရိုး အက္စ္ယူဗီ မဟုတ္ပဲ ဇိမ္ခံအက္စ္ယူဗီဆုိရင္ ဆီပုိစားျပီး အျခားေသာ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားစြာလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

Suv Cars in Myanmar

ခရီးေဝးသြားေလ့သြားထ ရွိသူ အမ်ားစုက အက္စ္ယူဗီကို ပိုဝယ္ၾကပါတယ္။ ျမိဳ ႔တြင္းမွာပဲ သံုးဖို႔ ရည္ရြယ္သူမ်ားကလည္း အက္စ္ယူဗီကို ဝယ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ဇိမ္ခံဗားရွင္းကို ပိုအသားေပး ဝယ္ယူ ၾက ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လက္တေလာ ျမန္မာျပည္မွာ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ျမင္ရတဲ့ အက္စ္ယူဗီကို ေျပာပါဆုိရင္ မစ္ဆူဘီရွီ ပါဂ်ဲရုိး၊ တုိယိုတာ ပရာဒို၊ ဆာ့ဖ္၊ လန္ခရုဆာ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ မွာဆုိရင္ လန္းရိုဗာ အဂၤလန္ အက္စ္ယူဗီ ကားေတြကိုလည္း အေရအတြက္ အေျမာက္အမ်ား ျမင္ေတြ႔ ေနရ ပါျပီ။ ျပီးေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယား အက္စ္ယူဗီ ျဖစ္တဲ့ ကီရာ အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားကိုလည္း အေရအတြက္ အေျမာက္အမ်ားနဲ႔ ျမင္ေတြ႔ေနရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ကီရာဟာ ျပည္တြင္းက ကုမၼဏီတစ္ခုနဲ႔ ပူးေပါင္းလို႔ တရားဝင္ တင္သြင္း ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္းကလည္း သိန္း ၁ေထာင္ေအာက္မွာပါပဲ။ မာစီဒီး အက္စ္ကလက္စ္ ကားမ်ားလည္း ေရာက္ပါတယ္။ အက္စ္ယူဗီ ကား ျဖစ္ျပီး သူတို႔က်ေတာ့ သိန္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္တဲ့ အက္စ္ယူဗီမ်ားက ဂ်ပန္ေလလံက ေရာက္တာနဲ႔ ကုမၼဏီမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ သြင္းတဲ့ အသစ္မ်ားနဲ႔ ကြဲျပားေနပါေသးတယ္။ ဂ်ပန္ေလလံကေနဆုိရင္ေတာ့ ဝယ္ျပီး ဝန္ေဆာင္မွု မရွိေတာ့ ပါဘူး။ အသစ္ ဝယ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပင္ဆင္မွုအျပင္ အျခားေသာ အာမခံမ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ တစ္ပတ္ရစ္ ကားမ်ားက ေစ်းပိုသက္သာေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ အမွတ္တံဆိပ္ အက္စ္ယူဗီ ကားမ်ားလည္း ျမန္မာျပည္ကို ဝင္လာေနေတာ့ အေဟာင္းကားထက္ အသစ္ကားမ်ား အေပၚ ပိုမို လူၾကိဳက္ ဝယ္ယူလာၾကတာလည္း မဆန္းပါဘူး။ Motors.com.mm ဝဘ္ဆိုဒ္ထဲမွာ အက္စ္ယူဗီ ကား အေဟာင္းေကာ၊ အသစ္ ေကာ စံုစံုလင္လင္ တင္ျပေပးထားတာမို႔ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။