: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 110,000 km

Black Toyota Allion 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3024180) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks...

ပရီမီယံ

Lks 480 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 20,000 km

Pearl white Toyota Allion 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT261-3020564) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 78,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NZT260-3102717) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 285 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 10,000 km

Silver Toyota Axio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

Lks 260 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 79,000 km

Silver Toyota Allion 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 100,000 km

Pearl white Toyota Mark X 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 360 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Allion 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NZT260-3108161) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 430 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3078159) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 350 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 49,000 km

Pearl white Toyota Axio Luxel 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRE142-3000077) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Po...

ပရီမီယံ

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3102717) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 390 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Celsior 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 220 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Aung Auto
 • အသစ္

White Toyota Crown Royal saloon 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 730 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Crown ROYAL SALOON G 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘး...

ပရီမီယံ

Lks 205 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 41,000 km

Pearl white Toyota Belta 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ပရီမီယံ

Lks 460 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 79,000 km

Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 92,000 km

Silver Toyota Belta 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

ပရီမီယံ

Lks 445 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 80,000 km

Pearl white Toyota Mark X 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 635 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 50,000 km

Black Toyota Mark X 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 630 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 50,000 km

Pearl white Toyota Mark X 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 50,000 km

Pearl white Toyota Premio 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 480 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 100,000 km

Pearl white Toyota Camry 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...

ပရီမီယံ

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 5,000 km

Pearl white Toyota Belta 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ SCP92-3002437) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power L...

ပရီမီယံ

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 59,000 km

Pearl white Toyota Axio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NRE160-7005232) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power L...

ပရီမီယံ

Lks 590 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 103,000 km

Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GSU30-0003838) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation ...

ပရီမီယံ

Lks 920 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 50,000 km

Black Toyota Crown ROYAL SALOON G 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GRS202-1009216) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation Syste...

ပရီမီယံ

Lks 430 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 66,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3078159) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 35,000 km

Pearl white Toyota Axio 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NZE141-6153567) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power L...

ပရီမီယံ

Lks 570 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 129,000 km

Black Toyota Crown ROYAL SALOON G 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GRS182-1030499) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation Syste...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ဆလြန္းကားမ်ား

/>alt=

ျမန္မာျပည္မွာ ေရြးခ်ယ္ဝယ္စရာ ဆလြန္းကားေတြ အမ်ားၾကီးပါပဲ။ အဓိကအားျဖင့္ ဆလြန္းကားသစ္နဲ႔ တစ္ပတ္ရစ္ ဆလြန္းကားဆုိျပီးေတာ့ ကြဲျပား ႏိုင္ပါတယ္။ ဆလြန္းကားရဲ ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္က တစ္ကိုယ္ရည္သံုး၊ မိသားစုသံုးဖို႔အတြက္ ျဖစ္ျပီး အရြယ္အစားပံုစံက ၄ ဦးဝန္းက်င္ေလာက္သာ ဆ့ံမယ့္ အေနအထား တစ္ခု ပါပဲ။ ဆလြန္းကားကို ေရြးဝယ္သူ အမ်ားစုက ျမိဳ ႔တြင္း သံုးဖို႔ အတြက္ ျဖစ္ေပမယ့္ ခရီးေဝးမွာလည္း အသံုးျပဳေနၾက ပါေသးတယ္။ သူက ေျမျပန္႔ေဒသအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ကားပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ အျမင္ရ အမ်ားဆံုး ကေတာ့ တုိယိုတာ ဆလြန္း ကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာထဲမွာကုိမွ တုိယိုတာ ခေရာင္းလက္ဆက္စ္ တို႔က အျမင္ရ အမ်ားဆံုး တုိယိုတာ ဆလြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ နစ္ဆန္း ဆလြန္း န႔ဲ ေတာင္ကိုရီးယား တံဆိပ္ျဖစ္တဲ့ ဟြန္ဒိုင္းကီရာ တို႔ရဲ ႔ Saloon for sale in Myanmarဆလြန္းမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစုက တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အသစ္ကား ေရာင္းခ်ဖိ႔ု ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ဂ်ာမနီ မာစီဒီး ကေတာ့ ဆလြန္းကားသစ္ေတြ ေရာင္းေနပါျပီ။ အမ္ စီးရီး၊ အက္စ္ စီးရီး၊ အီးစီးရီး အျပင္ စီးရီးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကို ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က တစ္ပတ္ရစ္ ဆလြန္းကားေတြ ဂ်ပန္ ေလလံေစ်းကေန ဝယ္ေတာ့ သေဘၤာနဲ႔ သယ္ပါတယ္။ သေဘၤာ ေပၚမွာ ထိခိုက္မွုေၾကာင့္လည္း ကားက ပစၥည္းေတြ ပ်က္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါကလည္း ဂ်ပန္ ေလလံ ကေန တိုက္ရိုက္ဝယ္သူမ်ားအတြက္ပါ။ အခ်ိဳ ႔က်ေတာ့လည္း အေရာင္းစင္တာေတြကေန တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ျပီး ဝယ္ယူၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲစားတန္းကေန ဝယ္ယူျခင္းကေတာ့ အေတာ္ေလး ပါးေနပါျပီ။ ျမန္မာျပည္က လူစီးမ်ား ဆလြန္းကား အေၾကာင္းေျပာပါဆုိရင္ အားလံုးက ခေရာင္းကို သိမ်ားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္က ၂ေထာင္စီစီ ဝန္းက်င္ဆုိေတာ့ ဆီစားက အေနေတာ္ပါပဲ။ ဓာတ္ဆီကားမ်ားကို ပိုမို ျမင္ေတြ႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠဆီ ျပန္လုပ္သူအခ်ိဳ ႔ကေတာ့ ဂက္စ္ကား ျဖစ္ေအင္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္တာေတြ ရွိပါတယ္။

ဆလြန္းကားကေတာ့ ရန္ကုန္မွာ အမ်ားဆံုးပါပဲ။ ေရြးခ်ယ္စရာ ဆလြန္းကား အစံုကိုလည္း Motors.com.mm မွ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ဥေရာပ၊ အေမရိကန္ အစံုအလင္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ထည့္သြင္း ေပးထား တာမို႔ အသံုးျပဳလို႔ အဆင္ေျပေစဖို႔ ေမ်ာ္လင့္ ပါတယ္။