: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Black Nissan March 12 SR 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: P...

ပရီမီယံ

Lks 240 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Global Myanmar
 • 5,000 km

Grey Scion IQ 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္းေပါက...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Blue Nissan March 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ K13-326130) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ A...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Blue Morris Garages MG3 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJZ14C37DS100400) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Pearl White Morris Garages MG3 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJZ14C3XDS099050) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Silver Morris Garages MG6 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJW24G92CS064516) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Orange Morris Garages MG3 X ross 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJ14E93DS097464) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Red Morris Garages MG5 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJA14E93EG050758) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Silver Morris Garages MG3 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJZ14C31DS099048) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Red Morris Garages MG3 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJZ14C34DS100418) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

White Morris Garages MG3 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJZ14C31DS099051) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Purple Morris Garages MG5 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJA14E92EG050797) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

LS Auto Mobile
 • အသစ္

Yellow Morris Garages MG3 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ LSJZ14C34DS097990) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သ...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Honda Fit 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Honda Fit 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Honda Fit 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 168 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 45,900 km

Black Honda Fit 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 136 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Red Honda Fit 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ...

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Honda Fit 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 133 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Honda Fit 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Honda Fit 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Red Toyota Vitz 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 173 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Ractis 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 157 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Honda Fit 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 114 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Passo 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 142 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Vitz 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Toyota Fit Shuttle 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Honda Fit 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Red Honda Fit 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Green Honda Fit 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ ၿပန္လွည္႔ပါ

အေသးစား လူစီး ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား

Small cars for sale in Myanmar

ရူပ္ေထြးေနတဲ႔လမ္းေတြေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ အဆင္ေၿပေစတဲ႔ ကားေလးေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပါကင္ေနရာ အက်ယ္ၾကီး ေတြမလိုဘူး။ ဆီစား သက္သာတယ္ ။ အခုလက္ရွိ ၿပည္တြင္း အေၿခအေနနဲ႔ အကိုက္ဆံုး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔လည္း က်ေတာ္တို႔ ၿပည္တြင္းမွာ လူစီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေသးစားေလး ေတြကို ပိုေတြ႔ရေလ႔ ရွိပါတယ္။ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရတဲ႔ အထဲမွာ တိုယိုတာ တံဆိပ္က ထိပ္ဆံုးကပါပဲ။

ေပၚၿပဴလာ ေမာ္ဒယ္မ်ား

တံဆိပ္စံု ဆိုဒ္စံုပါပဲ။ အထူးသၿဖင္႔ေတာ႔ ဂ်ပန္နိင္ငံက ထုတ္တဲ႔ ကားကုမၸဏီေတြက ၿဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပ၊ အဂၤလန္ကားေတြကိုလည္း ေတြ႔နိင္ပါေသးတယ္။ အမ်ားဆံုး စီးေနၾကတာကေတာ႔ တိုယိုတာထဲကဆိုလွ်င္ တိုယိုတာ ရာရစ္ တိုယိုတာ ဗစ္၊ တိုယိုတာ ပတ္ဆို၊ တို႔ရွိပါတယ္။ တစ္ၿခားအေနနဲ႔ ဟြန္ဒါဖက္ရွ္၊ ဆူဇူကီ ဆြိတ္ တို႔ရွိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္နစ္ဆန္းလည္း ရွိပါေသးတယ္။ နစ္ဆန္းထဲကဆိုလွ်င္ ၆၆၀ စီစီ ေတာင္ရွိပါတယ္။ မစ္ဆူဘီရွိထဲက မစ္ဆူဘီရွီ ကြတ္တ္ကိုလည္း လူသံုးမ်ားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ႔ ၁၃၀၀ စီစီ ဆီစားသက္သာတဲ႔ ကားေတြခ်ည္းပါပဲ။ ထိုထဲမွာမွ ၁၀၀၀စီစီလည္း ရွိပါတယ္။ ၁၀၀၀ စီစီဆိုလွ်င္ေတာ႔ ဆီစား လြန္စြာ သက္သာေပမဲ႔လို႔ ကား အင္ဂ်င္ရုန္းအားက ေသးတာမို႔ ဟိုက္ေ၀းေတြ အတြက္ အဆင္မေၿပနိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ ၁၃၀၀ စီစီ နဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ရွိတဲ႔ ကားေတြကို ကားေသးေတြထဲမွာ လူစီးမ်ား၊ အသံုးၿပဳမ်ား ေနၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီဇယ္ ထဲကေတာ႔ ကားေသးေတြကို သိပ္မေတြ႔ရပါဘူး။ အထူးသၿဖင္႔ ဂ်ပန္ကားေတြထဲမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပ ကားအေသးစားေတြထဲမွာေတာ႔ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ေတြကို ေတြ႔နိင္ပါတယ္။ ဥပမာ- မီနီ ေကာ္ပါး ။ ဒီထဲမွာ ရွိတဲ႔ အင္ဂ်င္ေတြက ၁၃၀၀ စီစီအင္ဂ်င္ ေလာက္ကေန ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၂၀၀၀ စီစီ အထိ ရွိပါတယ္။ တာဗို အင္ဂ်င္ေတြကို တြဲလ်က္ပါလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

၁၄၀၀ စီစီ ၿဖစ္တဲ႔ ၿဗိတိန္ကား မီနီ ေကာ္ပါး

Small cars for sale in Myanmar

ၿဗိတိန္ ေမာ္ေတာ္ ေကာ္ပို႔ေရးရွင္းက ထုတ္လုပ္ထားတဲ႔ မီနီ ကား မ်ိဳးႏြယ္၀င္ ကားအေသးစား ဟာ ကားေနရာ ကို တတ္နိင္သမွ် ခ်ဳံးထားၿပီး ကားရဲ႕ ေနရာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို လူစီးေနရာနဲ႔ ပစၥည္း တင္ရန္ ေနာက္ခံတို႔တြင္ ထားရွိေပးထားတဲ႔ ကားအေသးစားေလး ၿဖစ္ပါတယ္။ အထူးသၿဖင္႔ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အၾကိဳက္မ်ားေစတဲ႔ ပံုစံရွိၿပီး ေအာ္တို၊ မန္န်ဴယယ္ ဂီယာ ၿဖင္႔ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ ရရွိနိင္တဲ႔ ကားတစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ တံခါး ႏွစ္ေပါက္ ၿဖစ္ၿပီး ဂီယာ ၄ခ်က္၊ ၅ ခ်က္၊ ေရြးလို႔ရပါတယ္။ကားဒီဇိုင္းက ေပါ႔ပါး ေသးသြယ္ ဟန္ၿဖင္႔ ခ်စ္စရာ ေကာင္းပါတယ္၊ဆီစားကလည္း ၁၄၀၀ စီစီေလာက္ကို ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ၿဖင္႔ ေရြးနိင္တာမို႔ အဆင္ေၿပလွကာ ၀ယ္စီးမယ္ဆိုလွ်င္ ၀ယ္စီးသင္႔တဲ႔ ကားတစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ တစ္ပတ္ရစ္ မီနီေကာ္ပါး ၿဗိတိန္ကားကို ေမာ္ဒယ္အၿမင္႔ ၂၀၁၂တြင္ က်ပ္ေငြ သိန္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္နဲ႔ ရရွိနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အသြင္းမ်ားတဲ႔ ကားရဲ႕ အင္ဂ်င္

၁၃၀၀ စီစီနဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ရွိတဲ႔ ကားေတြအေပၚ ကြာၿခားတဲ႔ ေစ်းႏႈန္း တစ္ခုၿဖင္႔ အခြန္ေဆာင္ရမူေၾကာင္႔ ၁၃၀၀စီစီ ကားေတြကို ပိုၿပီး သြင္းၾကပါတယ္။ ၁၂၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ကားေတြလည္း ပါပါတယ္။ ထိုထဲမွာမွ ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ထက္ကို သြင္းၾကပါတယ္။ ဒါဆိုလွ်င္ အခြန္သြင္းရတာ သက္သာလို႔ ကားေစ်းကလည္း ပံုမွန္ထက္ သက္သာပါတယ္။ 1350 CC ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို Model Year 2009 မွ 2012 အထိ တန္ဘိုး USD 5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ကာ 2013/2014 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရလို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ ခန္႔မွန္းေစ်းႏႈန္း အခ်ိဳ႕

ကားရဲ႕ ကီလိုမီတာ၊ အနာအဆာ၊ ေလလံ ဂရိတ္ စတဲ႔အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကားေစ်းေတြက ကြာပါတယ္။ က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ေအာက္နဲ႔ ထို ေစ်းပတ္၀န္းက်င္ဆိုရင္ တိုယိုတာ ပတ္ဆိုနဲ႔ ဆူဇူကီး တံဆိပ္ေတြကို ရရွိနိင္ၿပီး က်ပ္သိန္း ၁၂၀ နဲ႔ ၁၅၀ ၾကား ေလာက္ဆို ဟြန္ဒါ ဖက္ရွိ ဂရိတ္ အၿမင္႔ကားနဲ႔ တိုယိုတာ ရတ္တစ္ တို႔ိကို ရနိင္ပါတယ္ ။ ဥေရာပကားေတြထဲကဆိုလွ်င္ က်ပ္သိန္း (၂၀၀) ေက်ာ္ေလာက္ ၿဖစ္ ရရွိနိင္မွာ ပင္ၿဖစ္ပါတယ္။