: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 50,000 km

Pearl white Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Future Auto
 • အသစ္

White Suzuki Swift 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Push Start,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Future Auto
 • အသစ္

Grey Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 158 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

JPM Services Co.,Ltd
 • 60,000 km

Black Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္...

Lks 142 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 149 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 149 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 10,000 km

Blue Suzuki Swift 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 117 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Suzuki Swift 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 197 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 30,000 km

Blue Suzuki Swift RS 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

Lks 136 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 148 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Red Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Suzuki Swift 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 114 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Orange Suzuki Swift 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 134 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 143 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 114 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Green Suzuki Swift 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 149 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 140 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Suzuki Swift 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 120 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Suzuki Swift 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 120 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Suzuki Swift 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 129 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Pearl White Suzuki Swift 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 120 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Suzuki Swift 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 153 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Suzuki Swift 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 147 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Red Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Suzuki Swift 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 160 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Suzuki Swift 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 127 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Blue Suzuki Swift 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ဆူဇူကီး ဆြဇ္မ်ား

Suzuki Swift for sale Myanmar Car Market

ၿပည္တြင္းမွာ ေခတ္စားတဲ႔ ဟတ္ဘတ္ကား အမ်ိဳးအစားကား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ စူပါ မီနီ ကား အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါ၀င္ၿပီး အေရွ႕ အင္ဂ်င္၊ ေရွ႕ဘီးေမာင္း၊ ကား အမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ပါတယ္။ ပံုစံ လွပ၊ ဒီဇိုင္းဆန္း ဆန္းမူေၾကာင္႔ ယခင္ တစ္နွစ္ ႏွစ္ႏွစ္က ၿပည္တြင္းမွာ ေခတ္စားခဲ႔တဲ႔ အမ်ိဳးအစား တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ ေစ်း အထိုက္အေလ်ာက္ သက္သာမွဳ ၾကာင္႔လည္း လူၾကိဳက္မ်ားရၿခင္း အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိၿပည္တြင္းတြင္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္နဲ႔ တတိယ မ်ိဳးဆက္တို႔ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ နစ္ဆန္း မတ္ခ်္ကားမ်ားမစ္ဆူဘီရွီ ေကာတို႔နဲ႔ ဆိုဒ္ အရြယ္အစား တူညီပါတယ္။ ၁၃၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ကို အသြင္းမ်ားပါတယ္။ ထုတ္တာကေတာ႔ ၁၂၀၀ စီစီ ကေန ၁၆၀၀ စီစီထိကို ထုတ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ၂၀၀၈ နဲ႔ အထက္ ၁၃၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ကားေလးေတြကို သြင္းၾကပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုနွစ္ ထုတ္ေတြကိုလည္း ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တို ဂီယာ ေလးခ်က္ ကို အသံုးမ်ားပါတယ္။

ဆူဇူကီ ဆြဇ္ ရဲ႕ အေၾကာင္း တစ္ခ်ိဳ႕

ဆြဇ္ကားေတြကို ၂၀၀၀ ခုနွစ္ကေန စၿပီး ထုတ္ခဲ႔ပါတယ္။ စစခ်င္းမွာေတာ႔ တံခါး (၃) ေပါက္ကားေတြကို အရင္ ထုတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ တံခါး ေလးေပါက္ ကားေတြကို ထုတ္လာခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အရင္ပထမ မ်ိဳးဆက္မွာ ၁၃၀၀ စီစီနဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီ ေတြကို သာ ထုတ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ နဲ႔ ေမာ္ဒယ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား

Suzuki Swift for sale Myanmar Car Market

ၿပည္တြင္းမွာ ေခတ္စားတဲ႔ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၁၃၀၀ စီစီ ကားေလးေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၂၀၀ စီစီေမာ္ဒယ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။  စူပါ မီနီကားေတြထဲမွာ တစ္ခုတည္းေသာ ေလးဘီးေမာင္း စနစ္ကို ရရွိႏိုင္တဲ႔ ဆူဇူကီး ဆြဇ္မ်ားၿဖစ္ၿပီး ၁၂၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ဟာ ၿမင္းေကာင္ေရ အား ၉၃ ရွိၿပီး  ၁၂ စကၠန္႔ေက်ာ္ၿဖင္႔ သုညမိုင္ကေန ၆၂ မိုင္ကို ၿမင္႔တင္ႏိုင္ပါတယ္။ ထိုအင္ဂ်င္ဟာ ဆိုရင္ေတာ႔ ဓာတ္ဆီ (၁) ဂါလံကို ၅၆ မိုင္ေက်ာ္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။  ကား ေမာ္ဒယ္မ်ား အေနနဲ႔ XG ဂရိတ္၊ RS ဂရိတ္၊ XL ဂရိတ္ ကား အမ်ိဳးအစားေတြကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ XL ဂရိတ္ကေတာ႔ အနည္းငယ္ ေမာ္ဒယ္ ၿမင္႔ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေစ်းကလည္း အနည္းငယ္ ေၿမာက္တက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ကားစီယာတိုင္မွာ ခလုတ္ေတြ ပါ၀င္လာတာမ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ တီဗီ ကေတာ႔ ေတာ္တာ္မ်ားမ်ားေသာေမာ္ဒယ္ေတြမွာ ပါရွိပါတယ္။ မပါရင္ ဒီေရာက္မွာ ၿပန္ လည္း တပ္ဆင္ၿခင္းေတြလည္း ရိွတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

စူပါမီနီ ကား၀ယ္ယူသူမ်ားကို စတိုင္က်လွပမႈကို ေပးစြမ္းမဲ႔ ဆူဇူကီး ဆြဇ္ၿဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕ပိုင္းမွာ ၾကီးမားတဲ႔ ကားေခါင္းနဲ႔ ထင္ရွားေစၿပီး ႏွင္းခြဲမီး၊ ေရွ႕မီးလံုးၾကီးေတြက ေနာက္ကို ခၽြန္ၿပီး ရွည္သြားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ဖက္က ေကြးေကာက္တဲ႔ ကားေနာက္ပိုင္းက စေပါ႔စ္ကားေတြရဲ႕ ခံစားမႈကို ေပးစြမ္းပါတယ္။ အလိြဳင္း၀ွီးေတြ ကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ႔ SZ2 ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ မေတြ႔ရေပမဲ႔ က်န္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြမွာေတာ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ SZ4 ေမာ္ဒယ္ေတြမွာေတာ႔ မွန္ အမည္းနဲ႔ပါရွိလာပါတယ္။ ဆူဇူကီး ဆြဇ္ရဲ႕ အေနာက္ခန္းကေတာ႔ ဌင္းရဲ႕ ၿပိဳင္ဖက္ေတြေလာက္ေတာ႔ မက်ယ္ပါဘူး။ ေမာ္ဒယ္ေတြ အားလံုးမွာ ဒရိုင္ဘာခံုကို Suzuki Swift for sale Myanmar Car Marketခ်ိန္ညွိမႈကို ေကာင္းေကာင္း ေပးထားပါတယ္။ ခလုတ္ေတြ၊ တံခါး လက္ကိုင္ေတြကို သံုးရတာက လြယ္ကူတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ၿပည္တြင္း က တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ား

ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ၁၃၀၀ စီစီ ဆြဇ္ကားေလးေတြကို ေတြ႕ရၿပီး အေရာင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူစီးနင္ေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အၿဖဴ၊ အမည္း၊ ေငြေရာင္၊ အ၀ါ၊ အနီေရာင္၊ အၿပာေရာင္ စသည္႔ၿဖင္႔ ၀ယ္ယူ စီးနင္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကားေတြမွာ ပါ၀ါေလာခ္႔၊ ရီမုတ္ ကီး၊ တီဗီ၊ ေလအိတ္၊ ပါ၀ါ ၀င္းဒိုးစတဲ႔ စနစ္ေတြကို ပါ၀င္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းမ်ား နဲ႔ရရွိႏုိင္မႈ

ေစ်းႏႈန္းက ေမာ္ဒယ္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ကြာရင္ကို ငါးသိန္းေလာက္ ကြာပါတယ္။ ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ဆို က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေလာက္ကေန စၿပီး ရွိပါတယ္။ က်ပ္သိန္း ၁၄၅ ေလာက္ကို ရွိပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ႔ တီဗီ၊ ပါ၊ ကရိယာစံုပါ ဆြဇ္ တစ္စီးကို ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ၂၀၁၃ ကားေတြဆို က်ပ္ သိန္း ၁၃၀ ေလာက္နဲ႔ ရရွိနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။