: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 410 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 50,000 km

Black Toyota Allion 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windows,Tinted Glass.အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cassette Ra...

ပရီမီယံ

Lks 390 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 70,000 km

Pearl white Toyota Allion 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 110,000 km

Black Toyota Allion 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3024180) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks...

ပရီမီယံ

Lks 480 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 20,000 km

Pearl white Toyota Allion 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT261-3020564) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 260 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 79,000 km

Silver Toyota Allion 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 360 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Allion 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NZT260-3108161) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 330 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 72,000 km

Black Toyota Allion 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3024180) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks...

ပရီမီယံ

Lks 330 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 72,000 km

Black Toyota Allion 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 32,000 km

Black Toyota Allion 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 249 ညွိႏိႈင္း

မန္တလေး

Carkokohein Carkokohein
 • 85,000 km

2009 Toyota Allion A18 G. 1800 Cc / 2Wd. Or TV

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 40,000 km

Pearl white Toyota Allion 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 268 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Allion 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 319 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Toyota Allion 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 297 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Toyota Allion 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Allion 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 325 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Allion 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 255 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Allion 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

Hlaing Broker Market
 • 50,000 km

Pearl white Toyota Allion 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

Lks 265 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Brown Toyota Allion 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 164 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Allion 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 285 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Kaung Htet Aung
 • 79,600 km

Push Start,Original TV,Steering Control ႏွစ္ဖက္ပါ,Back မွန္မီးေျခာက္ပါ,Fox Light ပါ,ကားအလြန္သန္႔ပါသည္

Lks 365 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 39,000 km

Pearl White Toyota Allion 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 365 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 39,000 km

Pearl White Toyota Allion 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 365 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 39,000 km

Pearl White Toyota Allion 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 150 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

INGYIN AUTO
 • အသစ္

Pearl White Toyota Allion 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airb...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တိုယိုတာ အယ္လီရြန္မ်ား

Toyota Allion for sale

တိုယိုတာ အယ္လီရြန္ကားေတြကို ၿပည္တြင္းမ်ား အသံုးၿပဳမႈ ဒီေလာက္မမ်ားေပးမဲ႔ ၀ယ္ယူ စီးနင္းမႈ တစ္ခုအေနနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ႔ ၁၃၀၀ စီစီ မထုတ္တာရယ္။ ပံုစံက အဲေလာက္ၾကီး မဆန္းတာရယ္နဲ႔ ေစ်းကလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အေနအထားတစ္ခုမွာ မရွိတာရယ္တို႔ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ တတ္နိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ လူတစ္ကိုယ္ အၾကိဳက္ တစ္မ်ိဳးအေနနဲ႔ ၀ယ္ယူစီးနိင္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

ပထမမ်ိဳးဆက္နဲ႔ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ဆိုၿပီးေတြ႕ရတဲ႔ အထဲမွာ အင္ဂ်င္ဆိုဒ္ကို ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၁၈၀၀ စီစီနဲ႔ ၂၀၀၀ စီစီတို႔မွာပဲ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၀၀ စီစီမွာ ႏွစ္ဘီးေမာင္းနဲ႔ ၄ဘီးေမာင္း ဆိုၿပီး ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တို ဂီယာေတြပဲ ၿဖစ္ၿပီး ဓာတ္ဆီကားေတြသာ ၿဖစ္ပါတယ္။ VVT- I  အင္ဂ်င္ေၾကာင္႔ ဆူညံမႈ ကင္းမဲ႔မႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိရရွိမွာ ၿဖစ္ၿပီး CVT-I ဂီယာေတြကလည္း မန္ႏ်ဴးယယ္ ဂီယာ တစ္ခုနည္းပါး ကိုင္တြယ္ အသံုးၿပဳႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းကို 15km/l ကေနစၿပီး ေမာင္းႏွင္ႏိုင္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

ကားပံုစံ က တိုယိုတာ အယ္လီရြန္ဆိုတဲ႔ နာမည္တစ္ခုကို ထင္သာ ၿမင္သာေအာင္ ေရွ႕မီးလံုးေတြကုိကား ေရွ႕ေဘာနပ္ထပ္ေခါင္းနဲ႔ တစ္ဆက္တည္း သြယ္တန္းထားပါတယ္။ ေရွ႕မီးေတြကိုေတာ႔ ေလးေထာင္႔က်က်ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး တိုယိုတာ အယ္လီရြန္ဆိုတာ ကို သိသာေစပါတယ္။ အတြင္းခန္းကေတာ႔ ကားရဲ႕ဒတ္ရွ္ဘု္ရွိ တီဗီနဲ႔ ေရဒီယိုေနရာကို ၂၀၀၈ ခုနွစ္ကားေတြဆီမွာ သိသာေအာင္ ေဖာင္းၾကြၿပီး ေနရာတစ္ကြက္ၿပဳလုပ္ေပးထားတာကို ေတြ႔နိင္ပါတယ္။ ဂီယာေဘာက္စ္နဲ႔ တံခါး တစ္ေလွ်ာက္ကို အေရာင္ အေသြး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ႔ ကာလာေတြနဲ႔ ဟိုက္လိုက္ခ္ လုပ္ထားၿပီး ေရႊ၀ါေရာင္၊ ကၽြန္းခြက္ပံုစံ ေရာင္တို႔ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၂ ကားေတြဆီမွာေတာ႔ ပံုစံက ဌင္း ေမာ္ဒယ္သစ္ေတြေလာက္ Toyota Allion for saleမဆန္းတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ က်စ္လစ္တဲ႔ ကိုယ္ထည္ရွိတဲ႔ တိုယိုတာ အယ္လီရြန္ေတြကို ၂၀၀၁ကေန ယေန႔ထိ ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တံခါး (၄)ေပါက္ ဆီဒန္၊ ဆလြန္ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေမာ္ဒယ္မ်ား

က်စ္လစ္တဲ႔ ကိုယ္ထည္တဲ႔ တည္ရွိေနတဲ႔ တိုယိုတာ အယ္လီရြန္မ်ားကို ၂၀၀၁ ကေန ၂၀၀၇ ထိ ထုတ္တဲ႔ ပထမ မ်ိဳးဆက္မွာေရာ အဲဒီေနာက္ပိုင္းထုတ္တဲ႔ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္မ်ားမွာေရာ ေတြ႔နိင္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၈ ၊ ၂၀၀၉ ေမာ္ဒယ္ေတြကို အေတြ႔ရမ်ားပါမယ္။ ပထမမ်ိဳးဆက္မွာ LED ေရွ႕ကားမီးေတြကို ေနာက္ဆံုး ေမာ္ဒယ္ စတိုင္တစ္ခုအေနနဲ႔ ၂၀၀၄ ခုနွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ စတင္ လက္ခံရရွိခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေမာ္ဒယ္ တိုယိုတာ အယ္လီရြန္မ်ားမွာေတာ႔ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ၿပန္ၿပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ေရွ႕မီးပိုၿပီး ခၽြန္ထက္စြာ LED မီးႏွစ္လံုးပါ ပါရွိလာပါတယ္။ အတြင္းခန္းကေတာ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ အရင္ ေမာ္ဒယ္ေတြနဲ႔ တူညီေနပါေသးတယ္။

၀ယ္ယူရတဲ႔ ထင္ရွားတဲ႔ အေၾကာင္း

တိုယိုတာ အယ္လီရြန္ေတြဟာ ေလာင္စာဆီ စားသက္သာတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး  အလတ္စား ကား ဆိုဒ္တစ္ခု ရွိတဲ႔ ဆပ္ကြန္ပတ္ ပါေဖာင္မတ္ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ တံခါးေလးေပါက္ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး က်ယ္ၿပန္႔ေသာ အတြင္းခန္းေတြနဲ႔ ပါရွိၿပီး အေနာက္ဖက္က ၿပည္႔စံုလံုေလာက္တဲ႔ ပစၥည္းတင္ခန္းေတြ ပါရွိပါတယ္။  အၿခားကားမ်ား ဆီစားေနခ်ိန္မွာ တိုယိုတာ အယ္လီရြန္ဟာ ပရီမီယိုကဲ႔သို႔ပင္ ရီပို႔ေတြအရ ဟိုင္းေ၀းမွာ ၁၂ ကီလိုမီတာကေန ၁၅ ကီလိုမီတာ ထိသြားၿပီးအေ၀းေၿပးလမ္းမွာ ၁၀ ကီလိုမီတာထိ သြားပါတယ္။ တိုယိုတာ အယ္လီ၇ြန္ရဲ႕ အၿခားၿပိဳင္ဖက္ေတြအေနနဲ႔  နစ္ဆန္း တီတာ နဲ႔ မစ္ဆူဘီရွီ လန္ဆာ တို႔ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Toyota Allion for sale

ေစ်းႏႈန္းမ်ား နဲ႔ ရရွိနိုင္မႈ

တိုယိုတာ အယ္လီရြန္ေတြက ပံုမွန္ တိုယိုတာ ဘယ္တာေတြထက္ကို ေစ်းၾကီးတဲ႔ ကားေတြပါပဲ။ တစ္ပတ္ရစ္ ၂၀၀၉ ေမာ္ဒယ္ကို က်ပ္ သိန္း ၁၈၀ နဲ႔ ၁၉၀ ေလာက္ထိကို ရွိၾကပါတယ္။ ကားဂရိတ္အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ႔လည္း ေစ်းေတြက ကြာၿခားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ၿပည္တြင္းက တစ္ပတ္ရစ္ တိုယိုတာ အယ္လီရြန္မ်ားအေနနဲ႔ စလစ္လြတ္ ပံုေၿပာင္းေတြ ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၈ နဲ႔ ၂၀၀၉ ေမာ္ဒယ္ေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္က ၁၅၀၀ အနည္းဆံုး လာတာမို႔ ဌင္း အင္ဂ်င္ဆိုဒ္ ကေနပဲ စၿပီး သံုးေနၾကပါတယ္။ ညာေမာင္းကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ေအာ္တို၊ ဓာတ္ဆီ ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး တီဗီနဲ႔ ပါ၀ါ၀င္းဒိုးကဲ႔သို႔ ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါရွိၿပီး ေငြေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ အၿဖဴေရာင္၊ ေငြေရာင္တို႔ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါမယ္။ ၂၀၀၉ ေလာက္ဆိုလွ်င္ ပံုစံေတာ္ေတာ္ ေခတ္ဆန္ၿပီး သစ္လြင္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အတြင္း ဂရိတ္ၿမင္႔ၿပီး ေတာ္ေတာ္ သစ္လြင္လာတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ ပတ္ရွ္ စတပ္ေတြနဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။