: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Alphard 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 100,000 km

Pearl white Toyota Alphard 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 690 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 100,000 km

Pearl white Toyota Alphard 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 690 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 230,000 km

Pearl white Toyota Alphard 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 560 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 130,000 km

Pearl white Toyota Alphard 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 1,100 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 122,000 km

Black Toyota Alphard 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 690 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 108,000 km

Pearl white Toyota Alphard 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 1,200 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 82,000 km

Black Toyota Alphard 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 850 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 40,000 km

Pearl white Toyota Alphard 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 1,100 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 100,000 km

Pearl white Toyota Alphard 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 580 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 112,000 km

Pearl white Toyota Alphard 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 690 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 40,000 km

Black Toyota Alphard 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 980 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 98,000 km

Black Toyota Alphard 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 1,150 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 122,000 km

Black Toyota Alphard 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 980 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 111,000 km

Pearl white Toyota Alphard 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Black Toyota Alphard Excutive Lounge 2016 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driv...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Pearl white Toyota Alphard Executive Lounge 2016 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Black Toyota Alphard Executive Lounge 2016 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Farmer Auto Car Showroom
 • အသစ္

Pearl white Toyota Alphard 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Farmer Auto Car Showroom
 • အသစ္

Pearl white Toyota Alphard 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Farmer Auto Car Showroom
 • အသစ္

Pearl white Toyota Alphard 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Farmer Auto Car Showroom
 • အသစ္

Black Toyota Alphard 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ
 • အသစ္

Pearl white Toyota Alphard 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Royal Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Alphard 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Farmer Auto Car Showroom
 • အသစ္

Light blue Toyota Alphard Hybrid 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ATH10-0004571) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Lock...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Farmer Auto Car Showroom
 • အသစ္

Pearl white Toyota Alphard ( +Slip ) 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ANH10-0032555) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Royal Auto
 • 80,000 km

Pearl white Toyota Alphard 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Royal Auto
 • 90,000 km

Pearl white Toyota Alphard 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Future Auto
 • 50,000 km

Pearl white Toyota Alphard 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သတိျပဳရန္- ေဖာ္ျပထားေသာေစ်းနွုန္းတြင္ စလစ္ေစ်းနွုန္းပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Fro...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Future Auto
 • 70,000 km

Pearl white Toyota Alphard 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သတိျပဳရန္- ေဖာ္ျပထားေသာေစ်းနွုန္းတြင္ စလစ္ေစ်းနွုန္းပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Fro...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

မိသားစုကားမ်ား အၿဖစ္ အသံုးၿပဳႏိုင္တဲ႔ တိုယိုတာ အဲလ္ဖတ္ မ်ား

Toyota Alphard for sale

ေမာ္ေတာ္ဟုမ္းကား လိုလည္း လူသိ မ်ားၾကတဲ႔ တိုယိုတာ အဲလ္ဖတ္ေတြကို လည္းၿပည္တြင္းမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးၿပဳလာၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အနည္းဆံုး ၇ေယာက္၊ (သို႕) ၈ ေယာက္ အထိ စီးလို ရတဲ႔အတြက္ မိသားစု မ်ား စီးနင္းဖို႔ အဆင္ေၿပတဲ႔ ကားတစ္ခု အၿဖစ္ စဥ္းစားလာၾကပါတယ္။ နယ္ေတြ ဖက္မွာ လည္း အ၀ယ္လိုက္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္.။ မီနီ ဗန္ကား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ေနရာ အေနအထားနဲ႔ ပါကင္ထိုးမူမွာ ေနရာ အေတာ္ အတန္ေတာ႔ စားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ဗယ္ဖိုင္ယား လို႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။

အေနာက္က ပစၥည္း တင္ရဖို႔ သတ္သတ္ၾကီး ေနရာ မေပးထားေပးမဲ႔ အနည္း အက်ဥ္း ထည္႔လို႔ ရပါတယ္။ အတြင္း ခန္းမွာ ေရွ႕ေနာက္ ႏွစ္လံုးစီ ထိုင္ခံု (၃) တန္း ေတြ႔ရမွာပါ။ ဂရိတ္ေပၚမူတည္ၿပီး အတြင္းက ကၽြန္းခြက္ေတြ ပါရွိမူ မပါရွိမူ ကြာပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတာ႔ တီဗီေတြ ပါတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ေအာ္ရီ ဂ်င္နယ္ မဟုတ္ဘဲ ဒီမွာ ၿပန္ထည္႔ထားတာေတြ လည္း ရွိပါတယ္။ တစ္ခု သတိထားဖို႔ ရွိတာက ကားရဲ႕ ေအာက္က ရွဲ ေတြက အေတာ္အတန္ နိမ္႔လြန္တာမို႔ လမ္းၾကမ္းေတြ၊ ဂမူ႔ေတြနဲ႔ ခ်ိဳင္းေတြကို ၿဖတ္တဲ႔ အခါမွာေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ ဂရုထားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ရွဲေတြ ရဲ႕ အနိမ္႔ အၿမင္႔ဟာ ကားေမာ္ဒယ္ကို လိုက္ၿပီးေတာ႔လည္း ထပ္ကြာပါေသးတယ္။

ၿပည္တြင္း တိုယိုတာ အဲလဖတ္

ဇိမ္ခံ မီနီဗန္ အမ်ိဳးအစား ၿဖစ္တဲ႔ တိုယိုတာ အဲလ္ဖတ္ကို ၂၀၀၂ ခုနွစ္ကတည္းက စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ တိုယိုတာ အဲလ္ဖတ္ ဂ်ီတိုယိုတာ အဲလ္ဖတ္ ဗီ၊ တိုယိုတာ အဲလ္ဖတ္ ဟိုင္းဘရစ္ စတဲ႔ ေမာ္ဒယ္ (၃) လိုင္းမွာ ၂.၄ လီတာ၊ ၃.၅ လီတာ စတဲ႔ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ေတြနဲ႔ ရနိင္ပါတယ္။ ဟိုင္း ဘရစ္ကိုေတာ႔ ၂.၄ လီတာ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ သံုးၿပီး ဟိုင္းဘရစ္ လွ်ပ္စစ္ ေမာ္တာ ဘတၱရီနဲ႔ သံုးၿပီး တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ တိုယိုတာ ဗယ္ ဖိုင္ယားလို႔ ေခၚတဲ႔ လူငယ္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္တဲ႔ အဲလ္ဖတ္ ဗားရွင္းကိုလည္း ထုတ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ အဲလ္ဖတ္မွာ ပထမ မ်ိဳးဆက္နဲ႔ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ဆိုၿပီး မ်ိဳးဆက္ ႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၂ ခုနွစ္ကေန ၂၀၀၇ ထိ နဲ႔ ၂၀၀၇ ကေန ယေန႔ အထိ ၿဖစ္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္တို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ၿပည္တြင္းမွာေတာ႕႔ စလစ္နဲ႔ သြင္းရတဲ႔ ၂၀၀၂ ၊ ၂၀၀၃ ကေန ၂၀၀၈ ေလာက္ထိ အေရာင္း အ၀ယ္ မ်ားၾကပါတယ္။

Toyota Alphard for sale

စြမ္းေဆာင္ရည္

ေအာ္တို၊ ဓာတ္ဆီ သာ လာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဟိုင္းဘရစ္ လာပါတယ္။ ေရွ႕ဘီးေမာင္းနဲ႔ ေလးဘီးယက္ စနစ္ဆိုၿပီး ရိွပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၂.၄ လီတာ နဲ႔ ၃.၀ လီတာ ဆိုၿပီး ၂၀၀၇ မတိုင္ခင္မွာလာၿပီး ၂၀၀၇ ေက်ာ္မွာေတာ႔ ဂီယာ ၇ခ်က္ကေန ၈ ခ်က္ထိ ၿဖစ္သြားၿပီး ၂.၄ လီတာ၊ ၃.၅ လီတာ ဆိုၿပီး အင္ဂ်င္ အနည္းငယ္ ပိုၾကီးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပရီမီယံ အဆင္႔ ရွိတဲ႔ မားတီး ပါပို႔စ္ ဗန္ၾကီးေတြ ၿဖစ္ၿပီး အၿမင္လွပ မႈကို ေတြ႕ၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ကိုယ္ထည္ အရြယ္အစားၾကီးမားေပမဲ႔ ေလာင္စာစား သက္သာတဲ႔ ကားေတြအၿဖစ္ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။. အင္ဂ်င္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ ေန႔စဥ္ အသံုးၿပဳမႈေတြမွာ ကိုက္ညီၿပီး ၿပဳၿပင္ ထိန္းသိမ္းရာမွာလည္း အကုန္အက် သက္သာပါတယ္။ တိုယိုတာအဲလ္ဖတ္ ေတြဟာ ၾကီးမားတဲ႔ ဇိမ္ခံ မားတီးပါပို႔စ္ ဗန္ၾကီးေတြ ၿဖစ္ၿပီး မိသားစုေတြကို ေနရာ အရႊယ္အစားက်ယ္က်ယ္ ၀န္း၀န္း ၿဖင္႔ အဆင္ေၿပစြာ စီးနင္းႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္္း

ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၈ ကေန စတဲ႔ မိ်ဳးဆက္က ပိုၿပီး အတြင္းဖက္ေတြနဲ႔ အၿပင္ဖက္ေတြမွာ ပိုၿပီး စတိုင္က်ၿပီး ဇိမ္ခံကား ပံုစံ ပိုေပါက္ပါတယ္။ ထို မ်ိဳးဆက္တြင္ တိုယိုတာက အဲလ္ဖတ္နဲ႔ ဗယ္ဖိုင္ယား ဆိုၿပီး ထုတ္ပါတယ္။  တိုယိုတာ အဲလ္ဖတ္ရဲ႕ ပထမတန္းစားလို႔ေၿပာလို႔၇တဲ႔ ဟိုက္ ဘရစ္ အဲလ္ဖတ္ ေတြမွာ ဒီဇိုင္း ပိုမို ဆန္းသစ္မႈ တစ္ရပ္ကို ေတြ႔ၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းက ဂီယာ အံုရွိ ကၽြန္းခြက္ေတြကအစ ေၿပာင္းလဲၿပီး အတြင္းခန္း လူစီးနင္းမႈမွာ အေနာက္ဆံုးက ၃ေယာက္တန္း နဲ႔ က်န္တဲ႔ အေရွ႕တန္းေတြကေတာ႔ ႏွစ္တန္းဆီ ၿဖစ္ပါတယ္။ အလယ္က ေကာ္ဖီ ခြက္တင္တဲ႔ တန္းေတြနဲ႔ ေၿခတင္တဲ႔ တန္းေတြကအစ ထုတ္လုပ္တဲ႔ ႏိုင္ငံေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲၿပားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အၿပင္ပိုင္း အေနနဲ႔ ရွယ္ေတြ ပါရွိမႈ ၊ သံဇကာ အရစ္ေတြက အစ ကြဲၿခားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Toyota Alphard for sale

အ၀ယ္မ်ားရတဲ႔ အေၾကာင္းအရင္း

တိုယိုတာ အဲလဖတ္ေတြမွာ ပါ၀ါ ေလာခ္၊ ပါ၀ါ စီတာယာရင္၊ အလိုင္း၀ွီး၊ ပါ၀ါ ဆလိုက္ေဒါ႔ခ္စတဲ႔ အဆင္ၿမင္႔ အစအပိုင္းမ်ား မ်ားစြာပါ၀င္ပါတယ္။ ေအာက္က ရွဲလ္ေတြမွာ နည္းနည္း နိမ္႔တတ္ၾကလို႔ ရွဲလ္နဲ႔ ေၿမၿပင္ မ်ားစြာ လြတ္တဲ႔ တိုယိုတာ အဲလ္ဖတ္ေတြကို မ်ားစြာ၀ယ္ၾကပါတယ္။ လူစီး မ်ားမ်ား ဆန္႔တာရယ္၊  ဒီဇိုင္းနဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တာရယ္။ တီဗီ ပါရွိတာရယ္တို႔ေၾကာင္႔ လူ၀ယ္မ်ားပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ေမာ္ဒယ္ေတြမွာေတာ႔ ဆန္းရုေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္း နဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ကားဂရိတ္ေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်းက က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ကေန ၂၅၀ သိန္း ~ ၃၀၀ ေက်ာ္ ထိ ရွိပါတယ္။ စလစ္နဲ႔ အသြင္းမ်ားပါတယ္။ ဒီအတိုင္းသြင္းရင္ အခြန္က ေဒၚလာ ၂၂,၀၀၀ ေပၚမွာ ေဆာင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းေလလံမွာေပးတဲ႔ ကုမၸဏီေတြက လည္းေကာင္း၊ ၇ိူးရြန္နဲ႔ ကား အေရာင္းတန္းေတြက ရရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

တိုယိုတာ အဲလဖတ္ေတြဟာ ကိုယ္ထည္ အရြယ္အစားၾကီးမားသလို လူမ်ားမ်ားလည္း ဆန္႕ႏိုင္ေပမဲ႔လို႔ ယခု ၿပည္တြင္း လက္ရွိ လမ္းမ်ား အေၿခအေနေတြနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ႔ ပါကင္အတြက္ ေနရာ အတန္ငယ္စားေတြ ကားေတြ ၿဖစ္ရံုကလြဲလို႔ အသံုးၿပဳရတာ  အဆင္ေၿပလွတဲ႔ ကားေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။