: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 80,000 km

Silver Toyota Axio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

Lks 278 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 90,000 km

Pearl gold Toyota Axio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 40,000 km

Pearl white Toyota Axio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

Lks 290 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 60,000 km

Pearl white Toyota Axio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

Lks 240 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 90,000 km

Silver Toyota Axio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

Lks 285 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 10,000 km

Silver Toyota Axio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

Lks 350 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 49,000 km

Pearl white Toyota Axio Luxel 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRE142-3000077) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Po...

ပရီမီယံ

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 59,000 km

Pearl white Toyota Axio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NRE160-7005232) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power L...

ပရီမီယံ

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 35,000 km

Pearl white Toyota Axio 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NZE141-6153567) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power L...

ပရီမီယံ

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Silver Toyota Axio X 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

ပရီမီယံ

Lks 255 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Axio X 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ပရီမီယံ

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Axio X 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ပရီမီယံ

Lks 255 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Axio X 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Future Gate Bridge Co.,Ltd
 • 16,000 km

Dark blue Toyota Axio (MDY) 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 270 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 68,000 km

Silver Toyota Axio 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 38,000 km

Silver Toyota Axio 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Brown Toyota Axio 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 290 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 51,000 km

Pearl White Toyota Axio 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Grey Toyota Axio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 212 ညွိႏိႈင္း

မန္တလေး

Carkokohein Carkokohein
 • 51,000 km

This Silver / Grey colored Toyota Axio 2012 2012 X is a fantastic deal at just 212 Lks. It comes with a Automatic transmission system and has 51000km on the clock. This is a bargain you can't aff...

Lks 230 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Honda Axio 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 219 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 87,000 km

Black Toyota Axio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 200 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Toyota Axio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 238 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 33,000 km

Black Toyota Axio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 275 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 40,000 km

Black Toyota Axio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 90,000 km

Pearl white Toyota Axio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 295 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 60,000 km

Pearl white Toyota Axio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 275 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 40,000 km

Black Toyota Axio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 230 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Gold Toyota Axio 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 10,000 km

Black Toyota Axio Push Start 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တိုယိုတာ အိတ္ခ်ိအိုမ်ား

Toyota Axio for sale

တိုယိုတာ အိတ္ခ်ိအိုမ်ားဟာ တိုယိုတာ ကိုရိုနားကားမ်ားရဲ႕ အဆက္အႏြယ္မ်ား ၿဖစ္ၿပီး ဌင္းကို ကိုရိုလာ အိတ္ခ်ိအိုမ်ားလိုလည္း ေခၚပါတယ္။ ၂၀၀၆ကေန ယေန႔ထိ ထုတ္ၿပီး ၂၀၁၃ ထိထုတ္တဲ႔ကားေတြကိုေတာ႔ အိတ္ခ်္ပို႔ကားေတြ အတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ တိုယိုတာ အိတ္ခ်ိအိုကားေတြကို အနည္းအက်ဥ္းေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး အရမ္းၾကီးေတာ႔ ေပၚၿပဴလာ ၿဖစ္တဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစား တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ တိုယိုတာ ဘယ္တာ ကဲ႔သို႔ ကားေတြနဲ႔ ဒီဇိုင္းအားၿဖင္႔ ဆင္ၿပီး အတြင္းခန္းကေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ၾကီးကို သိသိသာသာ ဆင္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တံခါး လက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အၿပင္အဆင္ေတြေလာက္သာ မသိမသာ ကြဲၿပားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၀ဘ္ဂြန္ပိုင္းကိုလည္း ထုတ္ပါတယ္။ ဌင္း၀ဘ္ဂြန္ ပံုစံမွာေတာ႔ ကိုရိုလာ ဖီးဒါနဲ႔ ဆင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ နိင္ငံ အလိုက္မူတည္ၿပီး ပံုစံမွာ ကိုယ္ထည္က်ဥ္းကားနဲ႔ ကိုယ္ထည္ က်ယ္ၿပန္႕တဲ႔ကားဆုိၿပီး ကြဲသြားပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာကေတာ႔ ကိုယ္ထည္ အက်ဥ္းေတြကို ထုတ္တဲ႔အတြက္ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ဌင္းပံုစံရွိတဲ႔ ကားေတြကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

၁၃၀၀ စီစီနဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီထဲမွာ ၁၅၀၀ စီစီ အိတ္ခ်ိအိုကားေတြဟာ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၁၄၉၆ စီစီၿဖင္႔ ၁၅၀၀ စီစီ မၿပည္႔တစ္ၿပည္႔ရွိၿပီး ပါ၀ါအားက 100  ၿမင္းေကာင္ေရအား ရွိပါတယ္။  ေလာင္စာအား အသံုးၿပဳမႈကေတာ႔  (၁) လီတာကို ၁၂.၈ ကီလိုမီတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို အိတ္ခ်ိအို လို႔လည္း ေခၚတဲ႔  ကိုရိုလာရဲ႕ ေနာက္ဆံုုး ၁၀ခုေၿမာက္ မ်ိဳးဆက္ တြင္ ကားကိုယ္ထည္ ေပါ႔ပါးမႈ၊ ေလကာမ်ား၊ပါ၀င္လာပါတယ္။ ၁၅၀၀ စီစီမွေတာ႔ ေလးဘီးေမာင္း စနစ္နဲ႔ ႏွစ္ဘီးေမာင္း စနစ္ဆိုၿပီး လာၿပီး ၁၃၀၀ စီစီမွာေတာ႔ ႏွစ္ဘီးေမာင္းစနစ္ကိုပဲ လာပါတယ္။ ၿပည္ပေစ်းကြက္မွာေတာ႔ ေလးဘီးစနစ္ေတြဟာ ေစ်းပိုၾကီးၾကေပမဲ႔ ၿပည္တြင္း အ၀ယ္လိုက္တဲ႔ ေလလံက ဘီးေမာင္းစနစ္ကေတာ႔ ႏွစ္ဘီးေမာင္းေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကား အၿမင္႔စားေတြမွာပဲ ေလးဘီး စနစ္ကို ပို အသံုးမ်ားတာကို ၿပည္တြင္းမွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Toyota Axio for sale

ဒီဇိုင္း

ေမာ္ဒယ္ မနိမ္႔လြန္း မၿမင္႔လြန္းၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၉ ေမာ္ဒယ္၊ ၂၀၁၀ ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ အေရွ႕ဖက္က အနည္းငယ္ၾကီးမားတဲ႔ ပံုသ႑ာန္တစ္ခုကို ပိုင္းဆိုင္ထားၿပီး ႏွင္းခြဲမီးလံုးေတြ မပါလာခဲ႔ပါဘူး။ မီးလံုးေတြက အနည္းငယ္ ခၽြန္တဲ႔ ပံုသ႑ာန္ရွိၿပီး  အေနာက္ဖက္က ေတာ႔ ပံုမွန္ ဆီဒန္ေတြ အတိုင္း ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး အတြင္းခန္းကလည္း သပ္ရပ္ၿပီး  ရွင္းလင္းပါတယ္။  လူ( ၅) ေယာက္ထိုင္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္တြင္းမွ တိုယိုတာ အိတ္ခ်ိအိုမ်ား

ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ အေရာင္မ်ိဳးစံုတဲ႔ တိုယိုတာ အိတ္ခ်ိအိုမ်ားကိုေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဘီးေမာင္း စနစ္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ကားေတြ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ညာေမာင္းကားေတြ ၿဖစ္မွာ ၿဖစ္ၿပီး လူဦးေရးအားၿဖင္႔ (၅) ေယာက္ခန္႔ စီးနင္းလိုက္ပါ ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။အၿခားကားေတြနဲ႔ ယွဥ္လွ်င္ ပံုစံ သိပ္မထူးၿခားတဲ႔ကားေတြပါပဲ။

E 140 ဆိုတဲ႔ ေမာ္ဒယ္နံပါတ္နဲ႔ မ်ိဳးဆက္ (၁၀) ဆက္ေၿမာက္ၿဖစ္တဲ႔ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ အိတ္ခ်ိအိုေတြကို ဆီဒန္ အမ်ိဳးအစားကား တစ္စီးအေနနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ထို အမ်ိဳးအစားထဲမွာမွ ၀ဘ္ဂြန္ ပံုစံေတြကို ကိုရိုလာ ဖီးဒါကားေတြ အေနနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အင္ဂ်င္မ်ား

Toyota Axio for sale

ဌင္း ပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးရွိတဲ႔ ကားေတြရဲ႕ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၁၃၀၀ စီစီကေန စၿပီး ၂၀၀၀ စီစီထိကို ရွိေနပါတယ္။ တိုယိုတာ အိတ္ခ်ိအိုေတြကေတာ႔ အင္ဂ်င္ ၁၅၀၀ စီစီနဲ႔ ၁၈၀၀ စီစီတို႔က စပါတယ္။ တိုယိုတာ အိတ္ခ်ိအို G ဂရိတ္ ၊ X ဂရိတ္ေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး တာဗို႔ အင္ဂ်င္ပါ၀င္တဲ႔ အိတ္ခ်ိအို GT ကားေတြကိုလည္း ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းကိုေတာ႔ အိတ္ခ်ိအို ၿပိဳင္ကားနဲ႔ တိုယိုတာ အိတ္ခ်ိအို ေပၚမွာ အေၿခခံထားတဲ႔ ကား အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းမွာေတာ႔ မန္ႏ်ဴးယယ္ ဂီယာကို ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ႔ ဂရိတ္ေတြကေတာ႔ ေအာ္တို ဂီယာေတြမ်ားပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ၁၅၀၀ စီစီေတြ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ၿပည္တြင္းက ကားနယ္ပယ္ လူထုက သိပ္မ၀ယ္ၿဖစ္တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၀ဘ္ဂြန္ကား ၿဖစ္တဲ႔ ကိုရိုလာ ဖီဒါကိုေတာ႔ ၿပည္တြင္းမွာ လူၾကိဳက္မ်ားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မ်ား

တိုယိုတာ အိတ္ခ်ိအိုေတြဟာ ၁၅၀၀ စီစီ အခြန္နဲ႔ သိပ္ တန္းမ၀င္သည္႔နည္းတူစြာ ကားေစ်းကလည္း နည္းနည္း တင္းပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပံုစံကလည္း သိပ္မထူးၿခားတာမို႔။။။။ ေစ်းႏႈန္းေတြကေတာ႔ အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၄၀ ေလာက္ ကေန စပါတယ္။ က်ပ္သိန္း ၁၉၀ ၊ ၂၀၀ ထိ ရွိတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ ၿပည္တြင္းက ကုမၸဏီေတြမွာ တစ္ပတ္ရစ္ေတြကို အဆင္ေၿပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္မွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

အိတ္ခ်ိအိုေတြဟာ တိုယိုတာ ရဲ႕ စီးရီးထဲမွာ ၿဖစ္သည္႔နည္းတူစြာ ဌင္းတိုယိုတာရဲ႕ ဘယ္တာလိုင္းနဲ႔လည္း အိတ္ခ်ိအိုရဲ႕ အတြင္းခန္းက ေတာ္ေတာ္တူပါတယ္။ ဂီယာေဘာက္၊ ဒတ္ရွ္ အံုးေတြက အစၿဖစ္ပါတယ္။ အၿပင္ပန္းကေတာ႔ ေခါင္းပိုင္းက အနည္းငယ္က်ယ္ၿပီး ၾကီးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္းကို ႏွစ္သက္ပါမႈ  အိမ္စီး၊ ရံုးစီးကားေတြ အၿဖစ္ သင္႔ေလွ်ာ္တဲ႔ကားေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ဆိုဒ္ကိုလည္း စံုလင္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။