: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 168 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Bb 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 141 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Bb 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 141 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Bb 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 169 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Brown Toyota bB SQ Version 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 139 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Toyota Bb 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 136 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Toyota Bb 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Toyota Bb 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passen...

Lks 158 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Grey Toyota Bb 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...

Lks 149 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Bb 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 170 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Brown Toyota Bb 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Bb 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Bb 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 149 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota BB 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota BB 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 148 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota bB 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ...

Lks 85 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

silver Toyota Bb 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင...

Lks 86 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

White Toyota Bb 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္...

Lks 88 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Black Toyota BB 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္...

Lks 90 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 90,000 km

Black Toyota BB 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passen...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တိုယိုတာ ဘီဘီမ်ား

Toyota bB for sale

ၿပည္တြင္း လူစီးမ်ားတဲ႔ ကားေတြထဲက တိုယိုတာ ဘီဘီမ်ား

တိုယိုတာ ဘီဘီေလးေတြထဲဟာ ၀ဘ္ဂြန္ကား အေသးစားကားေလးေတြ ၿဖစ္ၿပီး တိုယိုတာက ေနထုတ္တဲ႔ လူစီးကားေလးေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။  ၂၀၀၀ ခုနွစ္ေမာ္ဒယ္ကေန စၿပီး ထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ ကား အမ်ိဳး တစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး ေမာ္ဒယ္ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ပထမ မ်ိဳးဆက္ကားေတြကိုေတာ႔ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၅ ၾကားထုတ္တာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ကေတာ႔ ၂၀၀၅ ကေန ယခုလက္ရွိထိ ထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ ဘရန္ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ကေန ၂၀၀၆ ေမာ္ဒယ္ေတြကို ဆူဘရု ဒတ္ရွ္လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ စူပါ မီနီ အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ပထမပိုင္း မ်ိဳးဆက္မွာ ေလးေထာင္႔ဆန္ၿပီး ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ကားေတြကေတာ႔ ပံုသ႑ာန္ပိုၿပီး အမ်ားၾကီး ဆန္းသစ္ထားပါတယ္။ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ကို ၿပည္တြင္းမွာ ပိုၿပီးေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ၿဖစ္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ ၁၃၀၀ စီစီ နဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ ေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။။ ၁၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၿမင္းေကာင္ေရ ၁၀၈ ရွိၿပီး ၁၃၀၀ စီစီေတြကေတာ႔ ၿမင္းေကာင္ေရ ၉၁ မွာ ရွိပါတယ္။ ေအာ္တို ၄ ခ်က္ ဂီယာေတြကို သံုးတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ေပၚမႈတည္ၿပီး ေလးဘီးေမာင္းေတြကိုလည္း ရႏိုင္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

Toyota bB for sale

တိုယိုတာ ဘီဘီကားေလးေတြဟာ ငယ္ရြယ္တဲ႔သူေတြ အတြက္ မႈတည္ၿပီး ထုတ္လုပ္ထားတဲ႔ ကား အမ်ိဳး စားတစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ ကားအရြယ္အစားက မီနီကားေလးေတြထဲမွာ သင္႔ေလွ်ာ္ၿပီး ဒီဇိုင္းက ၿမင္႔မားပါတယ္။ ထိပ္ဖက္ ေလးေထာင္႔က်ၿပီး အေနာက္ဖက္ကို ကားေခါင္မိုး ေလွ်ာသြားတဲ႔ ပံုစံ ၿဖစ္ပါတယ္။ မီးလံုးကလည္း ကားအရြယ္အစား ဒီဇိုင္းနဲ႔ လံုး၀ကိုကိုက္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ ေရွ႕ ႏွင္းကြဲမီး ပါ၇ွိမႈ  မပါရွိမႈကေတာ႔ ေမာ္ဒယ္ေပၚမႈတည္ၿပီး ကြဲပါတယ္။ အေနာက္က မီးသီးေတြကလည္း ဆဌဂံ ပံုစံ ၿပဳလုပ္ထားပါတယ္။ အေနာက္ သုတ္တံေတြပါ ပါ၀င္ၿပီး ကားပံုစံက ဆန္းသစ္ပါတယ္။ အေနာက္ဖက္ ခန္းကလည္း ပစၥည္းတင္ဖို႔ေနရာ ကို ထားရွိေပးထားပါတယ္။ အေနာက္ခန္းမွာ လူ( ၃) ေယာက္ထိုင္ႏိုင္ပါမယ္။ ကား ေဘးဖက္က မွန္ေတြမွာ မီးေၿခာက္ေတြပါ ပါ၀င္ပါတယ္။ ကားေနရာကို လံုေလာက္ေအာင္အတြက္ ကားေရွ႕ခန္းမွာ ဂီယာေနရာေတြကို ခ်ဳံးကာ ဟန္းဂီယာေတြ လုပ္ေပးထားပါတယ္။ ကားရဲ႕ ကီလိုမီတာ ဒိုင္ခြက္ကိုေတာ႔ ကား ဒတ္ရွ္ ဘုတ္အလယ္မွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

၀ယ္ယူရတဲ႔ ထင္ရွားတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ

တိုယိုတာ ဘီဘီေလးေတြဟာ တိုယိုတာရဲ႕ နာမည္ၾကီး ဗီဗီတီအိုင္ အင္ဂ်င္ သံုးကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ၁၃၀၀ စီစီ ဓာတ္ဆီကားေလးေတြ ၿဖစ္ၿပီး ပံုသ႑ာန္ ဆန္းသစ္မႈ၊ ကိုယ္ထည္ ေသးငယ္မႈေၾကာင္႔ ပါကင္ထိုးရာမွာ လြယ္ကူၿခင္းတို႔ေၾကာင္႔  အသံုးၿပဳသူေတြရဲ႕စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကလည္း သက္သာတာမို႔ လူထုရဲ႕ အၾကိဳက္ၿဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္။

Toyota bB for sale

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ၿပည္တြင္းမွာ ၂၀၀၂ ကေန ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉  ေမာ္ဒယ္ေတြထိေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းကေတာ႔ ေမာ္ဒယ္ေပၚ မႈတည္ၿပီးေတာ႔ေရာ ကားအေၿခအေနေပၚမႈတည္ၿပီးေတာ႔ေရာ ကြဲၿပားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ကားေတြကို ရႏိုင္သကဲ႔သို႔ ဂရိတ္ၿမင္႔တဲ႔ကားေတြကိုေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၁၂၀ နဲ႔ ၁၃၀ မွာ ရႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းက ေလလံ ကုမၸဏီေတြကေန ဌင္း၊  ရိူးရြန္ေတြမွာ မ်က္ၿမင္ကားေတြကိုဌင္း ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

တိုယိုတာ ဘီဘီကားေလူေတြကို ဇိမ္ခံကားေတြ အၿဖစ္ အသံုးၿပဳႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ စံုကို ရႏိုင္သကဲ႔သို႔ ဘီဘီကို ပိုၿပီး ေပၚလြင္ေစတဲ႔ ၀ိုင္နီေရာင္ ပံုစံမ်ိဳးကိုလည္း ရႏိုင္ပါတယ္။ လူ(၅) ေယာက္စီးႏိုင္ၿပီး အဲကြန္း၊ တီဗီ၊ ရီမုတ္ကီးလစ္ ေတြကိုပါ ပါ၀င္ၿပီး မွန္ကာလာ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္အေနနဲ႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ တိုယိုတာ ဘီဘီကားေလးေတြဟာ အစိတ္အပိုင္း စံုလင္တဲ႔ကားေတြထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းလည္း သက္သာတာေၾကာင္႔ ႏွစ္သက္ပါလွ်င္ သံုးစြဲရန္ သင္႔ေလ်ာ္တဲ႔ကားေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။