: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 200 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 90,000 km

Silver Toyota Belta 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

ပရီမီယံ

Lks 205 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 41,000 km

Pearl white Toyota Belta 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 92,000 km

Silver Toyota Belta 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

ပရီမီယံ

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 5,000 km

Pearl white Toyota Belta 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ SCP92-3002437) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power L...

ပရီမီယံ

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Belta 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ပရီမီယံ

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Belta 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ပရီမီယံ

Lks 200 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Green Toyota Belta 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Belta 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ပရီမီယံ

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Future Gate Bridge Co.,Ltd
 • 55,000 km

White Toyota Belta 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Future Gate Bridge Co.,Ltd
 • 55,000 km

Pearl white Toyota Belta 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 152 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Blue Toyota Belta 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 129 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Red Toyota Belta 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 149 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Pearl white Toyota Belta 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 215 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • အသစ္

Pearl white Toyota Belta 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Belta 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 141 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Belta 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 141 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Belta 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Red Toyota Belta 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 146 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Belta 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 153 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Blue Toyota Belta 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 155 ေငြရွင္းမႈျဖင့္သာ

ရန်ကုန်

Aungthulin1292 Aungthulin1292
 • 100,000 km

Toyota ရဲ့ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Belta 2007 ဟာ 100000ကီလိုမီတာထိေမာင္းနွင္ထားၿပီး ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္နိုင္ေသာ ဂီယာ နဲ႔ ေခတ္မွီေသာကားပစၥည္းမ်ဳိးစံုပါဝင္ပါတယ္ ။ Lks 155 ေရာင္းေဈးနဲ႔ မုိ႔ ...

Lks 142 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Gold Toyota Belta 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 142 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Gold Toyota Belta 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 140 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Pearl white Toyota Belta 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 128 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Belta 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 170 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Belta 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Belta 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Toyota Belta 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Belta 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 40,000 km

Light blue Toyota Belta 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

အိမ္စီး ဆလြန္ အေရာင္းသြက္ ၿဖစ္တဲ႔ တိုယိုတာ ဘယ္တာ မ်ား

Toyota Belta for sale in Myanmar Car Market

တိုယိုတာဘယ္တာ ေတြဟာ ဆီဒန္ကား အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ပါ၀င္ေပမဲ႔ အနည္းငယ္ ကိုယ္ထည္ ေသးငယ္ၾကပါတယ္။ မၾကာေသးေသာ ႏွစ္မ်ားကမွာ ထြက္ရွိလာတဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ထုတ္ကားမ်ား ၿဖစ္ၿပီး ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ လူစီးမ်ားတာ ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ဆီစား သက္သာမႈ၊ အရြယ္အစား အဆင္ေၿပမႈ ၊ ေစ်းႏႈန္း သင္႔တင္႔မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္မႈ တို႔ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ဘယ္တာကို ေၿမာက္အေမရိက နဲ႔ ဂ်ပန္မွာ ဘယ္တာ နာမည္ၿဖင္႔ သိၾကၿပီး တစ္ၿခားႏိုင္ငံေတြမွာေတာ႔ တိုယိုတာ ရာရစ္၊ တိုယိုတာ ဗီအိုစ္ စတဲ႔နာမည္ေတြနဲ႔ သိၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ ဘယ္တာေတြကို ၂၀၀၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္က စတင္ေရာင္းခ်ခဲ႔ၿပီး ပို႔ကုန္အေနနဲ႔ ၂၀၀၆ မွာ စတင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဌင္းရဲ႕ ထုတ္တဲ႔ ႏွစ္ကလည္း ၂၀၀၅ ကေန စၿပီး ယခုေရာက္ရွိေနတဲ႔ ႏွစ္အထိ ၿဖစ္ပါတယ္။ စစခ်င္းေရာင္းခ်ခဲ႔တဲ႔ ဘယ္တာေတြရဲ႔ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၁၀၀၀ စီစီနဲ႔ ၁၃၀၀ စီစီ မွာ ၿဖစ္ၿပီး ယခုအေနၿဖင္႔ တစ္ၿခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္ေတြမွာေတာ႔ ၁၅၀၀ စီစီေတြကို ရရွိႏိုင္မွာပါ။

ဂ်ပန္မွလြဲၿပီး က်န္တဲ႔ အာရွႏိုင္ငံေတြအတြက္ ဘယ္တာကို တိုယိုတာ ဗီအိုဒ္ အေနၿဖင္႔ ေရာင္းခ်ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ပစၥည္းေတြကို တပ္ဆင္ပါတယ္။ က်န္တဲ႔ အေမရိကန္နဲ႔ ဂ်ပန္စတဲ႔ မားကတ္ေတြ အတြက္ကေတာ႔ ဂ်ပန္မွာပဲ တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းက ဘယ္တာေတြကေတာ႔ ဂ်ပန္က လာတာ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ဂ်ပန္ကား စစ္စစ္ ေတြ ၿဖစ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္တာေတြဟာ ေတြ႔ေနၾက ဆီဒန္ေတြလို ရွည္ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ရွိတဲ႔ ကားေဘာ္နက္နဲ႔ ေနာက္ၿမီးတို႔ကို ေတြ႔ရမွာ မဟုတ္ပဲ ပံုမွန္ ဆီဒန္ေတြထက္ အနည္းငယ္ ကိုယ္ထည္ ေရွ႕အေနာက္ ရဲ႕ အရွည္ တိုေနတာကို သိႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုဒ္ကေတာ႔ မ်က္စိထဲ မွတ္ရလြယ္တဲ႔ ပံုစံရွိတဲ႔ ဆိုဒ္နဲ႔ ဒီဇိုင္းရွိေနပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

Toyota Belta for sale in Myanmar Car Market

ကားရဲ႕ အင္ဂ်င္မွာ အမ်ိဳးအစားကြဲအေနနဲ႔ (၃) မ်ိဳးေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမင္းေကာင္ရည္ ၇၁ ထုတ္ႏိုင္တဲ႔ ၁၀၀၀ စီစီ၊ ၿမင္းေကာင္ရည္ ၈၄ ထုတ္ႏိုင္တဲ႔ ၁၃၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္၊ ၁၀၉ ၿမင္းေကာင္ရည္ အားထုတ္ႏုိုင္တဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္တို႔ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာပိုင္းအေနနဲ႔ ေလအိတ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ထိုင္ခံု ခါးပတ္ ပတ္မႈ၊ မပတ္မႈကို အာရံုခံႏိုင္တဲ႔ ဆင္ဆာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေဘးဖက္ ေလအိတ္ေတြ၊ ေဘးဖက္ လိုက္ကာေလးအိတ္ေတြကအစ ပါ၀င္ၿပီး ေအာ္တိုဘ၇ိတ္စနစ္ မ်ားကို ၂၀၀၇ နဲ႔ ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ရွိ ကားမ်ားတြင္ ပံုမွန္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနနဲ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ေမာ္ဒယ္ေတြမွာေတာ႔ အန္တီ ဘရိတ္ စနစ္ေတြပါ ပါ၀င္လာၿပီး တည္ၿငိမ္ေစတဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ Stability control ေတြကေတာ႔ ၂၀၁၀ မွ စံႏႈန္း တစ္ခု နဲ႔ ရရွိပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

ဆီဒန္ပံုစံကို အေသးစား ဒီဇုိင္းဆြဲခဲ႔တဲ႔ ဘယ္တာေတြဟာ လူငါးေယာက္စီးကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး အတြင္းမွာ ေနရာက အရမ္းၾကီး မက်ယ္ေပမဲ႔ အရမ္းၾကီးလည္း မက်ဥ္းပါဘူး။ လူငါးေယာက္စာကို သက္ေတာင္႔သက္သာစြာ ၿဖစ္ ထိုင္ႏိုင္ေအာင္ လံုေလာက္တဲ႔ ေနရာ ရွိပါတယ္။ ဘယ္တာကားေတြက ၾကည္႔လိုက္တာနဲ႔ ဘယ္တာမွန္းသိေအာင္ ထင္ရွားတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ ကားေတြနုဲ႔ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ ေမာ္ဒယ္ကားေတြမွာ အနည္းငယ္ကြာသြားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ႔ အေရွ႕ ေဘာနက္ဖံုးေရွ႕က လည္ရစ္ေတြ အနည္းငယ္ေၿပာင္းလဲ သြားၿခင္းပါ။ အတြင္းခန္းကလည္း ကားတီဗီေအာက္က ေလေအးေပးစက္ ခလုတ္ေတြ ေၿပာင္းလဲသြားပါတယ္။ က်န္တာေတာ႔ သိပ္ၾကီး ေၿပာင္းလဲတာေတြ သိပ္မရွိပါဘူး။ ဒတ္ရွ္ဘုတ္ေတြကေတာ႔ ရွင္းလင္း ေကာင္းမြန္စြာ ေတြ႔ၿမင္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အစိတ္အပိုင္းမ်ား

Toyota Belta for sale in Myanmar Car Market

ဘယ္တာေတြမွာ အၿမင္႔ဆံုး ဂရိတ္လိုေၿပာႏိုင္တဲ႔ G ဂရိတ္မွာကေတာ႔ အြန္ရီဂ်င္နယ္ တီဗီ၊ ဘတ္ ကင္မရာ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ အဲယာကြန္း၊ ပတ္ရွ္ စတန္၊ စမတ္ကီး၊ အလိြဳင္း၀ီွး စတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေဘးဖက္ ေလအိတ္ေတြကိုလည္း ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ၿခား အေၿခခံ အစိတ္အပိုင္းေတြအေနနဲ႔ ပါ၀ါ ေလာခ္႔၊ ပါ၀ါ စတီယာရင္၊ ပါ၀ါ ၀င္းဒိုး၊ အသံပိုင္းစနစ္အတြက္ ရိုးရိုးေမာ္ဒယ္ေတြမွာ စီဒီ ပေလးရာေတြပါ ပါ၀င္ပါတယ္။

၀ယ္ယူရတဲ႔ အေၾကာင္းအရင္း

ဘယ္တာေတြဟာ ၁၃၀၀ စီစီကားေတြၿဖစ္ၿပီး စလစ္မလိုပဲ အလြယ္တကူ ေစ်းသက္သက္သာသာ သြင္းယူ ၀ယ္ယူ စီးနင္ႏိုင္ပါတယ္။ လူဦးေယာက္ကို စီးနင္းႏိုင္ၿပီး အေနာက္က ပစၥည္းတင္ႏုိင္ရံုသာမက ဒီဇိုင္း လွပတဲ႔ ဆလြန္ေလးေတြ ၿဖစ္ေနတာေၾကာင္႔ လူစီးမ်ားပါတယ္။  အေရာင္အေသြးမ်ိဳးစံု၊ နဲ႔ အတြင္း အစိတ္အပိုင္း စံုစံုလင္လင္ ရရိွႏိုင္တဲ႔ ဘယ္တာ ကားမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မႈ

၁၃၀၀ စီစီေတြ ၿဖစ္တဲ႔ ဘယ္တာမ်ားကို ၿပည္တြင္း ၀ယ္လိုအား တစ္ခုအေနနဲ႔ ၂၀၀၇ နဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေလာက္ေတြမွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းကေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၁၁၀ ကေန ၁၅၀ သိန္းေလာက္ထိ အစားအစား ရွိပါတယ္။ တိုယိုတာ ဘယ္တာ G ဂရိတ္ေတြက ပြတ္ရွ္စတပ္ ( ေသာ႔မလို အင္ဂ်င္ စတင္ ႏိုးႏိုင္ တဲ႔ ခလုတ္) ပါရွိၿပီး အစိတ္အပိုင္း တီဗီေတြက အစ အစံုအလင္ ပါရွိတာမို႔ ေစ်းပိုၾကီးပါတယ္။ လတ္တေလာ အေနနဲ႔ ဘယ္တာေတြကို ဂ်ပန္ေလလံနဲ႔ ကားရႈိးရြန္ေတြက တစ္ဆင္႔ အဆင္ေၿပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။