: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 189 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Brevis 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Toyota Brevis 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Brevis 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Brevis 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 255 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Brevis 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 158 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Brevis 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 265 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Brevis 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Myat Min Htun
 • 118,800 km

This Toyota Brevis 3H/**** 2001 is a steal at just 195 Lks. It has 118800km on the clock and comes with a Automatic transmission system as well as other great features. You will be hard pressed ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 140,000 km

Silver Toyota Brevis 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Brevis 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Shin Saw Pu Broker Market
 • 80,000 km

Silver Toyota Brevis 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 140,000 km

Silver Toyota Brevis 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...

Lks 122 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 120,000 km

Silver Toyota Brevis 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...

Lks 127 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 159,000 km

Brown Toyota Brevis 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. အ...

Lks 119 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 100,000 km

Pearl gold Toyota Brevis 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 90,000 km

White Toyota Brevis 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျ...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 110,000 km

Pearl White Toyota Brevis 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passen...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 100,000 km

Pearl white Toyota Brevis 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airba...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 90,000 km

silver Toyota Brevis 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...

Lks 128 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 101,000 km

Pearl white Toyota Brevis 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Dr...

Lks 134 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Red Toyota Brevis 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Air...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
Toyota Brevis for sale

တိုယိုတာ ဘရီဗစ္မ်ား

တိုယိုတာက ဌင္းရဲ႕ ကား ေမာ္ဒယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အမ်ိဳးအစားကြဲၿပီး ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ ဇိမ္ခံ အမ်ိဳးအစားကို လပ္ဆပ္ကားဆိုတဲ႔ တံဆိပ္ကေန ထုတ္တာကိုေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရွိၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ သီးသန္႔အေနနဲ႔ ခြဲထြက္သြားတာလို႔ ဆိုရပါမယ္။ ဒါေပမဲ႔လည္း တိုယိုတာရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ တစ္ၿခား ဇိမ္ခံကားေတြ မရွိဘူးလားဆုိေတာ႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး။  တိုယိုတာ ခေရာင္း၊ တိုယိုတာဘရီဗစ္တို႔ကုိ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ခေရာင္းကေတာ႔ ဌင္းရဲ႕ ကားေမာ္ဒယ္ အမ်ိဳးအစားထဲမွာ တစ္သီးတစ္ၿခားအေနနဲ႔ ဆန္းသစ္လွပစြာ တည္ရွိေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ပါ။ အင္ဂ်င္က ပံုမွန္ ၁၃၀၀ စီစီေတြထက္ၾကီးေပမဲ႔လည္း လူေတြကေတာ႔ စီးေနၾကတာပါပဲ။ အေၾကာင္းကေတာ႔ တိုယိုတာ ခေရာင္႔ေတြကို ပံုမွန္လူတန္းစားေတြ စီးနိင္ေအာင္လို႔ ေစ်းကို သင္႔ေလ်ာ္ေအာင္ ၿပဳလုပ္ေပးထားတဲ႔ ဘရန္ေမာ္ဒယ္ တစ္ခု ၿဖစ္လို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ခေရာင္းဟာ အရင္ ဂ်ပန္ ေတာ္၀င္မိသားစုေတြ စီးနင္းတဲ႔ ခေရာင္႔ကားေတြကို ပံုစံတူညီေစၿပီးတန္းဖိုး ေလ်ာ႔ တပ္ဆင္ထားတဲ႔ ဒီဇိုင္း တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ခေရာင္႔ေတြကို အခုလို ညႊန္းေနရၿခင္းက တိုယိုတာ ဘရီဗစ္ဟာ ခေရာင္႔ရဲ႕ အတြင္းဖက္ အစိတ္အပိုင္းနဲ႔ အဆင္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဆင္ေနလို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခု ရွိတာက တိုယိုတာ ခေရာင္႔ေတြက ယေန႔တိုင္ ထုတ္ေနတဲ႔ ကားေမာ္ဒယ္ တစ္ခု ၿဖစ္ေပမဲ႔လို႔ တိုယိုတာ ဘရီဗစ္ေတြကေတာ႔ ၂၀၀၁ ကေန ၂၀၀၇ ထိကိုသာ ထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္တြင္းမွာ တုိယိုတာ ခေရာင္႔ေတြက အမ်ိဳးအစားစံုေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး  ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ တိုယိုတာ ခေရာင္႔ အမည္းေရာင္ေတြကိုေတာ႔ အမ်ားအားၿဖင္႔ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ဘ၇ီဗစ္ေတြကေတာ႔ ၂၀၀၁ ကေန ၂၀၀၇ ထိကိုသာ ထုတ္တဲ႔ အတြက္ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ၂၀၀၀ ေမာ္ဒယ္ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တံခါး ေလးေပါက္ ဆီဒန္ပံုစံ တိုယိုတာ ဘရီဗစ္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ နည္းပညာ

ဌင္း တိုယိုတာ ဘရီဗစ္ရဲ႕ အင္ဂ်င္ေတြကို တိုယိုတာ ခေရာင္႔လိုပဲ  ၂၅၀၀ စီစီကန စၿပီး တပ္ဆင္ထားၿပီး ၃၀၀၀ စီစီ ထိကို တပ္ဆင္ထားတဲ႔ ကားေမာ္ဒယ္ အမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ပါတယ္။၂၅၀၀ စီစီကေတာ႔ ၿမင္းေကာင္ေရ ၂၀၀ ေလာက္ကို ထုတ္ၿပီး ၃၀၀၀ စီစီကေတာ႔ ၁၆၄ ကီလို၀ပ္နဲ႔  ၿမင္းေကာင္ေရ ၂၂၀ ေလာက္ကို ထုတ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို တိုယိုတာရဲ႕ နာမည္ၾကီး ဗီဗီတီအိုင္ နဲ႔ ဒီ-၄ တိုက္ရိုက္အင္ဂ်ပ္ရွင္းကို တပ္ထားပါတယ္။ ဂီယာမွာလည္း ႏွစ္မ်ိဳးလာပါတယ္။ ပထမ တစ္မ်ိဳးကေတာ႔ ႏွစ္ဘီးေမာင္းမွာ ဂီယာ ငါးခ်က္ထိုး ေအာ္တိုကို တပ္ဆင္ၿပီး  ေလးဘီးေမာင္းစနစ္ေတြမွာေတာ႔ ေအာ္တို ဂီယာ ၄ ခ်က္ထိုးကို တပ္ဆင္ပါတယ္။ ေလးဘီးေမာင္းစနစ္ပါတဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြကေတာ႔ ၂၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ေတြမွာသာ ရရွိပါတယ္။ အကုန္လံုးေသာ ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ ယာဥ္ တည္ၿငိမ္မႈ ကြန္ထရိုး၊ ေအာ္တို ဘရိတ္စနစ္၊ အဆင္႔ၿမင္႔ မီးသီးစနစ္ေတြပါ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

တိုယိုတာ ဘရီဗစ္ေတြကို ၂၀၀၄ ေလာက္မွာ ေရွ႕က ကားေဘာ္နက္ သံဇကာေတြ ေၿပာင္းပါတယ္။ ၂၀၀၁ ကေန ၂၀၀၇ ထိကို ထုတ္လုပ္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ဒီဇိုင္းပိုင္းကေတာ႔ အနည္းငယ္ရိုးရွင္းပါတယ္။ မီးလံုး၊ အေရွ႕ေဘာနက္ ၊ ေနာက္မီးသီးစတဲ႔ ပစၥည္းေတြဟာ အနည္းငယ္ ပံုမွန္ ေမာ္ဒယ္သစ္ေတြနဲ႔စာလွ်င္ ရိုးရွင္းေနပါတယ္။  အတြင္းဖက္မွာေတာ႔ ဒီဇိုင္း ၿမင္႔မားပါတယ္။ တိုယိုတာ ခေရာင္႔လိုပဲ တူညီၿပီး ဆင္သေယာင္ရွိေနပါတယ္။ တီဗီ၊ ကားတံခါး လက္ကိုင္က စပီကား စတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လူ ငါးေယာက္စီးႏိုင္တဲ႔ တိုယိုတာ ဘရီဗစ္ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ တိုယိုတာ ဘရီဗစ္ေတြကို ဒီဇိုင္းတိုးၿမင္႔ထားမႈမွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔  ၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္ေတြဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ၿပည္တြင္း အခြန္နဲ႔ စာလွ်င္ေတာ႔ အနည္းငယ္ ၀ယ္ယူရမွာ အခက္ေတြ႔ႏိုင္မွာပါ။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ကားေတြ စစသြင္းလို႔ ရလာခဲ႔တဲ႔ အခ်ိန္တုန္းကေတာ႔ တိုယိုတာ ဘရီဗစ္ေတြဟာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး ၿပည္တြင္းမွာ လူစီးမ်ားလာခဲ႔ပါတယ္။

ၿပည္တြင္းမွာ ရရွိႏုိင္မႈ နဲ႔ ေစ်းႏႈန္း

တိုယိုတာ ဘရန္ကားမ်ားဟာ ၿပည္တြင္းမွာ ေက်ာ္ၾကားတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္သည္နည္းတူစြာ စေပါ႔စ္ကား သီးသန္႔ေရာင္းတဲ႔ ကုမၸဏီနဲ႔ အၿခား ကားၾကီးေရာင္းတဲ႔ ကုမၸဏီေတြက လြဲရင္ ကုမၸဏီနဲ႔ ေလလံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာရဲ႕ အေရာင္းၿပခန္းေတြကေနလည္း တစ္ဆင္႔ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြကိုေရာ အသစ္ကားေတြကိုေရာ ရရွိႏိုင္ၿပီး အၿခားအၿခားေသာ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရး စခန္းေတြကလည္း ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းကေန ၀ယ္ယူမယ္ဆိုရင္ ၂၀၀၂ ကို ၁၃၅ က်ပ္သိန္း၊ ၂၀၀၁ ကို ၁၇၀ သိန္း၊ နဲ႔ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ေလာက္ထိ ေစ်းေပါက္တာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ

 အင္ဂ်င္ မွာ  ၂၅၀၀ စီစီကစထားတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ေအာ္တို ဂီယာေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ေမာ္ဒယ္ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ေမာ္ဒယ္ အနည္းငယ္ နိမ္႔မႈေၾကာင္႔ ပံုစံဒီဇိုင္းက ရိုးရွင္းေနပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကေန ကားရဲ႕  သံဇကာေတြကအစ ေၿပာင္းလဲတိုးတက္လာခဲ႔တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အေနနဲ႔ ပါ၀ါေလာ႔ခ္၊ပါ၀ါ စတီယာရင္၊ တီဗီ၊ ေလအိတ္၊ ပါ၀ါ ၀င္းဒိုးေတြပါ ပါ၀င္လာတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ဒီဇိုင္းကို ႏွစ္သက္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း သက္သက္သာသာ ၀ယ္ယူ စီးနင္းလို႔သူမ်ား အတြက္ တိုယိုတာ ဘရီဗစ္က အသင္႔ရွိေနပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ၿပည္ပက ေနမွယူမႈကေတာ႔ စလစ္ ကပ္ရတာနဲ႔တင္ တန္မွာ မဟုတ္တဲ႔အတြက္ ၿပည္တြင္းက ရွိၿပီးၿပီး တစ္ပတ္ရစ္ေတြကို ၀ယ္ယူၿခင္းကလည္း တစ္မ်ိဴးေကာင္းမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။