: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 225 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Caldina 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 220 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Aung Lwin Oo Car Seller
 • 130,000 km

Silver Toyota Caldina Van 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag...

Lks 191 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Caldina 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 290 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Caldina 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 172 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Toyota Caldina 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 230 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Toyota Caldina 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 260 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Caldina 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 197 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Caldina 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 180 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Caldina 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Caldina 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Caldina 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 220 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Caldina 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 216 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Caldina 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 120 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Caldina 1994 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Caldina 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 190 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Caldina 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 168 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Blue Toyota Caldina 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 177 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Grey Toyota Caldina 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 182 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Caldina 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 179 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Pearl White Toyota Caldina 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Caldina 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 225 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Toyota Caldina 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Blue Toyota Caldina 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 265 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • အသစ္

Black Toyota Caldina ZT 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 150 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Caldina 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Caldina 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Caldina 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 188 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Toyota Caldina 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 157 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Caldina 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 153 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Caldina 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တိုယိုတာ ကယ္ဒီးနားမ်ား

Toyota Caldina for sale

တိုယိုတာ ဘရန္ဟာ အိမ္စီး၊ ဆလြန္း၊ အစ္ယူဗီ၊ ဇိမ္ခံ ကားမ်ားကို စံုလင္စြာ ထုတ္လုပ္ေနသည္႔ နည္းတူစြာ ၿပည္တြင္းမွာ ေရပန္းစားလွတဲ႔ ဘရန္တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူႏိုင္တဲ႔အတြက္လည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ေအာ္တိုမိုတစ္ ကားထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး ၁၄ ခုေၿမာက္ ကမၻာ႔အၾကီးဆံုး ကုမၸဏီ တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို ယာဥ္ေပါင္း ၁၀သန္းေက်ာ္ကို ထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ အၿမန္ဆံုး ကားထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာဟာ ဆလြန္း၊ ဟိုက္ဘရစ္၊ ဇိမ္ခံနဲ႔  တုိယုိတာ ေတာင္းေအ႔စ္   တို႔လို ထရပ္နဲ႔ လူစီးကားေတြကို ထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ ကုမၸဏီ တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ လပ္ဆပ္ ဇိမ္ခံကားေတြကိုေတာ႔ တိုယိုတာ ကုမၸဏီ ရဲ႕ အခြဲတစ္ခု အေနနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ကားေတြရဲ႕ ၿပည္တြင္းအသံုးၿပဳမႈကေတာ႔ ထိပ္ဆံုးကပဲလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ နည္းပညာမ်ား

တိုယိုတာ ကားေတြထဲက ယခုေဖာ္ၿပမဲ႔ တိုယို တာ ကယ္ဒီးနားကားေတြဟာ အသံုးၿပဳရာမွာ တာရွည္ခံမူ၊ အဆင္ေၿပမႈတို႔ေၾကာင္႔ လူၾကိဳက္မ်ားပါတယ္။ ဌင္းရဲ႕ အင္ဂ်င္ အေနနဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၂၀၀၀ စီစီ၊ ၂၂၀၀ စီစီ အစရွိသၿဖင္႔ ရွိပါတယ္။ ၁၅၀၀ စီစီကေတာ႔ ၿပည္တြင္းၾကိဳက္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တို ဂီယာနဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ကယ္ဒီနား ဗန္ေတြဟာ ပစၥည္း ၀န္ပို႔တင္ ႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင္႔ လူၾကိဳက္မ်ားပါတယ္။ ေနာက္ထြက္ စက္ရုပ္လို႔ ေခၚၾကတဲ႔ ကယ္ဒီနား ေနာက္ထြက္ေတြဟာဆိုလွ်င္ အတြင္းပိုင္း တီဗီနဲ႔ ပါ၀ါ ၀င္းဒိုးပါရွိမႈေတြ ပိုၿပီး ပါရွိလာတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

Toyota Caldina for sale

ကယ္ဒီးနားမွာ ပံု မတူတဲ႔ ေမာ္ဒယ္ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိတဲ႔ အထဲက ကယ္ဒီနား စက္ရုပ္ေတြဟာ ဆိုရင္ ေမာ္ဒယ္လည္း ပိုၿမင္႔ၿပီး ပံုစံလည္း ပိုၿပီး ဆန္းသစ္လာတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မွန္အမည္းေတြကို မ်ားေသာအားၿဖင္႔ ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး အတြင္းမွာ ထိုင္ခံုေတြက အစ ဒီဇိုင္းေတြ ဆန္းသစ္ထားပါတယ္။ ပါ၀ါ ၀င္းဒိုးေတြ ၿဖစ္ကာ တီဗီ၊ စပီကာေတြက အစ ပါလာပါတယ္။ အရင္ပံုၿဖစ္တဲ႔ ကယ္ဒီးနား ဗန္ေတြကေတာ႔ ဗန္တိုက္ပံုစံ ၿဖစ္သည္နဲ႔အညီ အၾကမ္းထည္ ပံုစံကို ပဲ ဦးစားေပးခဲ႔သလို႔ပါပဲ။ ေလးနဲ႔ ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ ကားအေနာက္ပိုင္းက အနည္းငယ္ ၿမင္႔တက္ေနမွာ ၿဖစ္ၿပီး အေရွ႕ပိုင္းက အနည္းငယ္ နိမ္႔ပါတယ္။ အတြင္းပိုင္းကလည္း ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး သူရဲ႕ ေမာ္ဒယ္ ဂရိတ္ေတြအလိုက္ တံခါးေပါက္မွာ ပါ၀ါ ၀င္းဒိုးပါရွိမႈ၊ ေတြကအစ ကြဲၿပားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္ဆန္ ေပါ႔ပါးကာ ၀န္တင္ဖို႔ အဆင္ေၿပလွတဲ႔ ကယ္ဒီးနားကားေတြ ပါပဲ။

၀ယ္ယူရသည္႔ အေၾကာင္းအရင္း

ကယ္ဒီးနားေတြဟာ ၿပည္တြင္းမွာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာမႈ ၊ ရုပ္ထြက္လွမႈ တို႔ေၾကာင္႔ အသံုးမ်ားပါတယ္။ ၂၀၀၁ ၊ ၂၀၀၂ ေနာက္ပိုင္း ပံုေၿပာင္း ကယ္ဒီနားေတြဟာ ေနာက္ပုိုင္း ဒီဇိုင္း ဆန္းသစ္လာခဲ႔ၿပီး မွန္အနက္နဲ႔ လူထုရဲ႕ အၾကိဳက္ကို ပံုသြင္းႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဆီစားလည္း သက္သာတဲ႔ အတြက္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ အစိုးရ ေပၚလစီေၾကာင္႔  စက္ရုပ္ ဆိုတဲ႔ ေနာက္ပိုင္းထြက္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ကားေတြကို ပိုမို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စီးလို႔ေကာင္းၿပီး သက္ေတာင္႔ သက္သာ ၿဖစ္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ကြဳိင္ တိုဒ္ ပံုစံနဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းခံလို႔ ၀ယ္ယူၾကတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ပါရွိတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းေတြ အေနနဲ႔ ကယ္ဒီးနား စက္ရုပ္ေတြမွာဆိုလွ်င္ မွန္ကာလာ၊ အလိြဳင္း၀ွီး၊ အပူအေအး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္၊ ဘလူးတုမ္႔ တို႔ပါ၀င္လာပါတယ္။ ကယ္ဒီးနားရိုးရိုး ဗန္ေတြမွာေတာ႔ ဘီးက အလိြဳင္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ရိုးရိုး ဘီးေတြပါပဲ။ ေမာ္ဒယ္ နိမ္႔လို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ အသံုးမ်ား အၾကိဳက္မ်ားေနတုန္းပါပဲ

Toyota Caldina for sale

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ၿပည္တြင္း ရရွိႏိုင္မႈ အေၿခအေန

စက္ရုပ္ေတြ အတြက္ကေတာ႔ သိန္း ၁၅၀ ေလာက္ေန သိန္း ႏွစ္ရာေလာက္ထိ အစားစား ရွိေနပါတယ္။ ကယ္ဒီနား ဗန္ကေတာ႔ သိန္း ၁၂၀ ေလာက္ကေန သိန္း ၁၄၀ ေလာက္ထိ ရွိပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကိုပဲ ေလလံေတြကေန အ၀ယ္မ်ားတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကို မွ ေလလံကမွာ စီးၿပီး ၿပန္ေစ်းေလ်ာ႔ေရာင္းတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေလလံ ကားမွာတဲ႔ စိတ္ခ်ရတဲ႔ ကုမၸဏီေတြကေနတစ္ဆင္႔ မွာယူႏိုင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး မ်က္ၿမင္ ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

ကယ္ဒီနားေတြဟာ ေမာ္ဒယ္ ၂၀၀၀ ၊ ၂၀၀၁ ေလာက္ကေနစၿပီး ပံုေၿပာင္းတဲ႔ အတြက္ ယခု လက္ရွိ ေပၚလစီ အရ မွာယူလို႔ မရနိုင္ေတာ႔ပါဘူး။ ေမာ္ဒယ္အၿမင္႔ေတြၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၈ ကေန ေနာက္ပိုင္းထိကို စလစ္လြတ္မွာယူႏိုင္ၿပီး ၂၀၀၀ ကေန ၂၀၀၈ ထိကို ကယ္ဒီးနား ပံုေဟာင္းနဲ႔ အသစ္ ႏွစ္ခုလံုးမွာ ၀ယ္ယူ စီးနင္းႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ စလစ္ေစ်းေတာ႔ ထည္႔ၿပီး ေပါင္းရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ကယ္ဒီနား ဗန္ေတြကိုေတာ႔ ၿပည္တြင္းအေခၚအေနနဲ႔ အလြယ္ မွတ္ရလြယ္ေအာင္ “ ၾကက္တူေရြး “ လို႔ေခၚတာကို ဟာသဆန္ဆန္ သိၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကယ္ဒီးနား ေနာက္ထြက္ ပံုေၿပာင္းေတြကိုေတာ႔ စက္ရုပ္ေတြနဲ႔ တူတဲ႔အတြက္ “ စက္ရုပ္ “ လို႔ ေခၚၾကတာကို ေတြ႕ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အိမ္စီးနဲ႔ တကၠစီကားေတြ အတြက္ သင္႔ေတာ္လွပါတယ္။ ဒီဇိုင္း ႏွစ္သက္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွစ္သက္သူတို႔  ကယ္ဒီနားေတြကို ၀ယ္ယူ စီးနင္းႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။