: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Celsior 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Global Myanmar
 • 56,000 km

Grey Toyota Celsior 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UCF31 - 0048102) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,P...

Lks 285 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Celsior 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

 • အသစ္

Pearl white Toyota Celsior 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key....

Lks 192 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Celsior 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 420 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 87,000 km

Black Toyota Celsior 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 205 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Celsior 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Celsior 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 360 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Celsior 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Celsior 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 203 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Toyota Celsior 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 223 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Celsior 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 225 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Celsior 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 430 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Celsior 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 205 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Toyota Celsior 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 220 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Toyota Celsior 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 220 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Celsior 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 215 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 72,000 km

Pearl White Toyota Celsior 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Toyota Celsior 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Celsior 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 319 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Super Auto Group Co.,Ltd
 • 100,000 km

Pearl white Toyota Celsior 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key....

Lks 341 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Super Auto Group Co.,Ltd
 • 100,000 km

Dark blue Toyota Celsior 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ေ...

Lks 260 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Celsior 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 325 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Celsior 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 228 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Celsior 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Dark Blue Toyota Celsior 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Friend Ship Car Showroom
 • အသစ္

Pearl white Toyota Celsior 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Smart Key,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 128 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 140,000 km

Black Toyota Celsior 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 120,000 km

Pearl White Toyota Celsior 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passe...

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 110,000 km

Black Toyota Celsior 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ ၿပန္လွည္႔ပါ

တိုယိုတာ စဲယ္စီအိုမ်ား

Toyota Celsior for sale

တိုယိုတာ စဲယ္စီေအာ္မ်ားဟာ ဂ်ပန္မွာ ေခၚတဲ႔နာမည္မ်ားၿဖစ္ၿပီး  တိုယိုတာရဲ႕ ဇိမ္ခံ ဘရန္တစ္ခုၿဖစ္တဲ႔ လပ္ဆပ္စ္ ဘရန္ကေနထုတ္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။  ၁၉၈၉ ကေန ယေန႔ထိ ထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ ကား အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ လပ္ဆပ္ LS လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ တိုယိုတာ စဲယ္စီေအာ္ မ်ားသည္ ဇိမ္ခံ အၿပည္႔ ဆီဒန္ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး  တိုယိုတာရဲ႕ ဇိမ္ခံ အခြဲေတြထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။  မ်ိဳးဆက္ (၄) ဆက္ေလာက္ ထုတ္ၿပီး သြားပါၿပီး။ အားလံုးေသာ ေမာ္ဒယ္ေတြကို အေနာက္ဘီး ယက္ စနစ္နဲ႔ V8 အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ၂၀၀၆ ကတည္းကေလးဘီးေမာင္းစနစ္နဲ႔ ဟိုက္ဘရစ္ ဗားရွင္းေတြနဲ႔ ဘီးအၾကီးအမ်ိဳးအစားကားေတြကို ကြဲၿပားစြာ ထုတ္လုပ္ခဲ႔တာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။  ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္နဲ႔ တတိယမ်ိဳးဆက္ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၁ ကေန ၂၀၀၇ ထိ မ်ိဳးဆက္ေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ မွာ V8 ဟုိက္ဘရစ္ ပါ၀ါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပါ၀င္တဲ႔ လပ္ဆပ္ LS 600h/ LS 600hL တို႔ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ LS ဆိုတဲ႔ နာမည္ကေတာ႔  ဇိမ္ခံ ဆီဒန္ၿဖစ္တဲ႔ ( Lexury Sedan) ကေန လာတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္တြင္းမွာ အေတြ႔ရမ်ားၿဖစ္တဲ႔ မ်ိဳးဆက္ (၄) ခုေၿမာက္ လက္ဆပ္ေတြကိုေတာ႔ ၂၀၀၁ မွာ ကုမၸဏီက စတင္ခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လပ္ဆပ္ 460 နဲ႔ LS 460 L ႏွစ္ခုလံုးမွာ  ၄၆၀၀ စီစီၿဖစ္တဲ႔ V8 အင္ဂ်င္ကိုပဲ သံုးထားပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

Toyota Celsior for sale

ၿပည္တြင္းမွာ သံုးက်တဲ႔ လပ္ဆပ္ စဲယ္စီအိုမ်ားဟာ တိုယိုတာ တံဆပ္နဲ႔ ၿဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္ကို  V8 သံုးတဲ႔ ၄၃၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂီယာမွာ ၅ ခ်က္နဲ႔ ၆ ခ်က္ထိ ေအာ္တို ဂီယာေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္ (၄) ဆက္မ်ိဳး ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၇ ကေန ဌင္းေနာက္ပုိင္းထြက္တဲ႔ကားေတြကေတာ႔႔ အင္ဂ်င္ ၄၆၀၀ စီစီကေန ၅၀၀၀ စီစီထိကို ရွိပါတယ္။ ဂီယာ (၈) ခ်က္ ေအာ္တိုေတြနဲ႔ စီဗီတီ ဂီယာေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ကေန ေနာက္ပိုင္း ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ ဟိုက္ဘရစ္ ဗားရွင္းေတြကိုလည္း ရႏိုင္ပါတယ္။ ၿမင္းေကာင္ေရအား ၄၃၇ ထြက္ပါတယ္။  အင္ဂ်င္ ၄၃၀၀ စီစီရွိတဲ႔ကားေတြက်ေတာ႔ ၿမင္းေကာင္ေရ ၂၉၀ ထြက္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

ဆလြန္ အၿပည္႔ဆိုဒ္ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး လူ (၅) ေယာက္စီးႏိုင္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ခေရာင္းတို႔လို႔ ေတာ္၀င္နဲ႔ ၾကည္႔ရတာ ယဥ္ၿပီး ခံလွတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမဴခဲမီး၊ အတြင္းပိုင္း ကၽြန္းခြက္ေတြ အၿပင္ ကားစီယာတိုင္ေတြမွာ ပါ ကၽြန္းခြက္ေတြ ပါပါတယ္။  ဒတ္ရွ္ဘုတ္နဲ႔ တံခါးလိုင္းေတြမွာ ကၽြန္းခြက္ပံုစံေတြကို ဟိုက္လိုစ္ခ္ လုပ္ထားတဲ႔ ပံုသ႑ာန္ၿဖစ္ပါတယ္။သားေရး ထိုင္ခံု၊ လယ္သာ ထိုင္ခံုေတြကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္းေမာ္ဒယ္ေတြမွာ  တိုယိုတာ မတ္ခ်္စတဲ႔ကားေတြနဲ႔ ဆင္ပါတယ္။ ပံုသ႑ာန္အပိုင္းမွာလည္း ပိုၿပီးတိုးၿမင္႔ထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မီးလံုးေတြက အစ ေၿပာင္းလဲ တပ္ဆင္ထားၿပီး ကားအသြင္အၿပင္ကို တိုးၿမင္႔ထားပါတယ္။

ထင္၇ွားမႈ

Toyota Celsior for sale

လပ္ဆပ္ စဲယ္စီအိုကားမ်ား ဆလြန္ကားေတြရဲ႕ လွပမႈကို အၿပည္႔အ၀ေပးစြမ္းထားတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ရိုးရိုးယဥ္ယဥ္နဲ႔ လွပတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပါ၀ါ စီယာတိုင္၊ အဲယာကြန္း၊ အလိြဳင္း၀ွီး၊ ေအာ္တို ဘရိတ္ စနစ္၊ တီဗီနဲ႔ အစရွိတဲ႔ နည္းပညာၿမင္႔ ပစၥည္းေတြပါ၀င္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ေတာ႔ အနည္းငယ္ၾကီးတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ၿပည္တြင္းမွာ ေတြ႔ရမ်ားတဲ႔ ၂၀၀၀ ကေန ၂၀၀၇ ထိကို ေတြ႔၇မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။  တစ္ပတ္ရစ္ေတြ အတြက္ ၁၀၀ က်ပ္သိန္းကေန ၂၉၀ က်ပ္သိန္း ထိကို အသီးသီး ေစ်းရွိတာကိုေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ၿပည္တြင္းရဲ႕ ကားတင္သြင္းခြင္႔ ေပၚလစီအရ ၂၀၀၉ ထိကေန စၿပီး ၂၀၁၂ ထိကို ဖရီ ပါမစ္ၿဖစ္ၿပီး ၁၃၅၀ ေအာက္ စီစီရွိတဲ႔ကားေတြကို ယူအက္ဒီ ၅၀၀၀ က်ပ္ၿဖစ္သြင္းႏိုင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး ယခု အင္ဂ်င္ ၄၃၀၀ စီစီရွိတဲ႔ကားေတြကိုေတာ႔ ဌင္းရဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ေစ်းႏႈန္းေတြမွာ ေဆာင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာ တစ္ပတ္ရစ္ထဲက ၂၀၀၁ ကေန ၂၀၀၆ ထိရွိတဲ႔ကားေတြကို ေစ်းႏႈန္း သင္႔တင္႔စြာ ၿဖင္႔ စီးနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။