: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 285 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Toyota Corolla Axio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 127

ရန်ကုန်

Ibadmatin Ibadmatin
 • 1,925 km

2016 TOYOTA COROLLA S with SUNROOF FRESH IMPORT PRICE: $10,000 USD/-- AVAILABLE AT TABARAK USED CARS , SHOWROOM # 260 AT SOUQ AL HARAJ , SHARJAH , FOR MORE DETAILS CALL / WHATS APP: +971556792344

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Golden Fortune Co.,Ltd
 • 97,000 km

White Toyota Corolla 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Golden Fortune Co.,Ltd
 • 140,000 km

White Toyota Corolla GL 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 161 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Corolla 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 207 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Corolla Axio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင...

Lks 220 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Blue Toyota Corolla Axio 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 265 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Corolla Axio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင...

Lks 150 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Toyota Corolla 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 125 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Corolla 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 227 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Corolla Axio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Corolla 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Corolla 1990 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 157 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Corolla 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Corolla 1990 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 157 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Corolla 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 157 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Corolla 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Corolla 1990 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Corolla 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 162 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Corolla 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Corolla Axio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင...

Lks 116 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Corolla 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 170 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Corolla Assista 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘ...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Green Toyota Corolla 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 225 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Toyota Corolla Axio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 153 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Toyota Corolla X 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Corolla 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 221 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Corolla Axio 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင...

Lks 208 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Toyota Corolla Fielder 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္း...

Lks 134 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Corolla 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တိုယိုတာ ကိုရိုလာကားမ်ား

Toyota Corolla for sale

ၿပည္တြင္း အၾကမ္းခံမႈမွာ နာမည္ၾကီးတဲ႔ ဗန္ကား ကိုရိုလာ

တိုယိုတာက ဌင္းရဲ႕ ကိုရိုလာ စီးရီးမွာ အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးထုတ္ပါတယ္။ ဆီဒန္၊ ဟတ္ဘတ္နဲ႔ စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္လို႔ေခၚတဲ႔ ဗန္ကားမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ ကိုရိုလာ ဗန္ကားမ်ားဟာ ၿပည္တြင္းမွာ အေတြ႔ရမ်ား ကားေတြ အၿဖစ္ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၿပည္တြင္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ႔ အေနအထားတစ္ခုမွာ တည္ရွိေနပါတယ္။ ကိုရိုလာဗန္ေတြဟာ ၀ဘ္ဂြန္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ထည္ဆိုဒ္ၿဖစ္တဲ႔ ေနာက္ခန္း ပစၥည္းတင္ရာမွာ က်ယ္ၿပန္႔တဲ႔ ေနရာကို ပို္င္ဆိုင္ထားပါတယ္။ ေအာက္က ေလးတိုက္ ကားေတြ ၿဖစ္တာနဲ႔အညီ ကားဒရိုင္ဘာေတြ ရဲ႕ အၾကိဳက္လို႔ေၿပာႏိုင္ပါတယ္။ ကိုရိုလာကားေတြဟာ ေနာက္ဘီးဖက္မွာ အနည္းငယ္ၿမင္႔မားၿပီး ကိုယ္ထည္ကို အၿဖဴေရာင္မွာ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရပါမယ္။ တစ္ၿခား ဆီဒန္ကားနဲ႔ အမ်ိဳးအစားမ်ား အေနနဲ႔ Corolla Axio, Corolla Fielder, Corolla Rumion  တို႔ကိုေတြ႕နိင္ပါတယ္။

ၿမန္မာၿပည္ရဲ႕ အေနအထား အရ ုကိုရိုလာ ဗန္ကားဟာ အၾကမ္းခံ ၿခင္း အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ဆီစား သက္သာၿခင္း တို႔ေၾကာင္႔ ၿမန္မာၿပည္ ရဲ႕ အဌားကား တကၠစီ ၀န္ေဆာင္မူတြင္ အေတြ႔ရမ်ားပါတယ္။ ဒီအတြက္

ကားေမာင္းသမား၊ တကၠစီသမားတို႔ရဲ႕ ပါးစပ္ဖ်ားေတြ ေရပန္းစားခ်က္ရွိကာ ကိုရိုလာမွ ကိုရိုလာၿဖစ္ေနပါတယ္။ ထိုေၾကာင္႔ တစ္ဆင္႔စကား တစ္ဆင္႔နားတို႔ၿဖစ္ တကၠစီေထာင္မည္႔သူတို႔မွာ ကားအေရာင္းေတြဆီကိုသြားကာ ဂ်ပန္ေလလံမွ တိုက္ရိုက္ဆြဲၿခင္းမွဌင္း၊ ၿပည္တြင္းေရာက္ၿပီးသားကိုမွ စကားေၿပာဆိုကာ ၀ယ္ယူၾကၿခင္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဓိက ၾကိဳက္ရၿခင္းအေၾကာင္းက ၀န္မ်ားကို ပိုတင္ခံနိင္ေသာေလးမွ Corolla Van ( အေခၚ ဖင္ေကာက္) တြင္ပါရွိေသာေၾကာင္းဟု သိရပါတယ္။ က်န္ေသာ Corolla နာမည္ေရွ႕ခံၿဖစ္ေသာ Corolla Fielder တို႔မွာ ကိြဳင္နဲ႔ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဟုဆိုကာ ၿမန္မာ ေရွး ကားဒရိုက္ဘာမ်ားရဲ႕ စကားလံုးေနာက္တြင္ ဇိမ္ခံကား အေခ်ာ တစ္ပိုင္း ၿဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။

Toyota Corolla for sale

စြမ္းေဆာင္ရည္

ကိုရိုလာ ဗန္ကားမ်ားဟာ ေမာ္ဒယ္ ကြဲေတြကို မႈတည္ၿပီး အင္ဂ်င္ စီစီလည္း ကြဲပါတယ္။ ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၁၈၀၀ စီစီ၊ ၂၂၀၀ စီစီတို႔ကိုေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၂၀၀ စီစီထဲမွာ ေလးဘီေမာင္းစနစ္ ၊ဒီဇယ္ ဗန္ကားေတြကို ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။  အင္ဂ်င္ ၁၅၀၀ စီစီကေတာ႔  ၿမင္းေကာင္ေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ရွိပါတယ္။ တိုယိုတာ စပီအို ရဲ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၁၆၀၀ စီစီ နဲ႔ ၁၈၀၀ စီစီတို႔ ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၀ စီစီကေတာ႔  ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

တိုယိုတာ ကိုရိုလာေတြကေတာ႔ ဗန္ကား ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ က်ယ္၀န္းတဲ႔ ေနာက္ခန္းေနရာနဲ႔ လူစီးထိုင္ခံုတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ အေနာက္ဖက္က ေနာက္ဖံုးကေတာ႔ အနည္းငယ္ေကာက္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။  အတြင္းခန္းကေတာ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ ေသးသြယ္ ေပါ႔ပါးတဲ႔ အသြင္ကို ေဆာင္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ စပယ္စီအိုကေတာ႔ တိုယိုတာ ကယ္ဒီနား စက္ရုပ္ေတြနဲ႔ ကားကိုယ္ထည္ပံုစံ ဆင္ပါတယ္။  သို႔ေပမဲ႔ သူကမားတီးပါပို႔စ္ ဗန္ကားေတြထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ကေနာက္ဆံုး ၂၀၀၉ ထိပဲ ထုတ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ အိတ္ခ်ိအိုကိုလည္း ကိုရိုလာ ဆလြန္ကားေတြရဲ႕ ဆန္းသစ္မႈ တစ္ခုအေနနဲ႔ ေတြ႔ၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။အေရွ႕ပိုင္း မ်က္ႏွွာကို ေၿပာင္းလဲ ၿမင္႔တင္ထားၿပီး ကားမီးလံုးနဲ႔ ႏွာေပါက္ကို တစ္တန္းတည္းေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တို ၊ဓာတ္ဆီ ၁၃၀၀ စီစီ ရႏိုင္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုး အေနနဲ႔ ဟြန္ဒါ ဘရန္ထဲက ဟြန္ဒါ စီဗစ္တို႔နဲ႔ ဆင္ပါတယ္။

၀ယ္ယူရတဲ႔ အေၾကာင္း အရာ ထင္ရွားမႈ

Toyota Corolla for sale

တိုယိုတာ စပယ္စီအိုနဲ႔ ကိုရိုလာ ဖီးဒါတို႔ကေတာ႔ အစိတ္အပိုင္းေတြ အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါ၀င္ထားၿပီး ပါ၀ါ ေလာ႔ခ္၊ ပါ၀ါ ၀င္းဒိုး၊ ပါ၀ါ စတီယာရင္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ကိုရိုလာ ဗန္မွာလည္း ဂရိတ္ေပၚမႈတည္ၿပီး ပါ၀င္ ၀င္းဒိုး ပါရွိမႈ ၊ မပါရွိမႈက ကြဲပါတယ္။  ကိုရိုလာ ဗန္ကားေတြဟာ အၾကမ္းခံမႈေၾကာင္႔ ၀ယ္ယူၾကပါတယ္။ တကၠစီ အဌားယာဥ္ေတြမွာ သံုးႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကိုရိုလာ စပယ္စီအိုေတြကိုေတာ႔ ဆလြန္ကားေတြ အေနနဲ႔ ၿပည္တြင္းမွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၃၀၀ စီစီ ရႏိုင္တဲ႔ အတြက္ သံုးလို႔ အဆင္ေၿပတဲ႔ကားေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ကိုရိုလာ၂၀၁၁ ဆီဒန္ထဲကဆိုလွ်င္ ၁၅၀၀စီစီကို ၿမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း( ၁၆၀,)  ၁၆၅ သိန္းၿဖင္႔ ရရွိနိင္ပါတယ္။ ဒီလိုကားမ်ိဳးဆိုလွ်င္ေတာ႔ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ (၁၅၀၀)  ေမာင္းႏွင္ၿပီေသာ ကီလိုမိုင္ ၇ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ ၿဖင္႔ ရရွိနိင္ပါတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကေန ၿပီး ကိုရိုလာ အမ်ိဳးႏြယ္ေတြကို ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး စပယ္စီအိုေတြကေတာ႔ ၂၀၀၉ ေလာက္ထိသာေတြ႔ရပါမယ္။ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဗန္ကားေတြကေတာ႔ ၁၂၀ က်ပ္သိန္းေလာက္မွာ ရွိၿပီး ၁၀၀ က်ပ္သိန္း ေအာက္မွာ လည္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ တိုယိုတာ အိတ္ခ်ိအိုေတြနဲ႔  တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဖီဒါေတြကေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၁၇၀ ေလာက္မွာ ရွိပါတယ္။  ၿပည္တြင္း ေရာင္းခ်ေနတဲ႔ ကုမၸဏီေတြမွာ ၀ယ္ယူႏိုင္မွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ကိုရိုလာထဲမွာ ၿပည္တြင္း အတြက္ အိမ္စီးကား၊ အဌားကားတို႔ကို ရႏိုင္သကဲ႔သို႔ အင္ဂ်င္ေတြလည္း ၁၃၀၀ စီစီကေန ၂၀၀၀ စီစီေက်ာ္ထိ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဗန္ကားေတြကို အၾကမ္း အေနနဲ႔ သံုးႏိုင္သလို ဆလြန္ကားေတြ ၿဖစ္တဲ႔ တိုယိုတာ စပယ္စီအိုတို႔လို ကားေတြကိုလည္း ရႏိုင္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္း အတြက္ အဆင္ေၿပတဲ႔ ကိုရိုလာ စီးရီးေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။