: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 1,300 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 60,000 km

Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...

ပရီမီယံ

Lks 470 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 70,000 km

Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 93,000 km

Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 100,000 km

Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 31,000 km

Black Toyota Crown Athlete G 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...

ပရီမီယံ

Lks 285 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Crown 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ပရီမီယံ

Lks 580 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 63,000 km

Black Toyota Crown ROYAL SALOON G 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push...

ပရီမီယံ

Lks 285 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Crown Royal Saloon ( premium ) 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Pow...

ပရီမီယံ

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Crown Royal Saloon 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering....

ပရီမီယံ

Lks 940 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 50,000 km

Black Toyota Crown ROYAL SALOON G 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push...

ပရီမီယံ

Lks 760 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 82,000 km

Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...

ပရီမီယံ

Lks 590 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 90,000 km

Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...

ပရီမီယံ

Lks 1,300 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 19,000 km

Black Toyota Crown Athlete 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 590 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 129,000 km

Black Toyota Crown ROYAL SALOON G 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push...

ပရီမီယံ

Lks 760 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 80,000 km

Light blue Toyota Crown ROYAL SALOON G 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering...

ပရီမီယံ

Lks 650 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: D...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: D...

ပရီမီယံ

Lks 530 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Global Myanmar
 • 80,000 km

Silver Toyota Crown ROYAL SALOON G 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Pus...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Future Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Crown Royal Saloon 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သတိျပဳရန္- ေဖာ္ျပထားေသာေစ်းနွုန္းတြင္ စလစ္ေစ်းနွုန္းပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။...

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 85,000 km

Black Toyota Crown 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 342 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Toyota Crown 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 177 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Dark Blue Toyota Crown 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

Lks 340 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 85,000 km

Pearl White Toyota Crown 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 580 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 75,000 km

Pearl White Toyota Crown 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 188 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Toyota Crown Royal Saloon 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးက...

Lks 399 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Crown 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 340 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Crown Royal Saloon 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering....

Lks 225 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Crown 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 170 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Crown 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 205 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Crown 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ ၿပန္လွည္႔ပါ

တိုယိုတာ  ခေရာင္႔မ်ား

Toyota Crown for sale in Myanmar Car Market| Toyota Crown car price| Used Toyota Crown for sale in Yangon Myanmar

ၿပည္တြင္း ဆလြန္ကားေတြထဲက ေရပန္းစားတဲ႔ ခရာင္႔မ်ား

တိုယိုတာတံဆိပ္ထဲမွ  ဇိမ္ခံ ပရီမီယံ လိုင္းမွာရွိတဲ႔ တိုယိုတာ ခေရာင္႔မ်ားကို ၿပည္တြင္းမွာ အေတြ႕ရမ်ားပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ ကားဆိုလွ်င္ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ရနိင္ၿပီး စီးရတာလည္း ၿပည္႔စံုမူေတြနဲ႔ တည္ရွိတဲ႔အတြက္ ခေရာင္႔ကို လူၾကိဳက္မ်ားပါတယ္။ လူလတ္တန္းစား အခ်ိဳ႕ရဲ႕ စိတ္၀င္စားမူ တစ္ခု ၿဖစ္ခဲ႔ၿပီး ဌင္းတို႔အေနနဲ႔ ကိုယ္စိတ္ၾကိဳက္ ဂ်ပန္ေလလံ ဆိုဒ္ေတြကေန မွာယူၾကပါတယ္။ ၿပည္တြင္း ကားအေရာင္း ေစ်းတန္း တစ္ခုအေနနဲ႔လည္း တည္ရွိေနၿပီး ၿပည္တြင္း ေက်ာ္ၾကားကားမ်ားထဲမွာ ပါရွိပါတယ္။ ခေရာင္႔ကားေတြထဲမွာ ခေရာင္႔ အတ္သလပ္ကားေတြကိုလည္း ေတြ႔နိင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး ဌင္းတို႔ကေတာ႔ ခေရာင္႔ ရိုးရိုးလို ေတာ္၀င္မဆန္ပဲ ကားက ဆလြန္ စေပါ႔စ္ ပံုစံ ေပါက္ေနတဲ႔အတြက္ ဌင္းကား အမ်ိဳးအစားကိုေတာ႔ ၿပည္တြင္းမွာ လူၾကိဳက္နည္းပါတယ္။ ၿပည္တြင္းလမ္းေတြရွိ  ခေရာင္႔ကားေတြကို အမ်ားအား ပုလဲေရာင္ ေဖာက္ထားတဲ႔ ပါး၀ိုက္နဲ႔ အၿဖဴစပ္အေရာင္တို႔မွာ ေတြ႔နိင္ၿပီး အမည္းေရာင္း ရိုင္းရယ္ ခေရာင္႔ေတြကိုလည္း ၀င္႔ၾကြားစြာ ေတြ႔နိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္

ကားေမာ္ဒယ္မ်ား နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္

ရိုင္းရယ္ ခေရာင္႔၊ မတ္ဂ်စ္စတာ ခေရာင္႔၊ အတ္သလပ္ ခေရာင္႔တို႔ကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး  ၿပည္တြင္းမွာ ကားထုတ္လုပ္တဲ႔ ကာလ အပိုင္းအၿခားေပၚမူတည္ၿပီး ေမာ္ဒယ္ ၃ မ်ိဳးေလာက္ကိုေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ခေရာင္႔ရဲ႕ ၁၂ ခုေၿမာက္ မ်ိဳးဆက္ၿဖစ္တဲ႔  ၁၉၉၉ ကေန ၂၀၀၃ ထိကို ထုတ္တဲ႔  S170 ၊ ၁၃ ခုေၿမာက္ မ်ိဳးဆက္ ၿဖစ္တဲ႔  ၂၀၀၃ ကေန ၂၀၀၈ ထိ ထုတ္တဲ႔ S 180 ၊ မ်ိဳးဆက္ ၁၄ ခုေၿမာက္ ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၈ ကေန ၂၀၁၂ ထိထုတ္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ S 200 တို႔ကိုေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာမွ  ေနာက္ဆံုးမ်ိဳးဆက္ၿဖစ္တဲ႔ S 200 ခေရာင္႔ေတြဟာ ေမာ္ဒယ္ ေၿပာင္းၿပီး ကား ရုပ္ေတြလည္းေၿပာင္းသြားကာ ဆီဒန္ပံုစံ ေခတ္ဆန္လာၿပီး ေစ်းႏႈန္းလည္း ၾကီးၿမင္႔သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ေတြကေတာ႔ ၂၅၀၀ စီစီမွ ဆလင္ဒါ ၈ လံုးသံုးတဲ႔  ၄၆၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ေတြထိ ၿဖစ္ၿပီး ေအာ္တို ဂီယာေတြနဲ႔သာ ၿဖစ္ပါတယ္။

 

Toyota Crown for sale

ပံုမွန္အားၿဖင္႔ ၿပည္တြင္းမွာ ခေရာင္႔ကားေတြကို အင္ဂ်င္ ၂၅၀၀ စီစီနဲ႔ ၃၀၀၀ စီစီတို႔ မွာ အမ်ားအားၿဖင္႔ အသံုးၿပဳေနၾကၿပီး ေအာ္တို ဂီယာေတြကို သံုးၾကပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္အနိမ္႔ေတြ ၿဖစ္တဲ႔  ၁၉၉၉ ကေန ၂၀၀၃ ထိကို ထုတ္တဲ႔  S170 ေတြမွာ အင္ဂ်င္ကို ၂၀၀၀ စီစီကေန ၃၀၀၀ စီစီထိကိုေတြ႕ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းကားေတြမွာေတာ႔ ၂၅၀၀ စီစီကေန ၄၆၀၀ စီစီထိ အင္ဂ်င္နဲ႔ ဌင္းရဲ႕ ၾကားထဲမွာ ထုတ္ပါတယ္။ ခေရာင္႔ေတြထက္ ပိုၿပီး ကားကိုယ္ထည္ရွိတဲ႔ မတ္ဂ်စ္စတီ ခေရာင္႔ေတြမွာေတာ႔ အင္ဂ်င္ အနည္းဆံုး ၃၀၀၀ စီစီမွာလာၿပီး ၄၀၀၀ စီစီေလာက္ထိကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းထြက္တဲ႔ မတ္ဂ်စ္စတီေတြမွာေတာ႔ အင္ဂ်င္ ၃၅၀၀ စီစီေတြမွာ လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေလးဘီးေမာင္းေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ဆီေတြမွာမွ ဟိုက္ဘရစ္ေတြလည္း တြဲဖက္ပါ၀င္လာပါတယ္။  ခုနွစ္အားၿဖင္႔ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ထုတ္ မတ္ဂ်စ္စတာ ခေရာင္႔ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

တိုယိုတာ ခေရာင္႔ကို အမ်ိဳးအစား (၅) မ်ိဳးေပၚမွာ မႈတည္ၿပီး ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ရိုးရိုး ခရာင္႔ ဆီဒန္ကား အၿပင္ ကြန္ေဖာ႔၊ ရိြဳင္းရယ္နဲ႔ အဲသလစ္ နဲ႔ မတ္ဂ်စ္စတာတို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။  ခေရာင္း ဟိုက္ဘရစ္ကိုလည္း တီထြင္မႈ တစ္ခုအေနနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပံုသ႑ာန္ေတြက အမ်ိဳးအစားေပၚမႈတည္ၿပီး ကြဲၿပားပါတယ္။  သို႔ေပမဲ႔ ေမာ္ဒယ္ တစ္ခုအတြင္းမွာပဲ မႈတည္ၿပီး ထုတ္လုပ္ထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ခေရာင္႔ေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းမ်ားနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ၂၀၀၀ ခုနွစ္ကေန ၂၀၀၅ ၊ ၂၀၀၆ ခေရာင္႔ေတြကို ပိုၿပီး လူၾကိဳက္မ်ားၿပီး စီးၾကတဲ႔အတြက္ ခေရာင္႔ တစ္စီးက အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ကေန ၂၅၀ သိန္းအထိ ပ်ဥ္းမွ်အားၿဖင္႔ ေစ်းရွိၿပီး ဒီထက္ ေမာ္ဒယ္အေအာက္ေတြဆိုရင္ေတာ႔ က်ပ္ သိန္း ၁၃၀ နဲ႔ ၁၄၀ ေလာက္မွာ ရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ ဌင္းတို႔ဟာ ေမာ္ဒယ္ေတြ အေနနဲ႔ သိပ္ေဟာင္းသြားပါၿပီ။ ၂၀၁၂ ခေရာင္႔ ေနာက္ဆံုးေပၚေတြဆိုရင္ေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၈၉၀ သိန္း ေလာက္ ရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Toyota Crown for sale

ထင္ရွားမႈ

ဆလြန္ ဓာတ္ဆီကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္က ၂၅၀၀ စီစီကေန ထုတ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္ၿပည္႔စံုတဲ႔ စတိုင္ရွိၿပီး အီလစ္ထရြန္နစ္နဲ႔ တီထြင္မႈေတြကို ေမာ္ဒယ္သစ္ေတြမွာ ထည္႔သြင္း ေပါင္းထည္႔ထားတဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစားမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ေဟာင္းကားမ်ားဟာ ေမာ္ဒယ္သစ္ တိုယိုတာ ခေရာင္႔တို႔ထက္ပိုၿပီး ဆီစားပိုႏိုင္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

တိုယိုတာ ခေရာင္႔ေတြဟာ အိမ္စီးကားေတြ အၿဖစ္ တင္႔တယ္စြာ အသံုးၿပဳႏိုင္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္းေကာင္းမြန္သလို ဆီစားကလည္း ေနာက္ပိုင္းေမာ္ဒယ္ေတြမွာ သင္႔ေလ်ာ္လာပါတယ္။ ခေရာင္႔ထဲမွာမွ အမ်ိဳးအစားကြဲမ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ စီးနင္းႏိုင္မွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ခေရာင္႔ အဲသလစ္ ၂၀၁၄ ေတြဟာ ေနာက္ပိုင္း စေပါ႔စ္ဗားရွင္းေတြ ၿဖစ္လာၿပီး တိုယိုတာ လပ္ဆပ္ကဲ႔သို႔ ပံုသ႑ာန္ေၿပာင္းသြားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။