: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 460 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 45,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NZE161-7038438) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ာ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 60,000 km

Black Toyota Fielder 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 408 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 70,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 420 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 92,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRE162-7001407) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Powe...

ပရီမီယံ

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 85,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRE142-9169918) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Powe...

ပရီမီယံ

Lks 350 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 56,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NZE141-9193196) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Powe...

ပရီမီယံ

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 70,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 80,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 100,000 km

Black Toyota Fielder S 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘး...

ပရီမီယံ

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 60,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 100,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 345 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NZE141-9193196) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Powe...

ပရီမီယံ

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRE142-9169918) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Powe...

ပရီမီယံ

Lks 320 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 109,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRE142-9158591) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Powe...

ပရီမီယံ

Lks 265 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Future Gate Bridge Co.,Ltd
 • 72,000 km

Brown Toyota Fielder (MDY) 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 320 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 91,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 124,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 260 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 66,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 320 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 109,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 78,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 124,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

Lks 203 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Fielder 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 226 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Fielder 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Blue Toyota Fielder 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 173 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Fielder 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 238 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 85,000 km

Silver Toyota Fielder 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 223 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Fielder 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 230 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Fielder 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 230 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Fielder 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Nanda San
 • 90,000 km

* For Sale Toyota, corolla fielder 2010* * Price 250 Lks (Negotiate) * Engine power 1500cc * Push start * X G-Edition * Power window, Digital air-con * YGN 9J/ **** * new tyre 4 wheel, original...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ၿပည္တြင္းက တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဖီဒါမ်ား

Toyota Fielder for sale

စေတရွင္ ၀ဘ္ဂါန္ထဲက လူၾကိဳက္မ်ားတဲ႔ တိုယိုတာ ဖီဒါမ်ား

တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဖီဒါမ်ားဟာ ၿပည္တြင္းမွာ အသံုးမ်ားတဲ႔ကား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ ကိုရိုလာရဲ႕ စီးရီးထဲမွာ ပါရွိတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္ ပံုစံရွိတဲ႔ ကိုရိုလာရဲ႕ ကားအမ်ိဳးအစားကိုေတာ႔ ဂ်ပန္မွာ ကိုရိုလာ ဖီဒါေတြလို႔ေခၚၾကပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ကိုရိုလာ ဖီဒါ ေမာ္ဒယ္ေတြကေနၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေလာက္ထိေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေလလံမွာေတာ႔ ၂၀၁၃ နဲ႔ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ေတြကို အေတြ႕ရမ်ားေနပါတယ္။ ကား ဆိုဒ္ ကိုယ္ထည္က က်ယ္၀န္းတဲ႔ အတြက္ လူစီးေရာ ပစၥည္းတင္ေဆာင္မႈေတြမွာေရာ အဆင္ေၿပစြာ အသံုးၿပဳႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ႏွစ္ကိုလိုက္ၿပီး ရုပ္ထြက္ကြဲပါတယ္။ ၂၀၁၃နဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ရုပ္ေတြဆို ေတာ္ေတာ္ ရုပ္ထြက္ ေၿပာင္းလဲသြားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ကားေစ်းကြက္ အေၿခအေနအရေတာ႔ တိုယိုတာ ဖီဒါေတြကို အေရာင္း အ၀ယ္ေစ်းကြက္ ၿငိမ္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ S လီမီတက္ နဲ႔ အၿခား X လီမီတက္ကဲ႔သို႔ ေမာ္ဒယ္ကြဲမ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ ရႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္    

Toyota Fielder for sale

၁၅၀၀ စီစီကေနစၿပီး အင္ဂ်င္ပါ၀ါကို ရရွိတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ၂၂၀၀ စီစီထိကို ရႏိုင္ပါတယ္။ ေအာ္တို၊ ဓာတ္ဆီေတြကို အမ်ားဆံုး အသံုးၿပဳေနၾကပါတယ္္။ ေရွ႕အင္ဂ်င္၊ ေရွ႕ ဘီးေမာင္းေတြ ၿဖစ္ၿပီး ၁၈၀၀ စီစီမွာ ဆလင္ဒါ (၄) လံုးထိုးကို ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စူပါ စီဗီတီ အင္ဂ်င္ကို သံုးၿပီး ႏွစ္ဘီးေမာင္းေတြကို ရသလို ေလးဘီးေမာင္းေတြကိုလည္း ၇ႏုိင္ပါတယ္။ ၁၅၀၀ စီစီမွာလည္း ေလးဘီးေမာင္း၇ၿပီး ၁၈၀၀ စီစီမွာလည္း ေလးဘီးေမာင္းရပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

၂၀၀၈ ဒီဇိုင္းေရွ႕ပံုစံနဲ႔ ၂၀၀၂ ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ ပံုစံကြဲပါတယ္။ ေရွ႕က မီးလံုး ၊ ဇကာေပါက္ကအစ ကြဲၿပီး မီးလံုးထဲမွာ ရွိတဲ႔ မီးသီးေတြလည္း ဆင္႔ကဲ႔ ထပ္ကြဲပါတယ္။ အတြင္းခန္းမွာေတာ႔ သိပ္ၾကီး ကြာသြားတာမ်ိဳးေတာ႔ မရွိပါဘူး ေနာက္ပိုင္းေမာ္ဒယ္ေတြမွ  ကား ဂီယာေဘာက္နဲ႔ ဒတ္ရွ္ဘုတ္ေနရာေတြကို ကာဗာေတြ အေရာင္ေတြနဲ႔ ၿဖစ္သြားၿခင္းပါ။ ေမာ္ဒယ္ၿမင္႔ေတြမွာ ဒီဇိုင္းကို ၿမင္႔တင္ထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။  စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္မွာမွ ေရွ႕ဖက္နဲ႔ ကိုယ္ထည္ကို အလွပံုစံ ၿပန္လည္ ဆင္ထားတဲ႔ ပံုစံမ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ဖီဒါေတြက အတြင္းဖက္မွာ သန္႔ၿပန္႔ၿပီး ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ လူ(၅) ေယာက္ကို က်ယ္ၿပန္႔စြာ ထိုင္စီးနိင္ပါမယ္။ တီဗီနဲ႔ ေရဒီယို ေဘာက္မ်ားအတြက္ ေနရာမ်ားကိုလည္း ၿပဳလုပ္ေပးထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Toyota Fielder for sale

ထင္ရွားမႈ

စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္ေတြ ၿဖစ္တဲ႔ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဖီဒါေလးေတြမွာ အတြင္းခန္းကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ၿပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ အေနာက္ဖက္ က ပစၥည္းတင္တဲ႔ေနရမွာ က်ယ္၀န္းၿပီး ဇိမ္ခံကား အေနနဲ႔ စီးနင္းႏိုင္တဲ႔ အၿပင္ ေစ်းႏႈန္းလည္း သက္သာတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္ကေန ၂၀၀၉ ေမာ္ဒယ္ေလာက္ထိကို ၿပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ ေရာင္း၀ယ္မႈ အေနနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ နဲ႔ ဌင္းအထက္ ေမာ္ဒယ္ေတြကိုေတာ႔ ေလလံမွာ အေတြ႔ရမ်ားပါတယ္။   ေစ်းႏႈန္းကေတာ႔ က်ပ္သိန္း  ၁၅၀ နဲ႔ ၁၆၀ ကေန ၁၈၀ ေလာက္ထိကို ရွိပါတယ္။  ေမာ္ဒယ္ မ်ားရွိ  ကားဂရိတ္ေပၚမႈတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းေတြ ကြာသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္မႈ

အိမ္စီးကားကိုမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နဲ႔ အေနာက္ခန္းက်ယ္က်ယ္ လိုအပ္သူမ်ား အတြက္ တိုယိုတာ ကိုရိုလည ဖီဒါေတြဟာ  ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး အထူးေကာင္းမြန္ သပ္၇ပ္တဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။