: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 50,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 540 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 100,000 km

Black Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 1,020 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 21,000 km

Black Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZSU60-0029924) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks...

ပရီမီယံ

Lks 580 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 108,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ACU30-0061126) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 550 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 66,000 km

Black Toyota Harrier Premium Package 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GSU30-0002916) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation Sys...

ပရီမီယံ

Lks 970 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 9,000 km

Grey Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZSU60-0026349) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,...

ပရီမီယံ

Lks 560 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 111,000 km

Black Toyota Harrier Premium L Package 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ACU30-0056580) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation S...

ပရီမီယံ

Lks 1,000 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 45,000 km

Grey Toyota Harrier Premium Advantage 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZSU60-0035476) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation Sy...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Black Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 21,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 18,000 km

Black Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 560 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 66,000 km

Black Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 200 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 140,000 km

Silver Toyota Harrier 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

ပရီမီယံ

Lks 590 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 150,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 630 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 116,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 600 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 90,000 km

Black Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 620 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 69,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 630 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 110,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 540 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 109,000 km

Black Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 560 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 148,000 km

Black Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 570 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 130,000 km

Black Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 600 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 120,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 590 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 116,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 200 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 140,000 km

Pearl white Toyota Harrier 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 570 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 140,000 km

Black Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 600 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 103,000 km

Pearl white Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 1,000 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 9,000 km

Dark Green Toyota Harrier 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 560 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 111,000 km

Black Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 189 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Harrier 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 660 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Harrier 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တိုယိုတာ ဟာရီယာမ်ား

 အၿမင္႔ကား အိမ္စီးေတြထဲက အေရာင္းရဆံုး ဟာရီယာမ်ား

Toyota Harrier for sale

ဟာရီယာကားေတြဟာ ၀ဘ္ဂြန္၊ ဟတ္ဘတ္နဲ႔ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ေတြဆီမွ ေပါင္းစပ္ထားတဲ႔ အစ္ယူဗီ အစိတ္အပိုင္းကေန အနည္းငယ္ၿမင္႔မားတဲ႔ ဒီဂရီၿဖစ္ တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး စီယူဗီ မ်ိဳးႏြယ္၀င္ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၾသစၾတီးရီးယားနဲ႔ အေမရိကမွာ ရွိတဲ႔ စံနႈန္း ဆိုဒ္နဲ႔တူညီၿပီး ကြန္ပတ္ကားေတြထက္ ၾကီးႏိုင္သလို။ တူညီတဲ႔ အရြယ္အစားနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ၿမန္မာ ၿပည္တြင္းမွာလည္း ၀ယ္ယူ စီးနင္း အသံုးၿပဳမႈေတြ ရွိပါတယ္။

တိုယိုတာကေန ၁၉၉၇ ကေန စၿပီး ဂ်ပန္မွာ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ႔ၿပီး လပ္ဆပ္ အာအိတ္ခ်္လို႔လည္း နာမည္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးၿဖင္႔ ၁၉၉၈ ခုနွစ္ေလာက္မွာ ၿပည္ပကို ေရာင္းခ်ခဲ႔ပါတယ္။ တိုယိုတာက ဌင္းရဲ႕ ဂ်ပန္ ၀ယ္ယူသူေတြကိုေတာ႔လပ္ဆပ္ ဘရန္ကို မေရာင္းပါဘူး။ တိုယိုတာ ဟာရီယာရဲ႕ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ကိုေတာ႔ ၂၀၀၃ မွာ စထုတ္ပါတယ္။ လပ္ဆပ္ေတြကိုေတာ႔ အိတ္ခ်္စပို႔ ေစ်းကြက္အတြက္ တူညီစြာနဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ တတိယမ်ိဳးဆက္ လပ္ဆပ္ အာအိတ္ခ်္ကေတာ႔ ၂၀၀၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေရာက္လာပါတယ္။ ၂၀၁၃ မွာ ဌင္း ဟာရီယာကို ေနာက္ထပ္ ဒီဇိုင္းၿပန္ဆန္းသစ္ထားပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္ေတြ လိုက္ၿပီး ရုပ္ေတြ ေၿပာင္းသြားပါတယ္။ ၂၀၁၃နဲ႔ ဌင္းရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ သိသိသာသာၾကီးကို ဒီဇိုင္းကေၿပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ဒီိဇိုင္းေၿပာင္းလဲတဲ႔ေနရာမွာ အၿပင္ပိုင္း ဒီဇိုင္းေတြအၿပင္ အတြင္းပိုင္းဒီဇိုင္းနဲ႔ အင္ဂ်င္ ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ စတဲ႔ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ပထမမ်ိဳးဆက္နဲ႔ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ႏွစ္ခုကို အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးထြက္ ေမာ္ဒယ္ကိုလည္း ေတြ႔နိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

ဟာရီယာေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြက မဆိုးပါဘူး။ သုညမိုင္ကေန ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကို ၁၀ စကၠန္႔အတြင္း ေၿပးႏိုင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္မွာ ၂၄၀၀ စီစီနဲ႔ ၃၀၀၀ စီစီ ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးလာပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ႏွစ္ခုလံုးကေတာ႔ ဌင္းရဲ႕ ဘရန္ရဲ႕ အဲဖတ္၊ အက္စ္ စတီမာ ကန္ေမရီ တို႔လို ေက်ာ္ၾကားတဲ႔ကားေတြမွာအသံုးၿပဳတဲ႔ ကား အင္ဂ်င္ေတြကို အသံုးၿပဳထားပါတယ္။ ၂၄၀၀ စီစီ ေမာ္ဒယ္ေတြကိုေတာ႔ ၿပဳၿပင္ ထိန္းသိမ္းေရးေတြမွာ ပိုၿပီး လြယ္ကူၿပီး ၃၀၀၀ စီစီေတြက်ေတာ႔ ဟိုက္ေ၀း လမ္းေတြမွာ ပိုၿပီး သံုးလို႔ ေကာင္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၄၀၀ စီစီေတြက ၁၅၈ ၿမင္းေကာင္ေရ ထြက္ၿပီး ၃၀၀၀ စီစီေတြကေတာ႔ ၂၁၆ ၿမင္းေကာင္ေရ ထြက္ပါတယ္။ ဆီစားမႈကလည္း သင္႔ေလ်ာ္တာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းရဲ႕ ေမာ္ဒယ္ကြဲ အာအိတ္ခ်္ ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ ေလအိတ္မ်ား ၿပည္ၿပည္႔စံုစံု ပါ၀င္ၿပီး ဒရိုင္ဘာ ဒူးကာ ေလအိတ္ေတြကအစပါရွိပါတယ္။ ယာဥ္ တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တိုင္ယာ ဖိအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္၊လိုက္ေလ်ာ္ ညီေထြ ၿဖစ္ေစတဲ႔ ထိပ္မီးသီးေတြနဲ႔ အေနာက္ကင္မရာေတြပါ ပါရွိပါတယ္။ ထို အေနာက္ ကင္မရာေတြကေတာ႔ ေရွ႕မွာ ပါရွိတဲ႔ တီဗီကေန တစ္ဆင္႔ ကားပါကင္ထိုးတဲ႔ ေနရာေတြမွာ အေထာက္အကူၿပဳေစႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Toyota Harrier for sale

ဒီဇိုင္း

ဒီဇိုင္းပိုင္းမွာ ထုတ္လုပ္တဲ႔ ႏွစ္ကေနၿပီး ၃ မ်ိဳးေလာက္ကြဲပါတယ္။ ပထမမ်ိဳးဆက္မွာ ေတာင္ ကားက ေတာ္ေတာ္ကို အၿပင္ပိုင္း အေနနဲ႔ ဒီဇိုင္းမွာ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေခတ္ဆန္ေနပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္သစ္ေတြမွာ အေနာက္က ကိုယ္ထည္ အနည္းငယ္ပိုၿပီး က်စ္လစ္သြားတာကုိ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး မီးလံုးေတြ ေရွ႕မီးလံုးမွာ အနည္းငယ္ ပံု ေၿပာင္းသြားပါတယ္။ မီးလံုး ေနာက္ကို ခၽြန္ထြက္လာတာ ၿဖစ္ၿပီး အရင္ ေမာ္ဒယ္ေဟာင္းမွာ ပါရွိတဲ႔ ေနာက္ၾကည္႔မွန္ အပိုတစ္ခုကို မထည္႔ေတာ႔ပါဘူး။ ၂၀၁၃ နဲ႔ အထက္ ေမာ္ဒယ္ေတြမွာကေတာ႔ အၿပင္ပိုင္း အသြင္အၿပင္က အရမ္းကြာသြားၿပီး မီးလံုးေတြ ပိုေသးငယ္ က်ဥ္းေၿမာင္းသြားၿပီး အေရွ႕ ရွဲယ္ေတြလည္း ပံုစံ ေၿပာင္းသြားပါတယ္။ အေနာက္ကေတာ႔ အရင္ကထက္ပိုၿပီး ကိုယ္ထည္ က်စ္လစ္သေယာင္ ၿဖစ္လာပါတယ္။ အတြင္း ခန္းတြင္လည္း ေမာ္ဒယ္ကို လိုက္ၿပီး မ်ားစြာ တိုးတက္လာခဲ႔ပါတယ္။ အရင္ ေမာ္ဒယ္ေဟာင္းေတြမွာေတာ႔ ဂီယာ ေဘာက္ကို ကား ဒတ္ရွ္ဘုတ္မွုာ တစ္ဆက္တည္း သိသိသာသာ တပ္ဆင္ခဲ႔ၿပီး ကား တံခါး လက္ရန္ေတြကို အနည္းငယ္ ေစာင္းေနတဲ႔ သ႑ာန္ လုပ္ထားၿပီး စီယာတိုင္ကအစ ခပ္ရိုးရိုးေတြပါပဲ။ အေနာက္ကေတာ႔ သံုးေယာက္ထိုင္ခံုပါရွိၿပီး ရွန္မၼိဳင္းသားေတြနဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၄ ေမာ္ဒယ္ ၿဖစ္တဲ႔ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ေတြမွာက်ေတာ႔ ကားစီယာတိုင္ လက္ကိုင္ေတြကအစ ကၽြန္းသားပံုစံ ဟိုက္လိုက္ခ္ေတြပါရွိလာပါတယ္။ တံခါးေတြမွာ၊ ဂီယာေဘာက္စ္ေတြမွာ ကၽြန္းေရာင္ ဟိုက္လိုက္ခ္ေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အသြင္အၿပင္ေတြကလည္း ပိုၿပီး ဇိမ္ခံကား ပံုစံပိုၿပီး ေပါက္လာတာကို ေတြ႔႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ဟာရီယာေတြမွာေတာ႔ ပိုၿပီး ဒီဇိုင္းသစ္လာကာ စီယာတိုင္မွာ ခလုတ္ေတြပိုၿပီး စံုလင္လာပါတယ္။ ဒတ္ရွ္ ဘုတ္ေတြကအစ ကြဲၿခားသြားပါတယ္။ အင္ဂ်င္ စက္ႏိႈးတဲ႔အခါ ပတ္ခ်္စတပ္ ခလုတ္ေတြ ပါ ပါရွိလာပါတယ္။ တံခါး အသြင္အၿပင္ေတြလည္း အရင္ကနဲ႔မတူ လံုး၀ကို ကြဲၿခားသြားပါတယ္။ ရုတ္တရက္ဆိုရင္ လူငယ္ၾကိဳက္ စေပါ႔စ္ ၿပိဳင္ကားေတြနဲ႔ေတာင္ ဆင္တူပါတယ္။ လယ္သာ ထိုင္ခံုေတြပါ ပါရွိလာပါမယ္။

Toyota Harrier for sale

ထင္ရွားတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

ပါ၀င္တဲ႔ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အေနနဲ႔ ၂၀၀၇ ဟာရီယာတြင္ ယာဥ္ တည္ၿငိမ္မႈ အကူ၊ စက္ရံုထုတ္ အလိြဳင္း၀ွီး၊ ႏွစ္ဆ ၿဖစ္တဲ႔ ေလေအးေပးမႈ ၊ ေနာက္မွန္ အမည္း၊ ေအာ္တို ဟိုက္လိုက္ခ္ မီးမ်ား၊ ကေလး ထိုင္ခံု အကူ၊ ေလ အိတ္ ၃ အိတ္တို႔ ပါရွိပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ဂ်ပန္ေလလံမွ တစ္ပတ္ရစ္မ်ားကို ၀ယ္ယူ စီးနင္းၾကသည္႔မွာ မ်ားၿပားသည္႔နည္းတူစြာ ၁၉၉၉၊ ၉၈ ကေန ၂၀၀၈ ေလာက္ထိကို ၀ယ္ယူ အသံုးၿပဳမႈ၊ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈမ်ားကို ေတြ႔ႏုိင္သည္႔ ၿဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းကေတာ႔ ေမာ္ဒယ္၊ ကားဂရိတ္ေပၚမူတည္ၿပီး သိန္း ၁၆၀ ေလာက္ကေန သိန္း ၄၀၀ ေလာက္ထိ ရွိပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကိုမွာဂ်ပန္ေလလံက ၀ယ္ၿပီး ၿပည္တြင္းမွာ စီးကာ ၿပန္ၿပီး ေရာင္းခ်ေနမႈေတြကိုလည္း ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ဆိုလွ်င္ေတာ႔ ေစ်းႏႈန္း မွာ ဌင္းကားကို ၀ယ္ယူရာမွာ ပိုၿပီး သက္သာတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

နိဂံုးခ်ဳပ္ရေသာ္ ဟာရီယာေလးေတြဟာ ကားပံုစံ သန္႔ၿပန္႔ၿပီး ထင္ရွားမႈေၾကာင္႔ လူၾကိဳက္မ်ားၾကပါတယ္။ မိသားစု အေနၿဖင္႔လည္းေကာင္း၊ လူနည္းစုအေနၿဖင္႔ လည္းေကာင္း စီးရာမွာ အဆင္ေၿပလွတဲ႔ ကားေလးေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အထက္တန္းလႊာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ လူငယ္မ်ား အၾကိဳက္ၿဖစ္ေနတဲ႔ ကားတစ္စီးပင္ ၿဖစ္ပါတယ္။