: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Toyota Aye and Sons
 • အသစ္

Toyota Hiace 16Seaters GL 2017 selling price at USD 40,400 at exchange rate 1370 MMK + Tax.Price can be changed due to exchange rate.Transmission Type : 4-speed automatic transmissionBreaks : Ven...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Toyota Aye and Sons
 • အသစ္

Toyota Hiace Lexury Wagon 2017 selling price at USD 47,200 at exchange rate 1370 MMK + Tax.Price can be changed due to exchange rate.Engine : 2 TR-FE, 2.7L Petrol (Compact Twin cam EFI)Transmissi...

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 120,000 km

Pearl White Toyota HiAce 15 Seater 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag...

Lks 260 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Silver Toyota Hiace 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pas...

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 110,000 km

pearl white Toyota Hiace 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Pearl gold Toyota Hiace Super Custom 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airb...

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 65,000 km

Pearl White Toyota Hiace 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...

Lks 100 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Gold Toyota HiAce Super Custom 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passe...

Lks 90 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Gold Toyota HiAce Super Custom 1995 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Air...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Pearl gold Toyota Hiace Super Custom 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airb...

Lks 100 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Pearl gold Toyota Hiace Super Custom 1995 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: D...

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • 91,000 km

Pearl gold Toyota Hiace 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Pearl gold Toyota Hiace Super Custom 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: ...

Lks 103 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Pearl gold Toyota Hiace Super Custom 1996 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: D...

Lks 255 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Pearl white Toyota Hiace 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Dri...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Aung Gabar Motor
 • အသစ္

Dark Green Toyota HiAce 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Aung Gabar Motor
 • အသစ္

Pearl White Toyota HiAce 10 Seater 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

White Toyota Hiace 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pas...

Lks 245 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

White Toyota Hiace 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pas...

Lks 270 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Pearl gold Toyota Hiace 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

Silver Toyota Hiace 1996 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...

Lks 245

ရန္ကုန္

14527
 • အသစ္

white Toyota Hiace 2011 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear,TV. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger,Airbag: Side. The windows are Power Windows.T...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တိုယိုတာ ဟိုက္ေအ႔စ္မ်ား

Toyota Hiace for sale

တိုယိုတာ ဟိုက္ေအ႔စ္မ်ားဟာ ေပါ႔ပါးတဲ႔ ေကာ္မားရွယ္ ယာဥ္ေတြထဲမွာ ပါ၀င္ၿပီး ဌင္းကို ဗန္ကား အၿပည္႔လို႔ ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ လူအနည္းဆံုး ၈ ေယာက္ေလာက္ကေန အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္တဲ႔ ကားအမိ်ဳးအစား ေမာ္ဒယ္ေပၚမူတည္ၿပီး ၁၅ ေယာက္ေလာက္ထိ စီးနင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဌင္းယာဥ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခရီးတိုေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕တြင္း ကုမၸဏီ၊ ရံုး ၀န္ထမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးေတြမွာ အသံုးၿပဳေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမ်ိဳးအစား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ထုတ္သလို ခုလို ကားအမ်ိဳးအစား ၿဖစ္တဲ့ တုိယုိတာ ကလူးဂ်ာ ႏွင့္   ဆီရီးနာ ေတြကုိလည္း ထုတ္လုပ္တာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာ ဟိုက္ေအ႔ ဂရန္ ကဘင္းေတြကို အသံုးမ်ားၿပီး ဟိုက္ေအ႔စ္ ကန္စတန္ကားေလးေတြလည္း အသံုးမ်ားပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

၂၀၀၄ ခုႏွစ္နဲ႔ ဌင္းႏွစ္ရဲ႕ အရင္မွာ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၂၄၀၀ စီစီ၊ ၂၈၀၀ စီစီ၊ ၃၄၀၀ စီစီတို႔ကို ထုတ္ပါတယ္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းထြက္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ကားေတြကေတာ႔ ေခါင္းနိမ္႔ေတြ ၿဖစ္သြားၿပီး ေမာ္ဒယ္ အားၿဖင႔္ ၂၀၁၁ မွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၂၀၀၀ စီစီကေန ၃၀၀၀ စီစီ ထိ ကို အစားစား ရွိပါတယ္။ ေအာ္တို မန္နႈ်ဴးယယ္ ဂီယာေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၅၀၀ စီစီ နဲ႔ ၃၀၀၀ စီစီ မွာ တာဗို႔ ဒီဇယ္ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၇ ဟိုက္ေအ႔စ္ေတြရဲ႕ နည္းပညာပိုင္းကို ေဖာ္ၿပရေသာ္ ေနာက္ဘီးယက္ကားေတြ ၿဖစ္တဲ႔ ဟိုက္ေအ႔စ္ကားေတြမွာ ၁၆ ဗီရွိတဲ႔ ဆလင္ဒါ ေလးလံုပါ ၂၅၀၀ စီစီ ဒီဇိုင္းအင္ဂ်င္ေတြနဲ႔ ေၿပးေနတာ ၿဖစ္ၿပီး ေအာ္တို ဘ၇ိတ္ စနစ္ေတြကို စတန္ဒန္ အေနနဲ႔ ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တန္က ၂.၈ တန္နဲ႔ ၃ တန္နီးပါးမွာ ရွိပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

Toyota Hiace for sale

ဒီဇိုင္းအေနနဲ႔ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၿဖစ္တဲ႔ကားေမာ္ဒယ္ေတြမွာ ပံုစံ ဒီဇိုင္း ဆန္းသစ္လာတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ၂၀၀၄ နဲ႔ ဌင္းေရွ႕ပိုင္း ေမာ္ဒယ္ေတြကိုပါ ေတြ႕ရပါမယ္။ ၂၀၀၆ ရုပ္ထြက္ၿဖစ္တဲ႔ ေခါင္ၿမင္႔ ဂရမ္ကာဗင္ေတြကို ေတြ႔ရပါမယ္။ ၂၀၀၄ ေနာက္ပိုင္းက အၿပင္ဖက္ ဒီဇိုင္းမွာ ပိုၿပီး ရွင္းလင္းလာကာ ဒီဇိုင္းတိုးၿမင္႔ထားပါတယ္။ ကားအတြင္းပိုင္းက လူသယ္ဖို႔ကို ဦးစားေပးလုပ္ထားတဲ႔ အတြက္ ဒတ္ရွ္ဘုတ္ေတြကို သိပ္ၾကီး အေလးေပးၿပီး ဇိမ္ခံသေဘာမ်ိဳး လုပ္ေပးထားၿခင္းေတာ႔ မရွိပါဘူး။ ၂၀၁၄ ထုတ္ ဟိုက္ေအစ္႔ GL ဂရိတ္ေတြဆို ဟန္းဂီယာေတြ ၿဖစ္သြားပါတယ္။ ၁၅ ေယာက္စီး ဟိုက္ေအစ္႔မ်ား အေနနဲ႔ လူထိုင္တဲ႔ ခံုမ်ားအေနကို ေနာက္ဆံုးက ေလးေယာက္ထိုင္ ၿဖစ္ၿပီး က်န္တဲ႔ ခံုမ်ားကေတာ႔ သံုးေယာက္တန္းခံုေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္ၿမင္႔ေတြ ရွိသလို ေခါင္ နိမ္႔ေတြ လည္း ရွိပါတယ္။ ပါ၀င္တဲ႔ အစိတ္အပိုင္းေတြ အေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း ေမာ္ဒယ္ၿမင္႔ ဟိုက္ေအ႔စ္ေတြမွာ ဆလိုက္တံခါးေတြ ပါ၀င္လာၿပီး ေလအိတ္၊ ခရီးသည္ ေလအိတ္၊ ပါ၀ါ ၀င္းဒိုး၊ ဒီဒီ ပေလးရာ အသံ စနစ္ေတြပါ ပါ၀င္ပါတယ္။

၀ယ္ယူရတဲ႔ ကားရဲ႕ ထင္ရွားမႈ

တိုယိုတာ ဟိုက္ေအ႔ေတြဟာ လူမ်ားမ်ား စီးနိင္ၿပီး ေပါ႔ပါးတဲ႔ ေမာင္းႏွင္ရာတာ လြယ္တဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး  လူ ၁၂ ေယာက္ကေန ၁၅ ေယာက္ထိ ထိုင္ႏိုင္လို႔  အသံုးမ်ားပါတယ္။ ဆီစားလည္း သင္႔ေလ်ာ္ၿပီး ၂၀၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ကေန ၃၄၀၀ စီစီ ထိ စံုလင္စြာ ရႏိုင္ၿပီး ဒီဇယ္လည္း ရႏိုင္တာမို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ အဌားယာဥ္ လုပ္ငန္းစုေတြမွာ အသံုးၿပဳေနတဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ၿပီး ဌင္းလုပ္ငန္းေတြမွာေတာ႔ ၂၅၀၀ စီစီနဲ႔ ၃၀၀၀ စီစီၿဖစ္တဲ႔ တာဗို႔ ဒီဇယ္ တိုယိုတာ ဟိုက္ေအ႔ေတြကို သံုးေနၾကပါတယ္။ အတြင္းပိုင္းမွာလည္း ထိုင္ခံု မ်ားေပမဲ႔လို႔ က်ယ္၀န္း လံုေလာက္ၿပီး ေခါင္းၿမင္႔ကားေတြမွာဆုို တီဗီေတြပါ ထည္႔သြင္းႏိုင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘုရားဖူး လုပ္ငန္းစုေတြနဲ႔ အဌားယာဥ္ လုပ္ငန္းေတြမွာ အမ်ားဆံုး အသံုးၿပဳေနတဲ႔ အမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ပါတယ္။

Toyota Hiace for sale

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ၿပည္တြင္း ၀ယ္ယူမႈ အေနနဲ႔ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္ ေအာက္ကေန ၂၀၀၂ ၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ ၊ ၂၀၁၄ စတဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၂၀၀၄ ေနာက္ပိုင္းနဲ႔ ၂၀၀၅ ေလာက္မွာ ပံုစံက ေၿပာင္းသြားမွာ ၿဖစ္ၿပီး ေခါင္ၿမင္႔ ဟိုက္ေအ႔ေတြကို လူပိုၾကိဳက္ၾကပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ကေန ၂၅၀ သိန္း၊ ၂၆၀ ေလာက္ထိ ေစ်းရိွၿပီး ၂၀၀၆ GL ဂရိတ္ ဟိုက္ေအ႔စ္ေတြဆို က်ပ္သိန္း ၃၅၀ ေလာက္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ ေမာ္ဒယ္ေတြက ထိုထက္ပိုၿပီး ေစ်းေၿမာက္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းကေတာ႔ ဟိုက္ေအ႔ေတြကို တစ္ပတ္ရစ္ အ၀ယ္မ်ားၿပီး အသစ္ေတြ လွမ္းမွာ ယူမႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဟိုက္ေအ႔ေတြဟာ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕ၿပင္ စီးနင္းမႈေတြ အတြက္ အဆင္ေၿပရံုသာမက ခရီးတိုနဲ႔ ဘုရားဖူးခရီးေတြ အတြက္ အဆင္ေၿပလွတဲ႔ကားေလးေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

တိုယိုတာ ဟိုက္ေအ႔ေတြဟာ ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕ၿပင္ စီးနင္းမႈမွာ ဘတ္စ္ကား တစ္စီး မဟုတ္ပါပဲ။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကို သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ႔ ကားၿဖစ္ၿပီး အဆင္ေၿပလွတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ေနာက္ပိုင္းေတြမွာေတာ႔ ပံုသ႑ာန္ အနည္းငယ္ေၿပာင္းလဲမႈ ရွိေပမဲ႔ ၿပည္တြင္း လူထု ႏွစ္သက္တဲ႔ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ေတြနဲ႔လည္း လာတဲ႔ကား ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ထည္ ၾကီးမားေပမဲ႔လို႔ ေပါ႔ပါးၿပီး ေမာင္းႏွင္ရတာ အဆင္ေၿပလွတယ္ လို႔ လူေၿပာမ်ားၾကတဲ႔ တိုယိုတာရဲ႕ ကားအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။