: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 220 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Ipsum 240U 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္း...

Lks 205 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Ipsum 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 350 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 110,000 km

Pearl white Toyota Ipsum 240S 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္း...

Lks 305 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 190 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 200 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • အသစ္

Black Toyota Ipsum 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Toyota Ipsum 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 218 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Ipsum 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 205 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 200 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 218 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Ipsum 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 189 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 218 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Ipsum 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 189 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 209 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Green Toyota Ipsum 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 227 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 217 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Toyota Ipsum 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 217 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Black Toyota Ipsum 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 198 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 198 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 198 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 280 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 220 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 90,000 km

Pearl white Toyota Ipsum 240u 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္း...

Lks 208 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 208 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 208 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 285 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 168 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 208 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Ipsum 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တိုယိုတာ အပဆမ္ မ်ား

Toyota Ipsum for sale

တိုယိုတာ အပဆမ္မ်ားဟာ တိုယိုတာ မီနီဗန္အမ်ိဳးအစားထဲက ၿပည္တြင္းမွာ လူစီးမ်ားတဲ႔ ကားတစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ စေတရွင္ ၀ဘ္ဂြန္နဲ႔ အၿခား ဆီဒင္နဲ႔ ဟိုက္ဘရစ္ကားေတြထက္ စာလွ်င္ အနည္းငယ္ ကိုယ္ထည္ ပိုရွည္လ်ားတဲ႔ ကား အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ ကား အတြင္းမွာ က်ယ္က်ယ္ ၀န္း၀န္း လူစီးႏိုင္တဲ႔အတြက္ မိသားစု စီးကားေတြမွာ အသံုးၿပဳပါတယ္။ ဌင္းကဲ႔သို႔အၿခား ၇ ေယာက္စီး ကားေတြလည္း တိုယိုတာ က ထုတ္ပါတယ္။ ပစ္ကနစ္၊ စေပါ႔စ္ဗန္၊ ေအဗန္စစ္ ဗာဆို စတဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစားကြဲေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၅ ပေန ၂၀၀၉ ထိ ထုတ္ေနတာပါ။ ေၿမာက္ အေမရိကမွာေတာ႔ မထုတ္ပါဘူး။ ဂ်ပန္ ေစ်းကြက္မွာပဲ ေရာင္းခ်တဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္ ႏွစ္ဆက္ရွိတဲ႔ အထဲမွာ ပထမမ်ိဳးဆက္ ၿဖစ္တဲ႔ ၁၉၉၅ကေန ၂၀၀၁ ထိ ထုတ္တဲ႔ ပထမမ်ိဳးဆက္ကို ဂ်ပန္ရဲ႕ ကုန္တင္ပို႔မႈ ေစ်းကြက္မွာ ေတြ႔ရပါမယ္။ အပဆမ္ အပါအ၀င္ ပစ္ကနစ္၊ စေပါ႔ဗန္ေတြကိုလည္း ေတြ႔ရပါမယ္။ ဌင္းတြင္ အင္လိုင္း ဖိုး ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ ႏွစ္မ်ိဳးထဲမွ ေရြးစရာရွိၿပီး ၁၈၀၀ စီစီကေန ၂၀၀၀ စီစီ နဲ႔ ၂၂၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ေတြကို ေတြ႔ရပါမယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

ၿပည္တြင္း အေတြ႔ရမ်ားၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၁ ကေန ၂၀၀၉ ေမာ္ဒယ္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္မွာေတာ႔ ၂၀၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္၊ ၂၄၀၀ စီစီနဲ႔ ၂၀၀၀ စီစီ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ေတြကို ေတြ႔ရမွာပါ။ ကိုယ္ထည္ၾကီးမားမႈနဲ႔အညီ အင္ဂ်င္ကို ကိုက္ညီစြာ တပ္ဆင္ေပးထားတဲ႔ နည္းတူစြာ အပဆမ္ကားေတြဟာ ေကာင္းမြန္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္လိုင္း ဖိုး ဆလင္ဒါပါ၀င္ၿပီး 156,22 ၿမင္းေကာင္ေရ အားကို ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Toyota Ipsum for sale

ဒီဇိုင္း

မီနီ ဗန္ကား အမ်ိဳးအစား တစ္ခု ၿဖစ္သည္႔ နည္းတူစြာ ၂၀၀၁ ေနာက္ပိုင္းၿဖစ္တဲ႔ အပဆမ္ကားေတြဟာ ဒီဇိုင္းဆန္းလာပါတယ္။ ကိုယ္ထည္အရွည္က ပံုမွန္ကားေတြထက္ ပိုရွည္ၿပီး သိပ္ေတာ႔ လူငယ္မဆန္ပါဘူး။ အတြင္းခန္း အေနနဲ႔ ထိုင္ခံု သံုးတန္းပါရွိမွာ ၿဖစ္ၿပီး အေပၚက ဆန္းရုေတြ ပါတဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဂီယာေဘာက္ကို ကား ဒတ္ရွ္ဘုတ္မွာ တပ္ေပးထားပါတယ္။ ထို အတြက္ ဟန္း ဂီယာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ခန္းကိုလည္း ေရွ႕မွာ ထိုင္ခံု သံုးတန္း ၿဖစ္သြားေပမဲ႔ ေနရာတစ္ေနရာ ယူထားေပးတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းခန္းက ဇိမ္ခံကား တစ္စီးနီးပါး အတိုင္း သန္႔ၿပန္တဲ႔ ကာလာကို ထည္႔ေပးထားၿပီး ကၽြန္းခြက္ ဟိုင္းလိုက္ေတြကိုပါ ထည္႔ေပးထားပါတယ္။

ၿမင္သာတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

ပါ၀င္တဲ႔ ပစၥည္းမ်ားအေနနဲ႔ ကာလာ ၀င္းဒိုးမ်ား၊ ေအဘီအစ္ ဘရိတ္နဲ႔ အပူအေအး ထိန္းခ်ဳပ္မႈစတဲ႔ တစ္ၿခား အစိတ္အပိုင္းေတြ ပါ၀င္ပါေသးတယ္။ နည္းပည္အဆင္ၿမင္႔မားမႈ တစ္ခုကို အပဆမ္ေတြမွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္း နဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

Toyota Ipsum for sale

ၿပည္တြင္း ၀ယ္လိုအား မ်ားတဲ႔ ေစ်းကြက္ တစ္ခုအေနနဲ႔ တစ္ပတ္ရစ္ ေစ်းကြက္ ကိုေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၂၀၀၀ ေမာ္ဒယ္ အထက္နားကို လူစီးမ်ား၊ ၀ယ္ယူမႈမ်ားပါတယ္။ ၂၀၀၉ ေလာက္အထိပဲ ထြက္တဲ႔အတြက္ ဌင္း ႏွစ္ေအာက္ကို ပိုၿပီးေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ ၂၀၀၁ ကေန ၂၀၀၃ ကို က်ပ္သိန္း ၁၇၀ ၊ ၁၈၀ ေလာက္ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ကားဂရိတ္ သန္႔ရင္ သန္႔သလို ေစ်းက ေၿမာက္တက္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ ဘရန္ေတြက်ေတာ႔ ေစ်းၾကီးတဲ႔အတြက္ ၿပည္တြင္းမွာ မစီးၾကပါဘူး။ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ တစ္ပတ္ရစ္ကို သာ စီးၾကပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကိုမွ ၿပည္တြင္းမွာ စီးၿပီး ၿပန္ေရာင္းတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဌင္း အေနအထားဆိုရင္ေတာ႔ ေစ်းကို ၿပန္ၿပီး ထပ္မံ ေလ်ာ႔ေရာင္းလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ တိုယိုတာ အပဆမ္ေလးေတြဟာ မိသားစုမ်ားတဲ႔ လူေန အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း က်ယ္ၿပန္႔စြာ ၿဖင္႔ အဆင္ေၿပေစမဲ႔ကားေလးေတြ ၿဖစ္ၿပီး တိုယိုတာ အဲဖတ္ေလာက္လည္း အရြယ္အစား မၾကီးတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။