: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 550 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 120,000 km

Pearl white Toyota Land Cruiser Prado 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering....

ပရီမီယံ

Lks 2,200 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 70,000 km

Pearl white Toyota Land Cruiser 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push ...

ပရီမီယံ

Lks 2,200 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 48,000 km

Black Toyota Land Cruiser 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ URJ202-4035510) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 1,450 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 43,000 km

Black Toyota Land Cruiser 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UZJ200-4014437) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 1,850 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 46,000 km

Black Toyota Land Cruiser 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ URJ202-4002328) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 1,380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 59,000 km

Silver Toyota Land Cruiser 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UZJ200-4020889) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Powe...

ပရီမီယံ

Lks 2,100 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 10,000 km

Pearl white Toyota Land Cruiser 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ URJ202-4035510) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System...

ပရီမီယံ

Lks 1,450 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 91,000 km

Black Toyota Land Cruiser 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UZJ200-4004087) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 1,380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 102,000 km

Pearl white Toyota Land Cruiser 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UZJ200-4025709) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System...

ပရီမီယံ

Lks 1,350 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Land Cruiser GX-R 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push St...

ပရီမီယံ

Lks 1,650 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Pearl white Toyota Land Cruiser 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 1,600 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Future Gate Bridge Co.,Ltd
 • 80,000 km

Pearl white Toyota Land Cruiser (YGN) 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering....

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Land Cruiser Prado 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering....

ပရီမီယံ

Lks 720 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Black Toyota Land Cruiser Prado 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 760 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Land Cruiser Prado 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering....

ပရီမီယံ

Lks 750 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Black Toyota Land Cruiser Prado 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Silver Toyota Land Cruiser Prado 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Silver Toyota Land Cruiser Prado 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 740 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Land Cruiser Prado 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering....

ပရီမီယံ

Lks 720 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Black Toyota Land Cruiser Prado 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Silver Toyota Land Cruiser Prado 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Silver Toyota Land Cruiser Prado 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Silver Toyota Land Cruiser Prado 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Silver Toyota Land Cruiser Prado 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 700 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Land Cruiser Prado 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering....

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Silver Toyota Land Cruiser Prado 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Silver Toyota Land Cruiser Prado 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Silver Toyota Land Cruiser Prado 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Silver Toyota Land Cruiser Prado 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Land Cruiser Prado 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering....

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ၿမန္မာၿပည္ အၿမင္႔ကားေတြထဲက လန္ခရုဇာ မ်ား

Toyota Land Cruiser for sale

ၿမန္မာမွာ လန္ခရုဇာကားမ်ားဟာ ေစ်းၾကီးတန္၀င္ ကား အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္ရံုလူေတြ ၀ယ္မစီးၾကပါဘူး။ ေစ်းႏႈန္ူးက ေမာ္ဒယ္ အနိမ္႔စားေတာင္ က်ပ္ သိန္း (၃၀၀) နီးပါး ကပ္ေနလို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။  တိုယိုတာ တံဆိပ္ထဲက လန္ခရုဇာ ကားမ်ားဟာ SUV တန္၀င္ အၿမင္႔စား ဘီးအၿမင္႔ကားမ်ား ၿဖစ္ၾကပါတယ္။ ကား ၾကီးသလို အင္ဂ်င္လည္း ၾကီးပါတယ္။ လန္ခရုဇာထဲမွာေတာ႔ ေအာ္တို ဂီယာေတြ အသံုးမ်ား အလာမ်ားၾကပါတယ္။ ဇိမ္ခံကား တစ္ၿဖစ္လည္း ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ သူ႔ ကို  ဂီယာမွာ ေအာ္တိုသာ သံုးၾကပါတယ္။

လန္ခရုဇာကို ဘီးအၿမင္႔ ဇိမ္ခံကားေတြ ၾကိဳက္ၿပီး ေငြ သံုးနိင္သူေတြအတြက္ တိုယိုတာ လန္ခရုဇာဟာ ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ ယေန႔ထိေတာ႔ လန္ခရုဇာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အၿပစ္ အနာအဆာတစ္စြန္းတစ္စမွာ သံုးစြဲသူေတြၾကားမွာ ၾကားရၿခင္း မရွိေသးပါဘူး။ မဆင္မၿခင္မူေတြေၾကာင္႔ အရွိန္လြန္ၿပီး မေတာ္တဆ ၿဖစ္တာေတြေတာ႔ ရွိပါတယ္။  လန္ခရုဇာဟာ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ၾကားမွာ ေရပန္းစားၿပီး အရင္ ေမာ္ဒယ္ေတြက အစ မရိုးရေအာင္ ရွိေနပါတယ္။ ေရပန္းစားမွဳ ၾကားမွာ လန္ခရုဇာ အၿပင္ တိုယိုတာ လန္ခရုဇာ ပရာဒို ကိုပါ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။  ဒီဇယ္ ၊ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ေတြ ေရြးနိင္ၿပီး အင္ဂ်င္ၾကီးတဲ႔ အတြက္ ဆီစားကိုေတာ႔ သိထားၿပီး တြက္ခ်က္ကာ ၀ယ္ယူရဖို႔ ရွိပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

ေနာက္ပိုင္းထြက္လာတဲ႔ တိုယိုတာ လန္ခရုဇာ ေတြက ေမာ္ဒယ္ ၂၀၀၈ ေလာက္ကေန ယေန႔ထုတ္အထိကို အနည္းဆံုး V6 ဆလင္ဒါ (၆) လံုးပါ ၄.၀ လီတာေလာက္က စၿပီး ၄.၅ လီတာ ထိရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး V8 တာဗို အင္ဂ်င္မွာေတာ႔ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လန္ခရုဇာ ကားေတြ အားလံုးကေတာ႔ ေလးဘီးယက္ စနစ္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၅၇၀၀ စီစီၿဖစ္တဲ႔  V8 အင္ဂ်င္ေတြမွာ ၿမင္းေကာင္ေရအားဟာ ၃၈၁ သြားၿပီး လိမ္အားေပါင္ ၄၀၂ ရွိပါတယ္။ ေအာ္တို ဂီယာ ၆ ခ်က္ကို ပံုမွန္ ေမာ္ဒယ္ တစ္ခုအေနနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး  ခန္႔မွန္းေၿခအားၿဖင္႔ ဆီစားမွာတစ္နာရီကို  ၿမိဳ႕တြင္း ၁၃ ဂါလံကေန ၿမိဳ႕ၿပင္ ၁၈ ဂါလံထိ ရရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါကေတာ႔  ဇိမ္ခံ ေလးဘီ ေမာင္း V 8 အင္ဂ်င္ေတြအတြက္ ပ်ဥ္းမွ် ၿဖစ္ပါတယ္။ အေတြ႔အၾကံဳၿပန္လည္ မွ်ေ၀သူမ်ားရဲ႕ၿပန္ေၿပာၾကားခ်က္အရ လန္ခရုဇာေတြဟာ စီးရတာ သက္ေတာင္႔ သက္သာ ရွိၿပီး ဘီးေတြရဲ႕ အေနာက္မွာ  ၾကီးမားမႈေတြကို ခံစားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္းႏွင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္လည္း ေကာင္းမြန္ လြယ္ကူၿပီး ပါကင္ထိုးရာတြင္ လည္း အဆင္ေၿပလွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Toyota Land Cruiser for sale

တိုယိုတာ လန္ခရုဇာရဲ႕ ယမန္ေန႔ရက္မ်ား

ပထမဆံုးမ်ိဳးဆက္ကို ၁၉၅၁ ေလာက္မွာ စတင္ထုတ္ပါတယ္။ ပံုစံကေတာ႔ ဂ်စ္ကား ပံုစံနဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ အမိုးဖြင္႔ပံုစံ၊ စေတရွင္း ၀က္ဂြန္၊ ထရပ္ပံုစံေတြလည္း ထုတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ေတာင္ ဆူဒန္မွာ  အေရာင္းရဆံုး ၿဖစ္ခဲ႔ၿပီး ၾသစၾတီးရီးယားမွာေတာ႔  ေလးဘီးယက္ လန္ခရုဇာေတြက ထို အခ်ိန္တုန္းက နာမည္ၾကီး အေရာင္းရဆံုး ၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တိုယိုတာဟာ ၾသစၾတီးရီးယားမွာ ၿပန္ၿပီး   က်ယ္ၿပန္႔စြာ စမ္းသပ္ခဲ႔ပါတယ္။ သူရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကေတာ႔ လန္လိုဗာ ဒစ္ကာဗာရီ၊ ရိမ္းရိုဗာ၊ မစ္ဆူဘီရွိ ပါက်ဲရိုးတို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

လန္ခရုဇာ ၂၀၀ ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ အေအးခန္း ေသတၱာေတြပါ ပါ၀င္လာပါတယ္။ စြမ္းအားကိုေတာ႔ယာဥ္ရဲ႕ အင္ဂ်င္ကေန ရရွိတာ ၿဖစ္ၿပီး  အေအးေတြကို သယ္ေဆာင္လာႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လန္ခရုဖာ ၂၀၀ ဗီ အိတ္ခ်္ေမာ္ဒယ္ေတြနဲ႔ ဒီဇယ္ ေမာ္ဒယ္ ေတြမွာ ထိုင္ခံုက ၇ ခံုပါ ရွိပါတယ္။ အေနာက္ခံုေတြကို အလွန္၊ အခ်ၿပဳႏိုင္ၿပီး အေနာက္ခန္း အတြက္ ေနရာကို ပိုမို ရရွိေစပါတယ္။   ဓာတ္ဆီ သံုး ေမာ္ဒယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ( GX ) ေမာ္ဒယ္ အပါအ၀င္ နဲ႔ ဒီဇယ္ တာဗို႔ GXL ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ ထိုင္ခံုကို ရွစ္ေယာက္စီး အၿဖစ္ တိုးၿမင္႔ထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုနဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ ထိုင္ခံု ေနရာ က်ယ္၀န္းမႈကို ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ထည္ ေဘးဘက္ ကာကြယ္မႈေတြ အေနနဲ႔  လန္ခရုဇာ ေမာ္ဒယ္ ၂၀၀ တြင္ ၾကာရွည္ ခံႏိုင္တဲ႔ ကိုယ္ထည္ ေဘးဘက္ ကာကြယ္မႈနဲ႔ လာပါတယ္။ ၿခစ္ရာေတြနဲ႔ အၿခား အရာေတြကို ကာကြယ္ေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေဘးဖက္ရွိ ေဖာင္းၾကြေပၚတြင္ စိမ္းေရာင္ သတၱဳ နဲ႔အတူ ဒီဇုိင္းကို သိေစပါတယ္။ ေလးဘီးေမာင္းစနစ္ေတြေပၚမွာ ထပ္မံ ေပါင္းထည္႔မႈ အေနနဲ႔  ထို ကိုယ္ထည္ ကာကြယ္ၿခင္း နည္းပညာဟာ  လန္ခရုဇာ ေမာ္ဒယ္ ၂၀၀ တိုင္းမွာသာ ပါ၀င္လာတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ လန္ခရုဇာမ်ား

Toyota Land Cruiser for sale

ယေန႔ က်ေတာ္တို႔ ၿမင္ေတြ႔ေနရတာကေတာ႔ J100 ေမာ္ဒယ္ စီးရီးနဲ႔ J 200 စီးရီးတို႔ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ J100 က ၁၉၉၈ ကေန ၂၀၀၇ ထိ ထုတ္ပါတယ္။ ယခု ၿပည္တြင္းမွာ အ၀ယ္လိုက္လ်က္ရွိေနေသးတယ္။ ကားအမ်ိဳးအစားထဲမွာ လည္း ယင္းေမာ္ဒယ္ပါပါ တယ္။ အမ်ားအားၿဖင္႔ကေတာ႔ ၁၉၉၈၊ ၁၉၉၉၊ ၂၀၀၀ ၊ ၂၀၀၁ ထုတ္ေလာက္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္.။ ကိုယ္ထည္ ဆိုဒ္က တံခါး  (၄)ေပါက္ ၀က္ဂြန္ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ၄.၂ လီတာ၊ ၄.၅ လီတာ၊ ၄.၇ လီတာ အစားစား ရွိပါတယ္။ ဂီယာ (၅) ခ်က္မွာ မန္ႏ်ဴးယယ္လာ ပါတယ္ .

ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ႔  ၂၀၀၇ ကေန ယေန႔ထိ ထုတ္ေလ႔ရွိတဲ႔ J200 ၿဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို လတ္ဆတ္ LX570 လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ တံခါး (၅) ေပါက္ SUV ပါ။ ေရွ႕အင္ဂ်င္၊ ေလးဘီး ေမာင္းၿဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္ ၄.၀လီတာ၊ ၄.၆ လီတာ၊ ၄.၇ လီတာ၊ ၅.၇ လီတာ တို႔လာပါတယ္။ ၄.၅ လီတာမွာ တာဗို အင္ဂ်င္ပါလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဂီယာ (၆) ခ်က္ ေအာ္တို ရွိၿပီး ဂီယာ (၅) ခ်က္မွာ ေအာ္တို မန္န်ဴးယယ္ ရပါတယ္. အရင္ ေမာ္ဒယ္ေတြထက္ ကားအေလးခ်ိန္ အနည္းငယ္ ပိုလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းမ်ား

၂၀၀၆ ေမာ္ဒယ္ တိုယိုတာ လန္ခရုဇာ ဒီဇယ္ ေအာ္တိုကို သိန္း တစ္ေထာင္ ေလာက္ထိ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ ပစၥည္းစံု၊ အစိတ္အပိုင္း စံုၿဖစ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဆန္ရူပါတဲ႔ တိုယိုတာ လန္ခရုဇာ ဆိုက္ကနက္ဆိုရင္ ေစ်း ၄၅၀ သိန္းနဲ႔ ၅၀၀ နားကပ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္က ၂၀၀၀ ေလာက္ ၿဖစ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းေတြက တကယ္ကို ထုတ္လုပ္တဲ႔ ႏွစ္အလိုက္ ကြာၿခားပါတယ္။ လတ္တေလာ တိုယိုတာ လန္ခရုဇာကို စလစ္နဲ႔သာ သြင္းၾကမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ ၿမန္မာနိင္ငံရဲ႕ ေပၚလစီအရ ၂၀၀၈ အထက္ကိုသာ ဖရီး ပါမစ္နဲ႔ သြင္းခြင္႔ရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္.ထို အတြက္ ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ကားေတြက ေစ်းအလြန္ၿမင္႔မားသြားမွာ ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ စလစ္နဲ႔သာ စဥ္းစားလာၾကပါတယ္။ လက္ရွိ  သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ တိုယိုတာ လန္ခရုဇာ ေတြ ကို ေစ်းကြက္မွာ ပိုေတြ႕ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။