: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 360 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Mark X 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 350 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Mark X 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 790 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 17,000 km

Black Toyota Mark X 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GRX133-6003458) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္...

ပရီမီယံ

Lks 660 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 83,000 km

Black Toyota Mark X 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GRX130-6042877) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္...

Lks 253 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Mark X 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 358 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Toyota Mark X 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 378 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Mark X 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 350 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Mark X 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 425 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Lucky Maximum
 • 12,000 km

Toyota Mark X Zio Push Start 7 seaters 2.4 2WD Good condition

Lks 350 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Mark X 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 610 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Toyota Mark X 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 279 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Mark X 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 285 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Toyota Mark X 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 305 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Mark X 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

JPM Services Co.,Ltd
 • 80,000 km

Black Toyota Mark X G Grade 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Toyota Mark X 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 668 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

MMM Car Sales Center
 • 50,000 km

Pearl white Toyota Mark X 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

Lks 660 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

MMM Car Sales Center
 • 60,000 km

Black Toyota Mark X 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

Lks 730 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

MMM Car Sales Center
 • 30,000 km

Pearl white Toyota Mark X 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

Lks 305 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Mark X 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 252 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Mark X 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 307 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Mark X 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 820 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Black Toyota Mark X 350 S 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start,A/C: Rear. ...

Lks 790 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Mark X Premium 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start,A/C...

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Mark X 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 260 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Mark X 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airb...

Lks 660 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

JPM Services Co.,Ltd
 • 80,000 km

Black Toyota Mark X G Grade 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

Lks 385 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Future Gate Bridge Co.,Ltd
 • 59,671 km

Pearl white Toyota Mark X 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

Lks 660 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 75,000 km

Pearl White Toyota Mark X 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airb...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

MMM Car Sales Center
 • အသစ္

Pearl white Toyota Mark X G Grade 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တိုယိုတာ မတ္ အိတ္ခ်္မ်ား

Toyota Mark-X for sale

တိုယိုတာ မတ္ အိတ္ခ်္ေတြဟာ မတ္တူးလို ေမာ္ဒယ္ နိမ္႔ေတြ မဟုတ္ပဲ ၂၀၀၄ ေမာ္ဒယ္ကေန စထုတ္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၄ ထိကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ေမာ္ဒယ္ေတြ ၿမင္႔တဲ႔ အတြက္ ကားပံုစံက Lexus လုိ သစ္လြင္ ဆန္းသစ္ပါတယ္။ ဆလြန္ကားအမ်ိဳးအစားထဲမွာ ပါ၀င္ၿပီး တံခါးေလးေပါက္နဲ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္အၿပင္ တရုတ္မွာ တစ္ၿခား နာမည္တစ္ခုနဲ႔ ေရာင္းပါတယ္။ ၃၀၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္၊ ၂၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ေတြကို ႏွစ္မ်ိဳး ထြက္ၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးမွာ ဗီဗီတီအိုင္ အင္ဂ်င္ ႏွစ္လံုးပါရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္ ေမာ္ဒယ္ေတြအတြက္ဆို ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ေတြ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ ဘီးေမာင္း ၿဖစ္ၿပီး ဂီယာ ၆ခ်က္ ေအာ္တို ေတြကို ပံုမွန္ စံႏႈန္းတစ္ခု အေနနဲ႔ ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ေလးဘီးေမာင္း စနစ္ကားေတြကေတာ႔ ဂီယာ (၅) ခ်က္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ မတ္ အိတ္ခ်္ေတြဟာ မတ္တူးေတြရဲ႕ ေအာင္ၿမင္မူေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ မီးလံုးေတြမွာ ဆန္းသစ္ထားၿပီး ေဘာ္နပ္ ေရွ႕လိုဂိုေနရာေတြကိုပါ ေခတ္ဆန္မႈ အေနနဲ႔ ေတြ႔ရမွာပါ။

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

အင္ဂ်င္ ႏွစ္မ်ိုဳးနဲ႔ လာပါတယ္။ ပထမ တစ္ခုကေတာ႔ ၂၅၀၀ စီီစီ ဗီ 6 အင္ဂ်င္နဲ႔ ၿဖစ္ၿပီး ၿမင္းေကာင္ေရ ၂၀၀ ထုတ္ပါတယ္။ ၃၅၀၀ လီတာ ကေတာ႔ ၃၁၄ ၿမင္းေကာင္ေရ ထုတ္ၿပီး သူလည္း ဗီ 6 အင္ဂ်င္ ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ မတ္ အိတ္ခ်္ ကားေတြဟာ ဆီစား သက္သာတဲ႔ကားေတြကို မိတ္ဆက္ခဲ႔ပါတယ္။ ဓာတ္ဆီကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ဆီစား သက္သာပါတယ္။ ဆီစား သက္သာေအာင္လည္း လုပ္ထားၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လုပ္မႈကိုလည္း ေလ်ာ႔ခ်ထားပါတယ္။ ၂၅၀၀ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ တစ္လီတာကို ၁၃.၀ ကီလိုမီတာ ေရာက္ပါတယ္။ ၃၅၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ တစ္လီတာကို ၁၀.၂ ကီလိုမီတာေရာက္ပါတယ္။

Toyota Mark-X for sale

ဒီဇိုင္း

ဆလြန္ကားလည္း ၿဖစ္ၿပီး ကားရွည္ပါတယ္။ ေရွ႕မီးကို ထင္ထင္ရွားရွား ႏွစ္လံုးေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ေဘာနပ္က မ်က္နွာၿပင္ တစ္ေၿပးတည္း မဟုတ္ပဲ မီးလံုးေနရာဖက္မွာ ေဘာနပ္ကို အနည္းငယ္ လိုင္းေဖာ္ထားတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ မီးလံုး ႏွစ္လံုးဖက္ၾကားရွိ ကား ထိပ္မွာေတာ႔ မတ္ အိတ္ခ်္ဆိုတဲ႔ တံဆိပ္ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး မီးလံုးေတြက စေပါ႔စ္ ဆန္ပါတယ္။ အေနာက္မီးကလည္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ႏွစ္လံုးတည္းပါပဲ။ အတြင္းခန္းအေနနဲ႔ ၂၀၀၄ ကတည္းက စၿပီး ဒီဇိုင္းက မိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္းေတြကို စီယာတိုင္နဲ႔ ဂီယာေဘာက္စ္၊ တံခါး ပါ၀ါ ၀င္းဒိုး ေဘာင္ေတြမွာလည္း ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂီယာတံေတြ ပုတိုတိုေလး ၿဖစ္သြားၿပီး ဂီယာ ေဘာက္စ္ က ထိုင္ခံု ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ တည္ရွိၿပီး အလယ္ကို ၿခားထားပါတယ္။ တီဗီပါရွိၿပီး ဌင္းအတြက္ ေနရာကိုလည္း ၿပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ စီယာတိုင္မွာ ခလုတ္ေတြပါရွိလာတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါမယ္။ ၂၀၀၉ မွာ ထုတ္တဲ႔ မတ္ အိတ္ခ်္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ေတြဆို ပိုၿပီး ဒီဇိုင္းပိုင္းကုိ တိုးၿမင္႔ထားတာ ကို ေတြ႔ရပါမယ္။ ပါ၀င္ထားတဲ႔ ပစၥည္းေတြ အေနနဲ႔ ပါ၀ါ ေလာခ္႔၊ ပါ၀ါ စတီယာရင္၊ တီဗီ၊ ေလအိတ္၊ ပါ၀ါ ၀င္းဒိုးေတြကို ပါ၀င္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္.

၀ယ္ယူရတဲ႔ ထင္ရွားမႈ

တိုယိုတာ မတ္ခ်္ အိတ္ေတြဟာ ၂၀၀၄ ကေန စၿပီး ထုတ္တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္တာနဲ႔ အညီ ဒီဇိုင္းပိုင္းမွာ ဆန္းသစ္ၿပီး လွပပါတယ္။ ၂၀၁၁ ေမာ္ဒယ္ေတြဆို ပိုၿပီး ဒီဇိုင္း Toyota Mark-X for sale ဆန္းသစ္လာၿပီး အၿပင္ဖက္နဲ႔ အတြင္း ကားအစိတ္အပိုင္း အားလံုးနီးပါး ေၿပာင္းလဲသြားတာကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အားမွာလည္း ၿမင္းေကာင္ေရ ၂၀၀ အားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ႔ ၂၅၀၀ စီစီကို သံုးထားတဲ႔ အတြက္ ဇိမ္ခံ ဆီဒန္ကားတစ္မ်ိဳး အေနနဲ႔ အသံုးၿပဳေနၾကတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းခန္းကလည္း ဒီဇိုင္းလွပပါတယ္။ တီဗီ၊ စီယာတိုင္၊ တံခါးေပါက္ေတြကအစ လွပေသသပ္ပါတယ္။ အေနာက္မွာ ပစၥည္း တင္လို႔ရတဲ႔ အၿပင္ လူ(၅) ေယာက္ စီးလို႔ရတဲ႔ အတြက္ အသံုးၿပဳၾကပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္း နဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ၂၀၀၄ ကေန ၂၀၀၉ အထိကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၂၀၀၄ ကေန ၂၀၀၅ ကို ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္း ၁၈၀ ၊ ၂၀၀၊ ၂၅၀ ရွိႏိုင္ၿပီး ၂၀၀၇ ကေန ၂၀၀၉ ကိုေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ နီးပါးကေန က်ပ္သိ္န္း ၅၀၀ နီးပါး ရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေလလံကေန လည္းေကာင္း၊ အေရာင္း စင္တာကေန လည္းေကာင္း ရႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ နဲ႔ ၂၀၀၈ အေက်ာ္ကို စလစ္လြတ္သြင္းႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းေအာက္ဆိုလွ်င္ေတာ႔ စလစ္နဲ႔ ကပ္ရပါမယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

 တိုယိုတာ မတ္ အိတ္ခ်္ကားေတြဟာ အင္ဂ်င္ ဆီစားအားမွာ ဟတ္ဘတ္နဲ႔ မီနီကားေလးေတြေလာက္ေတာ႔ မေသးေပမဲ႔ ဆလြန္ကား ၾကိဳက္သူတို႔ အတြက္ အင္ဂ်င္အား ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ တစ္လီတာကို ၂၅၀၀ စီစီဆိုလွ်င္ ၁၃ ကီလိုမီတာ အထိကို ေၿပးႏိုင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး အိမ္စီးကားေတြအတြက္ အဆင္ေၿပတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။