: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 109 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Passo 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 60,000 km

Pearl White Toyota Passo 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 122 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Passo 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 96 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Passo 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Toyota Passo 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 118 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Passo 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 117 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Passo 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 116 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Passo 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 99 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Passo 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Passo 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 121 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Passo 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 112 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Passo 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 119 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 77,000 km

Pearl White Toyota Passo 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 119 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 77,000 km

Pearl White Toyota Passo 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Toyota Passo 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 116 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Toyota Passo 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 110 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Passo 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 112 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Passo 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 114 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Passo 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 130 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Grand Phoenix Auto Co.,Ltd
 • 61,000 km

Pearl white Toyota Passo (+ Tax) 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart...

Lks 123 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Red Toyota Passo 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 118 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Green Toyota Passo 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Gold Toyota Passo 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 99 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Passo 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Purple Toyota Passo 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 107 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Toyota Passo 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Passo 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

Lks 107 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Passo 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Passo 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MoeZac Zin
 • 105,000 km

ကားေကာင္းကားသန္႕ ပိုုင္ရွင္ကိုုယ္တိုုင္ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏွုုန္းညွိႏွွွိဳင္း ကားေပၚ္မူတည္ျပီး အလဲအထပ္လုုပ္ေပးသည္။ Moezac Company 097 9999 6699, 097 9999 6600

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တိုယိုတာ ပတ္ဆိုမ်ား

Toyota Passo for sale

တိုယိုတာ ပတ္ဆိုမ်ားဟာ မီနီကား အမ်ိဳးအစား တစ္ခုအေနနဲ႔ ၿပည္တြင္း အိမ္စီး ကားေစ်းကြက္မွာ ထင္ရွားပါတယ္။ ရိူးရြန္မ်ားက မွာယူၿပီးသားတစ္ခုအေနနဲ႔ တင္သြင္းေရာင္းခ်မူေတြ ရွိသကဲ႔သို႔ ၿပည္တြင္း လူထုကလည္း ၾကိဳက္နွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ေစ်းသက္သာမူ၊ ဆီစား သက္သာမူ၊ ေနရာအရႊယ္အစား သက္သာမူတို႔ၿဖင္႔ လူထုရဲ႕ အာရံုကို ဖမ္းစားနိင္ခဲ႔ပါတယ္။ နစ္ဆန္း မတ္ခ်္ နဲ႔ ဒိုင္အီဟတ္ဆု မီရာတို႔လို ကားေသးအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ၿပည္တြင္းမွာ ေတာ႔ တိုယိုတာ ပတ္ဆိုလို ဆိုလိုက္တာနဲ႔ သိသာေစတဲ႔ ကားတစ္မ်ိဳးပါ။ အင္ဂ်င္ေသးပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ၁၀၀၀ စီစီနဲ႔ ၁၃၀၀ စီစီတို႔ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၁၃၀၀ စီစီကို လူၾကိဳက္မ်ားပါတယ္။

 ေရွ႕ေခါင္းက ေလးေထာင္႔မက်တစ္က်နဲ႔ ကားအေသးပံုစံ၀င္ၿပီး ကားအတြင္းဖက္မွာလည္း ထိုင္ခံုေနရာ စားသက္သာေအာင္လို႔ ဂီယာေဘာက္စ္ ေနရာမွာ ဟန္းဂီယာကို လုပ္ေပးထားပါတယ္။ အတြင္းခန္းကေတာ႔ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းနဲ႔ ေသးေသးသြယ္သြယ္ေလးပါပဲ။ ပတ္ဆိုက္ို ပတ္ဆို ဆတ္တယ္ ၇ေယာက္စီး ကားအမ်ိဳးအစားတစ္ခုအေနနဲ႔လည္း ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ဌင္းကေတာ႔ MPV ကား အမ်ိဳးအစား၀င္ကာ ထိုင္ခံုက သံုးတန္းၿဖစ္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းက တိုယိုတာ အယ္ဖတ္နဲ႔ဆင္ၿပီး ဂီယာေဘာက္စ္ေတြကအစ အယ္ဖတ္ဂီယာ ေဘာက္စ္လို႔ ကားအေရွ႕ ဒတ္ခ်္ ဘုတ္မွာ ပါရွိလာတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းခန္း၊ ကားတံခါးကအစ ပံုစံကေတာ႔ ပတ္ဆိုရဲ႕ ပံုစံအတိုင္း ရိုးရိုး ရွင္းရွင္းၾကီးပါပဲ။

တိုယိုတာ ပတ္ဆိုမ်ားကို တစ္ၿခားတစ္ဖက္မွာ ဒိုင္အီဟတ္ဆု ဘြန္ဆိုတဲ႔ နာမည္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၀၄ ခုနွစ္ကေန ယေန႔အထိ ထြက္ရွိလ်က္ရွိပါတယ္။

Toyota Passo for sale

စြမ္းေဆာင္ရည္

ကားအေသးစားေလးေတြ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ အင္ဂ်င္ ၁၀၀၀ စီစီကေန ၁၃၀၀ စီစီဆိုတဲ႔ အင္ဂ်င္ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးကို ထုတ္ပါတယ္။ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ေတြ ၿဖစ္ၿပီး ဂီယာက ေအာ္တို ေလးခ်က္ ဂီယာေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ပတ္ဆိုေလးေတြမွာ တီဗီ တို႔ကို တပ္ဆင္ပါရွိလာတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကလည္း အေနာက္ ကင္မရာတို႔ကို ၿပန္လည္ တပ္ဆင္ၿခင္းေတြပါ ရွိလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အေနာက္ကေတာ႔ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေယာက္ထိုင္လို႔ရၿပီး ေနာက္ဖံုးဖြင္႔ၿပီး ပစၥည္း ထည္႔လို႔ရမဲ႔ ေနာက္ဖံုးပါ ပါမယ္။ ပါ၀ါ ၀င္ဒိုးပါမယ္။ စမတ္ကီး တို႔ကို ပါရွိၿပီး ရိုးရွင္းလွတဲ႔ ပတ္ဆိုေလးေတြပါပဲ။ အေရာင္ကိုေတာ႔ အၿဖဴေရာင္ အၿပင္ အမည္း၊ ေငြေရာင္၊ မီးခိုး စတဲ႔အေရာင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္နိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

တိုယိုတာ ပတ္ဆိုကားေတြဟာ စူပါ မီနီ ကား အုပ္စုထဲမွာ ပါရွိသည္႔ နည္းတူစြာ အရြယ္အစား ေသးငယ္ၾကပါတယ္။ ေသးငယ္ေပမဲ႔လို႔ လူ (၅) ေယာက္စီး ကားေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကားအၿပင္ဖက္ ကားပံုသ႑ာန္မွာ ေလးေထာင္႔ဆန္ၿပီး ထိပ္ပိုင္း ေဘာ႔နက္ကိုေတာ႔ အနည္းငယ္ လံုးသေယာင္ရွိပါတယ္။ အေနာက္ပိုင္းမွေတာ႔ ေနာက္သုတ္မီး အပါအ၀င္ မွန္အနက္ ၿဖစ္ကာ မီးလံုးက နည္းနည္း ရွည္ေမ်ာေမ်ာပံုစံက်စြာ ကားကို အလွဆင္ထားပါတယ္။ အတြင္းခန္းအေနနဲ႔ အတြင္းတြင္ ဟန္းဂီယာေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ကား ဒိုင္ခြက္ကေတာ႔ ကားအရြယ္အစားနဲ႔ ကိုက္ညီစြာပဲ ေသးငယ္ပါတယ္။  ဒတ္ရွ္ ဘုတ္မွာ ကားအတြက္ တီဗီနဲ႔ အေနာက္ ပါကင္စနစ္အတြက္ တပ္ဆင္ရန္ နဲ႔ အသံုးၿပဳရန္ ေနရာကို ထားရွိေပးထားပါတယ္။ အေနာက္ခန္းမွာ ထုိင္ခံုကို တစ္တန္းတည္း အေနနဲ႔ သံုးေယာက္ထိုင္ႏိုင္တာကို ေတြ႔မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Toyota Passo for sale

 ၿပည္တြင္းက တစ္ပတ္ရစ္ ပတ္ဆိုမ်ား

ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ စလစ္လြတ္သြင္းလို႔ရတဲ႔ ၂၀၀၇ ကေန ေနာက္ပိုင္းကို အသြင္းမ်ားပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကို ၁၃၀၀ အေရြးမ်ားၿပီး ၂၀၁၁ ပတ္ဆိုေတြနဲ႔ ပတ္ဆို အရွည္ကား ပတ္ဆို ဆတ္တယ္ကားေတြကိုလည္း ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဆတ္တယ္ကေတာ႔ အင္ဂ်င္ ၁၅၀၀ ရွိပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္း နဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ပတ္ဆိုေလးေတြကို အနည္းဆံုး ေစ်းႏႈန္း က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေလာက္မွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး သိန္း ၈၀ နဲ႔ သိန္း ၉၀ မွာလည္း ရနိင္ပါမယ္။ ပတ္ဆို အရွည္ကား ဆတ္တယ္ကားေတြကိုေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၁၃၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ မွာ ရရွိနိင္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ပတ္ဆို ေတြဆို က်ပ္သိန္း ၁၃၀ ေလာက္ရွိပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

တိုယိုတာ ပတ္ဆိုေလးေတြဟာ ကား အငယ္စား အေသးစားေလးေတြ ၿဖစ္သလိုပဲ ဌင္းရဲ႕ အင္ဂ်င္ကလည္း ၁၃၀၀ စီစီမွာ အမ်ားဆံုး တြင္က်ယ္စြာ အသံုးၿပဳေနၾကတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္း မွာ အထူးသၿဖင္႔ အိမ္စီး၊ နဲ႔ အဌားယာဥ္မ်ား အၿဖစ္ အသံုးၿပဳႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းရဲ႕ အားသာခ်က္ တစ္ခုအေနနဲ႔ ကေတာ႔ ေစ်းႏႈန္း သက္သာတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။