: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 50,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 78,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NZT260-3102717) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 430 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3078159) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • အသစ္

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3102717) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 430 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 66,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3078159) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 95,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3079965) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 86,000 km

Black Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3079778) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks...

ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 91,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3082856) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 430 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 66,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3078159) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 86,000 km

Black Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3079778) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks...

ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 91,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3082856) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 95,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3079965) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 50,000 km

Brown Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 420 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 40,000 km

Brown Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 350 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 40,000 km

Pearl white Toyota Premio 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 170,000 km

Black Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 390 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 40,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 80,000 km

Black Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 440 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 28,000 km

Brown Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 390 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 91,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 88,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Global Myanmar
 • 91,000 km

White Toyota Premio C-Package 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ CT211-0004793) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • 70,000 km

Silver Toyota Premio 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3068330) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပ...

Lks 220 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 65,000 km

Silver Toyota Premio 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Premio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 320 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Aungmin Naing
 • 95,000 km

အျဖဴေရာင္ ေရာင္နဲ႔ ဤToyota Premio G 2009 5I /75## ကားသည္ 320 Lksေရာင္းေဈးနဲ႔မို႔လို႔ အလြန္တန္တဲ့ကားပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သင္လက္မလြတ္ပါေစနဲ႔ ။ ေမာင္းႏွင္ၿပီး 95000ကီလိုမီတာရွိျပီးအလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ...

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Zinkokolin1234 Zinkokolin1234
 • 80,000 km

Call No 09448601996

Lks 327 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Grey Toyota Premio 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 320 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 80,000 km

Pearl white Toyota Premio 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 315 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တိုယိုတာ ပရီမီအိုမ်ား

Toyota Premio for sale

 တိုယိုတာရဲ႕ ဘရန္ထဲက ဆီဒန္ကားအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္တဲ႔ တိုယိုတာ ပရီမီယိုမ်ားကို ၿပည္တြင္းမွာ အနည္းအက်ဥ္းေတ႔ြ နိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းက တုိယိုတာ မတ္စ္ အိတ္ခ်္နဲ႔ ဆင္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ ဌင္းက အနည္းငယ္ ပိုၿပီး ကားအရွည္တိုပါတယ္။ အင္ဂ်င္က ၁၅၀၀ ကေန စၿပီး ရရွိတဲ႔အတြက္ ၀ယ္ယူမူ သိပ္မတြင္က်ယ္ခဲ႔တာလို႔ ထင္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ဘယ္တာနဲ႔လည္း ဆင္ဆင္ပါပဲ။ အိမ္စီးကားေလးေတြ အၿဖစ္၀ယ္ယူစီးနင္းႏိုင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး လူ (၅) ေယာက္စီး ၿဖစ္ပါတယ္။   မ်ိဴးဆက္ ႏွစ္ဆက္ အေနနဲ႔ ေတြ႕နိင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး ယေန႔ထိ ထုတ္လုပ္ေနေသးပါတယ္။ ဒီဇိုင္းပိုင္းက သိပ္ထင္ထင္ရွားရွား မရွိတဲ႔ ကား အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးပါပဲ ။

 ေမာ္ဒယ္မ်ား

ပထမမ်ိဳးဆက္ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၁ ကေန ၂၀၀၆ ထိကို T 24 စီးရီးကားေတြကို ထုတ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ကိုရိုနားနဲ႔ ကိုရိုနား ပရီမီအို တို႔ရဲ႕ ေအာင္ၿမင္မူ တစ္ခုအေနနဲ႔ ဌင္းကားမ်ားကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၂၀၀၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ႔တဲ႔ ကားမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ဆိုဒ္ သံုးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၁၈၀၀ စီစီနဲ႔ ၂၀၀၀ စီစီတို႔ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပရီမီအုိကားေတြကိုေတာ႔ ဘရိတ္ မီးကို ပိုၿပီး ထင္ရွားေအာင္ အနည္းငယ္ လုပ္ေဆာင္ထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

 ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၇ ကေန ေနာက္ပိုင္းထိ ထုတ္တဲ႔ T26 စီးရီးကားေတြကိုေတာ႔ ၂၀၀၇ မွာ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ႔ၿပီး ဌင္းကေတာ႔ ကိုရိုလာနဲ႔ ကန္မရီးရဲ႕ ၾကားက ကြာဟခ်က္ကို ၿပန္လည္ ၿဖည္႔သြင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေရွ႕က ဘန္ပါ၊ သံဇကာ အရစ္တဲ႔ ေရွ႕မီး ေတြကို ေၿပာင္းလဲမူေတြ ၿပဳလုပ္ထားၿပီး ပိုၿပီး ေစ်းၾကီးတဲ႔ ပံုစံ ေပါက္လာခဲ႔ပါတယ္။ ပိုၿပီး သိသာထင္ရွားတဲ႔ ေၿပာင္းလဲမူကေတာ႔ ေနာက္က LED မီးေတြကို ထည္႔သြင္းထားၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

Toyota Premio for sale

စြမ္းေဆာင္ရည္

၁၈၀၀ စီစီရွိတဲ႔ အင္ဂ်င္ဟာ ၿမင္းေကာင္ေရ ၁၃၀ ေက်ာ္ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ပထမ မ်ိဳးဆက္ အတြက္ အင္ဂ်င္အေနနဲ႕၁၅၀၀ စီစီ၊ ၁၈၀၀ စီစီ၊ ၂၀၀၀ စီစီတို႔ကိုရရွိနိင္ပါတယ္။ ၁၈၀၀ စီစီတြင္ ႏွစ္ဘီးယက္နဲ႔ ေလးဘီးယက္ ဆိုၿပီး ရနိင္ပါတယ္။ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္မွာလည္း အနီးစက္ဆံုး ဒီလိုု အင္ဂ်င္ ဆိုဒ္ေတြ ပါပဲ။ ေအာ္တို ဂီယာ ေလးခ်က္ ေတြပါပဲ။ ၿပည္တြင္းမွာ ၂၀၀၂ ကေန ၂၀၁၀ ထိကို ပရီမီအို ေမာ္ဒယ္ေတြေတြ႔နိင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး အင္ဂ်င္ ၁၅၀၀ စီစီမွာ စီးနင္းၾကပါတယ္။ အေရာင္အားၿဖင္႔ အၿဖဴ၊ အမည္း၊ ပုလဲနဲ႔ ေငြေရာင္တို႔ကို ေတြ႔နိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

၂၀၀၉ ေမာ္ဒယ္ၿဖစ္တဲ႔ ပရီမီအိုရဲ႕ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ထဲမွာ ကား ဒီဇိုင္းကို ရိုးရိုးရွင္းရွင္း တစ္ခုအေနနဲ႔ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ႏိုးရာမွာ ေသာ႔မလိုပဲ ခလုတ္နဲ႔ သြားႏိုင္တဲ႔  အစိတ္အပိုင္းေတြ ပါ၀င္လာၿပီးအၿပင္ပိုင္းကားကို ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ပံုစံ တစ္ခုမွာ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အရမ္းရိုးတာၾကီးလည္း မဟုတ္ဘဲ မီးလံုးေတြက ေခတ္ဆန္ၿပီး ခၽြန္ထြက္ေပမဲ႔ ပံုသ႑ာန္ကား အစိတ္အပိုင္းေတြ အားလံုးေပါင္းလိုက္တဲ႔ အခါမွာေတာ႔ မသိမသာ ရိုးရွင္းသြားပါတယ္။ ေရွ႕မွာ ၿမဴခြဲမီးပါ ပါတယ္။ အေနာက္ပိုင္းက မီးလံုး ဒီဇိုင္းကေတာ႔ အတြင္းဖက္ကို ခၽြန္ေပးထားပါတယ္။ အတြင္းဖက္ကေတာ႔ တိုယိုတာ စီးရီးထဲက တိုယိုတာ ခေရာင္းနဲ႔ အနည္းငယ္ဆင္ဟန္ရွိေသာ္လည္း အနည္းငယ္ ပံုစံ ကြဲၿပားတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ခန္းကားထိုင္ခံုကေတာ႔ (၃) ေယာက္စီးအတြက္   တစ္ဆက္တည္း ၿပဳလုပ္ထားေပးတဲ႔ ထိုင္ခံု မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္းခြက္ ပံုစံကို တံခါးေတြရွိ လက္ရန္၊ ဂီယာေဘာက္စ္နဲ႔ ဒတ္ရွ္ ဘုတ္ အစပ္၊ ဒတ္ရွ္ဘုတ္ရဲ႕ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ၿဖည္႔သြင္းထားပါတယ္။ ကၽြန္းခြက္အေရာင္ကိုေတာ႔ အႏုအရင္႔  ေရြးခ်ယ္ ေတြ႔နိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Toyota Premio for sale

 ေစ်းႏႈန္းမ်ား

 ေမာ္ဒယ္ အနိမ္႔ေတြ ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၂ ခုနွစ္ကေန ၂၀၀၃ ခုနွစ္ေတြမွာ ေတြ႔ရသည္႔နည္းတူစြာ က်ပ္သိန္း ၁၃၀ နဲ႔ ၁၄၀ ေလာက္မွာ ဌင္းတို႔ကို ၀ယ္ယူ ရနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ပရီမီအိုေတြဆိုလွ်င္ ၁၉၀ သိန္း နဲ႔ ၂၀၀ သိန္း ေလာက္မွာ ရနိင္ပါမယ္။ ပ်ဥ္းမွ်ေစ်းကေတာ႔ ၁၈၀ သိန္းစ နဲ႔ ၁၉၀ ေလာက္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ကား ဂရိတ္ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမွာ ကြဲၿပားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္   

တုိယိုတာ ပရီမီယိုေလးေတြဟာ ၁၅၀၀ စီစီရွိတဲ႔ အင္ဂ်င္ကေန စတယ္ဆိုေပမဲ႔ ပံုသ႑ာန္မွာ အနည္းငယ္ တစ္ၿခားကားေတြနဲ႔ မတူ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းနဲ႔ ဆြဲငင္တဲ႔အား ရွိၿပီး အတြင္းဖက္ပိုင္းကလည္း သူရဲ႕ လိုင္းပံုစံေလးထဲမွာ ရွိေနတဲ႔ ဒီဇိုင္းနဲ႔အတူ  တစ္မႈ ထူးၿခားစြာ ရပ္တည္ေနတဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစားၿဖစ္ပါတယ္။ အရင္ နာမည္ၾကီးခဲ႔တဲ႔ ကုိရိုလာနဲ႔ ကန္မရီး ကားေတြရဲ႕ ဒီဇိုင္းကြာဟမႈကို ၿပန္လည္း ေပါင္းစပ္ထားတဲ႔ ကား တစ္စီးၿဖစ္ပါတယ္။ အိမ္စီးကား၊ ရံုးစီးကားေတြအတြက္ အဆင္ေၿပစြာ အသံုးၿပဳႏိုင္တဲ႔ ကား အမိ်ဳးအစား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။