: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

White Toyota Probox DX 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Probox 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 180 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Probox 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 162 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Probox 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Probox 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 136 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Probox 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 148 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Probox 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 197 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Probox 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 165 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Probox 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 147 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Probox 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 170 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Probox 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Blue Toyota Probox 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 148 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Probox 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 132 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Probox 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 150 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Probox 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 152 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Probox 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 157 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Probox 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 164 အစိုးရအခြန္အခမ်ားပါ၀င္ျပီး

ရန္ကုန္

Ko Nyi
 • 100,000 km

TOYOTA PROBOX - YGN လိုင္​စင္​ MODEL. 2008 GRADE. F (FULL GRADE, ပါဝါ ဝင္​းဒိုး 4​ေပါက္​) Rear Wipe (@ spray) အင္​ဂ်င္​ပါဝါ 1500 CC. TV . BACK. CAMERA Home Car (Shinning & Full Grade) N...

Lks 152 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Probox 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 187 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Probox 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 200 လက္ရွိေစ်းႏႈန္း

ရန္ကုန္

Ko Kyaw Min
 • 77,000 km

DX grade , Auction grade 4 , BGO စတိ , ေဘးအျပာစင္း က စေတကာ ကပ္ခြာ ပါ

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Probox 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Probox 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 112 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Pearl white Toyota Probox DX 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

Lks 173 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Gold Toyota Probox 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 153 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Probox 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 147 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Probox 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 190 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Probox 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 119 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Probox 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

Lks 147 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Probox 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
 Toyota Probox for sale

တိုယိုတာ ပရိုေဘာက္စ္မ်ား

တိုယိုတာ ပရိုေဘာက္စ္ေတြကို ဂ်ပန္ေစ်းကြက္ အတြက္ တိုယိုတာက ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေလာက္ကစၿပီး မိတ္ဆက္ခဲ႔ပါတယ္။ အေသးဆိုဒ္ရွိတဲ႔ စေတရွင္ ၀ဂ္ဂြန္ေတြ ၿဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္အၿဖစ္ ဒီဇိုင္းဆြဲခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုယိုတာ ဆစ္စီနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ တူတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ဘိုလီဗီယားနဲ႔ ၿမန္မာမွာေတာ႔ ညာေမာင္းေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ပီရူးတို႔လို႔ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ႔ ဘယ္ေမာင္းကားေတြကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္မွာေတာ႔ ပရိုေဗာက္စ္ေတြကို တကၠစီ (အဌားကား) ေတြအၿဖစ္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးၿပဳေနၾကပါတယ္။ ကားေတြ စစသြင္းလို႔ရတဲ႔ အခ်ိန္တုန္းက တိုယိုတာ ပရိုေဗာက္စ္ကားေတြဟာ ဒရိုင္ဘာေတြရဲ႕ ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ေရပန္းစားေနတဲ႔ ကား တစ္စီး ၿဖစ္ခဲ႔ၿပီး ဆီစားသက္သာၿခင္း၊ လူစီးမ်ားမ်ား ဆန္႔ၿခင္းနဲ႔ ကုန္တင္ရတာ ေနရာ က်ယ္၀န္းၿခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပရိုေဗာက္စ္ေတြဟာ ဗန္ကား အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ေခၚဆိုႏိုင္ေအာင္ပါ၀င္ၿပီး ေနရာ အရြယ္အစား က်ယ္၀န္းကာ ဆီစား သက္သာတဲ႔ ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

၁၃၀၀ စီစီနဲ႔ ၁၄၀၀ စီစီ ( ဒီဇယ္)၊ ၁၅၀၀ စီစီေတြပါ ထြက္ရွိပါတယ္။  GL , DX, X ဂရိတ္စတဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး GL ေတာ႔ အေရွ႕တံခါး ႏွစ္ၿခမ္းမွာ ပါ၀ါ ၀င္းဒိုး ပါရွိပါတယ္။ DX ကေတာ႔ ဒရိုင္ဘာ တံခါး တစ္ၿခမ္းမွာပဲ ပါ၀ါ ၀င္ဒိုး ပါပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး DX ေတြကို ေနာက္ ၀ိုက္ဘား မပါရွိပဲ ၿဖစ္ၿပီးGL ကေတာ႔ ေနာက္သုတ္ပါပါတယ္။ ဒီေတာ႔ GL ဂရိတ္ေတြကို အၿမင္႔စား ေမာ္ဒယ္ေတြလို သတ္မွတ္ရပါမယ္။ ေအာ္တို မန္ႏ်ဴးယယ္ ေရြးႏုိင္ၿပီး ဒီဇယ္ဆိုရင္ မန္ႏ်ဴးယယ္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

ပရိုေဘာက္ေတြဟာ ဂ်ပန္မွာ လုပ္ငန္းသံုးေတြ အၿဖစ္ ရည္ရြယ္ထားတဲ႔ အတြက္ ဒီဇိိုင္းက ေလးေထာင္႔က်ၿပီး ရိုးရွင္းပါတယ္။ မီးလံုးကလည္း ေလးေထာင္႔ စပ္စပ္ပါပဲ ။  အထဲမွာလည္း  အစိတ္ပိုင္းေတြကို အၾကမ္းပံုစံ တည္ရွိၿပီး အဌားယာဥ္နဲ႔ လုပ္ငန္းသံုးေတြ အတြက္ေတာ႔ အံ႔ကိုက္ပါပဲ။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ပရိုေဗာက္စ္ေတြကို ၿပည္တြင္းမွာ တစ္ပတ္ရစ္ပဲ စီးၾကပါတယ္။ ဒီဇယ္ကားေတြကိုလည္း လူၾကိဳက္မ်ားကာ ဓတ္ဆီကားေတြကိုလည္း လူစီးမ်ားပါတယ္။ ေစ်းကေတာ႔ အရင္က ဆို ပရိုေဗာက္စ္ေတြဟာ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ ကိုမွ  ေစ်းႏႈန္း ၁၁၅ သိန္း၊ ၁၂၀ က်သင္႔ေနတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး ယခုေတာ႔  က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္နဲ႔ လည္း ရႏိုင္ေနၿပီး ၿဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုးမွာ ၁၁၀ေလာက္ပဲ ရွိပါေတာ႔တယ္။ ဒီဇယ္ကားေတြဆိုလွ်င္ေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၁၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ရွိပါေတာ႔တယ္။ အရင္တုန္းက ၁၄၀ သိန္းေလာက္ရွိတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္း ေလလံကေနလည္းေကာင္း၊ ကား ကုမၸဏီေတြကေနလည္းေကာင္း ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။

ပါ၀င္တဲ႔ ပစၥည္းမ်ား

ဂ၇ိတ္ၿမင္႔ေတြမွာ မွန္ခ်ိဳး မွန္ေခါက္ေတြကို  ပါ၀ါ ခလုတ္နဲ႔ လုပ္ႏိုင္ပါမယ္။ အတြင္းပိုင္းကေတာ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ က်ယ္၀န္းၿပီး အဲယားကြန္း၊ ေရဒီယိုေတြေတာ႔ ပါမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အၾကံေပး သံုးသပ္ခ်က္

မၾကာေသးခင္တဲ႔ သတင္းေတြအရေတာ႔ ပရိုေဘာက္ကားေတြထဲမွ ၁၃၀၀ စီစီ ပရိုေဘာက္ေဘာက္ကားေတြမွာ အပူလြန္ကဲမႈေၾကာင္႔ မီးေလာင္မႈေတြ ၿဖစ္ပြားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မီးေလာင္ရတဲ႔ အေၾကာင္းအရင္းက ဆီပိုက္နဲ႔ အိပ္ေဇာမွာ အရမ္း ကပ္ေနၿပီး အပူခ်ိန္မ်ားလာတဲ႔ အခါ ဆီပိုက္ အရည္ေပ်ာ္ၿပီး မီးေလာင္မႈေတြ ၿဖစ္ပြားရတာ ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္. ။ ဒီ အတြက္ ေၿဖရွင္းမႈ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ အိပ္ေဇာပိုက္ကို ေနရာ ေရြ႕ၿပီး တပ္ဆင္တာ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ ဆီပိုက္ကို ေနရာေၿပာင္းတာ ၿဖစ္ၿဖစ္ လုပ္ၿပီး အသံုးၿပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။