: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 425 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • အသစ္

Pearl white Toyota RAV4 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

ပရီမီယံ

Lks 410 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 70,000 km

Pearl white Toyota RAV4 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

ပရီမီယံ

Lks 440 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Future Gate Bridge Co.,Ltd
 • 61,000 km

Black Toyota RAV4 (YGN) 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘ...

ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Global Myanmar
 • 61,000 km

Black Toyota RAV4 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ACA36-5000785) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steeri...

Lks 275 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota RAV4 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

Brendashontel Brendashontel
 • 24,356 km

*One Owner*. 2013 Toyota RAV4 Gray w/Cloth Seating Surfaces w/Yes Essentials or Leather Seating Surfaces, and 17'' x 7'' Aluminum Alloy Wheels. Don't miss out on buying this terrific 2013 Toyota ...

Lks 228 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota RAV4 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Black Toyota RAV4 ( turbo) 2015 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Pu...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Garmanit Zay Ya Car Sales And Services Centre
 • အသစ္

Silver Toyota RAV4 ( turbo) 2015 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,P...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Green Toyota RAV4 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota RAV4 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 420 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 50,000 km

Black Toyota RAV4 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 70,000 km

Pearl white Toyota RAV4 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 425 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 60,000 km

Pearl white Toyota RAV4 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

Lks 122 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Blue Toyota RAV4 1995 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota RAV4 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 415 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 40,000 km

Black Toyota RAV4 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

Lks 425 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 40,000 km

Pearl white Toyota RAV4 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

Lks 260 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota RAV4 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota RAV4 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 238 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota RAV4 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 255 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota RAV4 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 273 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota RAV4 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 209 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota RAV4 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 410 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Thiri Mingalar Broker Market
 • 60,000 km

Pearl white Toyota RAV4 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

Lks 390 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota RAV4 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 425 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 40,000 km

Pearl white Toyota RAV4 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

Lks 415 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Hlaing Broker Market
 • 40,000 km

Black Toyota RAV4 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

Lks 240 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Pearl white Toyota RAV4 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota RAV4 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ၿပည္တြင္း အိမ္စီး အစ္ယူဗီ တိုယိုတာ ရတ္ဖိုးမ်ား

Toyota Rav4 for sale

တိုယိုတာရဲ႕ အစ္ယူဗီလိုင္းထဲမွာ ပါ၀င္တဲ႔ တိုယိုတာ ရတ္ဖိုးမ်ားဟာ တိုယိုတာ ကားထုတ္လုပ္ေရးမွာ ထုတ္လုပ္တဲ႔ ကားတစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ၿပီး အက္စ္ယူဗီလိုင္းမွာ ပါ၀င္တယ္ဆိုေပမဲ႔ တိုယိုတာ ဟိုင္းလတ္ ဆတ္နဲ႔ တိုယိုတာ လန္ခယူဇာတို႔ထက္ေတာ႔ အရြယ္အစားေသးငယ္တဲ႔ အထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဌင္းဟာတိုယိုတာရဲ႕ ပထမဆံုး  ခေရာဇ႔္အိုဗာ အငယ္စားထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ခေရာဇ္အိုဗာဆိုတာကေတာ႔ အစ္ယူဗီကား အၿမင္႔စားပံုစံနဲ႔ ဟတ္ဘတ္ကားပံုစံကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ႔ ကားပံုစံ တစ္မ်ိဳးပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၄ ေလာက္တုန္းကတည္းက ဂ်ပန္နဲ႔ ဥေရာပ ႏိုင္ငံေတြမွာ ပြဲြထြက္ခဲ႔တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထိုယာဥ္အမ်ိဳးအစားကို သံုးစြဲသူေတြ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မဲ႔ ပံုစံမ်ိဳး ၿဖစ္တဲ႔ အက္စ္ယူဗီရဲ႕ ေကာင္းမြန္မႈမ်ားၿဖစ္တဲ႔ အေနာက္ ပစၥည္းတင္ခန္းကို ပိုက်ယ္ေပးထားၿခင္း၊ ကားအၿမင္႔ကို တိုးၿမင္႔ေပးထားၿခင္း၊ ေလးဘီးစနစ္ကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေၿပးညီ ႏွစ္ဘီးေမာင္း စနစ္ကို ေၿပာင္းႏိုင္ေအာင္ ၿပဳလုပ္ေပးထားၿခင္း  စတဲ႔ အရာမ်ားၿဖင္႔ ဒီဇိုင္းဆြဲခဲ႔ပါတယ္။ ဆီစား သက္သာတဲ႔ ကြန္ပတ္ကားလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ အကုန္လံုးေသာ ရတ္ဖိုးကားေတြကေတာ႔ ေလးဘီးေမာင္းစနစ္ပါတာၾကီးေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေပၚမႈတည္ၿပီး ပစၥည္းရႏိုင္မႈေပၚမႈတည္ၿပီး ေလးဘီးစနစ္ရႏိုင္မရႏိုင္ ကြဲသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဌင္းရဲ႕ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား အေနနဲ႔ ဖို႔ဒ္ အက္စ္ေက၊ ဆူဘရု ဖို႔စတား စတဲ႔ ကားေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

ေမာ္ဒယ္ေပၚမႈတည္ၿပီး ကြဲပါတယ္။ ၁၉၉၄ ကေန ၂၀၀၅ ထိကို မီနီ အက္စ္ယူဗီကို ထုတ္ေပမဲ႔ ၂၀၀၅ ကေန ေနာက္ပိုင္းထိကိုေတာ႔ ကြန္ပတ္ အက္စ္ယူဗီကို ထုတ္ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၅ ထိထုတ္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ဌင္းရဲ႕ အင္ဂ်င္ကေတာ႔ ၁၈၀၀ စီစီနဲ႔ ၂၄၀၀ စီစီထိ ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၀ စီစီမွာ ဒီဇယ္ကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး မန္န်ဴးယယ္ဂီယာ (၅)ခ်က္၊ ေအာ္တို (၄) ခ်က္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ၿဖစ္တဲ႔ ရတ္ဖိုးမွာ  NV ေမာ္ဒယ္က ႏွစ္ဘီးေမာင္း စနစ္ၿဖစ္ၿပီး  က်န္တဲ႔ NRG, GX, VX စတဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြက ေလးဘီးေမာင္းကို ရရွိပါတယ္။ ၁၈၀၀ စီစီကေတာ႔ ၿမင္းေကာင္ေရအား ၁၅၀  ထုတ္ၿပီး ဌင္းမွာေတာ႔ ၂ ဘီးေမာင္း စနစ္ပဲ ရပါတယ္။  ၂၀၀၀ စီစီ အင္ဂ်င္မွာေတာ႔ ၁၅၀ ၿမင္းေကာင္ေရ ထုတ္ပါတယ္။ ဒီဇယ္ကို ဒီဖိုးဒီ အင္ဂ်င္ကို သံုးထားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ရတ္ဖိုးကားေတြဟာ အန္တီ ေလာခ္႔ ဘရတ္ စနစ္၊ လွ်ပ္စစ္ တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ေလေအးေပးမႈ။  ဒရိုင္ဘာ ထိုင္ခံု ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ စပီကာ (၆) လံုး၊ ပါ၀င္၀င္းဒိုးစတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

Toyota Rav4 for sale

၂၀၁၃ ကေန ေနာက္ပိုင္းထုတ္တဲ႔ ကားေတြမွာ ကားအၿပင္ဖက္ ဒီဇိုင္းက လံုး၀ ခရာဇ္ အိုဗာကား ပံုစံကို ေၿပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ေရွ႕ေမာ္ဒယ္ေတြနဲ႔ လံုး၀ ကြာၿခားသြားၿပီး ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ရတ္ဖိုး က ဟြန္ဒါ စီအာဗီနဲ႔ ဆင္ၿပီး အတြင္းခန္းက အၿပင္က ၾကည္႔ရင္ ေသးငယ္တယ္ဆိုေပမဲ႔ ကြန္ပတ္ ပံုစံမ်ိဳးၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ လူ(၅) ေယာက္ကို ေကာင္းေကာင္း ၀င္ဆန္႔ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းက ဒီဇိုင္းကလည္း အဆင္ၿမင္႔ပါတယ္။ အၿပင္ဖက္ အေနာက္မွာ အန္တီနာေတြပါ၀င္ၿပီး ေနာက္ဘီးအပိုအတြက္ ကာဗာတပ္ဆင္မႈေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ မွန္ကာေတြ လည္းပါ၀င္ပါတယ္။ မွန္အနက္ေတြကို ရရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး ခရူဇာ အေသးစားေလးေတြလို႔ ေၿပာႏိုင္ပါတယ္။

ထင္ရွားတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းမ်ား  

စေပါ႔စ္ဗားရွင္းေတြမွာ ေတာ႔ ကားအေရွ႕ကြန္ရက္ သံဇကာ၊ ေခါင္းမိုး စင္၊ ေငြေရာင္ စေပါ႕စ္ ပန္ဒယ္နဲ႔ ေငြေရာင္ ဘန္ဘာ၊ စေပါ႔ ဖိုက္ဘာ ထိုင္ခံုေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။  တစ္ခ်ိဳ႕ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈ အေနနဲ႔ အလိုင္း၀ွီး၊ ဆန္းရု၊ ေသာ႕မဲ႔၊ စံႏႈန္းၿဖစ္တဲ႔ ၁၆ လက္မရွိတဲ႔ ဘီးေတြ၊ ဒီထက္ပိုၾကီးတဲ႔ ဘီးေတြကိုေတာ႔ ေလးဘီးေမာင္း စနစ္ပါရွိတဲ႔ ကားေတြမွာ ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

တစ္ပတ္ရစ္ ၿပည္တြင္း ေစ်း အေနနဲ႕  ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကို က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ကေန ၁၈၀ က်ပ္သိန္းေလာက္ၾကားတြင္ ရႏိုင္ၿပီး ၂၀၀၂ နဲ႔ ၂၀၀၃ ေလာက္ကို က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိပါမယ္။ ၂၀၀၆ ကေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေလာက္ကေန က်ပ္သိန္း ၄၀၀ နီးပါးေလာက္မွာ ရွိပါတယ္။ ၿပည္တြင္းက ရိူးရြန္ေတြနဲ႔ ကားကုမၸဏီေတြမွာ ၀ယ္ယူႏိုင္မွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ၿပည္တြင္း ရွိ အိမ္စီးကားမ်ား အေနနဲ႔ ဓာတ္ဆီ ၁၈၀၀ စီစီရွိတဲ႔ တိုယိုတာ ရတ္ဖိုးေလးေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး မန္းေလနဲ႔ အၿခား ၿမိဳ႕ၿပင္ကား စီးနင္းမႈေတြ အတြက္ကေတာ႔ ဒီဖိုးဒီ အင္ဂ်င္ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၀ စီစီဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ေသာ္ အသံုးၿပဳမႈ အတြက္ ေလးဘီးယက္စနစ္ကားကိုမွာ ႏွစ္ဘီးစနစ္ကို ေၿပာင္လဲသံုးႏိုင္တဲ႔ ရတ္ဖိုးေမာ္ဒယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ သံုးစြဲႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။