: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 145 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Succeed 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 205 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Succeed 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 180 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • အသစ္

Pearl white Toyota Succeed 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 168 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Succeed 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Succeed 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 153 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Toyota Succeed 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 170 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 199 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Black Toyota Succeed 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

Lks 161 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 175 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 147 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Succeed 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 170 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Succeed 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 179 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Grand Phoenix Auto Co.,Ltd
 • 85,000 km

White Toyota Succeed TX-G Limited (BAGO) 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steeri...

Lks 168 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 179 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 185 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Toyota Succeed 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 168 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 152 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 152 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 177 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 157 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Succeed 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 205 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 215 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 164 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 151 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Pearl White Toyota Succeed 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

Lks 220 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Black Toyota Succeed 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တိုယိုတာ ဆစ္စီမ်ား

Toyota Succeed for sale

တိုယိုတာ ဆစ္စီေတြဟာ ေနာက္ဖံုး အပါအ၀င္ တံခါး (၅) ေပါက္ ၀ဘ္ဂြန္ကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး သူလည္း ပရိုေဘာက္လို႔ပဲ လုပ္ငန္းသံုးဖို႔ အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ရိုးရွင္းတဲ႔ ဒီဇိုင္း တစ္ခု ဆိုေပမဲ႔ ဌင္းက ပရိုေဘာက္ထက္ေတာ႔ ပိုၿပီး ဒီဇိုင္း လွပတယ္လို႔ ေၿပာလို႔ ရပါတယ္။  ၂၀၀၂ ကပဲ သူလည္း စတင္ၿပီး မိတ္ဆက္ခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဆစ္္စီေတြကေတာ႔ ပရိုေဘာက္ေတြထက္ အနည္းငယ္ပိုၿပီး ေစ်းၾကီးၿပီး ဒီဇိုင္းလည္း နည္းနည္း ကြဲသြားပါတယ္။ ေရွ႕က ဘန္ပါနားမွာ ရွိတဲ႔ ပါးခ်ိဳင္႔ေတြပါလာၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ မီးေၿခာက္ေတြ ပါ၀င္လာပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆို မွန္မည္းေတြပါ ပါ၀င္လာတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ရိုးရိုး တကၠစီေတြထက္ စာလွ်င္ အိမ္စီကားေတြ အၿဖစ္ပိုသံုးၾကပါတယ္။ ပရိုေဘာက္လို႔ပဲ ေနရာ နဲ႔ အတြင္းခန္း ရိုးရွင္းတဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

၁၄၀၀ စီစီ( ဒီဇယ္) နဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီ ေတြ ရရွိပါတယ္။ UL , TXG, TX ဂရိတ္ေတြကို ရရွိႏိုင္ၿပီး UL ႕ေတာ႔ အၿမင္႔ဆံုး ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ TXG ဂရိတ္ေတြဆိုရင္ ဆစ္စီ စေပါ႔စ္ ဗားရွင္းေတြမွာ ပါ ရရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မီးလံုးေတြ၊ ေရွ႕ရွယ္ေတြ ေၿပာင္းလဲသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ၇ိတ္ၿမင္႔ေတြမွာ မွန္ခ်ိဳး မွန္ေခါက္ေတြကို  ပါ၀ါ ခလုတ္နဲ႔ လုပ္ႏိုင္ပါမယ္။ အတြင္းပိုင္းကေတာ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ က်ယ္၀န္းၿပီး အဲယားကြန္း၊ ေရဒီယိုေတြေတာ႔ ပါမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တို မန္ႏ်ဴးယယ္ ေရြးႏုိင္ၿပီး ဒီဇယ္ဆိုရင္ မန္ႏ်ဴးယယ္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

ဆစ္စီ ေတြဟာ ဂ်ပန္မွာ လုပ္ငန္းသံုးေတြ အၿဖစ္ ရည္ရြယ္ထားတဲ႔ အတြက္ ဒီဇိိုင္းက ေလးေထာင္႔က်ၿပီး ရိုးရွင္းပါတယ္။ မီးလံုးကလည္း ေလးေထာင္႔ စပ္စပ္ပါပဲ ။  အထဲမွာလည္း  အစိတ္ပိုင္းေတြကို အၾကမ္းပံုစံ တည္ရွိၿပီး အဌားယာဥ္နဲ႔ လုပ္ငန္းသံုးေတြ အတြက္ေတာ႔ အံ႔ကိုက္ပါပဲ။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

Toyota Succeed for sale

ပရိုေဘာက္ေတြက အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ ရႏိုင္ၿပီး က်ပ္သိန္း ၈၅ ေလာက္နဲ႔ေတာင္ရႏိုင္ပါတယ္။ ဆစ္စီကေတာ႔ က်ပ္သိန္း ၁၁၅၊ ၁၂၀ ေလာက္ကေန စၿပီး ရွိပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာ တစ္ဆင္႔ မွာယူေနတဲ႔ ကုမၸဏီေတြကေန လည္း မွာယူႏိုင္ပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ

ပရိုေဘာက္ေတြနဲ႔ ဆစ္စီေတြကို ေရွ႕ဖက္ ကားဘန္ပါ ေအာက္နားမွာ အခ်ိဳင္႔ေလး ပါတာနဲ႔ မပါတာမွာ ခြဲလို႔ရပါတယ္။ ဆစ္စီေတြက ပါးခ်ိဳင္႔ေလးေတြ ပါပါတယ္။ အေနာက္က ကားေနာက္ဖံုးမွာလည္း မီးေၿခာက္ေလးေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ထိုင္ခံုမွာ ဆစ္စီက ပိုႏွိမ္ေၾကာင္႔ သိရပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

တိုယိုတာ ဆစ္စီေတြဟာ ပရိုေဘာက္ အေခ်ာစားေတြလို႔ ေၿပာလို႔ရတဲ႔ ကားတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ သို႔ေပမဲ႔ ၁၅၀၀ စီစီမွာသာ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ၁၄၀၀ စီစီဆိုရင္  ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ၿဖစ္ၿပီး အရင္ ပရိုေဘာက္စ္ေတြရဲ႕ ၁၃၀၀ စီစီ ကားေတြရဲ႕ အပူခ်ိန္ၿမင္႔မႈေတြကေန ကြာေ၀းႏိုင္တဲ႔ကားေတြလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။