: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 41,000 km

Pearl white Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 55,000 km

Pearl white Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 93,000 km

Black Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 32,000 km

Silver Toyota Vitz 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Green Auto Services Co.,Ltd
 • 20,000 km

Grey Toyota Vitz 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Future Gate Bridge Co.,Ltd
 • 29,000 km

Pink Toyota Vitz (BGO) 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

ပရီမီယံ

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Future Gate Bridge Co.,Ltd
 • 25,000 km

Pink Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Farmer Auto Car Showroom
 • အသစ္

Pearl white Toyota Vitz 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Farmer Auto Car Showroom
 • အသစ္

Pearl white Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Farmer Auto Car Showroom
 • အသစ္

Pearl white Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ
 • 50,000 km

Silver Toyota Vitz 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Farmer Auto Car Showroom
 • အသစ္

silver Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Farmer Auto Car Showroom
 • အသစ္

Pearl white Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Farmer Auto Car Showroom
 • အသစ္

Pearl white Toyota Vitz 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Future Auto
 • အသစ္

White Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,TV. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Future Auto
 • 90,000 km

Red Toyota Vitz JEWELA 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

Lks 116 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Vitz 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 139 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 100,000 km

Silver Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 126 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Vitz 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 118 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Vitz 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 131 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Vitz 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 128 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Vitz 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 105 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Vitz 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 134 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 35,000 km

Black Toyota Vitz 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 155 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Silver Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 134 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Silver Toyota Vitz 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 159 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 80,000 km

Pearl White Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 70,000 km

Silver Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

Lks 172 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 90,000 km

Black Toyota Vitz 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

Lks 136 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

14527
 • 50,000 km

Pearl White Toyota Vitz 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ၿပည္တြင္း တိုယိုတာ ကားအေသးေတြထဲကဗစ္ဇ္မ်ား

Toyota Vitz for sale

တိုယိုတာ ဗစ္ေတြဟာ ဟတ္ဘတ္ ေနာက္ဖံုး အပါအ၀င္ တံခါး (၅) ေပါက္ကားထဲမွာ ပါ၀င္ၿပီး ၁၉၉၈ ကတည္းက တိုယိုတာ ကုမၸဏီက စတင္ထုတ္ေ၀တဲ႔ကားေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ထိေတာ႔ မ်ိဳးဆက္ (၃) ဆက္ေတာင္ ရွိၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္. တစ္ခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ႔ တိုယိုတာ ရာရစ္လို႔ သိၾကပါတယ္။ ပထမ မ်ိဳးဆက္မွာတင္ ႏိုင္ငံ ၇၀ ေက်ာ္မွာ ၃ သန္းေက်ာ္ေလာက္ ေရာင္းအားရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဒီအေရအတြက္ဟာ ဂ်ပန္မွာထက္ေတာင္ ပိုမိုခဲ႔ပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္တြင္းမွာလည္း တိုယိုတာ ဗစ္ေတြကို အိမ္စီးကားေတြ အၿဖစ္ အသံုးၿပဳၾကၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ဆို တကၠစီးေတြ အၿဖစ္ ဆြဲေနၾကပါတယ္။  အရင္နဲ႔ လက္ရွိမွာရိူးရြန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၿပည္တြင္း ၀ယ္လိုအားတစ္ခု အတြက္ မွာယူ ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ေတြမွာ အနည္းငယ္ လံုးတဲ႔ ပံုစံ ရွိၿပီး ႔ ပံုစံအနည္းငယ္ေၿပာင္းလဲသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

 

စြမ္းေဆာင္ရည္

အင္ဂ်င္မွာ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္မွာ ၁၀၀၀ စီစီကေန ၁၈၀၀ စီစီထိေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၁၄၀၀ စီစီမွာ ဒီဇယ္ရရွိပါတယ္။  ဒီဇယ္ ဆိုရင္ မန္န်ဴးယယ္ၿဖစ္မွာ ၿဖစ္ၿပီး မန္ႏ်ဴးယယ္ ဂီယာ ၆ ခ်က္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္မွာေတာ႔ ၁၀၀၀စီစီကေန ၁၅၀၀ စီစီထိ ရရွိပါတယ္။ ၿပည္တြင္းမွာေတာ႔ ေအာ္တို၊ ဓာတ္ဆီကားေတြကို အသံုးမ်ားၾကပါတယ္။ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ဗစ္ဇ္ေတြကို ရာရစ္လို႔ေခၚၿပီး အရင္ တံခါး (၃) ေပါက္ရွိတဲ႔ ဗစ္ဇ္ကိုမွာ တိုယိုတာ ဘယ္တာ ဆီဒန္ကို ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး ရာရစ္ဆိုတဲ႔ နာမည္ကို ၿပဳလုပ္ခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ေတြၿဖစ္တဲ႔ တိုယိုတာ ရာရစ္ေတြမွာ ၁၅၀၀ စီစီအင္ဂ်င္ေတြဟာ ၿမင္းေကာင္ေရအား ၁၀၆ ထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီး ေအာ္တို၊ မန္န်ဴးယယ္ ဂီယာေတြနဲ႔ သြားပါတယ္။  ပါ၀င္တဲ႔ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အေနနဲ႔ ေနာက္သုတ္၊အသံ စနစ္ ကတ္ဆက္ေရဒီယိုမ်ား၊စီဒီ ပေလယာနဲ႔  တီဗီေတြ ပါရွိပါတယ္။ တီဗီမွာ Touch စကရင္၊ USB ဆက္သြယ္ၿခင္း၊ ( အိုင္ေပါ႔ေတြ အတြက္) ပါ၀င္ပါတယ္။

ထင္ရွားမႈမ်ား

Toyota Vitz for sale

မန္န်ဴးယယ္ ဂီယာမွာ တစ္ဂါလံကို ၂၉ မိုင္ေၿပးၿပီး ၿမိဳ႕ၿပင္ကေတာ႔ ၃၆ မိုင္ၿဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ ေလအိတ္ႏွစ္အိတ္ကေတာ႔ ပံုမွန္ရိုးရိုး ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ လာၿပီး ေဘးေလအိတ္ေတြကေတာ႔ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခု အေနနဲ႔ တည္ရွိပါတယ္။

ဒီဇိုင္း

ဟြန္ဒါ ဖက္စ္တို႔လို႔ ေသးငယ္တဲ႔ ဟတ္ဘတ္ေလးေတြ ၿဖစ္ၿပီး ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ေတြ ၿဖစ္တဲ႔ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ေတြမွာ ကားပံုစံ အနည္းငယ္ လံုး၀န္းပါတယ္။ ကားအတြင္းဖက္မွာ တိုယိုတာ ဘယ္တာနဲ႔တူၿပီး အတြင္းမွာ လူေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိ ထုိင္ႏိုင္ေအာင္စီမံေပးထားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းကားေတြကေတာ႔ မီးလံုးေတြ ေၿပာင္းသြားၿပီး ဒီဇိုင္း ပိုၿပီး ဆန္းလာပါတယ္။ ေရွ႕ရွဲေတြနဲ႔ ေဘာနက္ေရွ႕ ဇကာေပါက္ေတြလည္း အနည္းငယ္ လံုးရာကေန ခၽြန္တက္သြားပါတယ္။ ေနာက္မီးေတြလည္း အနည္းငယ္လံုးရာက ေနာက္ပိုင္း ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ ခၽြန္ၿပီး ဆဠဂံပံုစံ ၿဖစ္သြားပါတယ္။ ေနာက္မွန္အေပၚက ေနာက္မီးေတြပါ ပါရွိလာတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။

ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မႈ

ၿပည္တြင္းမွာ  အသစ္ေတြကို ၀ယ္ယူမႈ မေတြ႔ရပဲ ။ ေလလံထဲကပဲ ကားအသန္႔ေတြကို ရွာေဖြၾကၿပီး က်ပ္သိန္း ၉၀ကေန က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ကိုမွ ၂၀၀၇ ကေန ၂၀၀၉ ထိကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ကိုမွာ အမ်ားဆံုး ၁၃၅ သိန္းေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။

အၾကံၿပဳမႈ

တိုယိုတာ ဗစ္ဇ္ေတြဟာ ၁၃၀၀ စီစီကားေတြ ၿဖစ္ၿပီး အိမ္စီးနဲ႔ တကၠစီကားမ်ား အၿဖစ္သံုးႏိုင္တဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစား တစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး ၿပည္တြင္းမွာ  လူၾကိဳက္မ်ားပါတယ္။ လူ(၅) ေယာက္စီးၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ အဆင္ေၿပစြာ သံုးႏိုင္မွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။