: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 60,000 km

Grey Honda Insight Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျ...

ပရီမီယံ

Lks 200 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 90,000 km

Silver Toyota Belta 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွ...

ပရီမီယံ

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • အသစ္

Pearl white Toyota Wish 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 60,000 km

Black Mitsubishi RVR 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 52,000 km

Pearl gold Toyota Axio 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံ...

ပရီမီယံ

Lks 228 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 100,000 km

Black Toyota Fielder 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 170 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 59,000 km

Pearl white Toyota Probox DX 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 240 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 50,000 km

Silver Toyota Ractis 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 490 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 100,000 km

Pearl white Toyota Camry 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...

ပရီမီယံ

Lks 250 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 100,000 km

Pearl white Toyota Crown Royal Saloon 2002 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering....

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 78,000 km

Black Toyota Land Cruiser GX-R 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push St...

ပရီမီယံ

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 50,000 km

Pearl white Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GK3-3012817) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,...

ပရီမီယံ

Lks 380 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 110,000 km

Black Toyota Allion 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT260-3024180) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks...

ပရီမီယံ

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 85,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRE142-9169918) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Powe...

ပရီမီယံ

Lks 420 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 92,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRE162-7001407) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Powe...

ပရီမီယံ

Lks 350 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 56,000 km

Pearl white Toyota Fielder 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NZE141-9193196) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Powe...

ပရီမီယံ

Lks 480 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 20,000 km

Pearl white Toyota Allion 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ ZRT261-3020564) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

Jasper Motor Co.,Ltd.
 • 78,000 km

Pearl white Toyota Premio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NZT260-3102717) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 64,000 km

Silver Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 75,000 km

Black Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 64,000 km

Blue Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 88,000 km

Blue Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

Lks 750 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 57,000 km

Pearl white Nissan Elgrand 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 450 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 17,000 km

Pearl white Nissan Juke 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 57,000 km

Silver Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 195 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 75,000 km

Silver Honda Insight Hybrid 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 550 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 11,800 km

Pearl white Hyundai Sonata 2016 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

999 TIGER MOTOR
 • 50,000 km

Blue Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

Lks 140

ရန်ကုန်

Aung Chan Nyein
 • 146,445 km

- ကားေကာင္းပါ။ - အတိုက္အခိုက္ရွင္းပါသည္။ - Taxi ဆိုေပမဲ့ ခိုင္းထားျခင္း (taxi ဆြဲထားျခင္း) မရွိပါ။ - အိမ္စီးသာသံုးထားပါသည္။ - ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္သာေမာင္းပါသည္။ - ပိုင္ရွင္သည္ လိုင္စင္နံပါတ္ အနက္ျ...

ပရီမီယံ

Lks 150 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Wun Yan Kha Services
 • 50,000 km

Silver Mazda Demio 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ား

Used cars for sales in Myanmar

တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ားက ျမန္မာျပည္မွာ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ကားမ်ားပါပဲ။ အေၾကာင္း ကေတာ့ ကား အသစ္မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳတာ တစ္ႏွစ္မၾကာေသးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားေစ်းကြက္က ျမန္မာျပည္မွာ အင္မတန္ၾကီးမား ပါတယ္။

ကားအမ်ားစုက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေန တင္သြင္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ကားအေဟာင္း ေလလံ ေစ်းကြက္ မွ စိတ္ၾကိဳက္ ကား အေဟာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကားအေဟာင္းလို႔သာ ဆုိေပမယ့္ အခ်ိဳ ႔ေတြက မေဟာင္းေသးပါဘူး။ ဥပမာအားၿဖင့္ ၿမန္မာ႔ကားအေရာင္းေစ်းကြက္မွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ဂ်ပန္တုိယုိတာကားေဟာင္းမ်ား ဟာ ကားေရာင္း ၀ယ္လုိသူမ်ား အတြက္ ေတာ္ေတာ္ ဆြဲေဆာင္မွဳရွိေနပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာက သာမာန္အားၿဖင့္ ကားကို ၃ ႏွစ္ေလာက္ စီးျပီးရင္ ေလလံ ေစ်းကြက္မွာ တင္ေရာင္းျပီး အခ်ိဳ ႔ဆုိ ဝယ္ျပီး တစ္ရက္ပဲ ၾကာလည္း မၾကိဳက္ရင္ ေလလံေစ်း ေပၚ တင္ေရာင္း ပါတယ္။ ကီလိုမီတာ အနည္းငယ္ပဲ အသံုးျပဳရေသးတဲ့ ကားေတြဆုိရင္ အသစ္အတိုင္း က်န္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပတ္ရစ္ကားအမ်ဳးိစားမ်ား

အမ်ားစု ဝယ္ျဖစ္ၾကတဲ့ တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ား ကေတာ့ လူအမ်ားသိတဲ့ တုိယိုတာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ပါတယ္။ ဆလြန္း၊ ပစ္ကပ္၊ အက္စ္ယူဗီ၊ ကားၾကီး၊ ဗင္အစရွိသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ စံုလင္တာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ကားေဟာင္းမ်ားသာမက နံမည္ႀကီး ဥေရာပကားမ်ား ၿဖစ္တဲ႔ PorscheBMWMercedes Benz Ford အေဟာင္းကား ျဖစ္ တဲ့အတြက္ ကားဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ဝယ္ယူျပီး ဝန္ေဆာင္မွဳ ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ မဝယ္ယူခင္က စစ္ေဆးမွု၊ ေဖာ္ျပမႈမ်ားကသာ ပံုေသျဖစ္ျပီး ဝယ္ျပီးတဲ့ ကားအတြက္ ဘာ ဝန္ေဆာင္မွုမွ မရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့ ကားက ျဖစ္လာတဲ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ က်ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကလည္း ကိုယ္စီးတဲ့ကားက ေစ်းသက္သာ ကား ျဖစ္ေနရင္ သက္သာ ႏိုင္ေပမယ့္ ေစ်းၾကီးကား ျဖစ္ေနရင္ ေသာ့ၾကိဳးတာေတာင္ သိန္း ဆယ္ဂဏန္းလည္း ကုန္က် ႏိုင္ပါတယ္။

Used cars for sales in Myanmarဒါကလည္း ပ်က္ဆီးမွုအေပၚမွာ မူတည္ ပါေသးတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားက တင္သြင္းလာကတည္းက အနာက ပါျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဂဲစင္ထားတာတို႔၊ ပြန္းရာတို႔ကို တစ္ခါတစ္ေလ ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီတြက္ အဆင့္ေတြကိုလည္း ဂ်ပန္စံႏွုန္းနဲ႔ ခြဲျခားထားပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားကို အေရာင္းစင္တာေတြကေန သြားဝယ္ရင္ လြယ္ေပမယ့္ ဂ်ပန္ေလလံက တိုက္ရိုက္ဝယ္မယ္ဆုိရင္ ဂ်ပန္စံႏွုန္း အသံုးအႏွုန္းကို ေသခ်ာ သိထားဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြက ထိုင္းနယ္စပ္၊ တရုတ္နယ္စပ္ကေနလည္း ဝင္တာေတြ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ၾကီးမ်ားဆုိရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔က နယ္စပ္ဂိတ္ကေန ဝင္တာ ပိုမ်ား ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံကေန တိုက္ရိုက္ မွာယူတာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကား ဝယ္လိုသူမ်ားအတြက္လည္း Motors.com.mm မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပထားတာမို႔ အသံုးျပဳလို႔ အဆင္ေျပေစဖို႔ ေမ်ာ္လင့္ ပါတယ္။