: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 260 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Fielder X-Grade 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘ...

ပရီမီယံ

Lks 390 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Mitsubishi RVR 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးက...

ပရီမီယံ

Lks 375 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Mitsubishi RVR G Grade 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...

ပရီမီယံ

Lks 220 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Ipsum 240U 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

Lks 355 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Mark X 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင...

ပရီမီယံ

Lks 370 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Mark X 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 530 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Alphard MZG Edition 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering...

ပရီမီယံ

Lks 215 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Celsior 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 440 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...

ပရီမီယံ

Lks 620 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...

ပရီမီယံ

Lks 480 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Land Cruiser 1999 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

Lks 390 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Celsior 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key....

ပရီမီယံ

Lks 230 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Wish 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

ပရီမီယံ

Lks 360 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Crown Royal Saloon 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push S...

ပရီမီယံ

Lks 520 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Vanguard 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...

ပရီမီယံ

Lks 330 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Red Nissan Juke 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 225 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Caldina 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 230 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Silver Toyota Surf SSR-G 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခ...

ပရီမီယံ

Lks 365 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Mark X 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 360 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Mark X 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....

ပရီမီယံ

Lks 435 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Vanguard 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘး...

ပရီမီယံ

Lks 135 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Black Toyota Vitz 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

ပရီမီယံ

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Grey Toyota Wish 2003 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစန...

ပရီမီယံ

Lks 525 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Diamond Auto
 • အသစ္

Pearl white Nissan Qashqai 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 525 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Diamond Auto
 • အသစ္

Black Nissan Qashqai 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 295 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Wun Yan Kha Services
 • 60,000 km

Black Honda Shuttle Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ...

ပရီမီယံ

Lks 300 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Wun Yan Kha Services
 • 60,000 km

Pearl white Honda Shuttle Hybrid 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart...

ပရီမီယံ

Lks 525 ညွိႏိႈင္း

Myanmar [Burma]

Aung Auto
 • အသစ္

Pearl white Toyota Kluger L 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ပရီမီယံ

Lks 310 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 10,000 km

Pearl white Honda Fit 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windows,Tinted Glass,Rear Window Wiper.အသံစနစ္...

ပရီမီယံ

Lks 320 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

MMM Car Sales Center
 • 30,000 km

Silver Nissan Juke 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windows,Tinted Glass,Rear Window Wiper.အသံစနစ္ပါ၀...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ား

Used cars for sales in Myanmar

တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ားက ျမန္မာျပည္မွာ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ကားမ်ားပါပဲ။ အေၾကာင္း ကေတာ့ ကား အသစ္မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳတာ တစ္ႏွစ္မၾကာေသးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားေစ်းကြက္က ျမန္မာျပည္မွာ အင္မတန္ၾကီးမား ပါတယ္။

ကားအမ်ားစုက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေန တင္သြင္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ကားအေဟာင္း ေလလံ ေစ်းကြက္ မွ စိတ္ၾကိဳက္ ကား အေဟာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကားအေဟာင္းလို႔သာ ဆုိေပမယ့္ အခ်ိဳ ႔ေတြက မေဟာင္းေသးပါဘူး။ ဥပမာအားၿဖင့္ ၿမန္မာ႔ကားအေရာင္းေစ်းကြက္မွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ဂ်ပန္တုိယုိတာကားေဟာင္းမ်ား ဟာ ကားေရာင္း ၀ယ္လုိသူမ်ား အတြက္ ေတာ္ေတာ္ ဆြဲေဆာင္မွဳရွိေနပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာက သာမာန္အားၿဖင့္ ကားကို ၃ ႏွစ္ေလာက္ စီးျပီးရင္ ေလလံ ေစ်းကြက္မွာ တင္ေရာင္းျပီး အခ်ိဳ ႔ဆုိ ဝယ္ျပီး တစ္ရက္ပဲ ၾကာလည္း မၾကိဳက္ရင္ ေလလံေစ်း ေပၚ တင္ေရာင္း ပါတယ္။ ကီလိုမီတာ အနည္းငယ္ပဲ အသံုးျပဳရေသးတဲ့ ကားေတြဆုိရင္ အသစ္အတိုင္း က်န္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပတ္ရစ္ကားအမ်ဳးိစားမ်ား

အမ်ားစု ဝယ္ျဖစ္ၾကတဲ့ တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ား ကေတာ့ လူအမ်ားသိတဲ့ တုိယိုတာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ပါတယ္။ ဆလြန္း၊ ပစ္ကပ္၊ အက္စ္ယူဗီ၊ ကားၾကီး၊ ဗင္အစရွိသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ စံုလင္တာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ကားေဟာင္းမ်ားသာမက နံမည္ႀကီး ဥေရာပကားမ်ား ၿဖစ္တဲ႔ PorscheBMWMercedes Benz Ford အေဟာင္းကား ျဖစ္ တဲ့အတြက္ ကားဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ဝယ္ယူျပီး ဝန္ေဆာင္မွဳ ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ မဝယ္ယူခင္က စစ္ေဆးမွု၊ ေဖာ္ျပမႈမ်ားကသာ ပံုေသျဖစ္ျပီး ဝယ္ျပီးတဲ့ ကားအတြက္ ဘာ ဝန္ေဆာင္မွုမွ မရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့ ကားက ျဖစ္လာတဲ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ က်ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကလည္း ကိုယ္စီးတဲ့ကားက ေစ်းသက္သာ ကား ျဖစ္ေနရင္ သက္သာ ႏိုင္ေပမယ့္ ေစ်းၾကီးကား ျဖစ္ေနရင္ ေသာ့ၾကိဳးတာေတာင္ သိန္း ဆယ္ဂဏန္းလည္း ကုန္က် ႏိုင္ပါတယ္။

Used cars for sales in Myanmarဒါကလည္း ပ်က္ဆီးမွုအေပၚမွာ မူတည္ ပါေသးတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားက တင္သြင္းလာကတည္းက အနာက ပါျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဂဲစင္ထားတာတို႔၊ ပြန္းရာတို႔ကို တစ္ခါတစ္ေလ ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီတြက္ အဆင့္ေတြကိုလည္း ဂ်ပန္စံႏွုန္းနဲ႔ ခြဲျခားထားပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားကို အေရာင္းစင္တာေတြကေန သြားဝယ္ရင္ လြယ္ေပမယ့္ ဂ်ပန္ေလလံက တိုက္ရိုက္ဝယ္မယ္ဆုိရင္ ဂ်ပန္စံႏွုန္း အသံုးအႏွုန္းကို ေသခ်ာ သိထားဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြက ထိုင္းနယ္စပ္၊ တရုတ္နယ္စပ္ကေနလည္း ဝင္တာေတြ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ၾကီးမ်ားဆုိရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔က နယ္စပ္ဂိတ္ကေန ဝင္တာ ပိုမ်ား ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံကေန တိုက္ရိုက္ မွာယူတာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကား ဝယ္လိုသူမ်ားအတြက္လည္း Motors.com.mm မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပထားတာမို႔ အသံုးျပဳလို႔ အဆင္ေျပေစဖို႔ ေမ်ာ္လင့္ ပါတယ္။