: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Blue Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Black Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလ...

ပရီမီယံ

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Brown Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Blue Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

Lks 235 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Blue Honda Fit 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္းလုံ...

ပရီမီယံ

Lks 400 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

999 TIGER MOTOR
 • အသစ္

Silver Toyota Wish 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္...

ပရီမီယံ

Lks 298 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Golden Fortune Co.,Ltd
 • 70,000 km

Black Volkswagen Golf 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳ...

ပရီမီယံ

Lks 270 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Golden Fortune Co.,Ltd
 • 70,000 km

Black Toyota BB (YGN) 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလုံျခံဳမ...

ပရီမီယံ

Lks 265 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Golden Fortune Co.,Ltd
 • 50,000 km

Black Nissan Note 2013 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ေဘးကင္း...

ပရီမီယံ

Lks 160 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Golden Fortune Co.,Ltd
 • 30,000 km

Dark Blue Land Rover Discovery 1997 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အ...

ပရီမီယံ

Lks 160 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Golden Fortune Co.,Ltd
 • 40,000 km

Pearl white Toyota Mark II 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag...

ပရီမီယံ

Lks 180 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Golden Fortune Co.,Ltd
 • 100,000 km

Silver Land Rover Discovery 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသံစ...

ပရီမီယံ

Lks 180 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Golden Fortune Co.,Ltd
 • 60,000 km

Pearl white Mitsubishi Delica 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push St...

ပရီမီယံ

Lks 270 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Golden Fortune Co.,Ltd
 • 80,000 km

Pearl white Toyota BB (YGN) 2012 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ေဘးကင္းလု...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ ၿပန္လွည္႔ပါ

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရ အတြက္ အမ်ားဆံုး ျမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ ႏိုင္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဆိုင္ကယ္ေတာ့ မပါ ပါဘူး။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ မွာ ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္ ခြင့္ကို ပိတ္ထားတာမို႔ ဆိုင္ကယ္ကို အျခား နယ္ျမိဳ႕ေတြမွာသာ အမ်ားဆံုး ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕မွာ ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ကေတာ့္ ေနထိုင္သူမ်ား အသံုးျပဳတဲ့ ကားမ်ား၊ လုပ္ငန္း သံုး ကားမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသံုးျပဳတဲ့ ယႏၱယား ယာဥ္မ်ား အင္မတန္ ေပါမ်ား ပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ ရွင္းရမယ္ ဆုိရင္ -

ဆလြန္းကား

ရန္ကုန္မွာ ဆလြန္းကား အမ်ိဳးအစား အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးလို႔ မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ ပါတယ္။ ေျမျပန္႔ ေဒသလည္း ျဖစ္ အျခား ျမိဳ႕နဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား ထက္လည္း လမ္းေကာင္းေတာ့ ဆလြန္းကား က  အိမ္သံုး အတြက္ေကာ၊ လုပ္ငန္းသံုး အတြက္ပါ ဝယ္ၾက ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က လမ္းပိုေကာင္း ေပမယ့္ လူဦးေရ နည္းေတာ့္ ရန္ကုန္က ကား အေရအတြက္ကို မမွီ ပါဘူး။ ဆလြန္းကားမွာ အမ်ားဆံုး ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္က ဂ်ပန္ထုတ္ တိုယိုတာ ျဖစ္ျပီး ၊ ဂ်ာမနီထုတ္ကားမ်ားၿဖစ္သည့္ ဘီအမ္ဒဘလူမာစီးဒီး ႏွင့္၊ အျခား ဥေရာပနဲ႔ အေမရိက မွ ကား အမ်ိဳးမ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။

အက္စ္ယူဗီ ကား

အက္စ္ယူဗီ ကား လည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ အေရအတြက္ မ်ားပါတယ္။ အဓိက အမ်ားဆံုး ျမင္ရတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္က တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဆုိရင္ မစ္ဆူဘီရွီ ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ ပါဂ်ဲရိုးလို႔ အမည္ရတဲ့ ကား ျဖစ္ျပီး ျမန္မာျပည္မွာ ေစ်းအၾကီးဆံုး အက္စ္ယူဗီ ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ ယေန႔ေတာ့ တုိယိုတာ ရဲ႕ အမ်ိဳးအစား မ်ားမ်ားနဲ႔ ဝင္တဲ့ ေစ်းသက္သာ၊ ေစ်းၾကီး အက္စ္ယူဗီမ်ားက အေရအတြက္ ပိုမ်ား လာပါျပီ။ အျခားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားလည္း ဝင္ပါတယ္။

ေနာက္ဖံုး ဖြင့္ကား

ေနာက္ဖံုး ဖြင့္ကား မွာေတာ့ လက္ရွိ နာမည္ၾကီး လူသံုးမ်ားေနတာက တုိယိုတာ ဗစ္ နဲ႔ ဟြန္ဒါ ဖစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆူဇူကီး ဆြစ္ဖ္ ေစ်းပုိၾကီးဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တုိယိုတာနဲ႔ ဟြန္ဒါကို စြယ္စံုသံုးေပမယ့္ ဆူဇူကီး ဆြစ္ဖ္ကိုက်ေတာ့ အိမ္သံုး သီးသန္႔ သံုးၾက ပါတယ္။ နစ္ဆန္း ကလည္း ေနာက္ဖံုးဖြင့္ကားေတြ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါ ေတြက အရြယ္ေသးတဲ့ ေနာက္ဖံုးဖြင့္ ကားေတြပါ။ အရြယ္ၾကီး ေနာက္ဖံုးဖြင့္ အျခားကားမ်ားလည္း ရွိပါ ေသးတယ္။

ဗန္ကား

ဗန္ အမ်ိဳးအစား ကား မ်ားလည္း ရန္ကုန္မွာ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ တုိယိုတာ ကိုရိုလာ ဗန္က တစ္ခ်ိန္က အမ်ားဆံုး ျဖစ္ျပီး ယေန႔တိုင္လည္း မ်ားေနပါေသး တယ္။ ယေန႔ေခတ္ ဝင္တဲ့ အထဲမွာလည္း ဗန္ေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပ၊ အေမရိက ဘရန္း စံု ပါတယ္။

ျပိဳင္ကား

Toyota cars for sales in Yangon city

ရန္ကုန္ကိုလည္း ျပိဳင္ကား ယဥ္ေက်းမွု ထြန္းကားတဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ ႏိုင္ပါတယ္။ တရားဝင္ မဟုတ္ေပမယ့္ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း အုပ္စုဖြဲ႔လို႔ ျပဳလုပ္ၾကတဲ့ ျပိဳင္ကား ေမာင္း ျပိဳင္ပြဲ ေတြ ရွိပါတယ္။ တရားဝင္ စုဖြဲ႔ ထားတဲ့ ျပိဳင္ကား အဖြဲ႔ / ဂိုဏ္းမ်ားလည္း ယေန႔မွာ ေခတ္စား လာပါတယ္။ ကား ကေတာ့ အစံုပါပဲ။ အမ်ားစု ကေတာ့ နစ္ဆန္း ဖဲေလဒီ၊ တုိယိုတာ ဂ်ီတီ နဲ႔ မာဇဒါ အာအိတ္ ကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက အမွတ္တံဆိပ္ အစံု ကားမ်ားလည္း ဝင္ပါ ေသးတယ္။

လုပ္ငန္းသံုးကား

ရန္ကုန္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တိုးျမင့္ ေနပါတယ္။ စက္မွုဇုန္မ်ားလည္း တစ္ခုျပီး တစ္ခု Honda fit for purchase inside Yangon တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိျပီး ရွိရင္းဆြဲ စက္မွုဇုန္ မ်ားကလည္း ေမာ္ေတာ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လုိအပ္ ေနပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ယာဥ္၊ ကုန္တင္ယာဥ္၊ ဆိပ္ကမ္းသံုး ယာဥ္ အျပင္ အျခားေသာ ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး လိုအပ္ခ်က္က ၾကီးပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း အတြက္လည္း အေတာ္ေလး သံုးၾက ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ကေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္ တို႔က အမ်ားစု ဝင္ေရာက္ျပီး ဥေရာပ ဘက္က ယာဥ္မ်ားလည္း ေရာက္ ရွိပါတယ္။ အေဟာင္းေတြလည္း ဝယ္သံုး သလို၊ အသစ္ေတြလည္း ေအာ္ဒါမွာ ဝယ္ၾက ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ အျပင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားကေန တင္သြင္း အသံုးျပဳၾက ပါတယ္။

ဆိုင္ကယ္

ဆုိင္ကယ္ ကေတာ့ ရန္ကုန္ရဲ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာသာ မရေပမယ့္ အျခားျမိဳ႕နယ္ ေတြမွာ ေမာင္းႏွင္ၾက ပါတယ္။ အင္းစိန္၊ ေရႊျပည္သာ၊ လွိုင္သာယာ၊ ေဘာက္ေထာ္၊ သန္လ်င္၊ ေတာင္နဲ႔ ေျမာက္ ဥကၠာလာပ  အျပင္ အျခားေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားရဲ႕ ကန္႔သတ္ လမ္းေတြမွာ အသံုးျပဳ ႏိုင္ ပါတယ္။

အျခားယာဥ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား

used cars for purchase in Yangon

အထက္ပါ ရွင္းၿပမွဳ မွာ ပါဝင္ မလာတဲ့ အျခား ယာဥ္အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာ ရွိပါေသးတယ္။ လူဦးေရ ၆ သန္း ရွိတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဟာ လူသံုး ယာဥ္၊ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္၊ ဆိပ္ကမ္းမွာ အခြန္မေဆာင္လို႔ မထုတ္ရေသးတဲ့ ယာဥ္ အစရွိသျဖင့္ စာရင္းေကာက္ လိုက္ရင္ ၁ သန္း ဝန္းက်င္ ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ထားၾက ပါတယ္။

အသစ္ နဲ႔ တစ္ပတ္ရစ္

ရန္ကုန္မွာ အမ်ားစုက တစ္ပတ္ရစ္ ယာဥ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ အသစ္ေတြ လည္း ဒီေနာက္ ပိုင္း အေတာ္ေလး ဝင္လာတာေၾကာင့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း အသစ္ေတြ အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာမယ့္ လို႔ ခန္႔မွန္းထားၾက ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ေလလံေစ်း ကေန အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ပတ္ရစ္ မွာယူ ၾကျပီး အသစ္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ တရားဝင္ အေရာင္းစင္တာ ဖြင့္လွစ္တဲ့ ကုမၼဏီမ်ားကေန အမ်ားစု ကဝယ္ေနပါတယ္။ တစ္ဆင့္ တိုက္ရိုက္ မွာယူ တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ motors.com.mm ကေနလည္း ရန္ကုန္ ျမိဳ႕အတြင္းက ရရွိ ႏိုင္တဲ့ တစ္ပတ္ရစ္ နဲ႔ ယာဥ္ အသစ္မ်ား ကို စိတ္ၾကိဳက္ေလ့လာ ရွာေဖြ စံုစမ္း ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။