: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ
 • 50,000 km

KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤီနွင့္ ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ ပစြ့ည္းလက္ခမဲ့ျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံဳးျဖင့္လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္းက ်...

ပရီမီယံ
 • 50,000 km

KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အင္​ဂ်င္​ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ ပစြ့ည္းလက္ခမဲ့ျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံဳးျဖင့္လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္း...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကိုလက္ငင္း/အရစ္ကည်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။

ပရီမီယံ
 • 70,000 km

KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤီနွင့္ ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ ပစြ့ည္းလက္ခမဲ့ျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံဳးျဖင့္လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္းက ်...

ပရီမီယံ
 • 70,000 km

KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤီနွင့္ ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ ပစြ့ည္းလက္ခမဲ့ျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံဳးျဖင့္လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္းက ်...

ပရီမီယံ
 • 50,000 km

KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အင္​ဂ်င္​ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ ပစြ့ည္းလက္ခမဲ့ျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံဳးျဖင့္လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္း...

ပရီမီယံ
 • 50,000 km

KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အင္​ဂ်င္​ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ ပစြ့ည္းလက္ခမဲ့ျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံဳးျဖင့္လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္း...

ပရီမီယံ
 • 49,997 km

KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤီနွင့္ ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ ပစြ့ည္းလက္ခမဲ့ျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံဳးျဖင့္လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္းက ်...

ပရီမီယံ

Lks 100 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

AUNG
 • 50,000 km

KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အင္​ဂ်င္​ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ ပစြ့ည္းလက္ခမဲ့ျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံဳးျဖင့္လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္း...

ပရီမီယံ
 • 50,000 km

KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အင္​ဂ်င္​ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ ပစြ့ည္းလက္ခမဲ့ျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံဳးျဖင့္လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္း...

ပရီမီယံ
 • 60,000 km

KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤင္နွင့္ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ပစြ့ည္းလက္ခမဲ့ျပုျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံဳးျဖင့္လူႀကီးမင္းတို့စိတ္တိုင္းက ...

ပရီမီယံ
 • 50,000 km

KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အဂ ်ၤီနွင့္ ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ ပစြ့ည္းလက္ခမဲ့ျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံဳးျဖင့္လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္းက ်...

ပရီမီယံ
 • 40,000 km

KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။ အင္​ဂ်င္​ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္အား(၆)လအာမခံျဖင့္ ပစြ့ည္းလက္ခမဲ့ျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္နွစ္မ ်ိုးလံဳးျဖင့္လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္း...

ပရီမီယံ

Lks 107

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ကားအစီးေ၇ ၃၀၀ ေက ်ာ္အားလူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္းက ်ေရြးခ ်ယ္၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုုသာစြာနွင့္ ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြနိုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္ ၀...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီး ေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္ ...

ပရီမီယံ

Lks 170 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

AUNG
 • 50,000 km

Green Hyundai County 2000 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cassette Radio. ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆီစားသက္သာေစနုိင္ေသာ Dies...

ပရီမီယံ

Lks 100

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

Lks 96

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

Lks 248 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 60,000 km

အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္ရွင့္။Yellow Hyundai County 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ Power Windo...

Lks 105 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ့ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Truck good 2006 ကိုရီးယား လုပ္ငန္းသံုးကားမ်ားကို တေနရာထဲတြင္ အစီးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ထဲမွ စိတ္တိုင္းက်ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူနိုင္ပါပီ။ #ကနဦး ၆၀%ခန္႔သြင္းယံုျဖင့္ (အတိုးမဲ႔)အရ...

Lks 120 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ့ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Porter II good 2010 ကိုရီးယား လုပ္ငန္းသံုးကားမ်ားကို တေနရာထဲတြင္ အစီးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ထဲမွ စိတ္တိုင္းက်ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူနိုင္ပါပီ။ 2006 model-------2007 model နံပါတ္ အနီ/...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ႕ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Porter II good 2009 လုပ္​ငန္​းသံုးကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္​ၿပီးအင္​ဂ်င္​ဂီယာ​ေဘာက္​၆လအာမခံျဖင္​့​ေရာင္​းခ်​ေပးပါမည္​လက္​ငင္​းသို႔အတိုးမဲ့အရစ္​က်တႏွစ္​အထိ​ေပး​ေခ်ႏိုင္​ၿပီး...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 60,000 km

Hyundai ရဲ႕ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Porter II good 2009 လုပ္​ငန္​းသံုးကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္​ၿပီးအင္​ဂ်င္​ဂီယာ​ေဘာက္​၆လအာမခံျဖင္​့​ေရာင္​းခ်​ေပးပါမည္​လူႀကီးမင္​းတို႔စိတ္​တိုင္​းက်လက္​ငင္​းသို႔အတိုးမဲ့အရစ္​...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

ဒီံအျဖဴေရာင္Hyundai Porter II good 2009 လုပ္​ငန္​းသံုးကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္​ၿပီးအင္​ဂ်င္​ဂ​ီယာ​ေဘာက္၆လအာမခံျဖင္​့​ေရာင္​းခ်​ေပးပါမည္​လူႀကီးမင္​းတို႔စိတ္​တိုင္​းက်လက္​ငင္​းသို႔အတိုးမဲ့အရစ္​က်တႏွစ္​အထိ...

Lks 115 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ့ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Porter II good 2008 လုပ္​ငန္​းသံုးကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္​ၿပီးအင္​ဂ်င္​ဂီယာ​ေဘာက္​၆လအာမခံကီလိုမီတာ၂၀၀၀၀အထိအာမခံျဖင္​့​ေရာင္​းခ်​ေပးပါမည္​လူႀကီးမင္​းတို႔စိတ္​တိုင္​းက်လက္​...

Lks 100 ညွိႏိႈင္း

ရန်ကုန်

auto land
 • 50,000 km

Hyundai ရဲ႕ကားအေကာင္းစာရင္းဝင္ Porter II good 2007 လုပ္​ငန္​းသံုးကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္​ၿပီးအင္​ဂ်င္​ဂီယာ​ေဘာက္​၆လအာမခံျဖင္​့​ေရာင္​းခ်​ေပးပါမည္​လူႀကီးမင္​းတို႔စိတ္​တိုင္​းက်လက္​ငင္​းသို႔အတိုးမဲ့အရစ္​...

Lks 210 Drive Away

ရန္ကုန္

Yoma Fleet Limited
 • 59,370 km

2014 Model Hyundai HD-45 , 10ေပေရာင္းမည္။ သိန္း 210 ရန္ကုန္လိုင္စင္၊ Company အမည္ေပါက္ Hyundai Showroom မွ Brand new ၀ယ္ယူထားေသာကားျဖစ္သည္။ 2014 model, ဘယ္ေမာင္း , ဒီဇယ္ 2.6 , manual gear 5 ခ်...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ ၿပန္လွည္႔ပါ

ဟရြန္ေဒး လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ား

ဟရြန္ေဒး ဆုိတာ ေတာင္ကိုရီးယား အေျခဆိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႔ တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ကမၻာ့ အၾကီးဆံုး ကား ထုတ္လုပ္ ကုမၼဏီမ်ားထဲက တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ဟရြန္ေဒး အမည္နဲ႔ အိမ္သံုး ကားမ်ား ေအာင္ျမင္သလို လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္မ်ားလည္း ေအာင္ျမင္ ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ကို အေဟာင္း ေကာ အသစ္ ေကာ ႏွစ္မ်ိဳး စလံုး ဝင္ေရာက္ ပါတယ္။ ယင္းထဲ မွာမွ ျမန္မာျပည္ကို အေရာက္ မ်ားတဲ့ ကား အခ်ိဳ႕ ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပ လိုက္ရ ပါတယ္။

လူသံုးမ်ား ဟရြန္ေဒး လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္မ်ား

ေပၚတာ ေဘာက္စ္ကား လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ကား ျဖစ္ျပီး အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၂၄၀၀ စီစီ ဝန္းက်င္ ရွိတဲ့ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ဆီ သံုး၊ ဒီဇယ္သံုး ႏွစ္မ်ိဳး စလံုး ထုတ္လုပ္ ပါတယ္။ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ေတြလည္း ဝင္ေရာက္ျပီး အျမင့္ပိုင္း အေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေပၚေတြေတာင္ အသစ္ေတြ အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ ပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳး ကေတာ့ ဟရြန္ေဒး ဒတ္ဘယ္ကပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၂၅၀၀ စီစီ အရြယ္ ရွိျပီး ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ ႏွစ္မ်ိဳး စလံုး ထုတ္လုပ္ ထားပါတယ္။ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ေတြ ျမန္မာျပည္ကို အဝင္မ်ား ပါတယ္။ ေအာ္တို ဂီယာနဲ႔ ရိုးရုိး ဆုိျပီးေတာ့ ခြဲျခား ထုတ္လုပ္ ထားပါ ေသးတယ္။ ေစ်းႏွုန္း အားျဖင့္ကေတာ့ အက်ဘက္ကို ဦးတည္ေနျပီး ေလာေလာဆယ္ ကေတာ့ သိန္း ၁၂၀ ဝန္းက်င္ နဲ႔ ရႏိုင္ ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ကား ျဖစ္ပါတယ္။

Hyundai Van for sale in Myanmar

ေကာင္တီ ဘတ္စ္ ကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ အေတာ္ေလး လူသံုး မ်ားတဲ့ ျမိဳ႕တြင္းသံုး ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကား ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူသံုးမွာ မဟုတ္ပဲ ပုဂၢလိဂ လုပ္ငန္းမ်ားက အသံုးျပဳတာ မ်ားပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၃၇၀၀ စီစီ ဝန္းက်င္ ရွိျပီး ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ ႏွစ္မ်ိဳး ထုတ္တဲ့ ကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ေမာ္ဒယ္ အဝယ္ မ်ား ပါတယ္။ ဟရြန္ေဒး ေပၚတာ တူး ဆုိတဲ့ကားလည္း ရွိပါေသးတယ္။ သူက ေပၚတာ ဝမ္းနဲ႔ အင္ဂ်င္ၾကီးျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ နည္းနည္း ျမင့္ရံု ပါပဲ။ ၂၀၀၆ ေမာ္ဒယ္ အဝင္မ်ားျပီး တစ္ပတ္ရစ္ ျမိဳ႕တြင္းနဲ႔ နယ္နီး ခရီးသံုး အလတ္စား ကုန္တင္ယာဥ္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တုိ ဂီယာ နဲ႔ ရိုးရိုး ဆုိျပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ ပါတယ္။

ဟရြန္ေဒး လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ ဝင္ေရာက္ပံု

အမ်ားစု ကေတာ့ ဂ်ပန္ တစ္ပတ္ရစ္ကား ေလလံ ေစ်းကြက္ ကေန ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဟရြန္ေဒး က အခုမွ ျမန္မာျပည္မွာ အေရာင္းစင္တာ နဲ႔ ဆားဗစ္ စင္တာ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ ဝယ္မယ္ ဆုိရင္ ဂ်ပန္ ေလလံ ေစ်းကြက္ကိုပဲ အားကိုး ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳျပီးတဲ့ ကီလိုမီတာကို အတိအက် ေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္လို႔ ရပါတယ္။ အသစ္ကိုလည္း သီးသန္႔ ေအာ္ဒါမွာ ဝယ္ယူမွု မ်ား ရွိပါတယ္။ ကုိးရီးယားထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားၿဖစ္တဲ့ ကီးယာ ထုတ္ကားမ်ားကုိ ေလ့လာလုိပါကလည္း motors.com.mm မွလုပ္ငန္းသုံးယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာ စံုစမ္း ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။