: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Pearl white Hino Dutro 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Pearl white Hino Dutro Truck 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Green Hino Dutro Box Truck 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Pearl white Mitsubishi Fuso Truck 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Pearl white Mitsubishi Fuso Box Truck 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Pearl white Hino Dutro Truck 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Synergy Co.,Ltd.
 • အသစ္

Iveco Astra HHD9 2016 for sale.Iveco Cursor 13 Euro 3Payload - 40 TonEngine - 480hp@1900rpmGVW - 63 Tons Italy BrandMax Power - 353kw

Lks 172

Myanmar [Burma]

United Eleven Company
 • 71,000 km

Pearl white Mazda Titan 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cassette Radio. ေဖာ္ျပပါေစ်းနွုန္းသည္ ေစ်းကြက္တြင္ အေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆီစားသက္သာေစနုိင္ေသာ Diesel အင္ဂ်င...

Lks 235

ရန္ကုန္

Smile Cars Sale Center
 • 153,000 km

Pearl white Mitsubishi Fuso Truck 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cassette Radio. ေဖာ္ျပပါေစ်းနွုန္းသည္ ေစ်းကြက္တြင္ အေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆီစားသက္သာေစနုိင္ေသာ Dies...

Lks 265

ရန္ကုန္

Smile Cars Sale Center
 • 401,000 km

Pearl white Mitsubishi Fuso Truck 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ အသံစနစ္ပါ၀င္သည္။Cassette Radio. ေဖာ္ျပပါေစ်းနွုန္းသည္ ေစ်းကြက္တြင္ အေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆီစားသက္သာေစနုိင္ေသာ Dies...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Yellow Nissan UD City Bus 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UA4EOHAN-00***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Nissan UD City Bus 2001 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UA450NCS-00745***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ာ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Blue Asia Star City Bus JS6660G 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Blue Asia Star City Bus JS6660G 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Blue Asia Star City Bus JS6660G 2014 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Hino Tanker LPG 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ GN2PTJ-10***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Yellow Nissan UD City Bus 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UA4EOHAN-00***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Yellow Nissan UD City Bus 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UA4EOHAN-00***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Yellow Nissan UD City Bus 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UA4EOHAN-00***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Yellow Nissan UD City Bus 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ UA4EOHAN-00***) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Isuzu Forward Dump Truck 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ FRR90C3S-7003863) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစ...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

၇.၅ တန္ အထက္ မစ္ဆူဘီရွီ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ မ်ား

Mitsubishi Cars for sale in Myanmar

လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ားစြာ ရွိတဲ့ အထဲမွာ ၇.၅ တန္ အထက္ ကားမ်ားစြာလည္း ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔မွာ တည္ရွိ ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မစ္ဆူဘီရွီ ၇.၅ တန္ မ်ားကုိ motors.com.mm မွာ သီးသန္႔ခြဲျပီးေတာ့ ေဖာ္ျပ ေပးရ ပါတယ္။ မစ္ဆူဘီရွီဟာ ဂ်ပန္ အေျခဆိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၼဏီ တစ္ခု ျဖစ္ျပီးေတာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ိဳးစံု ထုတ္လုပ္ ပါတယ္။ အိမ္စီး ကားမ်ား ေအာင္ျမင္ သလို၊ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ားလည္း နာမည္ၾကီး ပါတယ္။ ယင္းထဲ မွာမွ လူသိ အမ်ားဆံုး မစ္ဆူဘီရွီ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ားကို သာ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ ရပါတယ္။

မစ္ဆူဘီရွီ လူသိမ်ား ၇.၅ တန္အထက္ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္မ်ား

မစ္ဆူဘီရွိ Canter ဆုိတဲ့ ကားကို လူသိမ်ားၾက မွာပါ။ သူ႔မွာက ၃.၅ တန္ အျပင္ ၇.၅ တန္ အထက္ ကား ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သူက ၇.၅ တန္ အထက္ ဆုိေတာ့ အင္ဂ်င္ အရြယ္လည္း ၾကီးပါတယ္။ ၅၂၄၀ စီစီ အရြယ္ အင္ဂ်င္ကို အသံုးျပဳျပီး ဒီဇယ္ ဆီ အသံုးျပဳ ကားၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ ေမာ္ဒယ္ ေလာ္က အဝင္မ်ား ပါတယ္။ လက္ထိုး ရိုးရိုး ဂီယာ အျပင္ ေအာ္တုိ ဂီယာ အမ်ိဳးအစား လည္း ဝင္ေရာက္ ပါတယ္။ သူ႔ကို ကုန္စိမ္း၊ ကုန္ ေျခာက္ အမ်ိုးမ်ိဳး သယ္ဖုိ႔ အတြက္ အသံုးျပဳၾက ျပီး ျမိဳ႕ တြင္း အျပင္ နယ္ ခရီး ကုန္ ပစၥည္း သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေတြမွာ လည္း အသံုးျပဳၾက ပါတယ္။

Mitsubishi Cars for sale in Myanmar

ေနာက္ တစ္မ်ိဳး ကေတာ့ မစ္ဆူဘီရွီ ဖူဆုိ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၂ ဘီးကား နဲ႔ ၁၈ ဘီး ကား ဆုိျပီးေတာ့ ကြဲ ေသး ျပီး ၁၂ ဘီးကုိ ေရွ႕ေလး ေနာက္အိတ္ လို႔ အလြယ္ေခၚၾက ပါတယ္။ သူကေတာ့ ေစ်းပို သက္သာ ပါတယ္။ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ သိန္း ၃၈၀ ဝန္းက်င္ ရွိျပီး ဒီဇယ္ ေလာင္စာ အသံုးျပဳ ကုန္ကားၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို ျမိဳ႕တြင္း၊ ျမိဳ႕ျပင္၊ နယ္ခရီး၊ နယ္စပ္၊ ဆိပ္ကမ္း အစရွိတဲ့ ေနရာေတြ အားလံုးမွာ အသံုးျပဳေနၾက ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ ၾကီး ကားမ်ား ျဖစ္ပါတ္။ ၁၈ ဘီး ကား ကေတာ့ အရြယ္ပုိၾကီး သလို ေစ်းလည္း ပိုၾကီး ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေက်ာ္ ေမာ္ဒယ္ ေလာက္ကို သိန္း ၆၅၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ သူ႔ကိုလည္း ကုန္တင္ပို႔ ေရးမွာ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳ ေနၾက ပါတယ္။

မစ္ဆူဘီရွီ ၇.၅ တန္ အထက္ ယာဥ္မ်ား ဝင္ေရာက္မွု

အရင္ တုန္း ကေတာ့ ၇.၅ တန္အထက္ မစ္ဆူဘီရွီ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ားဟာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကေန ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေတာ့ ဂ်ပန္ ကားေလလံ ေစ်းကြက္ ကေန အလြယ္တကူ ရရွိ ႏိုင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလလံ အတြက္ ေအာ္ဒါ မွာ ေပးတဲ့ ေအးဂ်င့္ မ်ား ရွိသလို ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ အေရာင္း စင္တာ ေတြမွာ ဝယ္ယူ ၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျမိဳ႕နယ္ အသီးသီးက ကား ပြဲစား ေစ်းကြက္ ကေန လည္း ဝယ္ယူၾက ပါေသးတယ္။ အမ်ားစု ကေတာ့ တစ္ပတ္ရစ္ ကားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မစ္ဆူဘီရွီ တစ္ပတ္ရစ္ ထဲ က ၇.၅ အထက္ တစ္ပတ္ရစ္ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ိဳးစံု ကို Motors.com.mm မွာ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာ ဝယ္ယူ ႏိုင္ ပါတယ္။